Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1835. 1. félév (1-52. szám)

1835-05-27 / 43. szám

iákat Főtisztelendő Grosser János úr, a' Magyar és Erdélyi országi Kegyes Oskolák Rendének Provin­­cialisa. Vizsgálódásához alkalmazott magyar üd­vözlésekkel minekutánna fogadtatott volna, lépést ten a’ keresztény tudományról a’ többi tanulmá­nyokra. Mellyeknek minden részeiből az ifjúsá­got maga szorosan kikérdezvén, észre véve an­nak a’ tudományok elveire nagy törekedését. De kiv ált a­ honi nyelvben tett előmenetelével meg­elégedve, ennek további sikeres tanítására tü­zelő a' tanítókat, aj nevendékeket pedig kezdett szorgalmuk’ folytatására. Továbbá az Isten, a’Ha­za , ’s Fejedelmük iránti szeretetre őket buzdít­ván, érzékenyen eleikbe terjesztő azon reménye­ket, mellyekkel a’ Haza’ ’s Koronás Fejedel­münk vagyon felölök. Ezeket minden osztályban magyar hála­ szó rekeszté­ be. A’ nemzeti fő os­kolák tanítói pedig ezen alkalomra készült ma­gyar versezetet nyújtottak szeretett látogatójuknak. Zsigárdról, Pozsony vármegyéből Május 11 én Gy­ászos nap vala Zsigárdra nézve folyó eszten­dei Húsvét második az az Április 20dik napja. Ugyan­is, azon napon délután 1 órakor, egy sze­gény embernél tűz támadván, az akkor uralko­dott rettenetes szél miatt, a’helység alsó részében hét r. catholicus és 40 református lakosok’ jól készült szép házaik , minden épületeik, világi javaik nagyobb részével együtt, egynéhány perez alatt pernyévé és hamuvá lettenek. A’ szegény lakosok, a’ nagy szél által gerjesztetett széljel csapkodó lángok közűl, szerencse vala, hogy csak életüket menthették , és hogy barmaik a’ mező­kön lévén , meg maradhattak. Ezen gyászos eset alkalmával Pozsony vármegye járásbeli szolga bírája teli. Marsowszky Kamill úr lakhelyéről Kossúthról azonnal a’ tűzhelyén termett, hogy a’ szerencsétleneknek mind bíztató tanácsaival, mind élelemre valóval segítségül lehessen. Hálás kö­szönet a’ tek. fő­bíró úrnak, Negyed és Farkasd szomszéd helységeknek! Ugyan is Tisztelendő Né­meth Ádám és Tisztelendő Tóth Mihály Negyedi és Farkasdi prédikátor és assessor urak, buzdító be­szédeikkel kegyes hallgatóiknak szívüket megnyit­ván a’ könyörületességre, bőv mértékben adakoz­tak pénzel, élelemmel, ruházattal, fával, mellyek a’ szerencsétlenek közt ki is osztattak. Kiknek kegyes jótéteményeiket nyilvánosan meg köszönni ezen­nel kötelességünknek esmértük. A’ szeretettel teljes Isten buzdítson másokat is a’ szerencsétle­nek eránt való könyörületességre. A’ Pozsonyi ágost. vallásu gyülekezet Con­­ventje az elhunyt Bilnitza Pál úr helyébe magy­ar és tót prédikátorrá, ’s egy­szersmind az ottani ev. lyceum rendes professorává Trencséni prédikátor és alesperest Schimko Em­. Vilmos urat (a’ So­­pronyi lyceum és Jenai fő oskola nevendékét) választá. A’ Zágráb-megyrei tisztújítás folytatása: alsz­­bírák Pucz Miklós, Leder József, Praunsperger és Gály János ; esküitek: Buschich Imre , Bunyre­­vacz Lajos, Sulyok Eduárd,Krajachich Pál, Juri­­nich János, Kerchelich Sándor, Poldrugach Jó­zsef, Tompa Sándor, Martinkovich Béla, Vernich Ignácz, Kerchelich Ödön, és Klobucharich Mó­ricz ; alügyvédek a’ Zágrábi kerületben Spissich Ferencz, a’ Károlyvárosi kerületben Vakanovich Antal; tisztib. alszbírák: Chernolatecz János, Hroschoczy József és Hranilovich János ; szám­vevő Koosz István; levéltárnok Bellossevich Ar­zén urak. A­ mint előbbeni esztendőkben, úgy az idén is a’ pesti gyepen tartandó lófuttatásra, melly a’ jövő Junius’ 2-dikán délután kezdődik, és Junius’ 5-dikén délelőtt, Junius’ 8-dikán délután, Junius’ 11-dikén délelőtt foly­tattatni fog, ’s mellre kön­nyebbség, ’s bátorság miatt a’ kedvetlen idő el­len menedéket nyújtó nézőhely van készítve, ki­­léteket zárhelyekre (Loge) és zártszékekre válthat­ni a’ játékszín’ pénztáránál, vagy Hanzler Ig­nácz játékszíni pénztárnok úrnak szállásán a’ ko­rona utczában 413 szám alatt. A’ kihirdetett versen­­gés’ napján pedig közel a’ pály­ához kassza állítta­­tik, hol szinte minden hely­re szerezhetni kiléteket. (Kir. kamarai híradás). A’ nagymélt. m. kir. udv. Kamara Rakama­­zi ispánny­á, Heinzely­ Jánost, Diósgyőri k. pénz­tárnokot ; ennek hely­ére eddig a’ Diósgy­őri prae­­fectusságnál practikánságot viselt Markovics Im­rét; Szegedre sómázsássá eddig ugyanott sószál­lító tiszt Rupkay Józsefet; Ipoly­ságra sómázsássá eddig Gácsi sómázsás Balog Jánost nevezte­ ki. AUSTRIA. A’ cs. k. hadseregnél következő változások történtek : A’ német rend nagymesteréről nevezett gyalog ezred tulajdonosává Estei Maximilian Jó­zsef Ő k. Fensége, a’ német rend mostani nagy

Next