Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1832. 2. félév (1-52. szám)

1832-08-08 / 11. szám

)( 0 X Hirdetés. (1) A’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Udvari Kamara rendeléséből, a’megüresedett Csanádi Püspöki Uradalomhoz tartozó következendő Haszonvételek folyó eszten­dei September 30-dikától kezdve három egymásután folyó esztendőkre Haszon­bérbe fognak adattatni, és a’ végre .Augustus 13-dikán 1832. Makó Püspöki mező városban tartandó közönséges árverésre ki teendők lesznek : a) Az úgy nevezett Dali Csárda Bor, Pálinka és Sermérés jussal , és a’ mel­lette fekvő, ’s 26 holdakból 1100 D ölekkel számítva álló szántó földekkel. A* • Cautio 300 for. — Bánat pénz 30 for. pengő pénz. b) A’ Püspök Kopántsi pusztának egy szántó ’s kaszálló földekből álló , ’s 2271 holdakat magában foglaló része. Cautio 3000 for. Bánatpénz 300 for. pengő pénz. c) Ugyan azon Püspök Kopántsi pusztának más szinte szántó, ’s kaszálló Földekből álló ’s 314 holdakat tévő része. Cautio 500 forint. Banat pénz 50 forint pengő pénz. d) Három, Makó Várossához igen közel fekvő 168 holdakat magokban fog­laló majorsági Telkek, a­­hol egy jó állapotban lévő Juh-istálló, egy marha­istálló, és egy majorosi lakó­ház talál­tatik. Cautio 210 for. Bánat pénz 24 forint pengő pénz. A’ Haszonbérleni kívánók ezennel meghivattatnak , hogy az említett Augustus 13-dikán Makó Várossában az ottani Püspöki Residentiában megjelenni, ’s ott a’ számtartói író szobában illető Cautiojikat kimutatván, a’ kitett Bánat pénznek letétele után az elszámlált Használatok felett tartandó árveréshez hozzá járulni ne terheltessenek. Budán 1832-dik esztendei Kis Asszony Hava 3-dikán. Hitelezők öszvehívása. (1) Folyó esztendő September 3-dikán a’ Cs. Kir. Rátzkevi Uradalom részéről Promontorban tartandó Úri Szék előtt Pesti Polgár Gailázter Lépeid és Hitvesse Martha ellen a’ Concursus meg fog nyittatni, mellyre mind azok, kiknek a’ Massájakon követelésök vagyon, ezzel meghivatnak. Hirdetés. (2) A’ Nagymélt. kir. magyar udvari Kamara rendeléséből a’ Bácsi királyi kintstári Uradalmak részéről e’ következő földesúri haszonvételek fognak árverés útján e' f. e. Nov. első napjától fogva egy vagy több esztendőkre bérbe adatni ; az e’ bérlésben részesülni kívánók tehát az alább feljegyzett határnapokra ,a’meg­­kívántató bánat pénzzel illendően ezennel meghivattatnak. I. E’ folyó esztendőnek Sept. 3-dikán reggel 9 órakor kezdvén Zomborban a‘ kir. kamarai Administratio’ házánál haszonbérbe botsáttatnak: 1- ér. Az Apathiai Uradalomhoz tartozó Korzsmák, úgymint: Bogojevai, Karavukovai és Szonthai. 2- ér. A' Palánkai országos vásár. 3- or. A­­kadályfogás az egész Apathiai, Kulai, Palánkai és Szántovai Uradalmakban.

Next