Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1835. 1. félév (1-52. szám)

1835-02-28 / 18. szám

II. Szám. HAZAI S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. PESTEN Szombaton Bojt eloltó* 2 Szű­k napján. 1835. MAGYAR- ÉS ERDÉLYORSZÁG. Ő cs. k. Felsége Február Ildikán költ leg­felsőbb határozata által az erdélyi kir. törvényszék közbírájává, eddig számfeletti közbíró Pálosi Do­­náth Sándor urat méltóztatott kegyelmesen kine­vezni. Ő cs. k. Felsége Febr. 16diki legfelsőbb ha­tározata által az erdélyi k. Kormányszéknél eddig tisztlb. concipista Kászoni báró Bornemisza János urat, ugyanazon kormányszék tisztlb. titoknokává méltóztatott kegyelmesen kinevezni. Felséges Királyunk Febr. 18diki legfelsőbb rendelete által a’ Marosszék vólt al-király bíráját Ürmösi Maurer Károly urat az erdélyi kir. tábla valóságos közbírájává méltóztatott kegyelmesen kinevezni. Ő cs. k. Felsége Február 5diki legfelsőbb határozata által a’ Zárai politia-igazgatásnál meg­­üresült fő­biztosi tisztségre, eddig ugyanott po­­litiai albiztos Waniczek József urat méltóztatott kegyelmesen kinevezni. (Kir. kamarai híradás.) A’ nagym. magyar kir. udvari kamara Hra­­deki k. sómázsás Kossuth Miklóst Rosenbergre sómázsa-mesterré; Akna-Rahói erdőhivatali ellen­őr Metzner Jánost Kőrösmezőre erdőmesterré; he­lyébe Akna-Rahói erdőhivatali ellenőrré Márama­­rosi erdő-mérő segéd Metzner Sándort ;Vissora er­dőhívatali ellenőrré eddig ugyanott fasáfár Gir­­sik Imrét nevezte; egyszersmind a’ felnevezett erdő-mérői hivatalt megszűnteté. Tekintetes Zemplén Vármegyében kebele­zett S. A. Ujhely mezővárosában 1835dik észt. Febr. 18. és 19dik napjain Méltóságos Székhelyi gróf Majláth Antal főispány úr Ő Nagysága el­nöksége alatt tartatott tisztújító szék alkalmával az választások ekép ütöttek­ ki: első alispány Dó­­kus László köz­felkiáltásai; második alispány Szentiványi Károly 135*2 szavazattal; főjegyző, Kossuth András; első aljegyző Pilisy Menyhért; a* Első Félesztendő; második Somogyi István; harmadik Janthó Sán­dor ; levél­tárnok Kassay Sámuel; segédje Sztan­­kó László; pertárnok Kelemen Sámuel; segédje Gőcze Károly; hadi főbészedő Füzesséry János 176 szavazattal; házi főbészedő Tomsics István; számvevő Kulin Meny­hért; tiszti főügyész Ka­zinczy András 1113 szavazattal; első alü­gyész Papp István; második Eperjessy Góbert; Hegy­­alljai járásban főbíró: Dráveczky Alajos; alszbí­rák : Szabó Gábor, és Rozgonyi József; albe­­szedő: Somogyi János ; esküdtek Fü­leky György, Göntzy Sámuel , és Palóczy Gábor. Újhelyi já­rásban főbíró Rhédey László; alszbírák Péterfi Ferencz, és Szőgyényi Imre; albészedő Szepsy János; esküdtek Köröskényi Tamás, Dienes István, és Kozma Pál. — Bodrogközi járásban főbíró Bodó Tamás; diszbíró Klobusiczky And­rás; albészedő Balásházy Jósef; esküdtek Buzo­­gán Sámuel, és Vásárhelyi László. Hám­on­nai járásban főbíró Wiczmándy János ; alszbírák Reviczky György,Füzesséry Ágoston; albészedők Horváth László; esküdtek Isépy László, Botka Lajos, és Stépán Károly. Sztropkai járás­ban főbíró Szemere Jósef; alszbírák Lehóczky Menyhért, és Füzesséry Dániel; albészedő Trsz­­tyenszki Illés; esküdtek Isépy Gábor, Ecsedy Tamás, és Oroszy László. Görögényi járás­ba­n főbíró Kozma Miklós; alszbírák Stépán László, és Ocskay István; albeszedő Stépán Dá­niel; esküdtek Reviczky Ambrus, Soltész Ká­roly , és Szilágyi Pál; fő­orvosok Meczner Pál , és Csermák Márton; földmérők Stainer Ádám­ és Fundanits György; várkapitány Marschalkó Jósef; első alispányi bejegyző Lehóczky Lajos; jegyzői kiadó Gogh Antal; írnok Baráth Mik­lós; második alispányi írnok, Németh Jósef. Pesten folyó hónap 23 dikára és 24­ dikére sza­­batott a’ nemzeti oskolákban a­ nyilvános Félévi próbatételek tartása. A’ keresztény tudomány’ nyitá­ meg azokat Nagyságos és Főtisztelendő Fejér György Prépost, kir. tanácsos, az Egyetem könyv-

Next