Hétfői Hírek, 1967 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1967-01-02 / 1. szám

Új esztendő, új tennivalók Dobi István újévi köszöntője Ismét óesztendőt búcsúztatunk, megint új évet köszön­tünk. Mögöttünk egy munkás, sikerekben sem szűkölködő év, előttünk az új esztendő új tervekkel, tennivalókkal. A párt­­kongresszusnak az egész nemzetre nagy jelentőségű tanács­kozása után újult erővel és fokozott bizakodással indulunk az új esztendőbe. A kongresszus kijelölte a legfontosabb felada­tokat és minden reményünk megvan, hogy a párt vezetésével, a népfrontba tömörülve, nemzeti egységben végrehajtjuk ter­veinket, megvalósulnak nagy céljaink. A mögöttünk levő esz­tendők eredményei és a mindinkább meggyorsult fejlődés mun­­kálásában szerzett tapasztalataink igazolják az önbizalmat, amivel népünk termelő- és építőmunkáját végzi, és az újabb feladatokkal szembenéz. A nemzetközi helyzet néhány jelensége mélységesen nyug­talanít, azonban biztató jelekkel is találkozunk, amelyek a né­pek és kormányok felelősségérzetéről tanúskodnak. Jó érzés megfigyelni hazánk megnövekedett tekintélyét és érezni, hogy a válságok elhárítására irányuló erőfeszítésekben a világ kü­lönböző fórumain milyen megbecsüléssel értékelik Magyar­­ország szerepét. A vietnami háború hívei fájdalommal töltenek el minden jóérzésű embert sz­erte a világon, s ma már elmondhatjuk, hogy szinte világra íti különbség nélkül. Egy hős nép akara­tának, szabadságvágyának semmibevétele és az az irgalmatlan kegyetlenség, amivel az amerikai hadsereg a vietnami háborút folytatja, emberek százmillióiból vált ki keserű tiltakozást. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk vietnami testvéreink szenvedéseinek enyhítésére, önvédelmi harcuk támogatására. Ez ma már egész népünk szenvedélyes kívánsága, elhatározása. Bízunk benne, hogy a segítség, amit a Szovjetunió és a test­véri országok Vietnamnak nyújtanak, másrészt a világközvé­lemény növekvő ereje rákényszeríti az Egyesült Államok kor­mányát, hogy tartsa tiszteletben a vietnami nép békéjét, sza­badságát, nemzeti függetlenségét és önrendelkezési jogát. Az amerikai politika miatti aggodalmak nem kis mérték­ben járulnak hozzá, hogy,az Egyesült Államok nem egy szö­vetségese önálló lépéseket tesz az európai megbékélés és ren­dezés felé. Közeledést keresnek a szocialista országokkal, erő­södnek a gazdasági és kulturális kapcsolatok. A Szovjetunió nagy tekintéllyel és felelősségérzettel munkálkodik földrészünk és a világ biztonságáért, de tudnunk kell, hogy az európai né­pek békés egymás mellett élésének munkálásában Kelet és Nyugat határmezsgyéjén nekünk is megvan a szerepünk és fe­lelősségünk. Ezért veti latba a párt és a kormány népköztár­saságunk megnövekedett tekintélyét is a béke, a szabadság, a nemzeti függetlenség szolgálatában. Szocialista építkezésünknek abba a szakaszába érkeztünk, amikor az elért eredmények megtartása és megszilárdítása, az életszínvonal és a jólét további növelése érdekében nagyobb hangsúlyt kaptak a gazdasági kérdések. A jólétnek és az or­szág gyarapodásának, a gazdagodásnak alapja a munka, a föld és az ipar lehetőségeinek korszerű kihasználása a gépek, a technika és az ember szellemi, fizikai erejének helyes össze­hangolásával, szorgalommal, tehetséggel, takarékossággal és a munka eredményének anyagiakban is megmutatkozó méltó ér­tékelésével. Nagy reformok születtek és vannak kibontakozó­ban, az iparban és a mezőgazdaságban szaporodnak az ered­­mények, növekedik a termelés, gazdagszik, szépül az