Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1831. 2. félév (1-52. szám)

1831-09-28 / 26. szám

latjának ötvened-évi ünnepe­t tartaná, Sz. István Rendének nagy keresztjét, brilián­­tos ékességekkel , méltóztatott által küldeni. O Cs. Magassága Károly Fő Hg., a’ Bétsi úgy nevezett Karinthiai belső negyed szegény lakosai között kiosztás végett 100 forintot. O Császári Magossága Antal Fe­­lertzeg, ugyan ezen végre hasonló 100 fo­rintot C.p. méltóztattak ajándékozni. Bétsben , ’s külsővárosaiban Sept. 19-kéig mindöszre 665-en betegedtek meg a’ Cho­­lerában , kik közöl 36-an meggyógyultak ; meghaltak 268-an , ’s orvoslás alatt 361-en maradtak. Ezekhez Sept. 20-ikán délig 99-en járultak , meggyógyultak pedig 11-en , meg­haltak 35-en, betegen maradtak 414-en; ezeknek száma 21-ikéig 76-al szaporodott, meggyógyult közölök 17, meghalt 24, or­voslás alatt pedig 449 személy maradt.­­ Sept. 22-ikén ugyan­csak délig 60-an bete­gedtek meg , ez nap meggyógyultak 35-en, 22-en pedig meghaltak, orvosi gond alatt maradtak 452-en. Ezekhez más­nap 74 be­teg járult, 35 meggyógyult, 18 meghalt, orvoslás alatt maradtak 473. Bétsben, mind a’ Gymnasiumi, mind a’ Fő Oskolabeli tanítások e’i. e. November lsején veszik kezdeteket. Sept. 24-ikén Bétsbe rendkívűlvaló al­kalmatosság által azon hivatalos tudósítás érkezett Lembergből, hogy azon Lengyel sereg , mellyet Romarinot Grlis kormá­nyozott f. h. 16-ik, ’s 17-ik közt való éj­jel a’ cs. k. határokra által lépett,’s fegyve­ I­reit lerakta. A’ Romarino Grlis által benyújtott lajstromból megtetszik , hogy ezen haditest 15,000 emberből, 's 7,500 lóból áll. A’ sereg Chwalowice mellett táborozik, ’s a’ cs. kir. seregek által közöl vagyon vé­tetve. — Varsóból f. h. 11-ikén kelt tudó­­síítások után Romarino Grlis haditestje a’ Visztula jobb partjára volt kiküldve, hogy ott R­o­s­e­n Grlis seregeit háborgassa; később vissza hívattatott ezen haditest Varsó védelmére, de Rosen Grlis által tzettet­­vén, s a’ Fővárostól elvágattatván , kén­­telen volt, vagy megütközni a’ Lengyel földön az ellenséggel, vagy pedig idegen határokra általlépni. — Ezen eset 1. hónap 20-ikán már Krakóban is tudva volt. — A’ Modlinnál álló seregnek szándéka nintsen még egészen tudva ; de mivel a’ táborhoz azon rész is hozzá tsatolta magát, melly minden eggyezésnek nyakasán ellene szegez­te magát, meglehet, hogy még ezen a’pon­ton , nem állván ellent a’ seregeknek elked­­vetlenedése , ütközetre fog a’ dolog kerülni. Lengyel Ország. A’ Lengyel határokról Sept. 12-kéről írják, hogy a’ Lengyelek Kalis városát, hol mint tudva van Knorring Grlis elmene­tele után kevés Orosz katonaság maradt őrizetül, Roz­y­c­k­i Grlis vezérlése alatt elfoglalák, és ottan a’ Lengyel lakosok se­gedelmével az odavaló Németek és ’Sidók ellen ném­elly kegyetlenségeket, ’s pusztí­tásokat is vittek véghez. Azon hírre mind­azonáltal hogy az Oroszok közelítenek Kalis felé, az említett Lengyel sereg sebesen el­távozott a’ városból, melly bátorság okáért ezután több katonaságot fog őrizetel nyerni. A’ Burkus Kormányszéki Újság f. h. la-ikárál a’ következendő tudósításokat közli a’ Varsói Kurírból, mellyek ezen új­ságnak Sept. 9—13-ikán költ leveleiből vagynak kiszedve. Minekutánna Sept. 7-én estve megköttetett az Oroszok ’s Varsó városa között az eggyesség, a’ Lengyel tábor azonnal kikezdett a’ városból Pragij felé fegyverével, ágyúival, ’s hadiszerei­vel eggyfitt indúlni, ’s tökéletesen eggy­­begyűlvén , másnap Pr­agából Mediin felé nyomóit. Ugyan az nap a’ Főváros Elöljá­rósága a’ következendő felszólítást botsá­­totta a’ lakosokhoz: „Mivel az Orosz sere­gek, a’felsőbb hivatalok által kötött eggye­­zések következésében bé fognak ma a’ Fő­

Next