Hétfői Hírek, 1973. január-június (17. évfolyam, 1-26. szám)

1973-01-02 / 1. szám

Szolidaritási gyűlés f Bensőséges szolidaritási gyűlésre került sor új év­­ napján a SZOT rózsadombi üdülőjében. A SZOT szociál­­turisztikai irodájának szerve­zésében ugyanis, hazánkba látogatott mintegy 400 olasz szakszervezeti turista, ők ta­lálkoztak a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kö­vetségének képviselőivel. A lelkes hangulatú gyűlés vé­gén Degli Innocenti, a­­CGIL KB tagja, az olasz turista­­csoport nevében 500 ezer líra ajándékot nyújtott át a viet­nami nép megsegítésére. KEDDEN: Száraz idő, O­ pirisz 5 fok Pest-Budából Budapest Így látta Pest-Budát a korabeli rézmetsző. Az első: az egykori Patachich, Barkóczy, majd Károlyi palota, a „A Ketskeméti utczában" (így írták akkoriban az utcát). Jelenleg a Károlyi utca 16. szám alatti Petőfi Irodalmi Múzeum. A második: a szakpiac, a mai pesti Duna-part, Losonczi Pál újévi köszöntője Kedves elvtársak! Barátaim! Szép hagyomány, hogy az év első napja a jó kívánságoké. Engedjék meg, hogy én is csatlakozzam milliók jó szokásához, és ezúton kívánjak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt minden hazánkfiának. Az év első napja a számvetésé is. A mö­göttünk hagyott esztendőre a jól végzett munka érzésével tekinthetünk vissza. Jó feltételeket teremtettünk ahhoz, hogy biza­kodással nézhessünk az új év elé. Hazánkban a szocializmus építése újabb, jelentős lépésekkel jutott előbbre. Nagy eredmények születtek a társadalmi élet minden területén. Belpolitikai életünk ele­ven lüktetésének, minden eredményünknek legfőbb forrása a munkásosztály, a dolgozó parasztság és a társadalom minden rétegé­nek helytállása. Ez kézzel fogható gazdasá­gi eredményekben is kifejeződik. Népgazdaságunk teljesítette az ötéves terv időarányos részét. A gazdasági helyzet alakulását számos kedvező változás kíséri. Gazdasági eredményeink biztosítják az élet­­színvonal rendszeres emelkedését, a kerese­ti és lakásviszonyok javulását, a fogyaszá­ás állandó növelését, az egészségügyi, szociá­lis és kulturális ellátás emelkedését. Pártunk Központi Bizottságának novem­beri ülésén megvontuk a X. kongresszus óta eltelt időszakban folytatott tevékenységün­k mérlegét. Bátran állíthatjuk, hogy a X. kongresszus bel- és külpolitikai irányvona­la, gazdaságpolitikai, szociálpolitikai és mű­velődéspolitikai határozatai helyesnek bi­zonyultak, kiállották a gyakorlat próbáját. Eredményeinket értékeli a magyar dolgo­zó nép és elismerik határainkon túl is. Bár lehetőségeinkhez, de méginkább kí­vánságainkhoz képest nem lehetünk telje­sen elégedettek. A gyorsabb gazdasági fej­lődés, a magasabb életszínvonal igénye te­kintetében egyetértés van az ország veze­tése és hazánk minden állampolgára között. Ennek megvalósítása mindnyájunktól fe­gyelmezettebb, még szorgalmasabb munkát követel. Elvtársak! Barátaim! 1972 — minden bizonnyal — úgy kerül be a történelembe, mint olyan esztendő, amelyben jelentősen előbbre jutottunk a két világrendszer kapcsolatainak rendezé­sében, a nemzetközi helyzet normalizálásá­ban. A mögöttünk hagyott év, a haladás, a szocializmus erői határozott előrenyomulá­sának esztendeje, olyan év volt, amely visz­­szatükrözte a szocialista közösség, és min­denekelőtt a Szovjetunió erőfeszítéseit, hogy a gyakorlatban megvalósuljon a békés egymás mellett élés elve. Különösen Euró­pában alakul mind kedvezőbben a légkör. A nemzetközi helyzet kedvező jelenségei­re árnyékot vet néhány feszültséggóc. Közülük is elsősorban Vietnamra gondolok. Alig két hónapja, hogy a világ bizako­dással és reménységgel tekintett a vietnami háború békés rendezésének kilátása elé. Az Amerikai Egyesült Államok azonban, a bé­kés megegyezés helyett, fokozta a terror­bombázásokat, a hős vietnami nép elleni bűncselekményeket. De a Vietnam elpusztí­tására és térdre kényszerítésére irányuló kétségbeesett erőlködése most sem hozta meg számára azt, amit remélt tőle, amit ed­dig sem sikerült elérnie. Az Egyesült Álla­mok nagyhatalmi tekintélyét egyedül az menti meg, ha mielőbb befejezi esztelen háborúját Vietnamban. Hazánk, a Magyar Népköztársaság, cse­lekvően veszi ki részét a szocialista közös­ség külpolitikai, nemzetközi tevékenységé­ből, a békéért folytatott harcából. Lehetőségeinkhez mérten a jövőben is mindent megteszünk a szocializmus erőinek további tömörítése érdekében. Továbbra is a Varsói Szerződés és a KGST célkitűzései­nek, közös programjának együttes megvaló­sításán munkálkodunk. Az új esztendőben tovább mélyítjük ba­rátságunkat, együttműködésünket és meg­bonthatatlan szövetségünket a Szovjetunió­val. A közös céloknak és a közös útnak hű kifejezője volt a Brezsnyev elvtárs vezette szovjet párt- és kormányküldöttség egy hó­nappal ezelőtti magyarországi hivatalos, ba­ráti látogatása. A magyar nép őszinte ba­ráti érzéseivel vettünk részt a kommuniz­must építő, soknemzetiségű szovjet állam megalakulásának ötvenedik évfordulóján rendezett nagyszabású moszkvai ünnepsé­gen. És népünk tisztelete, megbecsülése ju­tott kifejezésre a hazánkban tartott jubileu­mi ünnepségeken is. Tisztelt honfitársak! Az 1973-as év kilátásai biztatóak, de ta­lálkozhatunk gondokkal, és a fejlődés útjá­ban álló problémákkal is. Minden feltétel adva van ahhoz, hogy valóra váltsuk ter­veinket, amelyek a gazdasági építőmunka teendőit, az életszínvonal emelését, a szo­ciális kérdések előbbrevitelének feladatait szabják meg. Pártunk bevált politikai irányvonala töretlen. A nép politikai öntu­data, érettsége, munkában és helytállásban megnyilvánuló cselekvése a legfőbb záloga célkitűzéseink beteljesülésének. Számítunk nagyszerű munkásosztályunk politikai, történelmi felelősségére, elhiva­tottságára és munkaszeretetére. Számítunk szövetkezeti parasztságunk helytállására, szorgalmára. Számítunk értelmiségünk tehetségére, a kor színvonalát képviselő alkotókészségére. A közérdek szolgálatával munkálkodjunk szocialista hazánk építésén, minden becsü­letes dolgozó ember boldogulásán, 1973-ban is. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, az év első napján az itt következő köszöntőt mondotta el a rádió és a televízió nyilvá­nossága előtt. P­O­L­I­T H­E­TI XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 1,50 FORINT 1973. JANUÁR 2. KEDD Befagyott a Fertő A Kárpát-medence máso­dik legnagyobb tavát össze­függő jégtakaró borítja. A jégmező az ünnepekben olyan vastagságra­ hízott, hogy megbírja a nehéz nád­arató gépeket is. Új év első napja Mentők • BKV - Üzemek • Hegyek Csendes reggelre ébredt az új év első napján a főváros, mivel legtöbben, a hosszúra nyúlt szilveszter után, csu­pán a késő délelőtti órákban léptek ki az utcára. A fővá­rosi mentők ügyeletes főor­vosának tájékoztatása sze­rint, az új év első délelőttje, sőt a szilveszter éjszaka is csendes volt — mármint a mentők szemszögéből. Arány­lag kevés — és nem súlyos balesethez hívták ki őket. A legtöbb gondot a belgyó­gyászati jellegű rosszullétek, a nagyobb alkoholfogyasztást követő „másnapos állapotok” jelentették. Erősen felugrott azonban, a főleg szív- és ke­ringési zavarok következté­ben előfordult hirtelen ha­lálesetek száma is, összesen hét ilyen tragikus végű eset történt. Az új esztendő első nap­ján már nem közlekedett a villamos a Rákóczi úton és a legtöbb gépkocsivezető, örül­ve, hogy újabb szabad sávot kapott, a Rákóczi út két belső sávját próbálta ki. Jó néhány helyen, ország­szerte munkával kezdték az új évet, mint például a bor­sodi iparvidék két legjelentő­sebb nehézipari üzemében, a diósgyőri Lenin Kohászati Művek és az Ózdi Kohászati Üzemek nagyolvasztóinál, va­lamint a martinacélművek­ben, ahol az új év hajnalán mindössze egy percre állt le a munka, hogy a kohók és a martinkemencék fényénél a vas- és acélgyártók boldog új esztendőt kívánjanak egy­másnak. A verőfényes, szokatlanul enyhe időjárást kihasználva, sokan keresték fel az erdő­ket, ahol hó hiányában síelni nem tudtak, de kellemes sé­tát tehettek vagy vadászhat­tak. Mezőcsát és Tiszakarád környékén csaknem egy tucat őzbakot kaptak puskavágre az új esztendő első vadásza­tán. Sok kirándulót fogadott hétfőn Lillafüred, Jávorkút, Hollóstető. Petőfi-r megemlékezések Budapesten • 1 . Szilveszter este nagyszabá­sú ünnepség volt Petőfi Sán­dor szülővárosában, Kiskö­rösön, a költő születésének 150. évfordulója alkalmából mintegy ötezer fiatal részvé­telével. Sötétedéskor megszó­laltak a fanfárok s a város hat különböző pontjáról fáklyás mene­tek indultak a költő szülőházához. A menetek élén Pallai Ár­pád, az MSZMP KB titkára, dr. Orbán László, a művelő­désügyi miniszter első he­lyettese, dr. Horváth István, a KISZ KB első titkára, Kár­páti Ferenc vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyet­tes, Szabó Ferenc, a Magyar Úttörő Szövetség főtitkára, valamint a megye, a járás és a város vezetői haladtak. A Petőfi téren Pullai Árpád és dr. Horváth István megko­szorúzta a költő szobrát, majd megkezdődött az ifjú­sági nagygyűlés, melyen dr. Horváth István mondott be­szédet. Kiskőrös Petőfi-ün­­nepsége látványos tűzijáték­kal ért véget. A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa és a KISZ Központi Bizottsága vasár­nap délelőtt koszorúzási ün­nepséget rendezett Budapes­ten, a Március 15. téri Pe­­tőfi-szobornál. Az emlékbe­szédet Darvas József, a Ma­gyar Írók Szövetségének el­nöke mondotta, majd Gáspár Sándor és Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács elnökhelyet­tesei, Aczél György és Óvári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának titkárai, Vályi Péter, a kormány elnökhe­lyettese, Ilkcu Pál művelődés­­ügyi miniszter helyezett ko­szorút a szobor talapzatára. Koszorút helyezett el köz­életünk több más vezető sze­mélyisége is. Megkoszorúzták a költő szobrát a Petőfi-em­­lékünnepségekre hazánkba érkezett külföldi delegációk vezetői is. - EXPRESS -Ar Nguyen Thi Binh asz­ szony, a párizsi tárgyaláso­kon részt vevő DIFK-kül­­döttség vezetőjének pekingi tárgyalása befejeztével, a látogatásról közös közle­ményt adtak ki.­­Az Négyes ikreknek adott életet az új év első napján a 27 éves New­ York-i Schreiber asszony. A há­rom kisfiú és a kislány, édesanyjával együtt jó egészségnek örvend. A Lövöldözéssel kezdő­dött Buenos Airesben az új év. Tíz gerilla megtá­madott egy rendőrposztot, két rendőr súlyos sérülése­ket szenvedett.­­Az 52-en fagytak meg az észak-indiai Uttar Pradesh államban, ahol szokatlanul erős a hideg. ★ Vízbe zuhant a fran­ciaországi Caen kikötőjénél egy túragépkocsi, amely­nek mind a 13 utasa életét vesztette. ★ Újévi petárdáktól 90-en szenvedtek könnyebb sérü­léseket szilveszterkor az NDK fővárosában. Brezsnyev —Marchais találkozó Moszkvában közleményt adtak ki arról, hogy Leonyid Brezsnyev, az SZKP Közpon­ti Bizottságának főtitkára Moszkvában találkozott Georges Marchais-vel, a Francia Kommunista Párt főtitkárával, aki a Szovjet­unió megalakulásának 50. év­fordulójával kapcsolatos ün­nepségekre érkezett a szovjet fővárosba. Elvtársi véleménycserét tartottak a békéért és a kol­lektív biztonságért vívott harc időszerű, alapvető kér­déseiről, valamint az SZKP és az FKP baráti kapcsolatai továbbfejlesztésének kérdé­seiről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék