Hétfői Hírek, 1972. július-december (16. évfolyam, 27-52. szám)

1972-07-03 / 27. szám

REGGELI XVI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ÁRA: 1,50 FORINT 1972. JÚLIUS 3., HÉTFŐ Fock Jenő Irkutszkban IRKUTSZK: A Mongóliá­ba tartó magyar delegáció, amelyet Fock Jenő, hazánk miniszterelnöke vezet, vasár­nap Kelet-Szibéria hatalmas ipari és kulturális központ­jába, Irkutszkba érkezett. A magyar delegáció tag­jait a szovjet házigazdák ebéden látták vendégül, majd a küldöttség megláto­gatta az Angara-folyón lévő nagy vízi erőművet és Kelet- Szibéria legnagyobb műszi főiskoláját. /fa Újpesti tervek a centenáriumra Elkészült az újpestiek cen­tenáriumi programja, amely a kerület 83 ezer lakója szá­mára emlékezetessé teszi Pest-Buda egyesítésének 100. évfordulóját. A jubileumi év egyik leg­jelentősebb eseményének a kerületi tanács vezetői a ré­gi újpesti piac 40 millió fo­rintos teljes rekonstrukció­ját tartják. Száműzik az év­tizedes, rozzant bódékat és a főváros egyik legna­gyobb piacát alakítják ki az István téren. A lakosság ellátásának javí­tását szolgálja a Pozsonyi úton és a Megyeri úton idén átadásra kerülő két új üzlet­ház. Újpest 100 kilométer­nyi útját 12 ezer lombos fa díszíti, most a Dunába tor­kolló Szilas-patak 3 kilomé­ter hosszú partján is­­fasort telepítenek. Két új játszótér építése is szerepel a jubileumi év prog­ramjában. A kerület 300 ezer forintját jelentős társa­dalmi munkával egészítik ki a KISZ-esek. A tanács vásárolt 12 faházat és ezeket a centenáriumi felajánlás részeként társadal­mi munkában az újpesti honvédségi alakulat kiskato­­nái állították fel, a MüM 24-es szakmunkástanuló in­tézetének tanulói pedig be­vezették a házakba a vil­lanyt és megépítették a tá­bor útjait. A Hárfa utcában egy idős házaspár átadta családi házát öregek napközi otthonának létesítésére. Az átalakítás munkáit az őszi nyitásig ka­tonafiatalok végzik el. Az „Együtt Budapestért” jubileumi mozgalom kereté­ben az üzemek sok segítsé­get nyújtanak a kerület 20 óvodája és 14 általá­nos iskolája számára. A többi között a Chinoin a Pozsonyi úti iskola szakkö­reit látja el a szükséges esz­közökkel; a Magyar Pamut­ipari Vállalat dolgozói fény­­csővilágítást szerelnek fel a Bajza utcai iskola 12 tanter­mében; a Budalakk anyagot biztosít az iskolák festéséhez, s tetemes társadalmi munkát ajánlott fel a Falemez Mű­vek is. (kocsis) Tábornyítás Pesten A Budapesti Pártbizottság kezdeményezésére a főváros­ban vasárnap megnyílt az el­ső olyan önkéntes KISZ-épí­­tőtábor, ahol középiskolások és szakmunkásiaik a lakás­építések meggyorsításán dol­goznak. Százötvenen „vonul­tak be” két hétre Újpalotá­ra, s őket még három turnus követi. A Váci Mihály nevét viselő építőtábor lakói hétfőn kezdenek dolgozni. McGovern nyilatkozata NEW YORK: George McGovern szenátor, az ame­rikai Life magazinnak adott interjújában közölte, hogy ha a Demokrata Párt meg­torpedózza elnökjelölését, „független’’ politikusként in­dul az amerikai elnökválasz­táson. Megegyezés Simlában SIMLA: Egyezmény alá­írásával ért véget vasárnap este az indiai Simlában In­dira Gandhi indiai miniszter­elnök-asszony