Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1834. 1. félév (1-52. szám)

1834-02-19 / 15. szám

- ( 115 ) - szorgalmatosan használok minden alkalmatos­ságot, melly kezembe eszközt adhat azon or­szágok békessége helyreállításának elősegéllésé­­re, mellyeknek interesszéji az én statusaim in­­teresszéjivel olly szorosan összekapcsoltattak. Meghalván Spanyolország királya, sem­mit sem késtem az ő leányának thrónöröködé­­sét elesm­erni, ’s legnagyobb gondat fogok fi­­gyelmezni azon kormányt érinthető történetek folyamatára,mellynek békés megerősödése Ang­liára ’s Európa köz csendességére nézve igen nagy fontosságú. Törökország békessége a’ Mehem­ed Al­ival kötött egyesség óta meg nem háboríttatott, ’s biztosan reményiem, hogy azt semmi új veszély nem fogja fenyegetni. Vi­gyázni fogok , hogy ezen ország más hatalmak­kal lévő viszonyaiban minden változás, melly jövendő állandóságát ’s függetlenségét veszedel­­meztethetné, elkerültessék.“ A’ t­rónbeszéd többi részében , visszaemlékezve az utóbbi ülés rendszabásaira, mint egyet a’ legfontosabbak közül hozá­ fel a’ király a’ rabszolgaság eltör­lését, mellyből a’ legszerencsésebb következé­seket reményb­eli. Majd megemlíti, hogy a’ki­nevezett biztosságok az egyházi jövedelmekről, szegények törvényéről ’stb. felvilágosításokat fognak adni, mellyek a’ még fenmaradt fogyat­kozások és visszaélések szükséges javítását húz­zák magok után. Végre így zárja beszédét: „Panaszkodva kell említenem a’ föld- és mezei birtokosok folyvást tartó szükségét, jóllehet másként az ország állapotja szintúgy belső csen­dessége, mint kereskedése’s kézmívei tekinte­téből indító kinézetet ad az előhaladó javítá­sokra. Az utolsó ülésben a’ végre tett határoza­tok, hogy Izlandban különféle jó és súlyos rend­szabások vétessenek­ elő, már foganatban vágy­nak, ’s a’ más fontos tárgyak megvizsgálására nevezett biztosságoktól további javításokat le­het várni. Ajánlom az uraknak, hogy az egye­sült királyság ezen részebeli tizedeknek olly végelintézését vegyék minél elébb fontolóra, melly a’ panaszok igazságos okát, akármelly osztálybeli alattvalóim jussainak ’s tulajdoni­nak , vagy az egyház és status akármelly inté­zetének kára nélkül megszüntethesse. A’ köz csendesség általán fogva fentartatott, ’s Izland minden tartományainak állapotja most sokkal kedvezőbben tűnik­ elő, mint a’ lefolyt eszten­dő akármellyik szakaszában. Azonban még is mély fájdalom érzetével ’s igazságos bosszúság-­­gal láttam, miként törekedtek ez ország népét a’ törvényhozó unió eltörlésének kívánatéra fölingerleni. Én már kijelentettem, hogy erős és rendíthetetlen akaratom nemzeti erőnk és bá­torságunk és kapcsolatát az isteni gondviselés védelme alatt minden hatalmamban lévő esz­közök által sérthetetlen fentartani. Biztosan re­mény­em , hogy el szándékomat parlamentem és népem tüzes és hathatós közigyekezete gyámo­­lítandja. A' status ellen zúgolódás, a’ népben költsönös bizodalmatlanság ébresztésére fordí­tott izgatásoknak kell főképen tulajdonítani az engedetlenség lelkét, melly, ámbár a’ törvény hatalma által most már nagy mértékben zabo­­láztatik, sok esetekben még is igen kitűnő volt. Senkire sem hoz e’ lélek több káros követke­zést, mint azon fölizgatott veszedelmes pezs­gés megcsalatkozott műszereire; ’s a’ törvény­hez ragaszkodók és jól gondolkozók egyesült és erővel teljes iparkodások múlhatatlanul megkí­vántalak a’ kormány gyám­olítására, hogy gát vettessék a’ fölizgatás és erőszakoskodás azon rendszerének, mellynek tartóssága a’ status bé­kességét lerontja , győzedelme pedig az egyesült királyság hatalmát és bátorságát elkerülhetetlen romlásba döntené­. Az Albion illy nyilatkozást teszen a’ thrónbeszédről : „Az utolsó ülés foglalatossá­gaira tett dicsekedő hivatkozásokat és a’ Fran­­cziaország barátságába vetett bizodalom erős ki­fejezését kivévén, sok foglaltatik a’ thrónbe­­szédbe, mi egy conservator dicséretét várhat­ja, ellenben kevés, mi gáncsoskodására okot adhatna. Izlandról, úgy tartjuk, igen is sok mondatott. O’Connell úr, ki ellen a’ beszéd több helyet olly világosan irányoztattak, ez ál­tal igen is nagy fontosságúvá lesz. Különösen hosszan beszélt a’ király a’ neheztelésről, mel­lyel szemléli Izlandban a’ lázadás és politikai egyenetlenség támasztására fordított eszközöket. E’ tekintetben jobb volna, ha Ő Felsége minis­terei kevesebbet mondanának , többet csele­kednének. Az angol dissentereknek , kik a’ fen­­álló egyházat lerontani igyekeznek, Istennek hála, csak egy fölvidító szó sem adatott. Sem nevök , sem követelésük csak egy betűvel sem említetett. A’ felsőházban úgy látszott, hogy a püspökökkel együtt 30 pairnél több nem igen jelent­ meg, de a’ ház belseje tömve volt asz­­szonyságokkal. Talleyrand és Eszterházy herczegek ’s több jeles idegenek állottak a­ t­ró-

Next