élet, és teljesítjük terveinket. A boldog új esztendő biztosítéka, ha fo­kozzuk erőfeszítéseinket a kitűzött nagy célok megvalósítása érdekében. Ne legyünk elbizakodottak. Ezután is lesznek aka­dályok utunkon. De legyünk bátrak a vállalkozásban, a menet­közben mutatkozó nehézségek leküzdésében, szilárdak az el­határozottságban, hogy haladunk előre a párt által helyesen kijelölt úton országunk javára, népünk boldogulására. A gazdasági reformok, a párt kezdeményezései és az el­határozott szociális intézkedések kedvezően érintik az anyák, a családok, a parasztság helyzetét, és ennek megfelelő fogad­­tatásban részesültek. A munkás-paraszt szövetség tovább mé­lyült és új jellemvonásokkal gazdagodik. Jelentős intézkedé­sek történtek a tömegek művelődése, kulturális fejlődése ér­dekében. Erősítjük szocialista intézményeinket és a közélet demokratizmusát. A tömegek mind nagyobb közvetlen beleszó­lást nyernek az államvezetésbe, a tanácsok munkájába, a köz­ügyek intézésébe. Ez, persze, nagyobb felelősséget is jelent, de tud­juk, hogy népünk érett és képes a legnagyobb történelmi felelősségek vállalására. Bizakodással lépjük át az 1967. esz­tendő küszöbét, s én ebben a szellemben kívánok békés, boldog új esztendőt minden kedves hallgatómnak, egyéni családi és közösségi életében egyaránt­­ fejeződik be a rádióban és tv­­ben elhangzott köszöntő. (MTI) Katolikus és református püspökök újévi üzenetei A katolikus püspöki kar körlevelet intézett a hívek­hez, amelyet a szilveszteri szentmiséken olvastak fel. A körlevél egyebek között hangsúlyozza: " A világháború szörnyű veszélye igen nagyra nőtt, ezért a­ világ békeszerető embereinek azonos célú, lan­kadatlan erőfeszítéseihez csatlakozva nem­ szűnünk meg imádkozni, buzdítani és cselekedni azért, hogy a számtalan sebből vérző viet­nami testvéreinket sújtó bombázások azonnal meg­szűnjenek, a véres háború minél előbb megszűnjön. A továbbiakban az egyhá­zi dokumentum méltatja társadalmunk magas szintű vezetőinek megnyilatkozása­it, az állami és társadalmi testületek állásfoglalásait, amelyek hazánk további fejlődése szempontjából nagy horderejűek. „Cselekvő köz­reműködéssel akarunk hoz­zájárulni ahhoz, hogy az el­határozások valóra váljanak, és tartósan egész népünk ja­vát szolgálják” A négy református egy­házkerület püspökeinek új­évi üzenete többek között ezeket mondja: — Szeretetünk körét ter­jesszük ki egész népünkre, jövő életét formáló terveire, imádkozzunk szüntelenül né­pünk vezetőiért, hogy ered­ményesen munkálkodjanak népünk békességéért és jólé­téért. -7- Mély együttérzéssel, gondolunk a szabadságáét küzdő, sokat szenvedett vi­etnami népre. (MTI) XL ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 1 FORINT 1961. JANUÁR 2., HÉTFŐ 0 - ás­ fok várható Budapestre esős, ködös idő­vel köszöntött be az új esz­tendő, de az ország észak­keleti vidékein és főleg a magasabb hegyekben 10 cen­timéternél vastagabb, síelés­re alkalmas hóréteg találha­tó. Budapesten vasárnap dél­ben 12 órakor a hőmérsék­let plusz 1 fok volt Várható időjárás hétfő es­tig: Vasárnap este erősen felhős idő, még sok­felé eső, havas eső, havazás. Hétfőn felhőátvonulások, szórvá­nyosan előforduló futó eső­vel, havazással. Helyenként köd, az utakon síkosság. Várható legalacsonyabb va­sárnap éjszakai hőmérséklet mínusz négy, plusz egy, leg­magasabb nappali hőmérsék­let hétfőn nulla,plusz 5 fok között. Kiemelkedő év lesz! Szovjet vezetők az új esztendőről MOSZKVA: Az SZKP Közé­­­ponti Bizottsága, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának­­ Elnöksége és a Szovjetunió­­ Minisztertanácsa a szovjet néphez intézett újévi kö­­­­szöntésében összegezte az el­­­­múlt év eredményeit. „Az SZKI­ XXIII. kong­resszusának esztendeje volt­­ ez. A Szovjetunió újabb­­ nagy lépést tett a kommu­nizmus építésének útján. A kongresszus ragyogóan de­monstrálta lenini pártunk internacionalista szolidaritá­sát minden szocialista or­szággal, a világ kommunis­táival, az imperializmus el­leni küzdelem minden har­cosával” — hangzik az üze­net, amely megállapítja, hogy az 1966-os év — az új ötéves terv első eszten­deje — igen eredményes volt a népgazdaság fej­lődése, az életszínvonal emelkedése szempontjá­ból. Az üzenet megállapítja, hogy tovább szilárdultak a szovjet állam nemzetközi ál­lásai, erősödött a szocialista világrendszer, fokozódott a népek harca az imperialista agresszió ellen, a szabadsá­gért, a békéért és a társa­dalmi haladásért. Az új esztendő kiemel­kedő év lesz a szovjet népek nagy és baráti családja számára — hangsúlyozza az üzenet. A szovjet nép, a világ dol­gozói ebben az évben ünnep­lik a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom, a világ el­ső szocialista állama szüle­tésének 50. évfordulóját. „Népünk az elért eredmé­nyek fölött érzett jogos büsz­keséggel, világos tervekkel és perspektívákkal lép a ju­bileumi évbe.” Az üzenet a szovjet nép nevében forrón üdvözli a testvéri szocialista or­szágok népeit, a kommu­nista és munkáspártokat, a világ munkásosztá­lyát és dolgozóit, azokat a népeket, amelyek letépték a gyarmati rabság láncait és új életet építenek, az imperializmus és a gyar­mati rendszer elleni küzde­lem minden harcosát. Az üzenet külön üdvözli az amerikai beavatkozók ellen bátran küzdő vietnami né­pet és sikereket kíván neki a szabadságért és független­ségért vívott igazságos har­cában. Walter Ulbricht, a Német Demokratikus Köztársaság Államtanácsának elnöke újévi nyilatkozatában megállapí­totta: „Népünk, államunk megnőtt, megerősödött”. Ulbricht érintette a két né­met állam viszonyának kér­déseit. „Németország újra­egyesítése, vagy helyesebben mondva, a két német állam egyesülése attól függ, hogy mélyreható demokratikus át­alakításokat hajtanak-e vég­re Nyugat-Németországban” — jelentette ki. Ezután a német konföderá­ció megteremtésének lépé­seit ismertette. Georgi Trajkov, a bolgár nemzetgyűlés elnökségének elnöke a bolgár dolgozókhoz intézett újévi üdvözlő üzene­tet Legzsúfoltabb: a Kálvin tér Szakemberek becslése sze­rint 1985-ig négyszeresére emelkedik Budapesten a közúti forgalom. Pedig már most is torlódnak a jármű­vek, nehéz a parkolás. Ezért a Fővárosi Tanács Közleke­dési Igazgatóságán készül Budapest részle­tes közlekedésfejlesztési terve, amely az átfogó forgalomszámlálások adataira támaszkodik. — Az összegyűjtött adatok néhány hét múlva két vas­kos kötetben a szakemberek rendelkezésére állnak — mondották a HH munkatár­sának. Az adatok szerint rendkí­vül nagyarányú a teherautó­­forgalom: egy nap alatt 46 606 „egységjármű” szállít árut. A szakemberek részére ugyanis egységjárműben ké­szültek a kimutatások , aszerint, ha a személygépko­csit egynek számítjuk, akkor a kisteherautót 1,1-nek, a csuklós autóbuszt 2,3-nak, a trolibuszt 1,8-nak kell szá­mítani. A hidak közül legforgal­masabb a Margit-híd és a Lánchíd, a terek közül a legtöbb jármű a Kálvin téren halad át, ezután a Marx tér, majd a Baross tér következik. A főbb útvonalak közül a legnagyobb forgalma a Dó­zsa György útnak van, a Lehel út és a Damjanich ut­ca között, majd a Nagykör­útnak a Szent István körúti szakaszon. Folytatják: 1101 az első munkanapon 1967-ben számos olyan nagy építkezés befejeződik, amely még 1966-ban kezdődött. Más részük csak rész­ben készül el az idén és csak jövőre vagy az utána kö­vetkező években fejeződik be teljesen. Az új év első munkanap­ján, január 2-án megkezdik a Duna Szál­ló lebontását. Ezen a napon még csak a berendezési tárgyak elszállí­tása és a felhasználható zá­rak, vezetékek, csapok és egyéb tartozékok leszerelése van napirenden. Megkezdődtek az előké­születek a ferencvárosi ház­gyár építéséhez és elkészült a dunakeszi házgyár terve. A ferencvárosi házgyár még az idén megkezdi próbaüzemelését. Tovább folytatják a Mű­egyetem építését, így az idén számos új épületszárny át­adására kerül sor. A járműipar exportjának növelésével és az iparág kor­szerűsítésével kapcsolatban, az idén újabb lendületet kap az Ikarus Gyár rekonstruk­ciója, tovább bővül a Vörös Csillag Traktor­gyár, a Csepel Autógyár is. A tervek szerint befeje­­ződik a Soroksári Vasöntöde korszerűsítése. Végül, a fon­tosabb építkezések közül 1967-ben is kiemelkedik a Kőbányai Gyógyszergyár és a Chinoin rekonstrukciója. Minden út járható A köd okozta csúszósság ellenére az utak országszerte járhatnak. Vasárnap reggel Esztergom, Eger környékén, Szolnok megye egy részén, Érd környékén, Szekszárd és Pécs határában volt na­gyon síkos az úttest. Mint­egy 250 gépkocsiból álló őr­járat vizsgálta meg az or­szágutakat és ahol azokat balesetveszélyesnek tartot­ták, azonnal homokoztak. Életbe lépett a módosított budapesti KRESZ Traktorok, vontatók, tehergépkocsik — Közlekedés a hidakon, az alagútban, a Margitszigeten — Rakodás Január 1-én, vasárnap, életbe lépett a Budapesti Rendőrfőkapitányság vezető­jének rendelkezése a fővá­ros módosított közlekedési szabályairól. A rendelkezés szerint ezentúl traktorok és vonta­tók is közlekedhetnek a II., a HL, a IV., a X., a XV., a XVI., a XVII., a XVIII., a XIX., a XX. és a XXII. ke­rületben, kivéve az egy és két számjegyű országos fő­útvonalakat, továbbá az azokhoz csatlakozó, főútvo­nalakká minősített útvona­lakat, amelyekre június 1. és szeptember 30. között szom­baton és vasárnap délután 14 órától éjjel 22 óráig trakto­rok nem hajthatnak be. A Ferenc körúton janu­ár 1-től szabad a teher­autó-forgalom. A Duna-hidakon való köz­lekedés szabályai csak any­­nyiban változtak, hogy a Szabadság-hídon a személy­­gépkocsik és a motorkerék­párok a villamosforgalom akadályozása nélkül minden járművet megelőzhetnek. Három és fél tonnánál na­gyobb összsúlyú tehergépko­csik átmenő forgalma reggel 7 óra és este 21 óra között tilos: a Nagykörúton, a Mar­­git-híd pesti hídfőjétől az Üllői útig, a József Attila utcában és a Népköztársaság útján, a Kossuth Lajos utcá­ban és a Rákóczi úton. Az Alagútban tilos te­hergépkocsik, lovasko­csik, kézi kocsik, tricik­lik és kerékpárok közle­kedése. Az Alagút egész hosszában tilos az előzés. A Margitszigetre tehergép­járművek csak célfuvarral hajthatnak be, a gépjármű­vek legnagyobb megengedett sebessége itt április 15-től október 15-ig óránként 40 kilométer. A gépjárművek­kel a Margitszigeten csak a kijelölt várakozóhelyeken szabad várakozni. Főútvonalakon a teher­gépjárművek számára tilos a várakozás, csak a le- és felrakodás ide­jére állhatnak meg. Minden­képp tilos a rakodással for­galmi akadályt előidézni. A szállítással és rakodással egyébként az életbe lépett rendelkezés külön szabá­lyokban foglalkozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék