A válaszfelirati bizottmány javaslata (Pest, 1866)

4 A válaszfelirati bizottmány JAVASLATA. Felolvastatott az 1866. február 8-án tartott nyilvános ülésben. 1. Hódoló tisztelettel mondunk őszinte köszönetet Fölségednek azon atyai szavakért, melyekkel a jelen országgyűlést meg­nyitni kegyeskedett. Tanúsítják e szavak is Fölséged alkot­mányos hajlamát, melynél fogva nem egyedül saját fejedelmi hatalmával akar intézkedni népeinek sorsa fölött, hanem or­szágainak boldogítására intézett magas törekvéseiben magu­kat a népeket is meghívja, mint tényezőket: az együttmű­ködésre. 2. Hálaérzettel ismerjük el Fölségednek fejdelmi bölcseségét, melylyel az évek óta i­eánk nehezedett zsibbasztó helyzetnek véget akar vetni. Fölséged összehívta országgyűlésünket, hogy a nemzet ismét gyakorolhassa törvényhozási alkotmá­nyos jogát s működhessék a király és haza közös érdekében. Fölséged a jogvesztésnek bizalmat ölő, káros elméletét hatá­rozottan elvetette, s azzal ellentétben a pragmatica sanctiót, mint közösen elismert jogalapot választotta kiindulási pon­tul. Fölséged kegyelmesen biztosított minket az iránt is, hogy a magyar koronának teljes épségét fel fogja sértetlenül tartani, így tette Fölséged lehetővé azt, hogy menekülve legnyomasztóbb aggodalmainktól, nyugodtabb lélekkel s a kedvező siker reményével kezdhetünk súlyos bajaink orvos­lásához. 3. Mélyen érezzük mi fontos feladatunk rendkívüli nehézségeit. Tudjuk, hogy vannak oly válságos időszakok a nemzetek életében, melyek nemcsak az egyes honpolgárok sorsára, hanem a nemzet egész jövőjére, sőt néha lételére is végle­gesen elhatározó befolyással bírnak. Lehet, hogy ily időszak­nak küszöbén állunk jelenleg is. 4. Ama lényeges átalakulás után, melyen Magyarország alkot­mánya 1848-ban keresztülment, nyugodtabb viszonyok között is nehézséggel járt volna az egymástól eltérő érdekeknek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék