Hétfői Hírek, 1974. január-június (18. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-02 / 1. szám

Havazás Várható időjárás szerda estig: túlnyomóan felhős idő, eső, havas eső, nyugaton fő­ként hó. Mérsékelt, időnként élénk, helyenként erős észa­ki, északkeleti szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet: plusz 1, mínusz 3 fok között. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 0 plusz 4 fok között. BUENOS AIRES: Felhívás BUENOS AIRES: A chi­lei ellenállás megsegítésére alakult koordinációs bizott­ság felhívással fordult a vi­lág közvéleményéhez, hogy erősítsék a szolidaritást a katonai junta ellen harcoló chilei néppel. A bizottság követeli: szün­tessék meg Chilében a hadi­állapotot, vessenek véget a kivégzéseknek és a kínzások­nak, bocsássák szabadon a politikai foglyokat. POLITIKAI H E - T I L A P. XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 1,50 FORINT 1914. JANUÁR 2., SZERDA „Évről évre szilárdul a béke híveinek befolyása" Leonyid Brezsnyev újévi köszöntője Sikerek fémjelzik az elmúlt évet MOSZKVA: „A kommunista eszméktől áthatva, a jövőben is teljes meggyőződéssel, ko­runk leglényegesebb és létfon­tosságú szükségszerűségeként védelmezzük a béke és a né­pek közötti barátság nemes ügyét” — mondotta Leonyid Brezsnyev, az SZKP főtitkára, a moszkvai rádió és televízió adásában sugárzott újévi üd­vözletében. A szovjet néphez intézett szavaiban Leonyid Brezs­nyev kiemelte, hogy az 1973. esztendőt azok a jelentős, sikerek fémjelzik, amelyeket az SZKP, a szovjet állam, a szocialista országokkal együtt ért el a béke megszi­lárdításáért, az SZKP XXIV. kongresszusán elfogadott bé­keprogram megvalósításáért vívott harcban. „Végre megszűnt a vietna­mi háború. Jó irányban vál­tozik az európai politikai légkör. Tovább szilárdultak a baráti szálak, amelyek összekötnek bennünket a testvéri szocialista orszá­gokkal és valamennyi békeszerető állammal.” — hangsúlyozta az SZKP főtitkára. Leonyid Brezsnyev kije­lentette: védeni kell az arab népek törvényes jogait, kiemelte a Szovjetunió és az Egyesült Államok, valamint más államok között folyta­tott tárgyalások és megkö­tött egyezmények nagy je­lentőségét a nemzetközi eny­hülés szempontjából. Ezután többek között kifejtette: „Azt a feladatot tűztük ma­gunk elé, hogy megszilárdít­suk és továbbfejlesszük mindazt a jót, ami sok ál­lammal fenntartott kapcso­latainkkal létrejött... Ter­mészetesen sok erőfeszítésre van még szükség, hogy tartó­san biztosítani lehessen az államok széleskörű együttműködését, vissza tudjuk verni az agresszív erők kísérleteit, cselszö­véseit ... Mi azonban derűlátóan te­kintünk a jövőbe, hiszen év­ről évre szilárdul a szocializ­mus, növekszik a béke és a politikai realizmus híveinek befolyása, mivel a békepoli­tika megfelel a népek remé­nyeinek és vágyainak. Ma­gától értetődik, hogy a jövő­ben is gondoskodnunk kell hazánk védelmének erősíté­séről, az egész szocialista kö­zösség biztonságáról, együtt­működve a testvérországok­kal. Végezetül Brezsnyev a szovjet emberek testvéri üd­vözletét tolmácsolta a világ haladó népeinek. 1974. jan. 1—dec- 31. Tizenegymilliárd az egészségügyre Új kórházak és rendelők Elkészült az egészségügy ez évi terve: több mint 11 milliárd forintot — csak­nem 10 százalékkal többet — fordítanak kórházak, bölcsődék, a járóbetegel­látás, s az egyéb egészség­­ügyi intézmények fejlesz­tésére. — Az idén mintegy 1600 ággyal nö­veltük a kórházi férőhe­lyek számát — tájékoztatott dr. Fóti Mar­cell, az Egészségügyi Mi­nisztérium tervosztályának vezetője. — Elkészül a 461 ágyas kiskunhalasi kórház, 150 ágyas új pavilont kap a szegedi kórház, megkezdi működését a 144 ágyas be­rettyóújfalui idegosztály és egy-egy 174 ágyas új pa­vilont kap a váci, vala­mint a ceglédi kórház. A nagykanizsai kórház most épülő 380 ágyas szárnyából ez évben 290 ágyat átadnak. A zalaegerszegi kórházat 80 ágyas idegosztállyal bővítik. Budapesten az István­­kórház területén elkészül az Országos Kardiológiai Intézet épülete, Nagy­atádon és Kisvárdán új kórház épül, s folyamatban van a mis­kolci kórház gyermekosztá­lyának kialakítása. Az országos intézmények­ben, a klinikákon és a me­gyei kórházakban folytatódik az intenzív osztályok kiala­kítása. Tovább fejlesztik a manese-állomásokat. 1973- ban 1­7800 vesekezelésre volt lehetőség, az idén már másfélszer annyi, 12 000 vesebeteget tudnak (dia­­lízissel) kezelni. Az osztályvezető tájékoz­tatása szerint az ország kör­zeti-orvosi hálózatában 180 új körzet létesült. Ebből 30 gyermekorvosi körzet lesz. Két fővárosi, valamint a nagykanizsai és a gyulai szakorvosi intézetben jelentősen növelik a szakorvosi óraszámot. Csongrádon, Balatonfüreden és Törökszentmiklóson új orvosi rendelőintézet épül. Tovább bővítik az üzemor­vosi hálózatot is. A szociális otthonok férő­helyeinek számát egy év alatt ezerrel emelik, főleg Budapesten, Bács-, Borsod- és Komárom megyében ad­nak át új otthonokat, öre­gek részére országszerte 72 napközi létesül. Szabolcs­ és Zala megye pedig új egész­ségügyi gyermekotthont kap. Félostások szemb­en jobboldtali előretörés várható TEL AVIV: Hétfőn Izrael­ben, a több mint kétmillió választásra jogosult állam­polgárnak mintegy 80 száza­léka járult az urnák elé. A 120 parlamenti mandátumra 21 különböző párt és csopor­tosulás pályázott, a döntő harc azonban a kormánypárt és a szélsőjobboldali Likud pártszövetség közt folyt. A szavazatok egynegyedé­nek megszámlálása után szá­mítógépekkel kimutatták a várható végeredményt. Esze­rint a Golda Meir vezette MAARAH legkevesebb öt mandátumot vesztett, míg a Likud hattal több helyet szerzett, mint az 1969-es par­lamenti választásokon. Hétfőn került sor Izraelben a községtanácsi választásokra is. Ezeket egyrészt — a par­lamenti választásokhoz ha­sonlóan — jobboldali előretö­rés, másrészt az arab lakos­ság tüntető távolmaradása jellemezte. Pesti szilveszter — Micsoda szilveszter! Szemerkél az eső, eláznak a trombiták! — Hetvenhárom búcsúztatói közül keseregtek így néhányan az idő miatt, de nem sokáig. Kürtöktől volt hangos az utca mindenütt. Vidáman köszöntötték az emberek az új esztendőt, mint eddig is. Pest a szoká­sos módon ünnepelt. Sokan dolgoztak: a kohászok, az or­vosok, a villamosvezetők, a mozdonyvezetők, de éjfélkor mindahányan megálltak egy pillanatra, és gondolatban koccintottak, boldog újesz­tendőt kívánva. A BKV fődiszpécserének tájékoztatása szerint szilvesz­ter éjjelén semmi említésre méltó esemény nem történt. A mentők ügyeletes főorvosa elmondta: megerősített szol­gálat volt 1973 utolsó esté­jén, de fölöslegesnek bizo­nyult a plusz hat kocsi. A „kivonulások” száma este 6-tól reggel 6-ig nem volt több a szokásos hétköznapi­nál, alig kétszázszor kellett segítséget nyújtaniuk a két­milliós fővárosban. Reggelre már üresek vol­tak az utcák. És szépek, tisz­ták. Aludt a város. (Fotó: Kotroczó) Nixon— Kissinger megbeszélés SAN CLEMENTE: Nixon amerikai elnök a kaliforniai San Clementében lévő rezi­denciáján másfél órás meg­beszélést folytatott Henry Kissinger külügyminiszterrel, a közel-keleti konfliktus ki­látásairól. Fehér házi tanács­adók szerint Kissinger úgy véli, hogy az izraeli válasz­tásokat követően „aktívabbá válik” a genfi béketárgyalás és jelentős előrehaladás re­mélhető a csapatok különvá­lasztása terén. Le Dúc Tho Pekingben PEKING: Le Dúc Tho, a Vietnami Dolgozók Pártja KB .Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, aki a VDK különle­ges megbízottjaként Párizs­ban Henry Kissinger ameri­kai külügyminiszterrel tár­gyalt kedden, úton hazafelé Moszkvából, Pekingbe érke­zett Mérleget készítettünk munkánkról Losonczi Pál újévi köszöntője Tisztelt honfitársaim! A hagyomány­ok­höz illően elbúcsúztattuk az óévet, és köszöntöttük az újat. Az óesztendőnek búcsút mondva, visszaemlékeztünk az el­telt háromszázhatvanöt napra, és elgondolkodtunk, hogy mit is hoz számunkra ez az újabb tizenkét hónap! Mérleget készítettünk végzett munkánkról, hogy felké­szültebben láthassunk idei teendőinkhez. Az országos számvetést elkészítette és az új felada­tokat kimunkálta pártunk Központi Bizottságának no­vemberi tanácskozása, valamint országgyűlésünk de­cemberi ülésszaka. A jól végzett munka tudatával nézhetünk vissza 1973-ra, amelynek során népünk a fizikai és szellemi munka minden területén becsület­tel helytállt. Jó eredménnyel zártuk ötéves tervünknek harmadik évét. A nemzeti jövedelem, az ipari és a me­zőgazdasági termelés szintje, a munka termelékenysé­gének alakulása meghaladja a tervezettet, és felül­múlja várakozásainkat. Gazdasági eredményeink lehe­tővé tették az életszínvonal — elsősorban a nagyüze­mi munkásság életszínvonala — gyorsabb ütemű eme­lését, a lakásviszonyok javulását, az egészségügyi, szo­ciális és kulturális ellátás bővülését. ★ Népünk teljesítményei kiállják az összehasonlítást a fejlettebb országokéval is A szocialista országokból érkező barátaink és a világ minden tájáról ide láto­gatók is tanúsítják ezt. Ez persze nem azt jelenti, hogy gondtalan az életünk. Az elmúlt évben is az ipar kor­szerűsítésének problémáival, az utóbbi évek legna­gyobb aszályával, nagyarányú száj- és körömfájás ál­tal okozott kárral kellett megküzdenünk. Társadalmunk életét mégis a kiegyensúlyozottság és a biztonságérzet jellemzi. Nincsenek politikai kitérők, és nem fenyeget bennünket a tőkés világgazdaság egészét megrázó pénzügyi- és energiaválság, az utol nem érhető ár­emelkedés és a nyomukban járó munkanélküliség mind ijesztőbb réme. Számunkra nem volt „kiemelkedő”, „különleges” esztendő. Munkás hétköznapok váltot­ták egymást, a munka éve volt. Munkánknak köszönhetjük, hogy kedvezőek a fel­tételek nemzetünk felemelkedését szolgáló terveink megvalósításához. Elmondhatjuk, hogy sikeresen mun­kálkodunk pártunk X. kongresszusa határozatának végrehajtásán, a szocializmus magasabb szinten törté­nő építésén. Lelkesítő, alkotó program ez munkásosz­tályunk, parasztságunk, értelmiségünk, egész népünk számára. A nagyobb feladatokhoz, nagyobb erővel kell hozzálátnunk. Mindannyiunk közös erőfeszítésével elégíthetjük ki az egyén, a család, a kis és a nagy kö­zösség igényeit. Továbbra is csak szorgalmas munkával érhetjük el, hogy az eddiginél több család juthasson lakáshoz, hogy könnyebb legyen a nagycsaládosok sor­sa és a dolgozó nők helyzete, hogy gyermekeink élete mind tartalmasabb legyen. Azért, hogy jobban boldo­guljunk, gyümöcsöztetnünk kell a szocialista demokrá­ciában, milliók tevékeny részvételében, társadalmunk egyre erősödő szocialista jellegében rejlő lehetőségeket. ★ Az óesztendőt búcsúztatva elmondhatjuk: 1973- ban is adva volt számunkra a legfontosabb, a teremtő, az alkotó munkához szükséges béke. Megvalósul az a nagyszabású, világméretű békeprogram, amelyet a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXIV. kongresz­­szusa dolgozott ki: előbbre jutottunk a két világrend­­szer kapcsolatainak rendezésében, a nemzetközi hely­zet alapvető normalizálásában. A Szovjetunió és a testvéri szocialista országok együttes erőfeszítései nyomán — a békés egymás mellett élés elve alapján — kezdenek kibontakozni az európai biztonsági rendszer körvonalai. Az elmúlt esztendőt úgy fogja számon tar­tani az emberiség, mint a békéért küzdő erők nagy győzelmeinek évét. Oly hosszú szenvedés, hősi küzde­lem és pusztítás után a vietnami nép győzelmével, az amerikai csapatok kivonulásával véget ért Délkelet- Ázsiában a jelen történelem hosszú és véres háborúja. És úgy tűnik, hogy egy újabb, nagyon súlyos, az egész világ békéjét fenyegető válság után, a Közel-Keleten is lehetőség nyílt a békés rendezés előkészítésére. ★ Szánjanak most gondolataink a világ azon tájaira, ahol a népeknek még tovább kell folytatniuk küzdel­müket szabadságukért, függetlenségükért. Köszöntjük az elnyomás ellen harcoló chilei népet. Köszöntjük a gyarmati elnyomás ellen harcoló szabadságharcoso­kat, köszöntjük az öt világrészben küzdő haladó erő­ket. Nemcsak hisszük, hanem meg is vagyunk győződ­ve, hogy a társadalmi haladás törvényszerű folyamatát feltartóztatni csak ideig-óráig lehet, megállítani pedig sohasem. Hazánk mindenkor cselekvően kivette részét a szo­cialista közösség külpolitikai tevékenységéből, a bé­kéért folyó harcból. Lehetőségeinkhez mérten, a jövő­ben is mindent megteszünk a béke zálogának, a szocia­lizmus erőinek tömörítéséért, egységének megszilárdí­tásáért. Kedves barátaim! Hagyomány, hogy az új év első napja a jókívánságoké. Magam is csatlakozom ehhez a jó szokáshoz. Szívből kívánom, hogy kísérje siker és szerencse népünk minden jószándékú törekvését. Kí­vánom, hogy boldoguljon és szeretettel gondoljon a szülőhazára minden becsületes, a haladást támogató magyar, bárhova vetette is a sors. Külön szeretettel és megbecsüléssel köszöntöm testvéreinket, a szocializ­must építő népeket. Boldog és békés új esztendőt kívá­nok önöknek, egész népünknek, minden barátunknak!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék