Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1839. 1. félév (1-52. szám)

1839-05-22 / 41. szám

hettek. Nikolics úr, a’ hg.’ veje, Temesvárról Pestre utazott a’ nagyhírű Stáhly prof. ’s kir. tanácsosért, de nélküle tért­ vissza. — Serbia új szerkezete legjobb sikerrel halad­ elő, ’s a’ fej­delem kétszeresen szomorú helyzetében minden új intézkedést jóváhagy. Portugallia- Lissaboni, apr. 22-ei levél szerint a’ nemzet egyedül Sabrozának tanácselnökké neveztetésé­­vel nincs megelégedve. Sabroza nagy ellensége volt D. Pedronak, sőt egykor azzal dicsekedett, mint mondják, hogy ő vivé őt sírjába. Hogy ez­előtt 10—12 évvel egy franezia orvost a’ más vi­lágra kü­lde, arról az egész város beszélt. Habár mindezek a’ felső politikába befolyással nem bír­nak, m­indazáltal az elégedetlenek alkalmul hasz­nálják a’ királynénak szemrehányásokat tenni, hogy olly férfit állított oldalához, ki atyjának halálos ellensége volt. Mit nem tesznek azonban a’ status’ nyugalmáért, minden magány-érzelmeknek hall­­gatniok kell. ’S e’ fölött az utolsó években Sab­roza a’ királyné iránti véleményét annyira megvál­­toztatá, hogy a’múltat bátran feledni lehet. Miként fog azonban három ministeri tárczának, mellyek kö­zűl csak a’ hadi is elég dolgot adna, megfelelni, az más­ kérdés. Mást nem tehet, mint mindent ti­­toknokaira bíz. De épen a’ tiszt-irnokok’ hatalmá­ban, pártoló ’s vesztegető rendszerében rejtezik a’ portugalli kormányzás főszerencsétlensége. Spanyolország, Madridi, apr. 27-ei levél szerint a’ carlosiak, miután Guadalajara ’s Cuenca tartományokat fel­dúlták, zsákmányukat biztos helyre viendők, A­­ragoniába vonultak. Quiroga generál utánuk indult, de mivel a’ carlosiak keletnek vevék utjokat, ő dél­nek tarta seregével ’s jelenleg Aranjuezben tartóz­kodik ; Madridban pedig bizton remélik hogy a’ hazájokért harczolók győzelemtől koszorúzottan térnek­ visza. Madrid környékében 36 lovas század áll,’s ezen 3600 emberből álló sereg apr.28.a’városba tér, hol a’ királyné felette szemlét fog tartani.— V.Halen jelenleg Murviedroban tartózkodik. Leg­közelebb a’ középponti sereg ’s a’ carlosiak közt ismét 1301 katona cseréltetett­ ki. Az elsőbbek olly nyomorít állapotban valának, hogy sokan a’ kiváltás után azonnal halál’ martalékivá lőnek.— Luch­ana gróf apr. 22-én föszállásával Villarca­­yóból kiindult, ’s jónak találá a­ következő nyi­latkozást közleni a’ hírlapokban: „Ha, mint biz­ton remélem, a’ szerencse el nem hagy, nem sokára fogják látni, mit kell jegyzőkönyvek, e­­gyezkedések ’s más fecsegésekről tartani. Én az 1837-i alkotványra, II. Isabella királyné’s anyja’ kormányzására megesküvém, ’s inkább meghalok, hogysem esküszegő legyek. D. Carlossal egyez­kedésre lépni, soha!“ — A’ cortes - kérdés még most sem döntetett­ el a’ ministerek által. Banyounes apr. 25kei levél szerint a’ cama­rilla, melly­­ik Károly udvarából kihajtattatott, de a’ tartományokban még folyvást védelem alatt áll, titkos egyesületet állíta­ fel, honnét lázzító iratok kerűlnek­ ki, ’s Bayonneban kinyomatnak. Czélja, a’ carlosiak közt szakadást okozni, ’s Marotót megbuktatni, ’s ennek eléréséül a’ rága­lom’ minden nemét használja a’ cam­arillai sajtó. Legközelebb következő felszólítást bocsáta köz­re : „V. Károly önkénteseihez ’s a’ baski és na­­varrai néphez! Az átokkal terhelt istentelen Ma­­roto gyalázatos munkáját bevégzé. Miután a’ car­­losi sereget a’ christinoknak eladá, s a’ népet és tiszteletre méltó fueroit gyalázatosait elárulá, most már erényes király tokat is eladá az angoloknak ’s őt I. Sebastianban kezökbe szolgáltatni meg­­igéré. Egy szerencsés eset fedezé­ fel a’ becste­len Maroto’ gyalázatos tervét, miután levelezé­sei Francziaországban elfogattak. Egy franczia, ki seregeitek’ vitézségét és dicsőségét bámulni tanulá, adja ezen hírt tudtotokra.“ — Bayonnes, máj.­ikai levél szerint el Moro a’ christinók’ ke­zében van. O'Donnell foglalá azt el apr. 20kán véres harcz után. Ramales bevételének híre nem valósult. Apr. 30kától máj. 3káig a’ két sereg veszteg maradt. Maroto Esparterotól nem látszik félni. Tarraguai, carlosi tábornagy sebeiben meg­halt.­­Madridi, máj. 4kei levél szerint Pita mini­ster’ cselszövényei, mik által a’ legnagyobb hata­lom’ megnyerhetését remesé, a’ Ministerium’ teljes felbomlását eszközlék. Hogy a’ királynét a’ cor­tes szétoszlatására bírja, ügyvivőji által a’ tar­tományi választmányokat ’s hatóságokat kérelem­­levelek’ beküldésére szólítatá­ fel, mellyekben a’ cortes’ szétoszlatása követeltessék , ellenkező e­­setben ősi szokás szerinti thrón-felforgatással fe­­nyegetődzvén. Ezen kérelem levelek csakugyan minden oldalról beérkeztek; de midőn Pita még a’ madridi nemzeti őrsereget is felszólitá, tulaj­don hálóiban fogá­ meg magát. Egy része az őr­seregnek kinyilatkoztató, hogy hozzá, mint fegy­veres erűhez, nem illik felírásokat intézni a’ ko­ronához,’s azon csapatok is, mellyek felírást ké­­szitének, abban nem csupán a’ cortes’ feloszlatá­sát, hanem a’ ministerek’ el bocsát­atását is keréki. A’ királyné ezáltal bátorítatva a’ ministereknek a’ cortes fel nem oszlatását annál határozóbban je­lezté­ ki, mivel még Luch­ana gróf is ezen kér­

Next