Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1831. 2. félév (1-52. szám)

1831-09-28 / 26. szám

Tek. Posony Vármegye, ké­t jeles fér­fiúért önti könnyeit. Az eggyik Kis-Jókai Takáts Gáspár úr, a' Ns­egyének volt első V. Ispánnya, kit f. h. 19-ikén estve 7 óra után , sétálásából vizsza terve, hirtelen elragadott a’ guta ütés. Másik Galanthai Fekete János úr Magyar Királyi Asz­­talnak, a’ Nagy Szombati kerületi Táblá­nak ’s több­es Vármegyéknek Tábla Bírája, a’ kit a’ most kegyetlenkedő Cholera be­tegség ragadott el f. h. 1-sején , Kossúton, Selmetzről. Sept. 18-án 1831. Az itteni evang. Eklésia’s Oskola Igazgatóságától köz­­tudományra adatik , hogy a’ mostani gyanús időjárása miatt megszűnt oskolai tanítások i. e. Oct. 10-én tít folyamatba vétetődnek ; m­inekutánna a’ veszélyek elhárítva vágynak. Eperjesről Sept. 17-ikén. Minekutánna a’ Julius utolján itten kiütött hánytató vér­has nálunk egészen meg szűnt, és a’ kör­nyékben is napról napra kevesebb áldoza­tokat ragad, ezekre való nézve, az itteni evang. Oskola Igazgatósága, eggyet értve az Orvos urakkal, azt határozta, hogy a’ félbe szakadt oskolai tanítások új kezde­teket vegyék, és a’ reánk jövő October 10-ikén az Oskolák megnyittassanak. A’ leány nevelést tárgyazó két Classis már e’ hónap 12-ikén megnyittatott; a’ deák Os­kolák pedig még e’ hónap 10-ikén fognak a’ végett megnyíltat­ni , hogy a’ szükséges készületek előre elintéztessenek. Sajó-Gömörről Sept. 10-ikén. Az itteni Nemzeti Oskolának Keclor-Professora egész tisztelettel jelenti , az eddig iránta bizodal­mat mutatott a’ Szüléknek , hogy az ő s­zo­kott oskolai tanításainak kezdetét — hatsak az epemirígy újra ki nem tör, jövő Octo­ber hónap elejére határozta. Kaposvárról Sept. 11-ikén 1831. Utól­­szom­ tudósításom óta. Ns. Somogy Vgye’ Kinti, és Juth Helységeiből, Adándra is átszökött az epekórság ; de nem látszik dü­hét áldozatokkal halmozni ; egyedül Kili­tiben lettek nehányan annak szomorú zsák­mányivá. Kilitiben a’ Tek. Veszprémi Káp­talan olly nagylelkű rendeléseket tett, mel­­lyek szerint mind a’ szűkölködő alattvalók elégséges élelmet, mind a’ veszteglő házban lévők bőséges tartást kapnak. Ádándon pe­dig néhai C­sapody Gábor Cs. kir. Taná­­tsos úr’ Özvegye osztogattatott ajándékot a’betegek között; a’ Ns Megye T­. Karai és Szendei érzékeny szívvel fogadak ezen nemes lelkű Asszonyság’ tettét. Tek. Ns. Atádi Cz­i­n­d­e­ry László úr ezen Ns. Megyének átaljában kedvelt Első Al-Ispánja, nem fsak éjjeli nappali munkás­ságával, melly szerént Választott buzgó tár­saival az állandó Választmány’ körében az epekórságnak fentartóztatását ’s e’ Megyé­ből való elhárítását hathatósan eszközli , hanem értékének is a’ szenvedő emberiség’ enyhitésére, és vigasztalására tett nemes feláldozását újonnan azzal tetézte, hogy e’ 1. hónap’ 2-ikán tartatott köz­gyülekezet’ alkalmával 50 akó legjobb tulajdonságú ó fehér bort ajánlott a’ szűkölködő ’s beteg adózók’ számára. —Hasonló nemes ízésből ugyan azon Gyülekezet’ alkalmával az ezen Megyei Vár vonalban munkálódó , ’s meg­­betegült katonák’ számára Méltóságos Sárdi Som­ss­ich Jósef Cs. Kir. Kamarás úr (3 Nagysága 5 aká­r Villányit ajánlott. — Semmi kétség, hogy az epekórság tovább terjedése’ esetében ezen ditső tetteket vetél­kedve fogják Somogynak minden jóra, ’s ditsőre buzgón törekedő Nemesei követni. Nálunk a’ kellemes időket tegnap ismét essőzés váltá fel, melly egész éjtszaka tar­tott, ’s a’ mai lanyhás, borúit ég tartósabb essőkkel fenyeget. B é­­­s.­ ­ Cs. ’s Apostoli Kir. Felsége Sept. S­ikán tulajdon kezével tett kegyelmes írása mellett, Würtembergi Hg. F­erdi­n­ári­d Cs. Kir. Feldmarschalnak, midőn szolga­

Next