Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1835. 1. félév (1-52. szám)

1835-05-27 / 43. szám

mestere; a’ második pattantyús-ezred tulajdono­sává Biebersteini Marschal Ferencz general-őr­­nagy; báró Baumgarten János altábornok a*21d. számú (előbb gróf gyulay Albert) gyalog ezred; báró Augustin Vincze general-őrnagy a’ harma­dik pattantyús-ezred tulajdonosaivá neveztettek. Báró Bertolletti Antal, altábornok és Tyrolban ha­­di kormányzó , felső és alsó Austria és Salzburg hadi kormányzója oldala mellé rendeltetett és cs. k. titkos tanácsosi czímet díjfizetés nélkül nyert. Trapp báró altábornok és osztálynok Troppauba rendeltetett hadi kormányzóvá. Odelga József al­tábornok és osztálynok a­ hadi tanácsnál nyert tisztséget. Altábornokságra léptek: Duca Serbel­­loni Ferdinánd és Villata Ferencz generál őr­nagyok; generalőrnagyokká lettek: Haugvitz Norbert báró, Blagoevich Imre báró, Alexich János, Seidel Fridrik, báró Hauer Antal, Schlik Ferencz gróf, Vocher Gusztáv, Csollich Albert és Münzer József ezredesek; ezredesekké: Balazini Károly és Appel József; alezredesekké: Schurter József, Limbschen Ferdinánd báró és Hiller József báró őrnagyok; őrnagyokká: Jung Károly, Hiemesch József, Abondi János, Stipsics József báró, Grun­­­demann Filep gróf, Salis-Loglio Urlysses báró, Müllmayer János és Lusz Lőrincz. Both Károly az oláh-illyri határ­őr 13 sz. gyalog­ezred alezre­dese lett az ezred parancsnokává; Schmidt An­tal a’ szekerező hadi­testnél alezredes, ugyanitt a’ parancsnok oldala mellé rendeltetett; Meerveldt Maximilian gróf őrnagy Csehországba fő-had-kor­­m­ányi segéddé, Susan János őrnagy Slavoniába fő-had-kormányi segéddé, Kalteis János őrnagy Csele gránátos Katalion parancsnokává, Henner Jó­zsef őrnagy a’Zalai őr­pattantyusi kerület parancs­nokává neveztettek. Nyugalmaztalak: Franco Konrád ezredes, Bőhm Ferencz alezredes; Müller József, Unkelhauser János, Schmelt József és Ra­­niszavlievich György őrnagyok ; Brandeisky Fe­rencz, Kauper Fridrik, Rothmund Mátyás, és bá­ró Seldern Ferencz kapitányok. Külföldi érdem­­jeleket és azoknak viselhetésére legfelsőbb enge­­delmet nyertek: Narboni Maria János altábornok a’ pápai Krisztus-rendet; Ilesz Henrik general­­őrnagy a’ Szent­ Gergely pápai rend közép, Baumann János ezredes ugyanazon rend kis-ke­­resztjét. FRANCZIAORSZÁG. (A* pairtörvényszéki per folytatása a’ 42­. számhoz''. Főügyvéd: mi kívánjuk, hogy tegnap az elölülő által megállapított rend fentartassék. Kí­vánjuk — egy vádlott közbe szól: a’ mi fe­jeinket. Főü­gyvéd: ha a’ rend megzavartatnék, mint tegnap, képtelenek lennénk kívánni, hogy az elölülő úr által tegnap jelentett rendszabások végrehajtassanak. A’ titoknok, Cauchy úr, e­­zután olvasni kezdé a’ vádlevelet. Ügy vád­lott , vádlóink távollétében nem olvashatja az úr a’ védlevelet. A’ vádlottak mindnyájan feláll­nak, de a’ városi őrök kénszerítik őket ismét leülni. Beaune: én ellenmondok. Több mások: mi ellenmondunk ez erőszakos bánásnak. Bous­quet, hivatalosan kinevezett ü­gy­ész,kéri az elölülőt, tudakozná­ meg Merrier vádlottat, ha őt dűlőjé­nek elfogadja-e. Beaune felül, kezében papirost tartva. Előlüle: Beaune hallgasson, az úrnak nincs szava. Beaune mindég növekedő pezsgés közt elol­vassa beszédét. Csaknem minden vádlottak nevé­ben kinyilatkoztatja, hogy ők, miután a’ védlők­­nek megjelenni nem szabad , ’s így az igazságnak külső színe is megszüntetett, és mivel a’ pairtör­­vényszék tettei az ő szemökben csak erőszak tet­tei , melly­ek egyedül bayonetekkel erősítetnek , jelenlétük által többé részt nem vesznek a­ tör­vénykezésben, hol a’ védlőknek ’s vádlottaknak beszélni nem szabad, és meglévén arról győződ­ve, hogy szabad férfiaknak menedéke egyedül a’ rendíthetetlen állhatatosság, csak kénszerítve fognak a’ pairtörvény­szék előtt megjelenni. Beau­­neval egyszerre más vádlottak is beszéltek, a­ fő­ügyvéd pedig requisitoriumot olvasa­ fel a■ elölülő­nek arra meghatalmaztatása iránt, h­ogy minden vádlottat, ki a’ rendet zavarja , a’ p­alotából misz­­sza vitethessen a’ tömlöczbe, ’s a jegyzőkönyvet ülés után a’ jegy­ző által közöltethesse vele. Mind ez legnagyobb rendetlenség közt történt, ’s Beaune beszédéből és a’ főügyvéd requisitoriumából egy szót sem lehete érteni. Az előlülő jelt ad az őr­ségi tisztnek, ’s a’ vádlottak kivezettetnek a’ palotából. A’ karzaton legnagy­obb forrás ural­kodik. A’ pairek a’ tanakodó palotába mennek . 6­ órakor egy poroszló jelenté a’ várakozó hall­gatóknak, hogy a’ pairek ez este már nem igen térnek v­issza az ülési palotába. Máj. Sdikán jelenté

Next