Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1839. 1. félév (1-52. szám)

1839-05-22 / 41. szám

­ PEST. Szerda május 22én. 1839. Első Félév. 41dik szám. HAZAI ÉS KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. FO­GLALAT: Magyarország és Erdély (kinevezések ; Sina b. szerződése a’ budapesti állandó hid építetése iránt legfensőbb jóváhagyást nyer; országgyűlési követek; adakozás a’ pesti vakok intézetére; egyesületi közgyűlések; budai tolvaj­­csiny; n.károlyi, kalocsai, zimonyi, erdélyi hírek ’s­tb.) Portugallia. Spanyolország (a’ministerek lemondanak; harcz­­téri hírek.) Nagybritannia. (az alsó házi elnök ’s ministerek lemondanak; minsterium alakításával Peel bizatik­ meg; iszonyú kérelem levél; O' Connell nyilatkozata Jamaica ügyeiről ’s a’ ministeri fordulatról.) Francziaország (Mauguin föliratterve a’ követkamrában elfogadva; az uj ministerim megalakítva. Parisban lázongás.) Görög-’s Törökország. Amerika Magyarország és Erdély. Ö cs. ’s ap. kir. Fölsége az országos kül­döttségnek Sina György b. úrral a’ Buda és Pest közötti állandó hid’ építése iránt kötött ’s fölter­jesztett szerződését, az éveknek 87re szólitása m­ellett, aláírni kegyelmesen méltóztatott. Ö cs. ’s ap. kir. Fölsége Mailáth Antal gr. m­. k. udv. alkanczellárhoz következő legfensőbb kéziratot méltóztatok intézni: „Kedves Mailáth gr.! Kitűnő szolgálatainak, mellyeket Ön nekem és a’ statusnak tőn, személyem iránti hűségének ’s von­zalmának , magyar udvari kanczelláriám rábízott igazgatásában kitüntetett ismereteinek és szolgá­latom java iránti buzgalmának elismeréséül, in­­dítatva érzem magamat Önt a’ rendszerű viszo­nyokkal magyar udv. kancellárommá nevezni. A’ midőn erről Önt értesítem, egyszersmind szük­séges rendeletet teszek Colloredo-Mannsfeld hg.el­­ső főudvarmesteremnél. Bécs, máj. tökén 1839. Ferdinand m. k.u­t. Császár ’s császárné . Fölségök máj. 16án s’ váriakból Schönbrunn cs. kir. mulató-palotába költöztek­ át. Ő cs. ’s ap. kir. Fölsége f. év apr. Jókai legfensőbb határzatában, egri székeskáptalani ka­nonok Kovács Mátyást kurzi vagy kerczi, más­ként eremi; Ruttner Ferenczet király-helyi; Ros­­koványi Ágostont pedig saár-monostori czimze­­tes apátokká méltóztatott kegyelmesen kinevezni. ff . cs. ’s ap. kir. Felsége, i. e. apr. f6kán kelt legfelsőbb határozatban, Splényi Sámuel bá­rót, a’ amélt. erdélyi királyi kormányszék’ eddi­gi fogalmazó-gyakornokát, ugyanott tiszteletbeli fogalmazóvá méltóztatott kegyelmesen kinevezni. Országgyűlési követek: Heves megye részé­ről Papszász Lajos és Beöthy Lajos, szavazati többséggel máj­­lékán; Ung megyééről Bernáth Zsigmond szavazati többséggel és Pribék Antal másod alispán fölkiáltással máj­­lékén; Bereg me­gyééről Füzeséry Gábor és Lónyay László; a’ka­­locsai főkáptalanéról Szathmáry Antal prépost ’s kanonok; az egri fökáptalanéról Kovács Mátyás apát (nem Frimm János mint már közölve volt) és Roskoványi Ágoston kanonokok. Szives kötelességét teljesíti a’vakok’ pes­­­ti intézetére ügyelő küldöttség annak hálás nyil­vánítása által, hogy I. Szentm­iklósi Nákó János ur, több n. vármegyék táblabirája által ő Felsé­ge születése napjának ditsőitése tekintetéből nagy lelküleg ajánlott 100 pengő ftból a­ czimzett ur saját kívánságához képpest 20 pgő ft. az intéze­ti nevendékek közt kiosztatván, 80 pgő ft. az intézeti pénzalap szaporítására fordittatott. Pes­ten április 20-án 1839. A’ pesti n. casino választottságának e’ 1. má­jus l­kén tartott ülésében Széchenyi István gr. és Pregardt János ur az igazgatóságról, az első ugyan a’ közelgő országgyűlésre leendő eltávo­zása, a’ második pedig gyengélkedő egészsége miatt a’ választottság nagy sajnálatára lemondván, a’ jövő közgyűlésig is helyettes igazgatókul Hein­rich nép. János és Laczkovics József részes u­­rak kérettek-m­eg, kikre a’ pénz-kirendelés (as­­signatio) is bízatott. Egyesületi közgyűlések. A’ kisdedovó inté­zeteket Magyarországban terjesztő egyesület fo­lyó május hónap 31kén, a’ h. Gazdasági­ Egye­sület pedig junius 2dikán délelőtt 10 órakor a’ n. casino teremében közgyűlést fog tartani, mellyek­­re az illető r. ez. részes tagok szives megjele­nése tisztelettel ’s ismételve kéretik. Pest május 16. 1839. Kaeskovics Lajos m­. k. egyesületi ti­tok nők. Néhány nap előtt egy urad. ügyész érkez­ve­­ Budára, az egyik várkapu közelében paran­­csolá kocsisának, bajb­a egyenesen a’ hidven­­dégfogadóba , nyittasson szobát , rakassa be a’ málhát ’s őt csak este felé várja, mivel sürgetős dolgot kell előbb elintéznie a’ várban. Alig hala­dott néhány lépésnyire a’ kocsis , egy csinos öl­tözetű ifjat pillanta­ meg, ki figyelmesen szemlél­­geté a’ kocsit, ’s végre kérdé: ,Kié e’ kocsi?* „N. ügyvédé.“ ,Végre itt van tehát régóta várt kedves jó barátom! De ugyan hol most ő?’ ,,A’ várba ment ’s csak este tér vissza.“ 1.’S te hová hajtasz?* „A* hid vendégfogadóba.“ ,Épen jó, én is oda akarok menni, ’s bevárni szándékozóm ba­rátomat. Már összeszólaltunk, hogy egy szobában fogunk ott megtelepedni.* E’ szókkal kocsiba há­gott az uracs, és a’ vendégfogadóban mindenről

Next