Helikon, 2017 (28. évfolyam, 711-734. szám)

2017-05-10 / 9. szám (719.)

A „miénk”-e Rózsa Miklós? 2011-ben a Filmtett két részben kiváló publicisztikai tanulmányt közölt az ameri­­kanista és zenekritikus Hubai Gergely tol­lából arról a háromszoros Oscar-díjas ma­gyar komponistáról, akit Magyarország sokáig érthetetlen közönnyel rekesztett „tudomásán kívül”, és csak születésének centenáriumán tört meg — de akkor sem eléggé­­ a jég. Az 1907 áprilisában, vagy­is száztíz esztendeje született Rózsa Mik­lósról van szó, akinek hosszú zeneszerzői karrierje filmgyárak hangstúdióiban, kot­takiadók irodáiban, filmsztárokkal, pro­ducerekkel és rendezőkkel való többé vagy kevésbé higgadt egyezkedések sorozatában bontakozott ki és illusztrálja pompásan a 20. századi Nagy Amerikai Filmüzem ze­neipari eposzát. Gyermek- és ifjú évei a belülről kénysze­rítő zenélésigény és a „valamilyen rendes szakmára” való felkészülés keresztjén fe­szültek. Reálgimnáziumra ítéltetett jó aty­ja révén, bár zongorista édesanyjától ka­pott érdeklődését és érzékenységét is volt alkalma kamatoztatni. Korán hozzá fogott komponálni. Ady­ versfeldolgozásai értet­­len közönybe ütköztek — nem így a trianoni igazságtalanság megéneklésére vállalko­zó Magyar alkony című fuvola-oboa-cselló­­triója, amely sebtiben díjat is nyert. Mit tesz az ítészek ideológiai fogékonysága! Aztán Lipcsében vegyészetet tanult, en­nek egyik mellékjelenségeként 1927-ben a Breitkopf & Härtel zeneműkiadó közre­adta első koncertműveit, amelyeket Rózsa haláláig közel ötven további darab köve­tett ugyanennél a kiadónál. 1932-ben vég­leg elhagyta Magyarországot, az egyre in­kább lábra kapó nemzetiszocializmus elől Párizsba költözött. A kabarézenék és san­zonok dagonyájából Arthur Honegger és a filmzeneírás alapjaival való megismerke­dés mentette ki. Aztán a forgatókönyvíró Tolnay Ákos tanácsára átkelt a Csatornán, Londonban pedig a rendező Jacques Feyder felkérte A páncél nélküli lovag zenéjének megírására, ami páratlan szintű megbí­zásnak számított. Ugyanő mutatta be Ró­zsát a Korda testvéreknek is. Nem volna helyes azt állítanunk, hogy innen kezdve egyenes út vezetett az Államok legnagyobb filmgyáraihoz, az azonban ekkor vált nyil­vánvalóvá, hogy Rózsa Miklós a filmzene­­szakmában nemcsak megélhetést, hanem babérokat is talál. Alkotói profiljának kü­lönleges vonása volt, hogy soha nem ódz­kodott különféle népek zenei hagyomány­anyagát mélyrehatóan megismerni és filmzenei munkáiba beépíteni. (Ennek kü­lönös előzménye volt még magyarországi korszakában: mélyen tisztelte Kodály és Bartók népzene iránti elkötelezettségét, sőt maga is gyűjtött Nógrád megyében tót, ma­gyar és cigány dallamokat. Csakhogy egy­általán nem folklorisztikai érdekkel, ha­nem elsősorban - vagy kizárólag - a maga melodikai felkészülése céljából, hiszen a hallott népdaloknak le sem jegyezte a szö­vegét! Tény, hogy 1939-ben, A négy toll cí­mű film zenéjének komponálásakor gondos tanulmányozást követően a szudáni népze­ne elemeire is ráépítette munkáját, ami ak­kor viszonylag merész tettnek számított.) A bagdadi tolvaj (1940), a Lady Hamilton (1941), A dzsungel könyve (1942) vagy a do­­kumentumfilm-műfajt a Rózsa pályafutá­sában egyetlenként képviselő Jacaré (1942) után filmek végeláthatatlan sora és számos zenei újítás, technikai próbálkozás, formai kaland következett (például az egyik ko­rai elektrofon, a teremin sokszínű haszná­lata effektekben). A patopszichológiai fil­mek, a kezdetleges sci-fik, a westernek, a noir-, majd kalandfilmek, a monstre törté­nelmi filmeposzok, az „üzenetfilmek” (ezen olyan produkciókat kell értenünk, ame­lyek kortárs problémákat beszélnek ki erő­teljes szimbólumokon keresztül) filmgyár­ról filmgyárra vonzották — avagy űzték — Rózsát. A United Artists, a Paramount, a Columbia, a Universal, majd leginkább és leghosszasabban az MGM „tartotta jól” Rózsát szerződésekkel-megbízásokkal. Ze­néit tizenhatszor jelölték Oscarra. Hár­mat meg is nyert, ezek közül vélhetőleg a Ben Hur a legmaradandóbb filmzenei al­kotása. „Magyar szempontból különösen érdekes az 1949-es A vörös Duna (1949), az Európa szovjet megszállásáról szóló, propagandaízű filmben a zeneszerzőnek ritka lehetősége nyílt arra, hogy zenéjével kommentálja a »felszabadító« diktatúrát egy nyomasztó kísérettel.” - írja említett dolgozatában Hubai Gergely. Filmzenéin kívül ismertek voltak — ma azonban sajnos kevéssé játszottak — szim­fonikus és versenyművei. Fiatal­kori Sze­renádját maga Richard Strauss is dicsérte. Legelső sikere az opus 13-as Téma, variá­ciók és finálé volt 1934-ben, melyet olyan karmesterek tartottak repertoáron, mint Charles Munch, Kari Böhm és Bruno Wal­ter. Hegedűversenyét Jascha Heifetznek ajánlotta, csellóversenyét Starker János rendelte tőle. Időskori agyvérzése után ír­ta Double Life (Kettős élet) című önéletraj­zát. Az Életem történeteiből viszont csak magyarul olvasható: ebből Rózsa zenész­barátságait is nyomon követhetjük, többek között André Previnnel, Leonard Bern­­steinnel, Toscaninival, Beechammel. Szilánkokból építkezve Március 28. - április 9. között Gagyi Botond Splinter című egyéni kiállítása kapott helyet a Mátyás-ház pincegalériájá­ban. A marosvásárhelyi születésű képzőművész másodéves ma­giszteri hallgatója a kolozsvári Képzőművészeti és Formater­vezői Egyetemnek, ahol a festészet szakos alapképzést végezte. Művészeti nyelvezetének kialakulását és fejlődését nagymér­tékben meghatározta az alapképzés alatt Velencében, a mes­terképzés alatt pedig Krakkóban töltött Erasmus-ösztöndíjas időszak. Festészete a gesztusfestészetre emlékeztető elnagyolt foltokból és apró, kidolgozott részletek paradoxonéból építke­zik, mindvégig megmaradva a figurativitás mellett, ám rész­ben el is távolodva ettől. Képein, bár sokszor találkozunk kü­lönböző emberábrázolási eljárásokkal, ezek soha nem kapnak központi szerepet, csak „kellékei” a kollázsszerű, montázsolt kompozíciónak. Gagyi Botond festményei, bár látványukban szürreálisnak hatnak, nem az álmok világát jelenítik meg, hanem nagyon is hétköznapi elemekből építkeznek. A művész azon fiatal generá­cióhoz tartozik, amely az internet, a közösségi média világából merít inspirációt. Egy random módon talált (más internetes fel­használó által feltöltött), a hétköznapi életből kiemelt részlet ké­pezi a kiindulópontot, melyet az eredeti kontextusból kiemelve, a művész vizuális memóriáján és élményein átszűrve egy má­sik képpé, egy sajátos, mesterséges valósággá gyúr át. E képtől­­képig tartó zarándoklat vezette el Gagyi Botondot saját vizuális nyelvezetének megtalálásához. S festményeinek kollázsjellege is éppen ennek köszönhető: a kiemelt, dekontextualizált elemek ironikus, sokszor paradox módon való egymás mellé helyezése, és egy dekonstruált, időtlen térbe való átültetése egy új kontex­tust, mesterséges valóságot teremt, de a töredékesség mindvé­gig megmarad. Festményei egy — mind felületkiképzésben, mind kromatikailag­­ rendkívül innovatív és gazdag robbanás pilla­natképei, melyekbe a figurativitás apró, sokszor alig kézzelfog­ható elemeit is beemeli a néző számára kapaszkodónak. E szi­lánkokra töredezett, de újból egésszé összeálló világ maradandó vizuális élményt nyújt a néző számára: valósággal retinánkba égnek festményeinek színes szürkéi, melyeket vibráló, sokszor már-már neon árnyalatok ellenpontoznak. Gagyi Botond művészetében nem csak a kollázsszerűen egymás mellé rendelt elemek merész képzettársításai, és a dekonstruált, táguló és összeszűkülő terek keltenek konfúz ha­tást a nézőben: az éjszakai és nappali, a mesterséges és termé­szetes megvilágítás hatását egyaránt érvényesítő képek még inkább zavarba ejtik a nézőt. Képei mind vizuális komplexitá­sukban, mind technikai és kromatikai részletgazdagságukban meditálásra, elgondolkodásra késztetnek, melyeket ha nem is értünk meg teljesen, mindenképp felépíthetjük hozzájuk egyé­ni fantáziánk és tapasztalataink alapján saját történetünket. A narrativitást mellőző, a szubjektív értelmezéseknek helyet adó kompozíciók éppen emiatt tudnak mindig újat mondani a néző számára. PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA 2017/9. SZÁM - MÁJUS 10. JAKABFFY TAMÁS 23

Next