Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1836. 1. félév (1-52. szám)

1836-01-06 / 2. szám

( 11 ) ringet, ha az izlandi sajtónak hihetni tömhet éven­ként zsebébe ! Micsoda v­eszélynek tette­ ki ma­gát hazájáért ? Mi a’vohigeket s torokat illeti, legyen szabad azt mondanom, hogy mind a’ két részről sokak iránt legnagyobb tisztelettel és ba­rátsággal viseltetem, ’s mint pártot egyiket sem veszem tekintetbe. Politikai harczom a’ v­árhe­lyek ellen volt irányozva, ’s hála az égnek meg­értem azok eltemetését. Miután ezek elhalta­k , vége ellenkedésemnek is Azt vrték szememre, hogy nem udvariasan fogadom a’ választók kül­­dötségeit; ezt nem tudtam, legalább ez nem volt szándékom’s csodálom, miként tulajdoníthatott nekem valaki illy szándékot. A’ népet sem ne­veztem sohase, csőcseléknek ; utálom e’ kifeje­zést ’s szeretet nélkülinek tartom , bár melly alá­való ’s elfajult emberekre alkalmaztatnék is az. A’ titkos szavazást szóval és tettel gyámolítottam mindég, azt a’ legilőbb, rendesebb és kény­elmesebb módnak tartottam, noha olly szőrny­ü hasznokat, mint némellyek, tőle nem reméltem. A’ v orosz re­­formbillre пегле hajlandó vagy­ok azt hinni, hogy jobb lett volna a’ régi testületeket eltorh­ni, a’nél­kül hogy újak tétettek volna kepökre. Els­éb­­iránt parlamenti helyemről le nem mondhatok , ha hár akarnék is, míg választóim többsége által fel nem szólhatom. Különben szökev­énynek lát­szanám enmagam előtt, ki a’ választók sokasága eránt helytelenül cselekedett, ’s ennél fogva elha­tározott akaratom e’helyet minden rágalom és ás­­kálódás ellenére is rendíthetetlenül megtartani. A W­estminster választói elbocsáthatnak engem, ha akarják, de én szökes­én­­ként nem­­omítok­ el a’ nélkül hogy őket korán ne tudósítanám, hogy idejük legy­en tetszésük szerinti rendeletet tenni.“ A’ Standard sir Fr. Burdett mostani képze­ténél fogva a’ nép kegyének bizony­talanságáról így vizsgálódik: „Szomorú­ gondolat ébred az emberben , sir Francis Burdettnek és Brougham lordnak mostani kép­zetét összehasonlít­a a’ tisz­telettel, melly­ben e’ két statusfél íit tíz év előtt tartották az alsó néposztályok. Fgyikök sem von hűtelenné az elvekhez, melly­eket 1825-ta­­ állot­ták , mégis előbbi tisztelőik keg­­ét annyira el­vesztették, hogy Burdettet egyetlen egy sem védelmezi a’ szabadelmü sajtó közül, Broug­ham pedig alig talál egy védelmezőt. Ha tíz év előtt kérdezők ла!а, kik igazgatják a’ reform ügyét, nem e lett volna-e a’ felelet: Sir F. Bur­­dett és Brougham úr? Ha most tudakozzák az 1832diki reform valódi szerzőit, nem ismét sir F. Burdett és Brougham lord lesznek-e azok ? Mégis ők letétettek, és pedig ki által? Melbourne lord által, ki öccsét Westminsterben lory kandidátus­nak állítá­ ki, ellenére a’ reform érdekinek ; Pal­merston lord , egy 1826diki m­egátalkodott tory által; Glenelg lord, egy még áta­lkodottabb 1825- diki tory által; Russell lord, az elpusztult válasz­tó hepeknek ugyanazon év­beli apologetája által. Ezek a’ kormányzók, kiket a’ köz nép Burdett és Brougham hep­éré v­álasztott; ezek a’ te istenid­ók Izrael.“ A’ földbirtokosok Londonban dec. 15dikén összegyődvén a’ földmivelő osztály szükségén se­gítő rendszakáp­okról tanácskozni, Stanhope lord következőleg nyilatkozott: „Én mindég azok kö­zé tartoztam, kik a’ gabonátok én­­ek változtatá­­sát határozottan ellenzették. Bár milly ártalmas legyen is az elv, melly az idegen gabona behozá­sát átaljában megengedi, még sem állíthatni azt, hogy a’ mostani elnyomott állapotnak oka a’ fen­­álló gabonatön­én­­ek volnának, mert az ár kö­­zelébb olly csekély, a’ vám pedig olly nagy vólt, hogy azt tilalomhoz lehete hasonlítani; az ok amaz oktalan végzetben fekszik, melly „Peel bili­jének“ mondatik, s melly által az ország valu­tája meg's­áltoztatott (nagy tetszés). Ezen ocsmány ragadozásnak tulajdonátétel szelíd név adatott. Felszólítok mindenkit, mondjon nekem más mó­dot a’ földmbelő szükségének enyhítésére, mint a’ statusadósságnak leszállítását az előbbi árra, vagy megfor­dítsa az árnak az adóssággal egyenlő fokra emelését. Én ellenzeni fogom a’ szabad ga­bona kereskedés rendszerét. Hogy a’földmívelők parlament­ek­be terjesszék szükségüket é s biztos­ság kinevezéséül beérjék, ezt mm tartom ele­gendőnek, hanem segedelmet kell a’ parlamentül kérniük. A’ Morning­­ Chronicle állítása szerint dr. Beaumont, ki a’parisi áprilisi v­ádlottak közt van ami) h­a elbetegesedett az egészségtelen börtönben hogy Fia szabadon bocsátatnék is nehezen nyerni vissza egészségét; a’ francziák korán se tiszta nép. ’s St. Belagie legrondább börtöneiknek egyike. Cumberland herczeg Berlinből oct. 12 sikere az orangisták longfordi nagy logójához egy le­­ve­let írt, melly­ben biztosítja azokat, hogy ő min­denkor az orangista­ egy­­­sídet ebeihez ragaszkod­va cselekszik, és valamint boldog emlékezetű attya Zildik György őt és minden gyermekeit ez okfőkben nevelte, úgy ő is fiát ugy­anazokban ne­veli. Ez ebektől soha egy jólával sem fog eltá­vozni, hogy a’ sztb­evén­­eknek engedne, melyek csak a’ status-rendet forgatnák­ fel, és a’ szép con­stitutio maradványit,­­­éh­­­ben minden angol ke­­dély lehet ’s melly Europa csodálkozását лоп]а­­magára, akarnák semmiré tenni. Valódi gondo­­lóra vegyék azonban minden egyesületi tagok, hogy

Next