Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1835. 2. félév (1-52. szám)

1835-09-23 / 25. szám

(Kir. kamarai híradás) A" nagym­. " kir. udv. kamara Bruszturai erdős Erezi Jánost Vissóra materialék sáfárjává. Portorei harminczadossá Orechovitzi harminczad­­hívatali írnok Petrovich Antalt; ennek helyébe Zágrában harm­inczadhívatali practikáns Adels­­berg Lajost nevezte. Szeredi sómázsás Haagen Jó­zsef Ang. 30 dikán meghalt. Múlt 1831 Jul. 29k én egy nagy égés kezdi Vásárhelyt a’ 2 dik székely gyalog ezred szab he­lyét majd­nem hamuba borítván, ugyan akkor az ottani ref. templom tornyával, ’s harangjaival együtt elégett. O cs. kir. Felsége ezen szeren­csét­lenségről értesíttetvén, méltóztatott azon ref. templom felépítésére két ezer pengő forintokat ajándékozni Pesti lakos tudós Jakobovics Antal úr múlt Augustus 29dikén nyeré a’ magyar kir. tudomá­nyos Egyetemnél orvos-doctori borostyánját „E­­lenchus plantarum officinaimus Hungáriáe indige­­­nrum phanero-gamarum“ czímű­ munkát bocsát­­ván ez alkalommal közre, mellynek elébe jel­­mondatúl ,,Pátriám , cum possis, non illustrare, nefas“szavakat tüze. A’ jeles értekezés, mint a’ tudós szerző élőbeszédéből is láthatni, csupán kivonata a’ szerző „Flora Hungáriae officinalis“ czímű­ még kéziratban lévő nagyobb munkájának, melly kivált ha magyar nyelven láthatna vilá­got , nem kevéssé díszesítené nemzeti literatu­­ránkat. II. Pest megyének i. e. Aug. 26-án tartatott közgyű­lésekor olvastatott fel­. Herchenrother Gyula ur számára kiadott kegy. nemesítő czíme­­res levél, ki ennek nyilványos tartalma szerint hold. nagyattya ’s édes a­tty­a,valamint anyai részről nagyattya Hatfaludy Pál mármarosi al­ispán, országgyűlési követ, ’s k. tanácsos példája szerint, maga is hasonló hűség ’s készséggel több hivatal­nemben, ISIS ban mint a’ kir. m. udv. kamaránál practicans, majd 1820ban mint a’ vi­segrádi ’s óbudai kir. koronás uradalmak első ír­noka, 1826ban a’ mondott uradalmak’ helyettes, ’s 1830ban pedig ugyanazok valóságos tiszttar­tója, különösen a’ györcsmirigy alatt Ó Budán ön élete ’s egészsége koczkáztatásával, de különben is mindenkor és mindenütt, több mint 16 év le­­folyta alatt dicséretes pontossággal ’s buzgalom­mal forgolódott a’ kir. kincstár java előmozdítá­­sában. Ahmed Ferik basa, a’ szultán rendkívüli követe Bécsből Sept 17dikén visszaindult Kon­­stantinapolba ’s útját azon kedves emlékezetnél fogva is, mellyet Pesten Budán, Bécsbe utazta al­kalmával az eránta mutatott szíves fogadtatás ér­demelt, ismét Magyarországnak vette’s Sept. 19di­­kén érkezett Pestre, 4 kocsi kisérettel. Szólása a' Hétválasztófogadóban. Pest. Jót tenni embertársainkat, felebaráti kötelesség. E’ szempontból, minden részrehajlás elmellőzése’ végett, az alább írott közhírül teszi, hogy nemes Szentiványi József és Gáspár, nem különben ns Somody József, Gáspár és István, valamint ns Dobai József és Veres Ferencz urakat, és ns Somody Rebeka, Dobai Ráchel, ’s Tyukody Zsófia asszonyokat illető, Erdélyországban, többnyire Ákos helységben ns. Közép-Szolnok vármegyében fekvő rész-jó­szágaikról szóló, több rendbeli zálogos, kö­telező, executionalis ’s t. e’ féle levelek számosabb darabokban a’ Sz. Ferencz rendi Atyák­nak pesti egyházukban (templom) megtaláltattak. A’ kik tehát ezen levelekhez jogot (just) tartanak, ezt annak rendje és módja szerint bebizonyítan­­dók, magukat „Tisztelendő Stumbaeck Mik­lós Atyánál, a„ sz. Ferencz rendén lévő pesti Szerzetes-ház Elöljárójánál, bérmentett levelük­ben jelentsék. Minek közlésére az erdélyi Híradó t. sz. Szerkeztetőjét is ezennel tisztelettel fel­szólítja. P. Gegő Elek Nicephor, m. k. pesti m. egy­házi Szónok. Makó. Folyó esztendő kis-asszony havá­nak 13dik napja mély bánatot hoza Csanád vidé­kére, mellynek reggelén, egy hirteleni guta ütés okozta halál, néhai Kis Jókai Sántor János urat, a’ valódi derék, a’ tudományok szinte minden ágaiban jártas, mind honi, mind külföldi ismere­tekkel gazdag, tel. Csanád vármegye 32. éves fő pénz­tárnokát, több megyék táblabíráját, a’ helv. vallástételt követő Békés-bánáti egyházi vidék segéd kurátorát akkor fosztá­ meg köz­hasz­nú becses életétől, midőn az 75 évis vándorn agg korához képest, a’ leg frisebb egészségben lenni szemléltetett. A’ ritka hűségű férjet, okos nevelő édes atyát, fáradhatatlan szorgalmú tisztviselőt, kellemetes nyájasságu társalkodót, ’s buzgó ke­resztyént bus özvegye, vigasztalhatatlan Johan­na és Iréné kedves leányai, közel ’s távol lévő

Next