és Ali Bhutto pakisztáni elnök ötnapos csúcskonferenciája. Hosszú ideig kétséges volt, hogy születik-e valamiféle eredmény a megbeszélése­ken. Főként a kasmíri kér­dés körül voltak igen komoly nézeteltérések, amelyek az­zal fenyegettek, hogy a tár­gyalások „holtpontra jut­nak”. Az egyezmény végül Indira Gandhi és Bhutto esti, utol­só találkozóján született meg. Az egyezmény szövegét hétfőn hozzák nyilvánosság. ÉSZAK-ÍRORSZÁ­G Veszélyben a fegyverszünet Provokál a­ PDA- válásról az IPA­ ­NDON: Észak-Írországban az unionisták azon fáradoz­­za­t­nak, hogy felborítsák az IRA „ideiglenes” szárnya és a brit erők közti tűzszünetet. Az eredmény: vasárnapra virradóra tűzharc robbant ki az angol hadsereg és az orvlövészek kö­zött, akik állítólag az IRA „provóinak” táborából kerültek ki Az egy hete meghirdetett tűzszünet így súlyos veszély­be került, 142 ember megse­besült. A lövöldözéseket, a jelek szerint a protestáns UDA provokálta ki, a hadsereg és a „provók” között, az­zal, hogy katolikusokat gyilkolt meg az utcán, aztán az IRÁ-ra bízta, hol, kiket választ bosszújának célpontjául. Az unionisták nyíltan hir­detik, hogy nem ismerik el az „ideiglenes” IRA és Wil­liam Whitelaw miniszter fel­tételes megállapodását. Az unionista párttal szoros kapcsolatban álló protestáns egyletek, szö­vetségek és egyesülések UDA (Ulsteri Védelmi Szervezet) néven tömböt kovácsoltak, amely 20 ezer embert mozgósított ezen a hétvégen. Az UDA száz barikádot emelt Belfast tucatnyi pontján, és vagy tíz más észak-írországi város, község utcáin. A Sunday Telegraph rend­szerint jól tájékozott tudó­sítója szerint, a protestáns szélsőségesek szabotázs ak­ciókkal akarják megbénítani „Szabad-Derry”-nek, a kato­likus jogegyenlőség szimbó­lumának víz- és villanyszol­gáltatását, azután pedig kö­rül akarják zárni az angol törvényeken kívül élő, 30 ezer lakosú városrészt. Ha ez sem használ — közölték —, akkor megtámadják a kato­likusok fellegvárát. Patak Károly ií EXPRESS ★ Fidel Castro vasárnap Alekszej Koszigin mi­niszterelnök és Konsztantyin Katusev KB-titkár tár­saságában a n­ovo voronyezsi atomerőművet látogatta meg, majd visszatért Moszkvába. Egyhetes hivatalos látogatás után elutazott a román igazságügyi küldöttség, melyet Teodor Vasiliu igazságügyi miniszter vezetett. Fogadta őket Fehér Lajos miniszterelnök-helyettes, meglátogatták a leg­főbb ügyészt és a Legfelsőbb Bíróság elnökét is, és a szakmai kapcsolatok további fejlesztéséről tárgyaltak.­­­ A magyar—jugoszláv kormányközi vegyesbi­zottság Zágrábban aláírta az együttműködéséről szóló munkatervet. Ebből az alkalomból Szilágyi Lajos, a magyar delegáció vezetője hazaérkezésekor elmondta, hogy a tárgyalásokon a határ menti területek terve­zési munkáinak, a határ menti városok, falvak ipari és mezőgazdasági termelőerők fejlesztésének összehan­golásáról, valamint a környezetvédelemről volt szó. Ír Alexandriától délre, a Szovjetunió közreműkö­désével, 300 ezer acre földön talajjavítást végeztek. Az egyiptomi kormány a termővé tett földeket az ál­lami gazdaságok között osztja szét. is Bonder József építésügyi és városfejlesztési miniszter vezetésével hazaérkezett a Szovjetunióból egy hattagú szakmai küldöttség, amely egyhetes láto­gatás során tanulmányúton járt a nyugat-szibériai iparvidéken, s aláírta az 1973—75-re szóló műszaki­tudományos együttműködési munkatervet. if Székesfehérváron rendezték meg vasárnap a nemzetközi szövetkezeti nap hazai központi ünnepsé­gét. Szabó István, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet. if Két motoros gázolás történt vasárnap délután Budapesten. Az Üllői út és az Ecseri út sarkán Kap­­pelmayer József egy részeg férfit gázolt, s a baleset következtében a motorvezető, utasa és a gyalogos is megsérült.­­ A II. kerületi Vörös Hadsereg útja 126. sz. ház előtt Farkas Ágnest és Raffael Artúrt ütötte el egy motorkerékpár. Mindkettőjüket súlyos sérülés­sel a költői kórházba szállították. Gierek a szczecini VARSÓ: Edward Gierek, a LEMP KB első titkára és Piotr Jaroszewicz nagy beszé­det mondott a szczecini vaj­dasági pártaktívaértekezleten. — Pártunk vezetésével — hangoztatta Gierek —, a lengyel nép a felszabadulás óta mély társadalmi refor­mokat hajtott végre, újjáépí­tette az országot, korszerű ipart teremtett, fejlesztette a mezőgazdaságot, biztosította a kultúra, tudomány és mű­vészet fejlődését. Az élet maradéktalanul igazolta pártunk helyes külpolitikáját, amelynek alapja a Szovjetunióval fenntartott barátság és szövetség. Helyes volt a párt gazdaság- és társadalomfejlesztési po­litikájának fő vonala is, bár beszéde értekezleten ezen a területen egyes idő­szakokban komoly hibák tör­téntek. E hibákról pártunk maga beszélt és hozzálátott kijavításukhoz. Jaroszewicz miniszterel­nök, a lengyel gazdasági helyzetet elemezve, megálla­pította, hogy az első félév termelési eredményei jók. Az ipari termelés értéke 12 százalékkal meghaladta a ta­valyi azonos időszakét. A la­kosság pénzbevételei 15 szá­zalékkal voltak nagyobbak. * VARSÓ: Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár július 5-e és 8-a között a lengyel kor­mány meghívására hivatalos látogatást tesz Lengyelor­szágban Jugoszláv közlemény BELGRÁD: A jugoszláv belügyminisztérium közölte, hogy Jugoszláviába illegáli­san usztasa fasiszta terroris­ta csoportot irányítottak. A csoportban megtalálható több ismert bűnöző. A fa­siszta banditák egyes nyugat­­európai, továbbá tengeren­túli országokból érkeztek Nyugat-Bosznia területére. A terület lakossága, ahol a csoport a legaktívabb tevé­kenységet fejtette ki, értékes támogatást nyújtott a biz­tonsági szerveknek. A bizton­sági szervek és a területi vé­delmi egységek már az első találkozáskor szétzúzták a terrorista csoportot, zömét megsemmisítették, a mene­külőknek pedig nyomában vannak. (TANJUG) HÉTFŐN: Záporok, zivatarok 20-25 Celsius fok Bajnok: Ú. Dózsa, negyedszer Öröm a Megyeri úton: ismét bajnok az Újpesti Dózsa. A­ képen: lelkes fiatal szurkolók a játéktéren, és Dunai Antal kislányával a nyakában. (Tudósítás a 8. oldalon.) hitáma, a Vasas Vasas Ferencváros Ritkán látható góllal kezdő­dött a mérkőzés. A 2. percben Vépi a 16-os előterében sza­bálytalankodott, a szabadrú­gásból Váradi B. nagy erő­vel lőtte a labdát a hálóba (1:0). Két perccel később Fü­st jó labdát adott a leshatá­ron álló Branikovitsnak, aki a kifutó Tamás fölött a hálóba lőtt (1:1). Negyedóra elteltével ki­egyenlített volt a játék. A 35. percben Váradi B. a zöld-fe­hérek térfelének közepén be­csapta Bálintot, majd a vé­dők kíséretében bevezette a labdát a 10-esig, s innen bombázott a tehetetlen Géczi mellett a kapuba (2:1). A 45. percben Mucha az alapvonal közeléből középre emelt, s Kű mintegy két lépésről emelt a kapuba (2:2). Szünet után előbb Váradi B., aztán a másik oldalon Albert veszélyeztette a kaput. Élénk iramú maradt a játék, s egy­re inkább a Ferencváros ke­rült mezőnyfölénybe. Az 50. percben Mucha beadásából Branikovits kapásból rúgta a labdát­­ a kapu fölé. A lendület később alábbha­gyott, sok volt az „üresjárat”, a társ helyett inkább az ellen­félhez szálltak az átadások. S miközben a Ferencváros tá­madott többet, dr. Puskás be­bizonyította, hogy azért tud­nak a magyar csatárok is messziről gólt lőni. A 65. perc­ben a piros-kékek csatára 20 méterről váratlanul lőtt kapu­ra, s a labda a meglepett Gé­czt mellett került a kapu bal alsó sarkába (3:2). Elkeseredett rohamokkal válaszolt a gólra a Ferencvá­ros, de aztán Puskás szemfü­­lessége pontot tett az összecsa­pásra: a 70. percben újra be­talált Géczi kapujába (4:2). Nem sokkal később csaknem a harmadik gólt is megszerez­te a szőke Vasas-csatár, de Vépi az utolsó pillanatban rúgta el a labdát a kapu tor­kából. De aztán végül is sike­rült Puskásnak a mesterhár­mas­ (5:2). A két csapat mérkőzésén döntően közrejátszott a Va­sas-játékosok helyzetfelisme­rése, akik kevesebb lehetősé­güket is jobban kihasználták, mint a ferencvárosiak. Úgy látszik, vége a piros-kékeknél a „hét szűk esztendőnek” és újra feltámad a Vasas. Népstadion, 15118 fizető néző. Vezette: Szilvási — kü­lönösebb hiba nélkül. Kelle­mes labdarúgóidő, megfelelő pálya. Gólok: Váradi B. (2. p. és 35. p.), Branikovits (4. p.), Kű (45. p.), Puskás dr. (65. p., 70. p. és 84. p.). FERENCVÁROS: Géczi — Mar­­tos, Bálint, Vépi, Megy­esi — Juhász, Kű — Füsi, Branikovits, Albert, Mucha. VASAS: Tamás — Török, Fá­bián, Váradi O., Ihász — Müller, Lakinger — Puskás dr., Tóth, Váradi B., Szőke. NB I 5 2 1. U. Dózsa 28 IS 6 3 71:21 44 2. SBTC 28 15 9 4 46:26 39 3. Bp. Honvéd 28 14 7 7 46:26 35 4. Tatabánya 28 12 11 5 42:30 35 B­ FTC 28 14 6 8 57:34 34 6. Vasas 28 11 7 10 47:43 29 7. Csepel 28 11 7 10 33:34 29 8. Komló 28 9 10 9 34:44 28 9. Videoton 28 11 5 12 37:38 27 10. Pécsi Dózsa 28 S 12 10 21:2$ 24 11. Rába ETO 28 S 11 11 32:49 23 12. MTK 28 7 8 13 34:40 22 13. Egyetértés 28 5 12 11 26:35 22 14. DVTK 28 8 6 14 29:43 22 15. Egri Dózsa 28 6 8 14 31:58 22 16. Haladás 28 4 5 19 26:39 IS A TOTÓ 27. heti telitalálata 1.FERENCVÁROS—VASAS 2:52 2.SBTC—BP. HONVÉD 3:11 3.PÉCS—VIDEOTON 1:1X 4.EGYETÉRTÉS—CSEPEL 1:1X 5.I. DÓZSA—MTK 6:31 6.HALADÁS—KOMLÓ 2:32 7.EGER—DVTK 1:1X 8.TATABÁNYA—RÁBA ETO 0:0X 9.MÁV DAC—BVSC 5:01 10.SZOLNOKI MÁV—MVSC 1:22 6.PVSK—SZEGEDI VSE 3:01 12.SZFV. MÁV—CEGLÉDI VSE 5:01 13.KECSKEMÉT—DOROG 2:11 14.III. KER. TTVE—ESZTERGOM 4:31

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék