Hétfői Hírek, 1973. január-június (17. évfolyam, 1-26. szám)

1973-04-02 / 14. szám

Nem változik az időjárás HÉTFŐN: 13-18­­( REGGEL! P­O­L­ITI­K­A 1 . h­É .­ 1 LAP XVII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM ÁRA: 1,50 FORINT 19.3. ÁPRILIS 2. HÉTFŐ EXPRESS is Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára vezetésével hétfőn csehszlovák párt- és kormányküldöttség uta­zik Havannába, hogy Fidel Castrónak, a Kubai KP KB első titkárának, a Kubai Köztársaság miniszterel­nökének meghívására ba­ráti látogatást tegyen az országban. is Elutazott Washington­ból az az öttagú külügymi­­nisztériumi küldöttség, amelyet az Egyesült Álla­mok pekingi összekötő iro­dájának megszervezésével bíztak meg. A csoport ápri­lis 5-én érkezik Pekingbe. is Hector Campora leen­dő argentin elnök Olasz­országban és Spanyolor­szágban tett látogatásáról vasárnap hazaérkezett Bue­nos Airesbe. if Az NDK parlamenti küldöttsége, amelyet Fried­rich Ebert, a Népi Ka­mara elnökhelyettese ve­zet, egyiptomi látogatásá­ról vasárnap Libanonba ér­kezett. if ötvenedik születés­napját ünnepli az egyik legnépszerűbb szovjet fo­lyóirat, a több mint 2 mil­lió példányban megjelenő Ogonyok. A Pravda az év­forduló alkalmából méltat­ta a folyóirat tevékenysé­gét. is Indira Gandhi minisz­terelnök a Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségé­nek konferenciáján kije­lentette: az indiai kor­mánynak eltökélt szándé­ka folytatni az államosítás politikáját. if Anvar Szadat egyip­tomi elnök hétfőn Tripoli­­ba utazik — jelentette be a líbiai hírügynökség és a MENA. Összeesküvés Pakisztánban KARACHI: A pakisztáni kormány nyilvánosságra hozta annak a 22 katonatiszt­nek a nevét, akiket pénteken államellenes összeesküvés vádjával tartóztattak le. Ha­sonló váddal vettek őrizetbe egy rendőrtisztet és egy pol­gári személyt. A letartózta­tottak között két dandártá­bornok, egy ezredes és szá­mos más magasrangú katona­tiszt van. Két héttel a tanácsválasztások előtt Ötödikén eskütétel Az április 15-i tanácsválasztásokra kereken 12 ezer vá­lasztókerületet szerveztek az országban. A Hazafias Népfront helyi szervezeteinek javaslata alapján, a társadalmi munká­ban legaktívabbak közül jelölik ki a szavazatszedő bizottsá­gok 60 ezer tagját. Ezek az öttagú bizottságok április 5-én te­szik le az esküt a helyi tanácsok elnökei előtt. A szavazás április 15-én, reggel 6 órakor kezdődik, de a helyi elnökségn­ek joga van engedélyt adni a korábbi kezdésre. Erre leginkább vi­déken kerülhet sor. A kisebb településeken előfordulhat, hogy ha mindenki leszavazott, korábban fejezik be a szavazást. Egyébként a szavazás 14 óráig tart. Budapesten 2246 körzet­ben bonyolítják le a szava­zást. A legkisebb választó­körzetekben 300 a választó­jogosultak száma. Ilyen kis létszámú körzetek többnyire a teljesen még be nem tele­pített, épülő, új lakónegye­dekben alakultak ki. Néhány fővárosi körzetben — figyelembe véve a telepü­lési adottságokat — az átlag­nál nagyobb létszámú körze­tet kellett kialakítani. Így például az óbudai szalagházak­ban nem lett volna he­lyes lépcsőházanként kü­lön körzeteket kialakíta­ni, ezért ott 1200—1300 választópolgár szavaz majd egy-egy helyen. Ha a választási bizottság he­lyesnek látja, ezekben a szavazóhelyiségekben az elő­írt kettőnél több szavazófül­két is felállíthatnak. A főváros távoli külterüle­tein előnyös lett volna meg­osztani a körzeteket, hogy a szavazóknak ne kelljen nagy távolságra menniük. Helyi­ség hiánya miatt azonban csak a XXII. kerület külső részén sikerült kettéosztani egy-egy szavazókörzetet, s két külön helyiségben meg­szervezni az ottani szavazást. Azok, akik csak a választás napján tartózkodnak lakhelyüktől távol, ne kérjenek igazolást, mivel — helyi tanácstagvá- ij­­asztásról lévén szó — más-­­ hol nem indokolt a szavazá- ^ suk. Akik azonban — ideig- ^ lenes bejelentővel — huza- ^ mosabb ideig távol tartóz- « kodnak lakhelyüktől —, az­­ előzetesen kért igazolással ^ ideiglenes tartózkodási he- Sis április 15-én minden további ^ igazolás nélkül ideiglenes « lakhelyükön szavazhatnak. Párizs: Délután összeül az új nemzetgyűlés Ismét Messmer a miniszterelnek PÁRIZS: Hétfőn délután megperdülnek a dobok a Bour­­bon-palota hónapok óta kihalt termeiben, összeül az új nem­zetgyűlés, és a 84 éves korel­nök, Virgile Barel kommunis­ta képviselő, a parlamenti őr­ség kivont szablyával tisztelgő sorfala között elhaladva lép majd az elnöki emelvényre, hogy megnyissa a három hét­tel ezelőtt megválasztott nem­zetgyűlés első ülésszakát. Hétfőn csak a nemzetgyű­lés új elnökének megválasz­tására kerül sor. Előrelátha­tólag a kormánykoalíciónak a reformerek által támogatott ^ közös jelöltjét, Edgar FaureS ^ ff I B ' volt miniszterelnököt választ-^ » lOi OiSlQ ják majd meg. Az első üléseken még üre- ^ sen maradnak a miniszteri ^ bársonyszékek. « Pierre Messmer, akinek miniszterelnöki kineve­zését ma reggel közölte a hivatalos közlöny, egye­dül képviseli majd a kor­mányt. Új kormányának csak a jövő hét közepén, va­­­­lószínűleg csütörtökön hoz- s­zák majd nyilvánosságra.­­ Ez a tény magában is jelzi­­ a parlamenti erőviszonyok­­ lényeges megváltozását. A kormánykoalíció kép­viselőinek száma 382-ről 260-ra apadt, a baloldali pártoké pedig 89-ről 182- re emelkedett. A kormány ugyan sok eset- $ ben számíthat majd a 18 ^ jobboldali pártonkívüli kép- ^ viselő, illetve az ellenzéki ^ programmal megválasztott 30­0 főnyi reformer-gárda támo- ^ gatására is, mégis, a nemzet-^ gyűlés új elnökének, majd a ^ bizottságok elnökeinek , meg­­választásához a kormánykoa­líciónak szüksége lesz min- « den szavazatra. A miniszte- ^ reket csak csütörtökön neve- ^ zik ki. A baloldali pártok az eddi­ ^ ginél jóval nagyobb súllyal^ lépnek majd fel az új parla­­mentben, s a Bourbon-palota ülés- ^ termének légköre minden ^ bizonnyal nem lesz olyan ^ nyugodt, mint az elmúlt ^ években. A közös program alapján« szövetkezett baloldali pártok^ máris kifejezésre juttatták^ azt az elhatározásukat, hogy ^ szorosan együttműködnek a § parlamentben, erélyesen vé-^ delmezik a dolgozó­-, érdekeit ^ és követeléseit, és sürgetik kormány választási ígéretei-­ nek beváltását. « Dobsa János névsorát -] Strandpremier, Vidám Park, Libegő Vasárnap Budapesten A tavaszi idő tízezreket csalt ki vasárnap a szabad­ba. Ha fújt is kicsit a szél, s időnként elfedték a napot a felhők, kellemes kirán­dulóidő volt. A budapesti Li­­begőt már a hivatalos üzem­kezdet előtt megindították, olyan sokan vártak rá. A karbantartási munka utáni első vasárnapon minden ed­digit felülmúlt a forgalom: több mint 8 ezren „libeg­tek”, s az esti 6 órai nyit­va tartást is meg kellett hosszabbítani, hogy minden várakozót lehozhassanak a János-hegyről. Először indultak el útjuk­ra az Autók­lub „sárga an­gyalai”, és számtalan bajba jutott autósnak ken­ecs se­gítséget nyújtaniuk. Ami nem is csoda, hiszen a Bala­tonhoz vivő M 7-esen, s a Dunakanyar útjain egymást érték a gépkocsik. A kirán­dulókat szállító busz­ok, vil­lamosok és HÉV-szerel­vé­nyek is megteltek: a BKV sűrítette járatait, hogy ne le­gyen fennakadás. A budapesti strand­rn — azok, amelyek egész évben nyitva vannak —, most első ízben 3 helyett 6 órakor csukták be kapujukat A Széchenyiben 4500-an, a Sza­badság strandon 2500-an na­poztak, fürödtek. A Vidám Park első idei rekordja: csaknem 25 ezren keresték fel, este 8-ig tartott nyitva. V­ízbetörés a földalatti építkezésen A régi földalatti meghosz­­szabbított vonalának építke­zésén, a Május 1. út és a Ka­­csóh Pongrác út sarkán, a munkaárok víztelenítésére szolgáló ólomcsövet kettére­­pesztette vasárnap a talajból hirtelen nagy erővel kitört víz, behatolt a munkameden­cébe és ömleni kezdett az út­testre. Szerencsére a közel­ben dolgozott egy vasárnapra kirendelt munkabrigád, amely gyorsan és hatékonyan közbelépett, víztelenítette a mély munkaárkot és minden intézkedést megtett az esetle­ges további vízbetörés meg­­gátlására. $ (Az U. Dózsa—Bp. Honvéd és a többi bajnoki mérkőzés oldalon.) VSSSSSSSSSSSmSSSSSSSSS/SSSSfSWSfffSSS///f/SSSSS/SSSS/'SMSfSSSfffSfSS/SSSSSSSfSfSSSn y V no u. JL/uóoa----i-J jJ. S részletes tudósítása a 8. Bene-bemutató a Stadionban! Egy gólja két pontot hozott csapatának (Bánhalmi felvétele) Különleges­­ hadsereg NICOSIA: A legutóbbi inci- « densek nyomán súlyosbodott« a válság a ciprusi görög kö-« zösségben, s megfigyelők sze- « rint fennáll annak a veszé-« lye, hogy újabb válság rob-& ban ki Makariosz elnök kor-^ mánya és az athéni junta kö-^ zött. Az elnök ugyanis beje-^ lentette,­ hogy „különleges « hadsereget” állít fel, ezt a­ Grivasz tábornok vezette ^ fegyveres csoportok utóbbi ^ időben megélénkült tevé- ^ kenységének megtörésére veti­k be. Az athéni junta ellenzi a« „rendkívüli hadsereg” felállí-^ tását. « MÉRLEG Ismét mozgalmas futball­­hetet hagytunk magunk mö­gött és a két bajnoki forduló között — a televízió közvetí­tésének jóvoltából is —, a legtöbbet az osztrák és a hol­land válogatott bécsi barát­ságos mérkőzése foglalkoz­tatta a szurkolókat. Mód kí­nálkozott arra, hogy megte­kintsük a magyar csapat április 29-i ellenfelét, és a lá­tottak mindenkit, szurkoló­kat, szakembereket egyaránt meggyőzhettek arról, hogy az „osztrák sógorokat” nem szabad félvállról venni. Még akkor sem, ha ez a világbaj­noki selejtező-visszavágó a Népstadionban lesz, s ha tudjuk azt is, hogy Ausztria utoljára 1961-ben, ezt meg­előzően pedig 1932-ben, még a Wundermannschaft idejé­ben nyert Budapesten. Min­den jel arra vall, hogy két jól felkészült csapat kerül szembe, és csak az a sajná­latos, hogy közülük az égyük semmiképpen sem lehet jö­vőre ott a 16-os döntőben. Az V. Dózsa és a Juventus ese­tében a magyar labdarúgók számára maradt az az erköl­csi vigasz, hogy emelt fővel léphettek le az Eb színpadá­ról. Reméljük, az újabb — még fontosabb összecsapás után — két erős válogatott közül nem