Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1839. 1. félév (1-52. szám)

1839-05-22 / 41. szám

C 3*8 , gondoskodók barátja nevében, ’s még bort is ho­zatott. Az ügyvéd mindazáltal korábban talált visz­­szatérni, ’s épen rajta kapa a’ derék jó barátot, mikép kezdé utiládáját üritgetni. Az ügyes tol­vaj börtönben várja büntetését.—Újvidéken szín­házat szándék épitni részvény­ után, mellyben váltogatva magyar, szerb és német előadásokkal szándék mulattatni a’ közönséget. Kalocsa máj. 15én Mélt. Nagy kéri Scitovsz­­ky János pécsi püspök O­ngsa megyéjébe, (hol folyó he­­lkén leend beiktatása) Kalocsán ke­resztül vevén útját, május 13k án vette itten klo­­busiczi Klobusiczky Péter kalocsai érsek ó exja kezeiből föl az érseki palástot, mellyel a’ pécsi püspökök az apostoli sz.­széktől Calanus hajda­ni pécsi püspöknek adott privilégiumnál fogva di­­szesitve vannak.—Kalocsánál f. hó 13 ’s 14én, a’ februarisi vizáradás által elrombolt dunai töl­tések csak igen gyengén lévén megújítva, azokat az iszonyú víztömeg által fura, ’s Sz. Benedek, Lak, Úszód, Foktő, Kalocsa ’sat. határjait a’ gyönyörűen zöldelő szántóföldeket, kaszállokat, kerteket elborította. Elborzad az ember a’ temér­dek kárnak csak meggondolására is; a’ barmokat csak nagy baj ’s vesződtséggel szabaditgatják menedékhelyre, az adózó népnek az aratásból várt reményei semmivé vannak téve; bizony ez az illető törvényhatóság teljes és komoly figyel­mét más egyebek felett sokkal inkább megér­­demlené, mert még is isszonyú dolog egy év­ben már másodszor víztől elöntetni. A’ Duna vi­ze még mindig árad, és a’ vizek minduntalani magasulását remegve szemléljük. II. Károlyból, máj. fikán. Az utczai koldulás megszüntetésére tegnap asszonyi munkák sors­húzásával kapcsolva adott tánczvigalom’ tiszta jö­vedelme ezer váltó forintot meg haladott ; a’ bál költségei a’ helybeli uraság’ sziveskedéséből té­tettek.— Őszi vetéseink általánosan mondva si­lányak, ritkák, ugy hogy némely helyeken ta­vaszi vetemény alá szántatnak. A’ hosszas tél mia tavaszi vetéseinkkel elkéstünk , az időjárás pedig száraz ’s olykor hires lévén, e’ részben is aggasztók gazdasági nézeteink.­A’Szamos vize több helyeken kirontván töltései közzül, kárt ’s pusztulást hagyott maga után, ’s az erősb Ti­szába szakadásánál kifolyása akadályoztatván, nagy távolságban visszafogásra kénszeritteték, ’s illy esetben rendetlen árjával tengert képez. Ezen öszveü­tközés majd minden áradásnál—midőn a’ két folyam egyenlő duzzadásban van — előfordul­ván, úgy látszik ezen felettébb tekervényes fo­lyású Szamos vizét, egy rendezett átmetszési sza­bályzat, a' Tiszár­a ömlésénél egy alkalmas he­lyen ásandó ujjabb medren keresztül sebessebb kifolyás korlátozhatná, mely munka azonban a’ megye’ erejét annyival inkább haladja, mivel en­nek helyhezeti szükséges javításai is örök küz­désben tartják a’ népet. Ó-Pályi helységben a’ múlt hó felén egy előkelő éltes özvegy asszony éjjeli rablók által megtámadtatván, a’ gonosztevők­­ a’ rablásban elő is haladtak, midőn a’ zörejre a’ szol­gáló leányok felébredvén kiszaladtak ’s lármát ütöttek, melyre már az öreg-asszonyság fojtoga­­tásával foglalatoskodott gyilkosok elillantak, ott hagyván öldöklő dorongokat, későket a’ nagy siet­ség miatt. A’ helybeli bírák által mindjárt virad­­takor a’ rablók a’ szomszéd faluban nyomoztat­tak , egyszersmind a’ szomszédságban lakó járás­beli szolgabiró esküit uraknak is hír adatott, kik iscsak ló,napinulva jöhetvén ki a’hely­színén való visgálódásra, nem lehete a’ rablást világosságra hozni, sem a’ bűnjelek el nem ösmértethettek,— egy fiatal nő személynek azonban csizma-patkó nyomai teljesen megütvén a' rablók egyikének még akkor is a’ határban feltalált nyomait, fér­fi szeretőjével együtt befogatott.— Horváthország f. máj. 21 én tartá maga or­szággyűlését , mellyben a’ magyar országgyűlés­re követett választá.—Henrik, bordeauxi hg., a’ Francziaországból száműzött Bourbon k. család’ reménye, május 9k én Chambord gróf név alatt, Montbel gr., Levis hg. ’s több kísérőkkel, Ká­roly városba érkezett, 's a’ város vidékét meg­szemlélvén, és a’ nála tisztelkedő katonai ’s pol­gári főszemélyeket asztalához méltatván, május Ifjén Zimony és Belgrád felé folytatta útját Er­délybe. — A’ kolozsvári casino régi pénzgyüjteményét újabban nevelték: b. Bánffy Ádám­, b. Bánffy Dá­niel, b. Bánffy László, gr. Bethlen Farkas, pos­tahivatali ellenőr Kovács Ferencz, Máriafy Dá­vid , Pfenningsdorf Antal, pesti kir. táblai ügy­véd Raitsits Ferencz, tartományi biztos Szabó József, Szentpéteri Imre, pap Szilágyi Sámuel, gr. Teleky Mihály, Ujfalvy Sándor, b. Wesse­lényi Ferencz urak, ’s még egy névtelen úr,és asszonyság ,a kiknek hazafi szives ajánlatukért méltó köszönetét teszi május 2-an 1839. a’ ko­lozsvári casinoi választottság. Zimoni tudósítások szerint Lyubiza hgné, Milos hg. serbiai fejdelem’ neje, Temesvárról apr. 27kén a’ beteg Milan hggel ’s kíséretével együtt Zimonba érkezett; apr. 29kén maga Milos hg. is oda sietett beteg fijának látogatására, ki fö­lött 8 orvos tanácskozók, ’s a’ hg. tudakozó tő­lük, lehetséges el fijának megmentése, mire a­­zonban az orvosok határozottan meg nem felel-

Next