Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1836. 2. félév (1-52. szám)

1836-10-15 / 31. szám

31. szám. Pesten szombaton Mind-Szenthar ladikén 1Ф361 ваДДАД ’. KÜZFÖLIH TUB­ÓS­ÍTÁSOK. Magyarország és Erdély (Kovács Márton kapitány magyar nemességet nyert; Panner Antal hadi titok nők; tűzveszély; szathmári levél; Stratimirovics karlovic/­i metropolita és Makó Lőrinc*"- *­"; erdélyi hírek; ’sat.­ Nagybritannia (angol hírlapok a’ portugáli ügyről; Isturiz lotteriai szerencséje; O’Connell és a’ Times; Murphy gyűlési elnök; ’sat.­ Francziaország (compiegnei tábor; Orleans hg. gya­nítható házassága; Thieiwch; Toreno ; ’sat.) Olaszország. Schweiz (Montebello hg. jegyzéke Kern kormány tanácsához.­­ Törökország. China. Oroszország. Belgium. Portugallia (a’ revolutio körülményei angol hírlapok után; a’ National észrevétele; ’sat.) Spanyolország (Alaix generál tudósítása a’ villarobledói csatáról; madridi levelek; Mendez Vigo; ’sat.­ Amerika. MAGYARORSZÁG és ERDÉLY. a cs. kir. Felsége sept. 17dikén kelt legfel­sőbb határozatában szardiniai király nevét Viselő huszár-ezredbéli kapitány Kovács Márton urat díjfizetés elengedésével magyar nemességre enlelni; sept. 16diki legfensőbb határozatában pedig hadi concipista Panner Antal urat hadi tito­­nok­­ká, ’s a’ dalmatiai hadi kormányhoz a’ katonai­­politikai ügyekben referenssé nevezni keg­­elitesen méltóztatott. A’ persa­ngek, kikről nem rég emlékestünk Londonból kelet felé kezdett útjókban folyó peto­­ber­odikán kíséretökkel együtt Pestre érkeznek ’s kevés milatás után innét Konstantinápol felé el­utaztak. \­­ A’ Kisdedovó intézeteket Magyaror­szágban terjesztő Egyesület választottsága öröm­mel jelenti, hogy mialatt a’ részes tagoknak szá­ma naponként növekszik, a’ czélba vett példány­­intézeti épülete is szinte emelkedik, jövő sz. Jó­zsef napig tökéletesen elkészülendő. És nem hall­gathatja ez alkalommal igazgatójának m. Tolnai gróf Festetics Leo urnak hazafi adakozásával pá­rosított fáradhatlan buzgalmát; ’s valamint ezért, úgy m. Tolnai gr. Festetics Ernészt, Rudolf, és Sándor uraknak abbéli szíves részvétükért, melly­­ből az említett példány-intézet minél korábbi fel­­épülhetésére egyenkint külön 6500 darab égetett téglát ajándékoztak, szives köszönetet nyilványit a n. t. közönség előtt. Ugyanezt jelenti mést. gr. Wenkheim Ferencz úrnak is, ki d’ választottság­­nak felszólítására Bécsben a képviseletet elfogad­ni, s XI. számmal jegy­zett ivére 100 aláírást sze­rezni szín­eskedett. Ajánlkoztak kívüle aláírási ívért; XII. t. Pigay Antal úr, Pesten, XIII. tiszt. Tóth Mihály professor úr Nógrád vármegyében, XIV. t. Kossuth Lajos hites ügyvéd, ’s tábl. úr Pesten , XV. t. Dengeleghy Károly úr, mélt. gr. Károlyi nemzetség ügyésze s tabld. Bereg vármegyében, t. Hengelmü­ller Mihály h. ügyvéd úr Pesten­ XVI. XVII. t. Simon István h. ügyvéd úr Békés várme­gyében, — XVIII. t. Keblovszky Lajos úr, m.­gr Andrássy György úr titoknoka Gömör vmegyében kiknél 6 évre mindég aláirh­atni. Minthogy végre Második Félesztendő, ezen ívek már 200 aláírásnál többel díszlenek, ’s a’ választottság óhajtása teljesülését a’ példány'-in­­tézetnek jövő év elején történendő megnyitásával tökéletesen reményű, ne­hogy ennek igazgatása iránt külföldi kisdedovóra szorúljunk, érdemes ha­zánkfiai közűl mindazok, kik az igazgatóságot sza­bad lakással, ’s 500 p.­ft. évi fizetéssel elnyerni kívánják, a’ szükséges ismeretek megszerzésire utolag serkentetnek. Költ Pesten f. észt. October Adikán a’ nemz. Casinoban tartott t. választottsági ülésből. Kacskovics Lajos, egyesületi titoknok. Sz­at­hm­ár Németi sept. 30kán. Sz. Mi­­hálynapi vásárunknak vége, melly felettébb élén­ken mutatá magát, sok vidékiek gyűlvén reá ösz­­ve, de mégis általánosan csak igen középszerűnek mondhatni, mert a’ termékeknek ára inkább csök­ken mint növekedik, az eddig uralkodott nagy szárazságra most néhány napokon csendes esső kö­vetkezvén. Búzánk ’s rozsunk, bár nem sok volt is, de jól eresztett, zabunk kevés, a’ kukoricza v­árosunk határán ollyan, hogy ha szinte nem ve­télkedik is a’ bő időkkel, de még is elégséges, sőt megyénk többi határihoz képpest, bőnek is lehet mondani. Lankáink, vagy is gyümölcsös kertjeink,, mellyekből az országszerte híres slivovitza készül, hol a’ hernyó, cserebogár, ’s a’ hideg kevésbé ron­gálták, eléggé rakottak, kivált a’ szilvafák, ke­vésbé az alma és körtvély; diónkat a’ hideg mind elvette. Kalocsáról od­,­zként Kalocsától félóra mesz­­szeségre fekvő, ’s az érsekség’ birtokához tartozó Foktű helységét, folyó hó­­dikén délben vigyá­zatlanságból támadt, ’s gyorsan terjedt gyúladás borzasztó tűz­ özönnel elborítván, 84 lakó házat és 17 majorságbéli épületet , köztök a’ helvecziai vallástételt követők szép templomát, a’ prédiká­tori és oskolamesteri lakházat az oskolát is elham­vasztotta. A’ rémítő tűzveszély’ terjedését a’ Kalo­csáról ment lelkes segedelem sem gátolhatta ele­­gendőképen. Temérdek a’ kár, nagy az ínség azon­ tekintetből főleg, hogy a’ téli élelemre padlásokra f­eltett nem kevés mennyiségű gabona is részint a' tűz’ prédájává, részint haszonvehetlenné tétetett.. A’ siralmas sorsnak keserű fájdalmát enyhíteni­ nem késtek az emberiség barátjai,­ ’s felebaráta

Next