Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1836. 2. félév (1-52. szám)

1836-08-20 / 15. szám

1. §. Egy új épületnek, melly a’ gyűjtemé­nyek czélerányos elhelyheztetésüknek és megőrzé­süknek alkalmatosan és dísszel megfeleljen, az in­tézet telkén leendő felállítása végett, 500.000 fo­rintok ajánltatnak, melly somma egyéb segedelmek módjára, a’ törvényhatóságok között egyedül a’ nemesi rendre, és azokra, kiket a’ törvény ezen név alatt foglalva ért, fog feloszlatni, és az 1807- dik évi 5dik Törvényczikkely rendelete szerint, lészen beszedendő. 2. §. Az intézet szükségeinek fedezésére, de leginkább azon okból, hogy annak gyűjteményei esztendőnként nevezetesebben gyarapítassanak, a’ felkelési concurrentialis fundus fenmaradott kész­pénznek kamatja, melly az 1825.7. 17dik Tör­­vényczikkely 2 dik §sa által a­ Ludovicea intézet Mámára rendeltetett , ideiglen­ei Muzeum jövedel­meihez kapcsol­tatik. 3. §. Jankovich Miklós gyűjteményének a’ nemzeti Muzeum számára történt megvétele hely­­benhagyatván, annak kifizetésére 125.000 forintok ajánltatnak, olly móddal, hogy a’kettős példányok megszerzése után fenmaradandó somma, a’múzeum egyéb szükségei pótlására fordítassék, a melly somima szinte az Is. §. értelmében lészen kiveten­dő és beszedendő. 4. §. A’ nemzeti muzeum mindennemű gyűj­teményeiről részreh­ajlatlan tagoknak ellenőrségük alatt, tökélletes név­jegyzékek készítessenek, melly jegyzékek országgyűlési alább kinevezett választ­mány által meghitesíttetvén, az Ország törvényha­tóságaival közöltetni fognak. Melly választmánynak tagjai következendők: A’ fő rendi tábla részéről. Vásáros Naményi B. Eötvös Ignácz,­­ cs. kir. Fel­sége kamarássá és valóságos belső titkos tanácsossá, királyi fő pohárnok mester, és A­báni vármegye fő ispánja; Lánczi Lánczy József , cs. kir. Felsé­ge valóságos belső titkos tanácsossá, hétszemélyes táblabiró , és Békés vármegye fő ispánja; Váson­­k­ei gróf Zichy István, Sz. István Apostoli király jeles rendjének nagy keresztessé, nem különben a’ Burkus király fekete és veres sas rendjének vi­téze,­­ cs. kir. Felsége kamarássá, val. belső tit­kos tanácsossá, és Veszprém vármegye fő ispánja; gróf Majláth Jó­sef, gróf Károlyi György. A’ fő tisztelendő egyházi rendből. Frimm János, az Egri káptalan kanonok­ja és követje; Sághy Mihály a’ Szombathelyi káptalan kanonokja és követje. A’ királyi tábla részéről. Gosztonyi Pál, Öcs.kir. Fel­sége tanácsossá és al Országbíró; Plathy Mihály Nádori hivatal Ítélő mestere ; Földváry Ferencz királyi táblabiró, Horvátország részéről. Busán Her­mán, Horvát, Dalmát és Tótország követje. A’ Dunán inneni kerületből. Andrássy Jó’sef, Eszter­gom vármegye követje. Rudics Jó’sef Bács, Borsicz­­ky István Trencsén vármegyék alispánjai és követjei. Kubinyi Ferencz, Nógrád vármegye követje. A’ Du­nántúli kerületből. Deák Ferencz, Zala vármegye kö­vetje; Pázmándy Dienes, Komárom vármegye al­ispánja és követje; Semsich Miklós, Somogy , és Bezerédy István Tolna vármegyék követjei. A’ Ti­szán inneni kerületből. Gróf de la Motte Károly, Gömör, Bernáth­­Sigmond, Ungh, Palóczy László­, Borsod, és Brezovay Jó’sef, Heves vármegyék köz­­vetjei. A’ Tiszántúli kerületből. Klauzál Gábor, Csongrád; Clertelendy Miksa, Torontái; Szent­­pály László Ugocsa, és Beöthy Ödön, Bihar vár­megyék követjei. A’ jelen nem lévők részéről Göntzy Sámuel, Kossuth Lajos. A’ kerületek ré­széről. Kálmán Sándor, a’ Jász és Kún kerületek követje. A’ szabad királyi városok részéről. Krica­­ke Jo­sef Lőcse, Vághy Ferencz Sopron, Porosa­­lay Fridiik Debreczen, és Koleda András, Buda szabad kir. városok követjei. NAGYBRITANNIA. Az alsó ház aug. 3diki ülésében Thompson úr előterjeszté a’ vasúti biztosságnak egy tervét a’ vas­úti szabadalom-kérések feletti tanácskozás módjá­ról , melly szerint mindenik ülés elején 42 tagból álló ’s hat szakaszra osztandó biztosság fogna kine­veztetni , hogy ezek a’ terveket vizsgálják­ meg, ha a’ közönséges szabályokkal megegyeznek-e. E’ biz­tosság munkálata ismét egy állandó biztosság eleibe terjesztetik, melly a’ részes felek kihallgatása után az út hasznát elitélendi, és a’ különféle terv-javas­latok közt választást teend. E’ jav­aslatokat több­nyire mind elfogadta a’ ház. Spring Rice úr a’ zsi­dók felmentése iránti bili második felolvasását sürgette, minek sir R. Ingu­s hevesen ellenszegült, mondván: „illy kevés számú ház előtt ’s késő ülés­ben miként javasolhat valaki illy keresztyén télen rendszabályt !“ Spring-Rice úr felele , hogy a’ má­sodszori olvasást éppen a’ túlsó oldali urak kíván­ságára halasztá illy sokáig, ’s csudálja hogy az el­­lenmondás mégis onnan jó. E’ rendszabály igen is egyezik a’ kereszty­énség lelkével. A’ zsidókat kü­lönös népnek mondják, de hogy is lehetne ez más­képen, míg ők különös törvények alatt vannak. Igen óhajtja Angliát honul adni a’ zsidóknak, ’* őket a’ király többi alattvalója al egyenlőkké tenni Forster ur hasztalannak vélé a’ zsidók és keresztyén lakosok öszv­eolv­asztása eránti igyekezetei, D. Ro­che úr ellenben hiedelmet nyilvánító a’ bili keresztül meneteléhez, de ha a’ felső ház ellene szegülne is, mégis becsületükre v­álik a’ ministereknek, hogy azt önmagok hozták­ be. Potter úr kételkedett azon, ha a’ zsidók felmentésének ideje eljött-e már; Hai­­der úr pedig attól tartott, hogy az isten haragja

Next