Magyarország együttesének jut majd ugyanez a sors... Magyarország és Ausztria futballja mindig sok tekintet­ben hasonlított egymáshoz. Hosszabb időtartamú válság, érdektelenség után most itt is, ott is fellendülés tapasztalha­tó, ami elsősorban a bajnok­ságon mérhető le, és ez azután kihatással van a nemzetközi mérkőzésekre is. A Práterban régóta nem volt annyi néző, mint legutóbb a Rapid—Aust­ria bajnoki mérkőzésen, az­után a Hollandia elleni barát­ságos találkozó negyvenezres közönsége is a fokozódott ér­deklődést jelezte. Arról nem is szólva, hogy a budapesti válogatott mérkőzésre akár az egész Népstadiont kivennék az osztrák szurkolók, akik így is húszezren lesznek a lelátó­kon. De a magyar futball sem panaszkodhat a tavaszi sze­zonra. A Megyeri út szűknek bizonyult a Juventus-mérkő­­zésre, néhány napja ötvenez­ren voltak a Népstadionban, és ezen a hétvégén sem ma­radtak üresek a tribünök. A Fáy utcában tizenötezer, a Népstadionban húszezer, Szé­kesfehérvárott tizennégyezer néző volt tanúja a 20. forduló egy-egy mérkőzésének. Mind­ez annál örvendetesebb, mert a bajnoki címért folytatott versenyfutásban az Ü. Dózsát már alig lehet utolérni, olyan nagy előnyt szerzett. A bajnoki táblázaton a vál­tozatlanul kitűnő formában, magabiztosan játszó Ú. Dózsa mögött helycsere történt a Vasas és a Ferencváros között. A Vasas, ha még nem is kép­visel olyan erőt, mint az ötve­nes évek végén, mindeneset­re jó úton halad. A csapatban megszűntek a minduntalan kiújuló válságok, nincsenek egyenetlenségek és az együt­tes hétről hétre igyekszik tel­jesíteni a tőle megkívánt szín­vonalat. Mindebben nagy sze­repe van az egyesülethez a szezon elején visszatért Baróti Lajos edzőnek, aki ismert hoz­záértésével, odaadásával, nagy szakmai tudással vezeti a rábízott együttest. Nem két­séges, hogy ez előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, bár már a jelenlegi második hely is ennek tekinthető. Sajnos nem mindegyik klub mondhatja el magáról, hogy hasonló kedvező körülmények között játszik a bajnokságért. Tavaly az MTK-ban tört ki a „palotaforradalom”, az ősz óta a Ferencvárost zavarják különböző játékos-ügyei, most meg a Tatabányánál robbant ki a válság. A vezetésen ren­geteg múlik, ebben a klubban nyilván az történt, hogy túl­dotálták a játékosokat, s az pedig mindig nagyon veszé­lyes, ha valaki úgy jut a ja­vakhoz, hogy igazán meg sem kell küzdenie érte. A Tatabá­nya labdarúgóit elkényeztet­ték, túl elégedettekké, ké­nyelmessé váltak, és a legki­sebb gondjuk is nagyobb an­nál, mintsem, hogy a klub­bal, a klub becsületével tö­rődjenek. Most jó néhány játékosról a vezetőség le­mondott és érthető, hogy a hirtelen összeállított új csa­pat vasárnap az utolsó he­lyezett Diósgyőrtől kikapott. " Április 1-vel a magyar fut­ball fontos hónapjába lépett. A figyelem megoszlik a baj­nokság és a válogatott szerep­lése között. E héten Illovszky csapata is pályára lép, s ha nem is Hollandia, de külföldi csapat, a Vojvodina ellen le­het lemérni az együttes ütő­képességét. A hét végén az­után újabb rangad­ót látha­tunk, és ez valóban az, mert az első helyen álló V. Dózsa a másodiknak előrerukkolt Va­sassal találja szemben magát. Büszke lehet Baróti Lajos, hogy az egyik a volt, a másik a jelenlegi csapata. Lukács László

Next