Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1836. 1. félév (1-52. szám)

1836-01-06 / 2. szám

( 10 ) tius. A’ közelebb lefolyt esztendőben a’ két test­vér hazabeli kegyes Szerzetből meghaltak: Pesten Palles Henrik életének 79dikáben (I. 1835. első félévi Híz. Tud.); Nyitrán Bajusz Ödön; Kolozs­várott Hajagos József; Debreczenben Liechtenstein József; Pólóimban Farkas István; Breznóbányán Csetneky Imre; Stosenbergen Herday Mihály tiszt. Atyák. Az 1831 oskolai évben e’ Szerzet által oktatott tanulóság száma 7809 re ment. Legnépe­sebbek valanak a’ pesti, szegedi és budai oskolák. A’ budai könyörülő Szerzet’ kórházában 1­831. nov. Isejétől 1835. nov. Isejéig 1514 beteg ápol­­gattatott fizetés ’s vallás-különbség nélkül. Közű­­lök életben maradt 1377 ; megholt 167. A’ fent­­nevezett öszves számból magyarországi volt 861; ’s ebből budai lakos 223. A’ vallást tekints­e , volt 1355 cathol.; 151 protestáns ; 33 görög nem egye­sült és 15 izraelita. E’ szerzet priorja Budán Peche Arnold, főorvosa Schima Gaudentius. Szabad kir. Debreczen városának érdemeket becsülni tudó polgárai Csokonai Vitéz Mi­hály elhunyt lángeszű költő sírját emlékoszlop által kí­vánván maradandóvá tenni, e’ végett városi nép­szószóló Vécsey József úr aláírást nyitott, ’s már eddig a’ nemes czélra majd 3 ezer forintot gyűjtött­­be. A’ szép terv kivitelében vetekedve kíván részt venni a’ helybeli ref. collegium tanuló ifjúsága is derék ’s lelkes tanítójuk­nek. Péczely József úr által felszólítatva, ki maga ‘25 forintot ajánl a’ nemes czélra. „Felálland tehát Csokonay emlék­­os­ippa, így szól a’ Honművész levelezője, ’s ha a’ köz kívánat teljesűlend , nemcsak a’ távollévő temetői magányban mutatandja hideg márvány a’ tisztelt költő porainak sírját az őt meleg kebellel keresőnek, hanem a’ város közepén a’ ref. nagy templom ’s oskola közti téren is szívelégülve fogja szemlélhetni minden szép lelkű hazafi szeretett költőjének emlékoszlopát. A’ nevendék ifjúság pedig melynek minden nap szemei előtt lesz a’ szépnek ’s felségesnek ezen nem annyira jutalma, mint érdemlett megtiszteltetése, lelkes elragadta­tással követendi az elejébe mért egyiránt nehéz szép tudományi pályát . A’ pesti jóltévő asszony-egyesület azon foly­­­ vásti munkásságban, mellyel a’ segítséget kívánó ’s érdemlő valódi szegényeket gyámolítja, kik sokszor egész háznépestül epesztő gondok ’s ínség között szemérmes megvonulásban sínlenek, állha­tatosan bizakodik az emberszerető nemes szívüek’ segedelmekben , kik szenvedő embertársaik eránt részvevő készséggel viseltetvén, köz vigadalmok ártatlan éleményü óráit is a’ nyomorúság’ enyhí­tésére hasznosokká tenni hajlandók. E’ tekintet indítja ismét az asszony-egyesületet a’, beállott 1836 elején áborczás tánczmulatság adására, melly­­nek jövedelme illy jótékony czélra van határozva. Több nemes lelkű adakozó már eddig is szép ’s becses adományokat tett­ öszve, mellyek a’ táncz­­mulatság alatt megejtendő sorshúzással nyereségül esendenek. A’ tánczmulatság a’ városi teremben január l6dikén tar­tozik. A’ bémenet ára 1 pengő forint, mellyért egy sors­ czédula is adatik. Sors­­czédula magában 40 kron váltható. Dolezsalek Antal, Pesten a’ vakok intézeté­nek igazgatója, szíves köszönetét nyilatkoztatja azon nemes lelkű urak és asszonyságok iránt, kik a’ nevezett intézetet közelébb Eötvös József kir. fiscális úr felszólítására több nemű becses aján­dékaikkal gyámolítani kegyeskedtek. A’ Pozsonyi árvaház bevételi készpénze 1835- ben volt 4591 For. és 9 kr . kiadása 4­­56 fr. és 32 kr. Tartalék pénzalapja ez intézetnek mosta­nában 1379 fr. 52 kr. Pest és Buda között a’ duna jege e’ tél elején sok ideig ingadozó volt, míg végre az új évvel bekövetkezett hó’s két napi ritka keménységű fagy, hideg által annyira beállott, hogy már most a’ legterhesebb szekereket is megbírja. Az idő azon­ban, bár folyvást telet mutat, január­odikén ismét lágyabbra változott. A’ szárntat derekasan hasz­nálják a’ két főváros kényelmest­ lakosi. NA G У В К ГГ AN NI А. Sir Francis Burdett a’ Times te Westminster választóihoz szóló levelet iktatott, mellyben O’ Connell iránti viseletét mentegeti, leginkább pe­dig a’ választók egy gyűlésében szemére lobban­tok vádak ellen védelmezi magát, ’s többek közt így szól: ,,O’Connell Daniel úrnak minden poli­tikai elveiben ’s nézeteiben megegyezhetném, Ha nekem valaki megmondhatná, nőneműek azok, vagy mineműek lesznek egy hónap múlva, azért mégis szenvedhetetlennek tarthatnám az ő nyel­vét ’s viseletét. A’ közönségnek nem a’ köztem ’s O’Connell Danie közti versengést, hanem az ő közte és mivelt társaság közti ellenkezést kell tekintetbe vennie; a’ forog kérdésben, ha váljon azt, ki minden illedelmet félre teszen, mivelt tár­saságban megszenvedhetni­e. Jupiter sokféle alak­ba öltözött, de O’Connell Daniel még többfélében mutatkozik; ő igen derék színész, minden nemű charakterbe tudja magát illeszteni, ’s finom gent­leman szerepében most akar először megjelenni, szagos illatokkal össze meg össze­kenve és fenve. Felszólítja hom­osait, bizonyítanák neki, miket nem szenved ő érettek. Milly üres,hiú, nevet­séges kérkedés! Olly időben emleget harczot, mellyben vívnia kell, midőn veszély nem létez, ’s csendesen és bátorságban 18—20 ezer font szer.

Next