Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1838. 2. félév (1-52. szám)

1838-10-17 / 31. szám

243 kilátásokat nyitó’ vállalatnak mind a’ Becs köze­tében bizonyosan várandó erős személyjárás, mind a’ fővárosba szomszéd Magyarországból páratlan gyorsasággal szállítandó fa, gabona, szarvasmar­ha ’sat.’s az ebből Becsre háromlandó nagy haszon tekintetéből , egyszersmind a’már bevégzett élő­munkákról fényes részleteket közöl. Ezek szerint a’ nyomvonalak, kivéve a’ Lajta melletti Bruck és Pozsony, úgy a' Német-Ujhely és Glocknitz közötti tért, jobbadán ,’s a’ többi élőmunkák is már annyira készek, hogy jövő tavasszal a’ földmun­kálatokat elkezdhetni. A’szándéklott trieszti vas­úttársasággal , melly azonban a’ megkívántató költség tümérdeksége miatt talán soha sem jö­vend létre, a’ részvényesek biztosítására egyez­kedés történt; egyszersmind alapos kilátás nyit­tatott ez előadásban a’ bécs-gy­őri vasútnak egész Buda-Pestig leendő folytatására, sőt azon remény is fejeztetett­ ki, hogy az előleg is a’ belvederei mulatópalota melletti sorompnál leendő itteni állomás­hely későbben csakugyan egészen a’ bel­városi glacis-ig fog vitethetni. Továbbá magasz­talva említé a’ báró azon pártfogást, mellyel e’ nagyszerű vállalat János főhg részéről dicsekszik, ’s e’ főhg segédtisztjének, Vacani bárónak, mély ismereteteit ’s ígért közrehatását. A’javaslatba ho­zott „alap szabályok“, az itteni leghíresb jogtu­dósok vizsgálata után a’ biztosság tanácskozásin átestek, ’s f. hó 31kén fognak e föls. legkegy. sanctioja alá terjesztetni. Ha már eddigi, kedve­ző tudósításai a’ bárónak örömmel tölték el a’ részvényes - gyülekezetét, mennyivel kellett ez örömnek növekedni az eddig tett kiadások felő­li végszámadások előterjesztése által. Köztudomá­sú dolog ugyan­is, hogy K. Sina pénzügyi válla­latai ’s azok igazgatása bölcs takarékosság és szo­ros kímélet tekintetéből minden hasonlót felü­l­­mít ’s e’ közhitel ’s megismerés már maga is a’ legjobb biztosítás volt e’ részben a’részvényesek­re nézve ; de ezek az eddigi költségek illy cse­kély mennyiségére, melly t. i. f. évi octoberi­nk­lső napjáig nem ment többre 271,779 fr. 11 kr. nál p. p., még sem valának elkészülve ’s az által a’legörvendetesebbül lepettek­ meg. Ezen, a’szá­madás minden pontjában félreismerhetlen, bölcs takarékosság jeles példája többi közt az is, hogy a’ bécs-győri vasút Sopronyba vezetendő szárnya, mivel ez olly bő személyjárást nem igér, csuk­­lóerővel fog elláttatni. Folyó évi October’ 2kán tartatott Lakszállá­son a’ ref. egy­házvidék’ nagyérdemű esperese, t. ns. Komárom vármegye’ táblabirája, ’s hely­beli közkedvességü lelki pásztor, nagytiszteletű Tóth Dániel urnak számos különböző vallási­ tisz­telői’ jelenlétében a’ végtisztelet’ megadása. A’ boldogult férfiú, fáradhattan buzgóságának áldo­zataién, midőn gyengélkedő állapotja’ daczára is, csüggedetlen lélekkel folytatván hivatalát, sept. 281kán Réthén­­. Pozsony vármegye’ helységé­ben , egyházlátói útjában, csendesen a’ boldogabb életre átszenderült, 53 éves korában. Híveinek példás buzgalma hűlt tetemeit olly messzünnen haza vitető, hol felette egyházi tanácsbirák ’s rév-komáromi lelkészek, t. t. Szondy László ’s Tüdős József urak, beszédeket tartottak, sírjánál pedig t. t. Nagy Péter ur, egyh.-tanácsbiró ’s csi­­liz-radványi pap, igen érdekes búcsúbeszédet mondott. Buzgó vallásosság, sok oldalú’s gyöke­res tudományos műveltség, lepletlen szerénység, forró emberszeretet, hivatali pontosság tükrözék ez üdvözültnek, mint a’ pápai collegium’ egyko­ri igen jeles növendékének ,’s utóbbi érdemteljes pártfogójának, lelkét. Örök béke lengjen porai felett! A’ n.szebeni piaczon, a’ pénzhiány elleni folytonos panasz daczára is folyvást emelkedik a’ termékek ára. A’ gyapjút annyira elkapdozák az idegen nyerészkedők, hogy a’ helybeli kézmű­vesek alig képesek fölhajhászni a’ szükséges men­nyiséget. Egy oka (2­0 font) gyapjú 32—36 vál­tó garason kel, ’s hasonlag a’ bárány gyapjú is. A’ silányabb gyapjút is 36 v.garason keresik, a’ jobb nemű gyapjúért pedig 2 f. 30 krt kínálnak. Juhbőr párja 4 fr. 30 kr.—5 frton kel, az oláh báránybőr pedig 3 frton. A’ gabona e’ pillanatban szinte magas áron áll; reményük azonban, mi­szerint Oláhországból , hol az idén igen áldott volt a­ termés, annyit fognak beszállítani, hogy az ár minden esetre mérsékeltebb leend. Viasz- és méz­­kereskedők jobb nyereségre számolhat­nak. Olvasztott faggyúból még nagy mennyiség van tavalyról, de többnyire olly jó gazdák bir­tokában, kik nem szorulnak hirtelen eladásra, ’s így mázsája 37—38 v.forintnál alább nem fog csökkenhetni. Gyártatlan gyapot mázsáját 65—70 frton veszik; az eladók mindazáltal igen óva­kodva lépnek alkura, miből dologhoz értők ár­emelkedést gyanúnak következhetni. Hamuzsír mázsája 7 pgc forinton kel. Darab idő óta a’ fa­taplót kezdik nagyon keresni Erdélyben ’s a’ ke­reskedés ez egészen uj ága igen sok szegény em­bert foglalkoztat. Kossuth Miklós varasdi k. sómázsamester f. é. sept. 13-án meghalálozott. Ausztria. Változások a’ cs. k. hadseregnél: Előlépet­tek: Nugent Laval gr. tengermelléki hadi kor­mányzó ’sat. Vetter Vincze gr. dalmátországi pol­

Next