Hétfői Hírek, 1971. október-december (15. évfolyam, 43-52. szám)

1971-10-25 / 43. szám

? HÉTFŐN: Enyhe idő, eső nélkül, 18-23 fok XV. ÉVFOLYAM, 43. SZÁM ÁRA: 1,50 FORINT 1971. OKT. 25., HÉTFŐ OKTÓBER 29—30 Miről tárgyal a nőparlament? A Magyar Nők Országos Tanácsa október 29—30-án or­szágos nőkonferenciát hívott össze a Parlament kongresszusi termébe. A jelentős tanácskozásra 690 küldött érkezik az or­szág minden részéből, hogy megvitassa, hogyan fejlődött ha­zánkban az MSZMP 1970 februári határozata óta a nők tár­sadalmi, politikai, gazdasági és kulturális helyzete. A konfe­rencia további célja, hogy felmérje a még megoldásra váró feladatokat. Ez alkalommal választják meg az Országos Nő­tanács tagjait is. A nőmozgalom legfonto­sabb kérdéseinek elemzésére öt munkabizottságban kerül sor. Az első a nő és a munka kapcsolatát, a szakmai kép­zés és továbbképzés jelenle­gi helyzetét, az egyenlő mun­káért egyenlő bért elvének érvényesülését vitatja meg. A második munkabizottság a család érdekében hozott szo­ciálpolitikai és egészségügyi intézkedéseket elemzi s fog­lalkozik a gyermekintézmé­nyek helyzetével, a gyermek­­gondozási segély bevezetésé­nek tapasztalataival, vala­mint az anyák és a gyerme­kek védelmének kérdésével. A szolgáltatások időszerű kérdéseiről tanácskozó mun­kabizottság a háztartási munka korszerűsítését és a javítás-szolgáltatás helyzetét teszi vizsgálat tárgyává. Elhangzik majd itt az az elgondolkoztató tény is, hogy Magyarország 3,3 millió háztartására évente 860 millió munkanapot for­dítanak, két és félszer annyit, mint amennyit az ipari termelésre for­dítunk! Szó esik majd a szekcióban arról, hogy a „vásárlási ván­dorlásra” fordított órákat az egyenletesebb áruterítés, a jobb áruellátás jelentősen csökkenthetné. Ismét szó lesz a családon belüli egyenlő te­herviselés megvalósításának nehézségeiről. A negyedik munkabizott­ság azzal foglalkozik, hogyan tükröződik a női egyenjogú­ság a jogszabályokban, az ötödik pedig a nők közéleti tevékenységét, politikai-köz­életi aktivitásuk feltételeit vizsgálja. Ez utóbbiban egyebek közt, hangsúlyozni fogják a szakszervezeti moz­galomban bekövetkezett vál­tozást, hogy a legutóbbi vá­lasztásokon a tisztségviselők 49,5 százaléka a nők közül került ki, noha a tagok közt csak 40 százalék a nők ará­nya. A Belkereskedelmi Mi­nisztériumhoz tartozó válla­latoknál azonban, a 103 ve­zérigazgató közül csak 5 nő a 108 kereskedelmi igazgató közül csak 2, a 101 gazdasági igazgató közül csak 8. A könnyűipar dolgozói­nak 66,5 százaléka nő, a felső vezetésben viszont csak 13,1 százalék, a kö­zépvezetésben 22,7, az al­só vezetésben 13,3 száza­lék az arányuk. Az egészségügy hovatovább teljesen „női’­ szakma lett, mégis a Semmelweis Orvos­­tudományi Egyetem 52 taná­ra között csak 2 nőt, 71 do­cense között 10 nőt találni. Ugyanitt, az orvostanhallga­tók számaránya viszont 55 százalék! A „nőparlament” termé­szetesen nem mechanikus, számarány szerinti képvise­letet követel majd, de a ta­nácskozáson minden bi­zonnyal sokoldalú megfogal­mazást nyer majd e kérdé­sekben a változtatás, a folya­matos javítás igénye. (k. é.) PÁRIZS M­a délutánra várják Brezsnyevet Párbeszéd a béke nevében Francia politikusok nyilatkozata a látogatásról MOSZKVA: „Párbeszéd a béke nevében”, „Felhőtlen lá­tóhatár”, „Nagy remények”, „Szerencsés utat”, „Párizs várja Leonyid Brezsnyevet” — ilyen és ehhez hasonló címek alatt kommentálják a szovjet lapok az SZKP Központi Bizottsága főtitkárának hétfőn kezdődő franciaországi látogatását. A kommentárokban gyakran szerepelnek ilyen kifejezések: „Új korszak az Európa-közi kapcsolatok történetében”, „A Szov­jetunió és Franciaország kapcsolatai a különböző társadalmi rendszerű országok békés együttműködésének első teljes ér­tékű példáját jelentik”. Mindezeknek a felfokozott reményeknek és várakozá­soknak okát és lényegét a leghatározottabban és leg­plasztikusabban Rubinszkij, az ismert szovjet történész fogalmazta mm­eg. Miután részletesen ismerteti a há­ború utáni szovjet—francia kapcsolatok történetét, az első évek együttműködési periódusától kezdve a hi­degháborús korszakon ke­resztül De Gaulle 1966-os moszkvai útjáig, a követke­zőkben jelöli meg Leonyid Brezsnyev párizsi útjának helyét és jelentőségét. Brezsnyev látogatására olyan nevezetes időszak­ban kerül sor, amikor Európában valóságos po­litikai földcsuszamlás megy végbe, amikor uralkodóvá válik az eny­hülés, a kölcsönös meg­értés és az államok kö­zötti együttműködés lég­köre. Ebben a nagy történelmi fo­lyamatban a Szovjetunió és Franciaország eddig is és a jövőben is elsőrendű szere­pet játszik. Franciaország az első tő­késország, ahová a Szovjetunió legtekinté­lyesebb vezetője elláto­gat. Nem véletlen ez, hanem — mint a szovjet kommentárok, köztük a Novoje Vremja és a Za Rubezsom című hetila­pok egybehangzóan megál­lapítják — annak a jele, hogy a Szovjetunió és Fran­ciaország esetében megvaló­sult a szovjet külpolitika is­mert elve, amely a tartós és szilárd alapokra épülő jóvi­szonyt értékesebbnek tekin­ti a leglátványosabb diplo­máciai­­lépéseknél is. — FOLYTATÁS A 2. OLDALON — % 90 A legfrissebb felvétel korunk egyik legnagyobb festőművészéről, akinek 90. születésnapját hétfőn ünnepli a világ. (Fotó: Stern) Átadás az Október 6 Több hónapos munka után­­ csaknem egy időben — a kö­vetkező két hétben — adják át rendeltetésének a budai Fő utcát s a belvárosi Októ­ber 6. utcát, az Október 6. utca mű­szaki átvételére a hét első felében kerül sor, s a 15-ös autóbuszok ismét visszatérhetnek eredeti útvonalukra. A Fő utcában csupán egy­két négyzetméternyi bur­koló munka van hátra, s a műszaki átadásra 10 napon belül kerül sor. November elsejétől egyébként megváltozik a 91-es autóbuszok út­vonala is, a kocsik — meghosszabbított útvo­nalon — a Stajk László utcától egészen a II. ke­rületi Endrődi Sándor utcáig járnak. Vasárnaptól kezdődően életbe léptette a BKV a te­metői rendkívüli autóbusz- és villamosjáratokat, ame­lyek hétfő és kedd kivételé­vel (október 25. és 26.) no­vember másodikáig min­dennap közlekednek. „F” és „R” jelzéssel direkt buszo­kat is indítanak, amelyekre azonban nem érvényes a bérlet, illetve igazolvány. Ünnepel az ENSZ U Thant beszéde NEW YORK: Vasárnap es­te ünnepség keretében emlé­keztek meg az Egyesült Nem­zetek Szervezete napjáról: 26 esztendővel ezelőtt ezen a na­pon lépett érvénybe az ENSZ alapokmánya. Az ünnepségen U Thant főtitkár mondott be­szédet: „Azután, hogy tíz évig töl­töttem be a főtitkár nehéz tisztét — mondotta — leg­bensőbb meggyőződésem, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete hozzásegítheti az emberiséget ahhoz, hogy bé­kében éljen, amely mindig is vágya volt; a világszervezet nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az emberiség fennmaradjon”. Fania Davis vasárnapi programja Fania Davis, az Ameriká­ban jogellenesen bebörtön­zött Angela Davis húga, va­sárnap részt vett a III. ke­rületi KISZ kongresszusi küldöttértekezletén. Felszó­lalásában beszámolt nővé­re szenvedéseiről, s az elle­ne folyó koholt per fejlemé­nyeiről. Este a Magyarországon ta­nuló külföldi ösztöndíjasok előkészítő intézetébe látoga­tott Fania Davis, s tájékozta­tót tartott a DÍVSZ szervez­te európai körútjának ta­pasztalatairól. Budapesti taxik: Benzin helyett propán-bután HOGY VOLT! Vasárnap még egy (nem várt) ráadást adott a nyár. Nagy sikere volt. Képünkön: „Telt ház” örül az egyik Erzsébet-híd melletti eszpresszó teraszán a szikrázó napfénynek. (Esztergály felv.) Varsó­ Választások a pártkongresszusra VARSÓ: Lezárult a Len­gyel Egyesült Munkáspárt VI. kongresszusa előkészüle­teinek egy rendkívül fontos szakasza: befejeződtek a nagyüzemi pártértekezletek, amelyek közvetlenül válasz­tották meg küldötteiket a december 6-án összeülő kong­resszusra. Ily módon több mint 300, a termelésben köz­vetlenül részt vevő dolgozó került a legmagasabb párt­fórum összesen 1815 küldötte sorába. A lengyel pártkongresszus további, mintegy 1500 kül­döttét a november elején kezdődő vajdasági pártérte­kezleten választják meg. EXPRESS ★ Eltemették Szófiában dr. Mara Maleeva Zsiv­­kovát, Todor Zsivkovnak, a BKP KB első titkárának, a Bolgár Államtanács elnökének pénteken elhunyt feleségét. ★ Az NDK Vöröskereszt-küldöttsége — Johannes Hengsl főtitkár vezetésével — egyhetes látogatásra va­sárnap hazánkba érkezett. ★ Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök be­szédet mondott azon a vacsorán, amelyet a kanadai kormány adott tiszteletére Vancouverben. ★ Olasz zenei küldöttség tartózkodik hazánkban a zeneoktatás módszereinek tanulmányozására. Va­sárnap Szegeden, a tiszteletükre tartott koncerten, kö­zépiskolások és a Zeneakadémia szegedi hallgatói sze­repeltek. ★ 4—7 évi börtönbüntetésre ítélte a varsói vaj­dasági bíróság a „Ruch” elnevezésű illegális szerve­zet vezetőit a Lengyel Népköztársaság érdekei ellen elkövetett tevékenységükért és közönséges bűncselek­ményekért. •Ír Pakisztán elfogadja U Thant segítségét, ame­lyet az ENSZ főtitkára az indiai—pakisztáni fenye­gető helyzet miatt ajánlott fel Jahja Khan elnökhöz intézett levelében — közölték vasárnap Rawalpindi­­ben. K­ Két halál. A szél a Lőrinci Erőmű taván fel­borította dr. Pánti Gyula budapesti gazdaságvezető csónakját. Pánti a vízbe fulladt. Hajdúdorogon ház­bontás közben a leomló fal agyonsújtotta a 45 éves Lakatos Mihálynét. ★ A Magyarországi Németek Demokratikus Szö­vetsége országos kultúrvetélkedőjének Komárom me­gyei döntőjét tartották vasárnap a tatai művelődési központban. ★ Heinz Hoffman hadseregtábornok, az NDK nemzetvédelmi minisztere vasárnap Damaszkuszb­ól Kairóba érkezett. K­ Jaroszewicz lengyel miniszterelnök, négynapos jugoszláviai hivatalos látogatása után vasárnap dél­után visszaérkezett Varsóba.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék