Hétfői Hírek, 1972. július-december (16. évfolyam, 27-52. szám)

1972-10-30 / 44. szám

IVANOVOK IGAZSÁGA j uhnyem!... Ej uhnyem!... — Saljapin hangját hozta szobámba éjjel a rádió. A fájdal­mas dallam előhívta ben­nem a képet: hámba fo­gott igásemberek rongyos csoportja, az erőfeszítés­től szinte földig hajolva vontatja a súlyos volgai teherhajót... S közben, folyóiratokban lapozgat­tam. Elém bukkant a moszkvai Szména leg­utóbbi számában egy ri­­portkép: a végtelen őszi sztyeppén helikopter emel föl fektéből és állít helyére egy sok tonnás villanyoszlopot, egyikét azoknak, amelyek az új szibériai magasfeszültsé­gű távvezetéket tartják majd. * A volgai hajóvontatók­tól a helikopter építette távvezetékig, ötvenöt esz­tendeje, 1917. november 7-én vált szabaddá az út. Persze nem egyik napról a másikra, s nem is könnyen. Azt a diadalit­tas napot is még öt évig tartó élethalál-harc kö­vette. Mígnem, 1922 ok­tóberének utolsó napjai­ban, az intervenciósok és a fehérgárdisták végső támaszpontja, Vlagyi­vosztok is elesett. Akkor született az amuri parti­zánok dala: „... és a Csendes-óceánnál véget értek a csaták.” De csak az első csaták. A neheze még hátra volt. Egykori Volga vidéki partizán, Kosztya bácsi mesélte Kujbisevben, mi­lyenek voltak számára a béke első évei. „Naponta kellett belátnom: köny­­nyebb egy fehérgárdista ezredet szétverni, mint egyetlen falut ruhával, s egyébbel ellátni.” A falu, amelynek ellá­tása fél évszázada ennek az egykori vörös parti­zánnak oly nagy gondot okozott, nincs többé. Tenger van a helyén: a Kujbisevi-tenger, a világ egyik legnagyobb vízi erőművének 110 Bala­­ton-nagyságú víztárolója. Kosztya bácsi egykori földszintes falujának la­kóit most épült, modern, sokemeletes városba tele­pítették át. S legutóbb, amikor szovjet város­szociológusokkal beszél­gettem, új gondokról pa­naszkodtak: „Nem köny­­nyű feladat falusiakat városlakókká tenni. Az új városnak meg kell harcolnia a városi tudat kialakulásáért. Ez a küz­delem tovább tart, mint tíz város felépítése!” * Másfél évtizede, az északi sarkvidéken jár­ván, találkoztam egy csukcs diáklánnyal. Ta­nítónő akart lenni és a költő. Szülei még nomád rénszarvastenyésztők vol­tak, maga is az örökké havas, jeges tundrán, jurtában született. Neve néhány hete ismét elém bukkant a moszkvai Li­­tyeraturnaja Gazetában: „Megjelent az első csukcs költőnő, Anna Kimitval második verseskötete”. Az északi kis népeknek a Jeges-tenger partján hú­zódó ezer kilométer szé­les és 11 ezer kilométer hosszú tundrán 1932-ig írásuk sem volt... * Ivanov — ez a leggya­koribb név Oroszország­ban. Vajon hány Ivanov vehetett részt a Téli Pa­lota ostromában? Most olvasom, hogy jelenleg csupán Moszkvában több mint 90 ezer Ivanov nevű család él. Gagarin mond­ta egyszer: „Én is Ivanov vagyok. Egy a kétszáz­­millió egyszerű szovjet ember közül. Mi dolgo­zunk a­ gyárakban, a föl­deken, építjük az új vá­rosokat. Fogjuk a magas­sági kormányt, irányítjuk az atomerőműveket.” Egyszerű szovjet embe­rek! Ők vívták ki 55 éve a népek első igaz barát­ságát a földkerekség egy­­hatodán. Ők készítették és készítik ember és em­ber kézfogását itt e föl­dön s most már a világ­űrben is. Zsombor János DECEMBERBEN Indul a budapesti könyvtárautóbusz Kilenc kerületben tizenhárom megálló Decembertől menetrend­­szerű könyvtárbusz kezdi meg útját a fővárosban. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egy IKARUS— 250 típusú autóbuszból olyan gurulókönyvtárat alakított ki, ■amelyben a kölcsönző helyi­ségen kívül egy személyzeti fülkét — ruhatárral és hűtő­­szekrénnyel — és egy egész­ségügyi fülkét létesített. A bibliobusz a főváros 9 könyv­társzegény kerületét látogat­ja majd, összesen 13 helyen. Megálló lesz például a Ka­maraerdőben és a Csepeli Ifjúsági Park előtt is. Az el­sősorban a háziasszonyok és a nyugdíjasok kedvéért lét­rehozott szolgáltatásról majd a megállókban elhelyezett táblákon értesülhetnek az érdeklődők. A negyedik ötéves terv folyamán a könyvtár egy to­vábbi, ugyancsak mintegy háromezer kötetet fuvarozó buszt tervez. CENTRUM V­-6. NETSQ Iskoljubileum Fennállásának 350. évfor­dulóját ünnepelte a napok­ban a romániai Nagyenyed magyar tannyelvű líceuma. A Bethlen Gábor fejedelem nevét viselő iskolában taní­tott valaha Tótfalusy Kis Miklós, Bőd Péter és Bolyai Farkas is, s a diákok között volt Sütő András író. Az ün­­nepségen felolvasták Ni­­colae Ceausescu üzenetét. Gyógyító munkahelyek Teljes értékű dolgozók lehetnek a csökkent munkaképességűek is Végleg kiválnak-e a sorból azok, akiknek baleset vagy valamilyen betegség miatt csökken a munkaképessé­gük? Hiszen ezeknek az em­bereknek fájna, ha a közös­ség, ahova tartoztak, tovább már nem tartana igényt rá­juk. Éppen ezért az üzemek többségében igyekeznek megfelelő elfoglaltságot ta­lálni számukra. Van azon­ban egy vállalat Budapesten, amely különösen sokat tesz értük: a 13 ezer dolgozót számláló Fővárosi Kézmű­ipari Vállalat 3200 csökkent munkaképességű (főként nők) és további 2500 korlá­tozott munkaképességű (többségük ugyancsak nő) embert foglalkoztat 7 üzem­egységében, illetve bedolgo­zóként. Otthon és üzemben A hivatalos rendelkezések szerint csökkent munkaké­pességűnek azt kell tekinte­ni, aki munkaképességének legalább 40 százalékát, kor­látozott munkaképességűnek pedig, aki 10—40 százalékát vesztette el. A vállalat kü­lönböző módon igyekszik is­mét munkába vonni ezeket az embereket, így például a rokkantságuk vagy szervi ba­juk miatt otthonukhoz kö­tötteknek házhoz szállítják a munkát: a 6 ezer bedolgozó jelentős része, mintegy 2100 ember, csökkent munkaké­pességű. Közülük sokan ma­gas szakmai ismereteket igénylő feladatokat oldanak meg. Exportra, illetve a hazai különleges igényeket kielé­gítő üzletekben történő el­adásra készítenek igényes bőrdíszműveket, ruházati és más termékeket. A vállalat üzemeiben so­kan együtt dolgoznak az egészségesekkel. A vezetők azt vallják: minden üzem­ben lehet olyan munkahelyet találni, amelyben teljes érté­kű munkát tud végezni a csökkent munkaképességű is. Jó példa erre a vállalat üvegtechnikai üzeme: az üvegfúvók, csiszolók mellett korlátozott munkaképessé­gűek végzik — teljes meg­elégedésre — a különböző mérőmunkákat. Nagy kéz­ügyességet igénylő művelete­ket is rájuk lehet bízni. Az FKV a közelmúltban kezdte bérmunkában gyártani a Nyugaton újból nagyon ke­resett lószerszámokat, nyer­geket: az itt dolgozó 1200 munkás közül, mintegy 400 a munkaképességéből vesztett személy. Iben már annyi bért kapnak, mint más üzemek betanított munkásai. Vidéken is Egyébként a csökkent munkaképességűek keresete megegyezik az egészségese­kével , egyéni adottságaiktól függően általában 1600—2200 forintot kapnak havonta, na­pi 8 órai munkáért. Közvet­lenül a munkaképesség-csök­kenést követően pedig — amikor még nem