Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1831. 1. félév (1-52. szám)

1831-05-21 / 41. szám

eloszolván, a’ heti ülést a’ helyben lévő tisztele­teli ’s rendes tagok M. Gr. Teleki Jósef Fő Ispán Úr ’s a’ t. dlesülése alatt minden hétfőn délután 5 órakor kezdik, mellyben a’vidéki rendes tag is, ha éppen ekkor Pes­ten van, megjelen. Foglalatosságaik a’ most említett tárgyak. Ő Cs. K. Fő Herczegsége a’ Nádor, mint Pártfogó, a’ társaság alaprajza és rendszabásaiból 3300 példányt, a’ Királyi Udvari Magyar és Erdélyi Cancellária, Kir. Helytartó Tanács, Kir. Kuria, Kerületi táblák , Magy­ar Kir. Udv. Kamara, Érsekek, Püspö­kök , Fő Ispánok , Magyar tengermel­­léki Kormányszék, Magyar,Morvát és Slavóniai Ns. Ügyék , Káptalanok, Sz. Kir. Városok, Kir. Universzitás, Tudományos Kerületek,Evang. és Ref. Szuperintendentziák , ’s Erdély Or­szág számára kegy­esen szétküldözött. Minden íróra nézve átaljában hír­re teszi a’ társaság, hogy eddigi jö­vedelméből jeles magyar munkák’ kéziratjai nyomtatására, ’s az ollya­­nok szerzőji megtisztelésére eszten­dőn kint 2000 pengő forintot fordít­hatván, elfogadja tisztán leirt kézirat­­jokat, ha a’M. Gróf Elölülő Úrhoz azokat jó alkalommal küldik,’s a’ mellyiket jelesnek találja, azonnal nyomtatás alá ereszti, az Írónak pe­dig tiszteletjutalmat rendel. Sőt a’ minél míveltebb ésszel alkotott, mi­nél tisztább és jobb ízlésü magyar­sággal irt munkákat óhajtva várja, hogy az alaprajznak 6-ik lapján ki­mutatott ezen kötelességét is a’Haza előtt minél elébb teljesíthesse. Döbrentei Gábor m.k. Ti­tok nők. 323-1831­$ észt. Május 4-$ és 5-$ napjain Tel­. Zemplén Vgyében S. A. Ujhelyben Gróf Székhelyi Majláth Antal Főispán Ur elöl il­lése alatt tartatott Építő Székben elválasztott Tisztviselő Urak: Első Al-ispány: Dókus László; Másod Al-Ispány : Szent Ivány Ká­roly ; Fő Jegyző: Kolosy Károly; Leveles Társ Gondviselője: Kassay Sámuel; Segédje : Sztankó László ; Első Al-Jegyző : Bodó Tamás; má­sodik Al-Jegy­ző: Kazinczy András; Harmadik Jegyző : Pilisy Menyhért; Fő Fiskális: Kossuth András; Első A1 Fiskális : Szikszay­ János; máso­dik: Papp István; Hadi Pénztár Fő Beszedő : Vass Antal; Házi pénz­tár Fő Beszedő: Fü­zeséry János; Számvevő: Balásházy Tamás; Procu­­ratoria Elölülője: Kelemen Sámuel; Segédje: Képes Jósef. Tisztviselők Az Ilesgallyai Járás Tokaji Kerületében , Fő Szolga Bíró: Szemere Péter ; Eskütt: Székely Elek; A1 Adószedő : Rozgony Jósef; Szerentsi Kerület A1 Szolga Bírája : Draveczky Alojz; Eskütt: Szabó Sámuel; Pataki Kerületben A1 Szolga Bíró: Nagy Ádám ; Eskütt: Palóczy Gábor. /F Bodrogközi Járás Helmetzi Ke­­rü­letében Fő Szolga Bíró: Rhédey László; Eskütt: Balásházy Jósef; Al-Adó­­szedő: Klobusiczki Jósef; Zerényi Kerület Szolga Bírája: Lacsny Já­nos; Eskütt: Vásárhelyi László.

Next