Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1834. 1. félév (1-52. szám)

1834-02-19 / 15. szám

­ ( 114 )­­ boldog életökért, tiszta magyar szívből eredeti kívánások között öröm poharak üríttettek. — Februarius 12 dikén a’ Reformátusok a’ Várme­gye katonái által tétetett többszöri üdvözlő lö­vések között, harmóniás éneklés kísérete, a’ Haza és Királyról, ezen együtt boldogító ideá­nak szoros összeköttetéséről, alkalmaztatva pe­dig a’ Felséges Austriai Ház, különösen Fel­séges Királyunk, II. Ferencz fényes tetteiről tartatott derék beszéd mellett, buzgó könyör­géseket bocsátottak az élet hatalmas Urához Felséges Urunk drága életéért. Kossuth helysége (Bács Vármegyében) mint tavaly­, úgy ez idén is buzgó könyörgések közt ünneplé Felséges Királyunk dicső születési napját. A' templomban ez alkalommal buzgón éneklett üdvözlő verseket Tiszt. Szuhányi Ferencz, helybeli Plebánus ur készítő. A’ magyar penziós intézeti biztosság Budán Febr. Adikán tartotta szokott félévi ülését a’ Nagymélt. Helytartó Tanács Tanácsosa ’s Kan­celláriái igazgató Komáromy Péter . Nagy­ságának előlülése alatt. Az intézet valóságos tag­jainak száma, kitudván innét a’ kezdetétől el­halt, kilépett vagy törlött és penzionált 588 ta­got, 1452re megyen; az intézet tőkepénze pe­dig 674,973 for. 26 kr. v.ezban. (Kir. kamarai híradás.) A’ Nagymélt. m. k. udv. Kamara a’ Budai k. erdőinspectori fizetéses prancticáns Pöschl Józsefet Körösmezői másod rendű erdőstisztté nevezte­ ki. — A’ Selmeczi bányász-kam. urmes­­teri hivatal, mellyel évenként 400 for. rendes, és 164 for. mellékes fizetés van egybekötve, megü­resülvén ; az ezt megnyerni kívánók jól készült folyamodásikat :f. észt. Mart. 16dikáig az alsó Magyarországi fokain, grófság hivatalá­hoz nyujtsák­ be.­­ A’ Beszterczebányai k. bá­nyász-kamaránál szintén megüresedvén a’ tisz­­tartói ’s sáfári egyesült hivatal, mellyel éven­ként 800 for. rendes, 425 mellék­fizetés és sza­bad lakás járul; az ezért folyamodni akarók szokott formatartással készített kérőleveleiket jövő Mart. 1 őrs­kéig a’ Beszterczeibányai kam. igazgatáshoz adják­ be. — Bécsben az Erdélyi kir. harminczad kiadói hivatalnál megüresült számvetői tisztségre eddig a’ Pesti harminczadi hivatal volt helytartója Hosszú Ignácz ne­veztetett. Pest. Közeléb­b mar Januar. 26dikán tart­­ván a’nemzeti casinoi Társaság nagy gyűlését,­ választottságának több utasítások között meg­hagyta, hogy a’ casinoi Intézetben e’folyó esz­tendőre egy négyes hangászati (quartet) felállí­tását eszközlésbe vegye. — A’ Választottság hí­ven felelvén meg utasíttatásának , ezen hangá­­szatot közelébb múlt vasárnap délutáni négy órakor igen ösméretes és köz­dítséretet nyert hangászok, úgymint Táborszky, Wagner, Pfeifer és Adler művész urak által folya­matba tétette. Melly alkalommal a’ művész urak a' hangászati mű­vészségben halhatatlan nevet nyert Haydn és Beethoven négyes hangá­­szatit hallattatták. Köz „éljen“ kiáltással és tapsal jutalmazá a’ jelenlévő fényes és váloga­tott hallgató közönség a’ dicső Haydnt és Beet­hovent híven utánozó jeles művészeket, kik előadásaikat ezen Intézetben e’ folyó esztendő minden vasárnapján a’ kitett órában folytatni fogják. Pesten Febr. ledikán hunyt­ el az ágost. vallásu gyülekezet vallás - tanítója és lelkipász­tora Tiszt. Kalchbrenner József ur, több hetekig tartott sinlődése után életének 58dik, itteni hivatal viseletének pedig 15dik esztende­jében. A’ boldogult lelketlen tetemeit hallgatói­nak sajnálata, özvegyének és­­ árváinak pedig mélly bánatjok Febr. 19­. kisérték a’ sírba. Bécsben Febr. 12dikén végzé világi pálya­futását hosszas sintődés után Tek. M­od­r­ovi­cs György ur, a’ Magyarországi adózó nép hiva­talbeli udv. Ágense, és több Vármegyék Tábla­­birája, kinek, mint munkás és ritka egyenes lelkű férfiúnak elhunytét minden baráti és es­­merősei szívekből fájlalják. NAGYBRITANNIA. Febr. 40. nyitá­ meg a’ király a’ parlament idei üléseit. A’ t­rónbeszédnek külföldet illető pontjai a’ következők: „Politikámnak mindég a’ volt czélja, hogy népemet a’béke áldásainak szakadatlan használása felől biztosítsam. Ebben igen gyámolítattam azon jó egyetértés által , melly szerencsére az én kormányom és a’ fran­­czia kormány közt fenáll, ’s azon bizonyítások, mellyeket a’ szárazföld többi hatalmainak ba­rátságos indulatairól veszek, biztosítják ipar­­kodásim folyvásti sikerét. Sajnálnom kell azon­ban, hogy H­o­ll­a­n­d­i­a és B­e­l­g­i­u­m közt a’ végegyezés még sem történt­ meg, és hogy P­or­­tugalliában a’ polgárháború még is tart. Bi­zonyosak lehetnek az urak, hogy gondosan és

Next