Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1833. 1. félév (1-52. szám)

1833-03-09 / 20. szám

Müller könyvkereskedésében Pesten, urakutczája kezdetén, Serviták által ellenében, következő könyveket szerezhetni meg újonnan, minden más nevezetesebb új könyv, földabrosz ’s a’ t. kívül: Csokonai Vitéz Mihály nevezetesebb poétái munkái két kötetben a’ szerző képével együtt. Kiadta Márton József. Szép fejér papiroson nyomtatva, csinosan kötve. 4 for. peng. Az Isten legtisztább szeretet az én imádságom ’s elmélkedésem. Ekartshausen Udv. Tan. után Helmeczy. Második megjavított ’s bővített Kiadás Pesten, Müller József Könyvárosnál. Az ára kötetlenül nyomtató papiroson 48 kr. bőrbe bekötve 1 for 48 kr.— író papiroson 2 for., bőrbe bekötve 3 for. p. p. A'­ német nyelvüekből hasonlón újabban megszerezhetők: Militär-Schematismus des Ostreichischen Kaiserthum­es. Wien 1833, geb. 2 for. 48 kr. ' Uj megbővített kiadása vo­n Schütz’s allgemeiner Erdkunde. Előfizetés utján, kötetenként 40 krjával. Repertorium der vorzüglichsten Kurarten, Heilmittel etc. welche während der letz­ten vier Jahrzehende angewendet, oder empfohlen worden sind. Von E. v. Rinna, k. k. Hofarzte. Wien 1833. 7 darab kötve 7 sor. 30 kr. Árverési hirdetés. (1) A’ N. M. magyar hadi kormány­­­széknek Budán 1832-diki November 28-dikán és 1833-diki Februarius 7-dikén a’ 9545. és 671-dik szám alatt lévő rendelése következésében az 1834-dik esztendőre szükséges 400 erdei öl bikk- és 210 erdei öl tölgy­fa tüzelni való hasábokban szállításáról i. e. Martius 18 dikán Mezőhegyesen a’ szokott reggeli órák­ban árverés fog tartatni. Ezen árverésre az erdő tulajdonosok, és minden szállítani kívá­nók azon feltétel alatt meghivatnak , hogy az árverésben résztvenni szándékozók az árve­rés előtt 100 ft. bánat pénzt a’ szállítást általvevők pedig 10 peres biztosságot letenni kö­telesek. Az említett árverésben az is meg fog mondatni, hogy szállítandó fa Megyésig Me­zőhegyes helységig, vagy Petskáig a’ Maros innenső részén kijelölendő helyre szállíttassék A’ többi kötelezésbeli föltételek az árverés napján megfognak mondatni. A’ cs. k. Mezőhegyesi katonai ménes intézet részéről Martius 2-dikán 1833. Boxberg m. k. F. Strázsa mester.

Next