szokott bele új munkakörébe a dol­gozó, a Minisztertanács leg­utóbbi ülésén hozott határo­zata szellemében — már akár két-három évig is fizet a vállalat munkabérkiegészí­­tő pótlékot azért, hogy ne érje meg anyagi károsodás is ezeket az embereket. A vállalat vidéken is ter­jeszkedik, egyre-másra nyit­ja fióküzemeit. Vezetői úgy döntöttek: vidéki telephe­lyeiken is folytatják a fővá­rosban bevált hasznos kezde­ményezésüket. Az illetékes megyei tanácsokkal megálla­podtak, hogy az új üzemek­ben a létszám 10 százalékáig hajlandók munkaképessé­gükből vesztett dolgozókat alkalmazni. A csökkent munkaképes­ségűek foglalkoztatásával kapcsolatos eddigi tapaszta­latokat is sommázta az igaz­gató: „A sérültek vagy sú­lyosan megbetegedett em­berek rehabilitálása ugyan a gyógyintézetekben kezdődik, de a munkahelyeken fejező­dik be. Ha sikerül megfe­lelő munkakört találni szá­mukra, úgy az esetek több­ségében rövid idő alatt teljes értékű munkaerővé válnak, s ezért azonos bért is kell kapniok”. Czippán György Tanüzem­ Bossányi György igazgató elmondta: vállalják a más üzemekből, munkaterületek­ről érkezők átképzését is. Jórészt így emelkedett két év alatt 2700-ról 3200-ra a vállalat csökkent munkaké­pességű dolgozóinak száma. A jövő év elején kezdi meg működését az FKV saját re­habilitációs tanüzeme, 14—30 év közötti fiatalok számára. A munkaképességükből vesz­tett fiatalokat teljes értékű dolgozókká képezik ki, s szakmát is adnak a kezükbe. Különös rendszer szerint választják ki számukra a legmegfelelőbb szakmát: két év alatt betanított munkássá képezik őket, mégpedig úgy, hogy az első félévben öt szakmába — szabás-varrás, kötő-szövő, cipőfelsőrész-ké­szítő, bőrdíszműves és nye­reg­szíj­­­gyártó — kóstolhat­nak bele a tanulók, majd a kiválasztott szakmát a meg­felelő termelőüzemben gya­korolhatják. A két év után lehetőséget biztosítanak arra is, hogy további két év alatt szakmunkás-bizonyítványt szerezzenek ezek a fiatalok. A tanulás 6. hónapját köve­ Tíz kosárban százféle áru. Meddig tart ezt leblokkolni? Hídvégi Józsefnének csak­ két perc 44 másodpercig. Ez­zel minden rekordot meg­döntött: ő lett a győztese a nemzetközi pénztárosver­senynek. (Budapesten, a KPVDSZ Jókai téri székhá­zában három napig verseng­tek a bolgár, csehszlovák, lengyel, román, NDK-beli és magyar pénztárosok. Szom­baton volt az eredményhir­detés.­ Szegeden, a Marx téri ön­­kiszolgáló boltban naponta 30 ezer forintot üt be a gép­be. Tíz éve, 18 éves korában ült be a kasszához. Két éve már országos bajnok volt. Azóta sok­at „edzett”. A ver­seny más, mint a napi mun­ka, nagyobb az izgalom. „Otthon sokkal jobb ered­ményeket értünk el” — mondja Hidvéginé. Hogyan lehet valaki iga­zán jó pénztáros? „Nagyon jól kell ismerni az árakat. Ránézésre ütni. És kedves­ség: én előre szólok, kérem, hogy készítsék elő a pénzt, ne tolakodjanak , így sok­kal gyorsabban haladunk." És miért álltak mezítláb a versenyen? „Mert az otthoni­hoz képest más helyzetben álltak a gépek ezért kényel­mesebb volt a verseny cipő nélkül.” Azt mondja az or­szág legjobb pénztárosa: töb­bé nem indul a versenyeken. Elérte, amit szeretett volna, hadd jöjjenek a „fiatalab­bak”. BKV-munkálatok a Rákóczi úton A Rákóczi úton és a Kos­suth Lajos utcában vágány­javítási, pályaépítési mun­kába kezdett a BKV, noha itt — mint ez már ismeretes — december 31-gyel meg­szűnik a villamosközlekedés. Ezután azonban 3—3 nyom­sáv lesz: a gyalogjárda felő­­lin az autóbuszok és a taxik, a középsőn az egyéb gép­járművek, a jelenlegi villa­mospályán pedig a személy­autók közlekednek majd. A villamospálya viszont na­gyon rossz állapotban van, baleseti veszély nélkül nem használhatnák a személyau­tók. A gödröket tehát be kell temetni, a villamossíneket az úttesttel egy szintre kell hozni. — Mikor tüntetik el vég­leg a villamospályát? — kér­deztük a BKV illetékeseitől. — Ez olyan nagy munka — kaptuk a választ — amely hónapokig is eltarthat és rendkívül megnehezíti a közlekedést. A tervek sze­rint majd csak 1974-ben ke­rül rá sor. Felmerült ugyan a javaslat, hogy hozzák elő­re, 1973 első felére, erre vonatkozóan azonban még nem született döntés. Külföldi vásárnaptár év végéig A vásárrendező szervek befejezték a külföldre ter­vezett év végi magyar ki­állítások előkészületeit. Csü­törtökön nyílt meg Chilében a santiagói vásár, ahol Ma­gyarország idén már 500 négyzetméteren mutatkozott be gépipari, vegyipari és or­vosi készülékgyártási, termé­keivel. Első ízben hivatalo­san Argentínában, ahol önálló kiállítás nyílt 26-án, „Magyarország bemutatko­zik” címmel. Ez hazánkat mint külkereskedelmi part­nert mutatja be, gépekkel, vasúti járművekkel, kikötői berendezésekkel, könnyűipa­ri termékekkel, gyógysze­rekkel. Részt veszünk az ENSZ védnöksége alatt rendezen­dő és november 3-tól de­cember 17-ig nyitva tartó harmadik ázsiai kereske­delmi vásáron is. 25 év alatt: 2 kiló 15 deka Látogatás az utolsó dunai „aranyásznál” ősi, romantikus mesterség volt a Duna mentén az aranymosás. A történészek szerint már a rómaiak ide­jén és azt megelőzően az ős­korban is űzték. A Duna zá­tonyait sűrűn látogatták még a közelmúltban is a sziget­közi aranymosók. Lassan azonban elhervadt ez a mes­terség. Ásvány, Lipót, Nagy­hajós és Ács voltak a legvi­rágzóbb Duna menti arany­mosó községek. Ásványrárón özvegy Fazekas Ferencné így mesél az ősi mesterségről: — Az én emberem is aranyász volt, meg az apja és a nagyapja is. Néha hetekig is a vizen voltak. Vittek magukkal kenyeret, szalon­nát, hagymát, halat meg va­dat fogtak maguknak. Szigetközben összegyűjtöt­ték a régi aranymosó eszkö­zöket is, amelyek a győri Xantus János-múzeumnak értékes kincsei. Az ősi mes­terség titkait a néprajzosok, történészek állandóan kutat­ják. Ácson — a Budapest— Bécs közötti nemzetközi fő­útvonal és a Duna között — egy csendes utcában lakik az utolsó dunai aranymosó: Szakolczai Antal. Nyugdíjas és már inkább horgászik, mint aranyat mos. Az arany­mosásra a háború előtti mun­kanélküliség vitte rá. Né­hány aranyrögöt máig meg­őrzött, összesen ötven gram­mot. A legnagyobb darab harminc grammos. Mutatja őket a tenyerén. Lesétálunk a vízhez. Itt enyhe kanyart ír le a Duna, s ezen a kétkilométeres sza­kaszon mosta az aranyat az utolsó aranyász. Legnagyobb „zsákmánya” egy nap alatt három gramm arany volt Huszonöt év alatt 2 kiló IS dekát mosott. Ma is van arany a Dunában, de már nem éri meg mosni: a mun­kaidő többe került mint az érték. Mert a mosás nem egyszerű. A szemcsés homo­kot higannyal kell órákon át összegyúrni. A masszából aztán elpárologtatni a hi­ganyt, hogy végül ott csil­logjon az­­aranyász előtt a bűvös sárga kincs. A nehéz mesterséget meg is énekel­ték, Szakolczai bácsi már fújja is: „Sokat fárad a vadász, Ritkán száraz a halász, Rongyos az aranyász.” Cseresznyék István

Next