Herkules, 1885. január-december (2. évfolyam, 1-52. szám)

1885-01-27 / 4. szám

G HERR­I­L­E 8 41. Györffy Elek jul. 27. K. K. V. K. K.­Kálla, kezdők futó­versenye, 200 m.­­ 25 mp. 42. Gráf Vilmos jul. 23. Pozsony Cs. E. Nemzetközi regatta Budapest, négyevezős­ verseny (four-par) 700 m. fel, 700 m. lefelé .­7 p. 45 mp. 43. Hajak Antal május 25. Gy. Cs. E. Győr, csónak­verseny, 800 m. felfelé. 44. Hardtmuth Ferencz jul. 23. Pozsony Cs. E. Nemzetközi re­gatta Budapest, négyevezős­ verseny kültőre építve. 700 m.­­fel, 700 m. lefelé . 7 p. 32 mp. 45. Halácsi Antal szept. 20. Sz. T. E. Szeged—Török-Kanizsa, versenyjárás, 27­8 kim. 1­3 óra 231/2 p. 46. Hintermann Henrik jun. 23. Nemzetközi regatta Budapest, skiff-verseny. 1­9 p. 5 mp. 47. Hromatko Venczel máj. 28. M. V. K. Budapest, vaspar­pa­­verseny, 1600 m. 1­4 p. 19 mp. 48. Jankovich György jul. 19. B. V. E. B.-Füred, sandolin-vers. 500 m. 1­5 p. 19 mp. 49. Joung Rikhárd jul. 17. B. V. E. B.-Füred, vitorla-verseny, 5 kim. 50. Juhász Béla okt. 7. Sz. V. E. Sándor, akadály-vasparipa­­vitorla-versenyek, 2 kim. 1­4 : 14 : 4. 51. Kailinger Mihály jun. 12. N. T. E. Vácz, rúdugrás magasba. 294 cm. 52. Kailinger Mihály decz. 20. N. T. E. Budapest, mászás és magasugrás. 53. Karlovszky Endre jul. 29. H. Cs. E. Adony, csónak-verseny, 2 evezős. 54. Gróf Károlyi László jul. 19. B. V. E. B.-Füred, vitorl -ver­senyek 10 kim. —­2 ó. 32 p. 55. Gróf Károlyi László aug. 28. B. V. E. B.-Füred, vitorla-vers. 10 kim. 56. Kenéz Zoltán jun. 22. M.-C. S. V. E. M.-Óvár, tornázás. 57. « « « « « « « bakugrás magasba, 1 m. 97 cm. 58. Gróf Kinsky Nusi bajnok-jelölt máj. 12. M. A. C. Budapest, sík­ verseny 100 m.­­­13 p. 59. Gróf Kinsky Nusi bajnok-jelölt máj. 12. M. A. C. Budapest, bajnoki távolugrás, 19 láb 8 hüvelyk. 60. Gróf Kinsky Nusi bajnok-jelölt máj. 12. M. A.C.C. Budapest, gátverseny, 200 m. 8 gáttal . SO1/5. mp. 61. Gróf Kinsky Nusi bajnok­ jelölt okt. 20. M. A. C. Budapest, síkfutás, 91 m. 3 cm.­­ 10 p. 4/5. mp. 62. Gróf Kinsky Nusi bajnok jelölt okt. 20. M. A. C. Budapest, bajn. távolugrás, 19 láb 4 hüv. 63. Gróf Kinsky Nusi bajnok­ jelölt okt. 20. M. A. C. Budapest, síkfutás, 320 m. 64. Kimer Dezső decz. 6. Sz. T. E. Szabadka, kardvívás, 5 : 6. 65. Kiszely Gyula deczember 13. M. A. C. Budapest, síkfutás, 100 méter. 66. Kovács Sándor jun. 29. H. Cs. E. Adony, csónak­verseny, párevező (Klinkerskiff). 67. Körber Ferencz decz. 20. N. T. E. Budapest, versenybírók, eldöntetlen. 68. Králik Ferencz decz. 20. N. T. E. Budapest, versenybírók, eldöntetln. 69. Kubik Béla bajnok­jelölt, jul. 27. M. A. C. Budapest, bajn. úszás, 4000 m.­­ 31 p. 35 mp. 70. Külley Elemér jun. 29. H. Cs. E. Adony, csónak­verseny, 4 evezős. (Folyt. köv.) Különfélék. Azon tisztelt olvasóinkat, kiknek előfizetésük lejárt, fölkérjük az előfizetés megújítására. A­z előfizetési ár: 3 hóra 2 frt, 6 hóra 4 frt, 12 hóra 8 frt. Az előfizetési pénz legczélszerűbben posta-utal­­ványon küldhető Aigner Lajos könyvkereskedésébe (Budapest, IV. váczi­ utcza 1.). Az 1884-iki évfolyamból még néhány teljes példány­nyal szolgál a kiadóhivatal 6 írtjával (Hivatalos.) A «Budapesti vasparipa-egylet «Előre» január és február havi kirándulásai következők : Január 29-én (csütörtökön) Tétény. Táv. : 32 kilm. Ind. d. u. 3 óra, érkezés 6 ó. 30 p. Február 1-én (vasárnap) Budapest—Gödöllő és vissza. Táv. : 54 kilm. Indulás d. e. 11 ó., érkezés 6 órakor. Vermes Lajos, alelnök. A «Neptun» budapesti evezős-egylet közgyűlése. Meghivó az 1885. évi február 1-én délután 6 órakor a Szikszay-féle ven­déglő 1-ső emeleti termében tartandó alakuló közgyűlésre, melynek tárgyai : 1. az ideiglenes választmány beszámolása ; 2. a jóvá­hagyott alapszabály­ok bemutatása ; 3. alakulás, tisztviselők, választ­mány és számvizsgálók választása ; 4. költségvetés az 1884/1885-ik egyleti évre; 5. rendszabályok jóváhagyása; 6. jártas tagok nyil­vánítása ; 7. a választmány felhatalmazása az 1885 év folyamán Regatta rendezésre ; 8. tiszteletbeli tagok választása. Id. elnöki megbízásból: Nérey Ödön, id. titkár. A «Budapesti Kerékpár-Egyesület a folyó évi január hó 20-án tartott versenybizottsági ülésén a fanuár 2 án tartandó 4 órai versenygyaloglásra vonatkozó ügyeket intézte el. A verseny tíz i­­kara következőleg alakult, meg : Versenybírák : Porzsolt Gyula, Asbóth Jenő és Vermes Nándor. Idő- és átmérő : Sturm László. Indító : Rossi Nándor. Megállapíttattak a versenypropositiók is, melyek a következők : Az indítás kürtjellel történik, a verseny­­­zők 5 percznyi időközökben hárman kint indíttatnak a verseny­­bírósági asztaltól. A pálya hossza a belső körtől kifelé 1 méter­nyire számíttatik. Elkerülés csak jobbra történik, ellenben, ha a versenyző a belső körtől 1 méternyi távolban van, az elkerülés balra is meg van engedve. Az utolsó pár délután 2 órakor indít­­tatik. A megállás névszólításra a négy óra leteltével történik. Holt­verseny esetén az a győztes, ki a külső körhöz közelebb van. Díjak : I. díj ezüst­érem. II. díj bronz­érem. III. díj koszorú. Mind a három díj csak az esetben adatik, ha legkevesebb 5 ver­­senyző indul. A verseny alatt, valamint az utána tartandó ban­quetten d. u. 4 órától esti 9-ig katonazeekar fog játszani. Belépti jegyül a kibocsátandó meghívók szolgálnak. A netán fennmaradó költségek fedezését a Budapesti Kerékpár Egyesület volt szives elvállalni. Kelt Budapesten, 1885. január 21-én. Vermes Lajos s. k., titkár. Kosztovits s. k., elnök. (Nem hivatalos.) A Budapesti vasparipa-egyesület «Előre» folyó hó 18 án d. e. 9 órakor tartotta hivatalos kirándulását Vörös­várra, Vermes Nándor id. kapitány vezetése alatt. Ind. d. e. 9 ó. 12 p., érk. Budapestre (lánczhidrő) 12 ó. 37 p. V. L. A «Budapesti kerékpár-egyesület» négy tagja f. hó 18-án d. u. 3 órakor Rákosra velocipédezett. Ld. 3 ó. 21 p., érk. 4 ó. 15 p. Táv. 14 kilm. V. L. A kerékpár-egylet helyiségében f. hó 18-án d. u. igen moz­galmas élet uralkodott. Kerékpározás, gyaloglás, kerék-korcso­lyázás, háromkerekezés egymást váltotta fel. A gyakorlatokban szép számban hölgyközönség is részt szokott venni. A gyakorla­tokat rendesen társasvacsora fejezi be. Nemzetközi velocipéd-versenyek. A B. V. E. E. legutóbbi vá­lasztmányi gyűlésén elhatározta az orsz.­k­állítás tartama alatt nemzetközi versenyek rendezését. Gyaloglás egy asztal körül. A fővárosi sport körökben rend­­kivül derült hangulatot keltett Halácsy Antal magán mérkőzés­, ki jelenleg a febr. 2 iki négy órai verseny járásra erősíti magát. Fogadásból Halácsy 10 m. hosszú kör alakú pályán saját ivó­ví­ztala körül 2 óra alatt 15 kilm. 211 m. gyalogolt be. Halácsy e gyaloglásával főleg szédíthetlenségét bizonyította be, de e mel­lett az eredmény is jó. V. L. A városligeti egyleti jégpályán a múlt szerda óta állandó moz­galmas élet uralkodik. A pálya az idén megnagyobbittatott s még így is alig-alig térés a sok korcsolyázónak. A jég a megnyitás óta állandóan középkeménységü. A repedéseket az egylet éjjelente beüntözteti s reggelre a jéggyaluval oly simára gyalulják, hogy a legegyenletesebb lesz a felület. Általában a jég a lehető leg­jobban gondoztatik s csak a korcsolyázási rendre nézve lehetne kivánni valónk , ugyanis a műkorcsolyázásra a múlt évben is a középtér volt fentartva, jó lenne az idén is ezt a szokást meg­­tartani és felírással figyelmeztetni a korcsolyázókat, hogy e téren keresztül futkosni nem lehet.­­ A ruhatárnál előjövő tolongás­nak is elejét vette az igazgatóság az által, hogy egy fiókruhatárt nyitott.­­ A megnyílás óta délutánonként katona zene is játszik, melynek messze hangzó zenéje mellett a főváros számtalan szép hölgye és ügyes férfia tölti élvezetes edző mulatsággal idejét. 1885.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék