Hétfői Hírek, 1974. július-december (18. évfolyam, 27-53. szám)

1974-10-07 / 41. szám

Történelmi negyedszázad A legszörnyűségesebb pokol: a szabadságnak ha­zudott elnyomás, az állam­bölcsességnek kikiáltott népbutítás és a közérdek­nek hirdetett kegyetlenség legmélyebb bugyrait járta végig a német nép. Ám legjobbjainak szava min­dig át tudott törni az el­nyomó hatalom és a mes­terségesen táplált nyárs­polgári közöny betonfalain: „Meztelen vállán kereszt­tel / mért vonaglik az Igazság, / mikor , pöffedt paripáján / gőgösen feszít a Gazság? / Ki akarta így? Ez ellen I Isten is hiába lá­zad? / Vagy titokban a go­nosszal / trafikál? Hát ez gyalázat!” — Mert, bizony, „akkoriban a múzsák szi­gorú parancsot kaptak: ha­zafias szolgálatba kell áll­niok, a szabadság marko­­tányosnőjének vagy a ke­resztény-germán naciona­lizmus mosónőjének sze­gődve ...” Mindezt még Heine írta, a múlt század derekán, ab­ban a Németországban, ahol már kialakulóban volt a hitleri fasizmus mételyé­nek korai táptalaja: a „né­met engedelmességre” fe­gyelmező, s ennek feszült­ségét a legszélsőségesebb militarista nacionalizmus­ban levezető elnyomó rend­szer. Ez a komor történelmi háttér, amit a fasiszta ura­lom 12 véres esztendeje még sötétebbé tett, még jobban kiemeli a ma ne­gyedszázados Német De­­­­mokratikus Köztársaság­­ népének ragyogó győzel­meit, amiket a szovjet had­sereg által levert fasizmus végvonaglásai után, szo­cialista egységpártja veze­tésével a múlt maradvá­nyain aratott. Tanúi vol­tunk e világraszóló győ­zelmeknek. Az első német munkás-paraszt állam ki­­teljesedésének, amelynek során az NDK népe, párt­ja vezetésével, széttörte a tőkés osztályuralom szel­lemi béklyóit is és kitűzte az alkotó munka, az embe­riesség, a béke zászlaját. Tanúi voltunk és vagyunk annak, hogy az NDK álla­ma, a szocializmust építő országok családjában ho­gyan munkálkodik saját jólétén, s egyben mindany­­nyiunk közös, ragyogó jö­­vőjén. Igaz barátként örülünk a Német Demokratikus Köz­társaság tiszteletet paran­csoló sikereinek. Mert tisz­telet és megbecsülés illeti azt a népet, amely, rövid negyedszázad alatt, ipari termelésével a világ első tíz országa közé emelke­dett. Öröm tudni, hogy az NDK-ban most 40 nap alatt termelnek annyit, amennyihez 25 éve egy egész esztendő kellett, s így ma hatszor annyit fordít­hatnak országuk gazdasági erejének növelésére, mint akkor. Öröm tudni, hogy barátaink országában — minden ellenséges nemzet­közi intrika és próbálkozás ellenére — visszavonhatat­lanul győzött a szocialista rend. S nagy öröm tudni, hogy barátunk és szövet­ségesünk, az NDK, ma a világbékéért vívott közös ideológiai-politikai harc megingathatatlan „határ­erődje”. Negyedszázad nem nagy idő a történelemben, de az NDK e rövid idő alatt is példátlan méretű és ütemű gazdasági, politikai és tár­sadalmi fejlődést ért el. S tudjuk, hogy a nehéz nem­zetközi politikai harcok kö­zepette megteremtett bá­zison, évről évre még na­gyobb eredmények szület­nek majd. Ehhez kívánunk ezen az ünnepnapon is sok új sikert az NDK ba­ráti népének, amely a szo­cialista országokkal váll­vetve küzd az emberi ösz­­szefogás örömét magaszta­ló Schiller látnoki szavai­nak világméretű megvaló­sításáért: „Újra fonjuk szent kötésed, / Mit szoká­sunk szétszabott / Egy­­testvér lesz minden ember, / Hol te szárnyad nyugta­tod.” Portugália­­­i • •Önkéntes vasárnapi műszak a demokráciáért — Telefonjelentésünk — LISSZABON: A portugál dolgozók munkával ünnepüik a szeptember 28-án meghiúsított államcsínykísérlet meghiúsítá­sát, a reakciós erők fölött ara­tott nagy győzelmet. Vasco Goncalves dandártábornok, portugál­ miniszterelnök hét­fői felhívására milliók vála­szoltak azzal, hogy vasárnap munkába álltak. A gyárakban, a kereske­delemben, a szállításban hét­köznapi munkarend szerint dolgoznak, közben pedig röp­­gyűléseken foglalnak állást a fasizmust megdöntő Fegyve­res Erők Mozgalmának de­mokratizálási és a gyarma­tosítás felszámolását célzó program mellett. Számos üzem és vállalat munkásai illetve alkalmazot­tai önként felajánlották, hogy a vasárnapi mun­­kákért járó bért a de­mokratikus kormány rendelkezésére bocsátják. A dolgozók ezzel is támo­gatni akarják Portugália ideiglenes koalíciós kormá­nyát, demokratikus program­jának megvalósításában. A portugál dolgozók a m­últ vasárnap még az or­szágutakon emelt barrikádo­­kon védték a társadalmi ha­ladás ügyét, a demokráciát, a Lisszabonra menetelő szél­sőjobboldaliak ellen, ma pe­dig békés, építő munkával bizonyítják, hogy egyet­értenek a Fegyveres Erők Mozgalmának (MFA) haladó törekvé­seivel, és pihenőnapjuk feláldozása árán is készek megerősíteni a demokratikus rezsim gaz­dasági alapjait. Nagyszerűen bizonyítják ezzel, hogy meg­értették: ma a reakció ellen vívott osztályharc egyik leg­fontosabb „csatatere” a gaz­dasági élet. A demokratikus rezsim további sorsa nagy­mértékben az ő munkájuktól függ: attól, hogy milyen mértékben tudják emelni a termelékenységet, javítani a portugál áruk külföldi érté­kesítési lehetőségét, vagyis csökkenteni a külkereskedel­mi fizetési mérleg deficitjét. „A nép ereje a dolgozók munkájából fakad” — állapította meg a Portu­gál Demokratikus Mozgalom központi bizottsága, amikor felszólította az ország dolgo­zóit a mai országos akcióra. Simó Endre Jól halad a Ganz Műszer Művekben a kongresszusi verseny: a vállalat dolgozói az MSZMP XI. kongresszusa és a felszabadulás 30. évfordulója tiszteletére azt ajánlották fel, hogy hatmillió forinttal növelik az idei nyereséget. E nagy feladat teljesítésében a hét végén az élmezőnybe kerültek a feszített szálas áram- és feszültségmérők szerelői. Persze, még nem érezhetik „páholyban” magukat, áprilisig még kerek fél év van hátra. (MTI — Erezi felv.) RUDABÁNYA Megújit a műemlék Borsod megye egyik leg­szebb középkori műemlé­két, a rudabányai reformá­tus templomot az Országos Műemlék Felügyelőség se­gítségével állítják helyre. A templom a XIV. század­ban épült, s a mellette le­vő harangtornyot a múlt század végén emelték. A restaurálás­­során kijavít­ják a templom külső és belső falait, s új zsindely­­lyel borítják a tetőszerke­zetet. Nem z Mozgás, járás, fordulás, megállás Kezdődik a manökenek iskolája Manekentanfolyam kezdő-­­dik a jövő hónapban az Ar­tistaképző Iskolán, kezdők és haladók számára. Akik sike­resen elvégezték, bizonyít­ványt kapnak, sőt végosz­tályzatot is. Ez utóbbi alap­ján kapnak hivatásos manö­ken működési engedélyt s állapítják meg „fellépti” dí­jukat. Miért a tanfolyamok? — Elsősorban azért, mert a ruházati ipar termékeinek bemutatásához, hazai és kül­földi propagandájához egyre több manökenre van szükség — válaszolja Barlanghy Ist­ván, a tanfolyam vezetője. — Jelenleg hetven-nyolcvan a létszám, de legalább még egyszer ennyi kellene. Egye­bek közt csökkenti a jelent­kezők számát az is, hogy a manekenség jelenleg nem szakma, s nem számít mun­kaviszonynak. VARÁZSSZÁMOK Ki lehet maneken? — A szépség nem alapkö­vetelmény. Sokkal fontosabb a jó megjelenés, a megfelelő magasság, a testsúly és az arányos külső. Az ideális méretek: magasság: 172 cen­timéter, mellbőség 90, csípő­bőség 96, derékbőség 66 cen­timéter. A további feltételek: betöltött 18 év, lehetőleg érettségi bizonyítvány és nyelvtudás. Mi a tananyag? — Színpadi mozgás, tánc, az akrobatika alapelemei, mimika, sminkelés, alapfokú színpadi ismeretek. Mit kell tudnia egy jó ma­­nekennek ? A legfontosabb a mosoly. Nem elég csak a szájszéleket felhúzni, a szemnek is mo­solyognia kell. Rossz­ a csü­csörített száj, az erőltetetten kinyújtott nyak, a semmit­mondó, sértődött vagy szo­morkás tekintet és a „szab­ványmosoly”. Helyes: a ked­ves, érdeklődő, kíváncsi, já­tékos arckifejezés. A képzet­len manökenek nem tudnak mit csinálni a kezükkel. Lógatják, csípőre teszik, ha­jukat igazítják. Pedig a kéz­nek fontos szerepe van a já­rásban, a ruha bemutatásá­ban, a kabát, köpeny levéte­lében, a kézitáska, kesztyű „sikkes” tartásában. HELYES, TILOS Mi helyes, mi tilos? — A legfontosabb a járás, a mozgás, a mozgás ritmusa. A növendékek mozgásáról képmagnófelvételeket készí­tünk, s a növendék előtt többször is levetítjük, hogy láthassa, elemezhesse hibáit. Alapszabály: előbb a test mozdul el, s csak utána a láb. Helyes: a könnyed, spor­tos, ritmusos, táncszerű, „vo­nulás”. Tilos: a robogó, csör­tető, hányaveti, „lezser” moz­gás. Külön tudomány: a ter­mészetesnek tűnő, nem túl gyors, nem is túl lassú for­gás. S a jó manekennek tud­nia kell megállni is. Másként kell, ha rövid, másként, ha hosszú szoknyát, kosztümöt vagy estélyi ruhát, nadrágot vagy éppen menyasszonyi öl­tözetet mutat be. Legfőbb feladata: megmutassa a ruha minden előnyét, újszerűségét, s felkeltse iránta a néző ér­deklődését. — A tanfolyamot — a Bel­kereskedelmi Minisztérium javaslata alapján — a Ma­gyar Hirdető szervezi. A kezdők tanfolyama 10 hétig tart, a foglalkozásokat álta­lában délután s az esti órák­ban tartják. A növendékek végezetül szakmai zsűri előtt vizsgáznak, ez dönt majd besorolásukról és fellépti dí­juk összegéről.é —_fc FSW v szépség fő! Építési költsége: tízmilliárd L­átogatás egy születő gyáróriásnál Több mint félmilliárd forint értékű munkát végeztek el eddig az épülő kazincbarcikai műanyaggyár területén dol­gozó vállalatok. Befejeződött a tereprendezés, a csatornázás, elkészült a teljes úthálózat, a vasútvonal és az üzemi épüle­tek egy része. Folyik az alapozás, és szerkezetileg kész az a hatalmas raktárépület is, ahol az üzemekből kikerülő PVC-t tárolják majd, úgynevezett polimerizá­­ciós üzem hatalmas alap­jának elkészítése volt. Ebben az üzemben folyik a polimerizáció, a műanyag molekulák láncszerű össze­kapcsolása — tájékoztatott Szőke Béla, a BVK (a Borso­di Vegyi Kombinát) beruhá­zási igazgatója.­­ Az 1400 négyzetméter alapterületű, 2,2 méter vastagságú óriási vasbeton tömb heteken át éjjel-nappal készült, ötper­cenként hordták a teher­autók az előre megkevert betont. Jelenleg ez az ország legnagyobb, egy tömbben levő betonalapja. Hat — egyenként tíz emelet magasságú — PVC-t gyártó szerkezetet tart majd, s ezek ugyancsak rendkívüli mére­tűek: Japánból érkeznek, 26 méter hosszú­­ darabokban. Külön tervet kell készíte­nünk a szállításukhoz. Olyan útvonal kell, ahol nincsenek aluljárók, alagutak, éles ka­nyarok, nagyobb lejtők, szer­pentinek. De ez csak egy gond a sok közül. Az itteni PVC-gyár lesz Európa legnagyobb egy helyben felépülő műanyag­gyára, több mint tízmilliárd forintot ad hozzá a kormány. Ebből négymilliárdot csak a különféle gépek, berendezé­sek, komplett üzemek és üzemrészek vásárlására köl­tenek. Már most a legkülön­bözőbb külföldi cégek adják itt egymásnak a kilincset. — Két és fél milliárd sor­sa már eldőlt — közölte a beruházási igazgató. — Há­rom világszínvonalon terme­lő, komplett üzemet vásáro­lunk a japánoktól, az ame­rikaiaktól, illetve az olaszok­tól. Az aláírt megállapodás értelmében ők szerelik össze a legfontosabb három üze­met, s tanítják be az itt dol­gozókat. Mintegy 150 japán, amerikai és olasz szakember dolgozik majd itt hosszabb ideig. Az üzemeltetéshez 1100 szakmunkásra, kezelőre, technikusra és mérnök­re lesz szükség. Ezek közül 500-nak ki kell utaznia Japánba, Amerikába, Olaszországba, hogy az otta­ni üzemekben tanulják meg a számunkra új szakma min­den fortélyát. Az első csoportok jövőre utaznak. S már­ most egyre­­másra jelentkeznek az itt dolgozni kívánók. Szívesen jönnek ide dolgozni a PVC- gyárat építő kivitelező válla­. Az eddig végzett mun­kák közül a legnehezebb feladat az­­atok munkásai is. Aki köz­reműködik ugyanis abban, hogy az óriás­gyár három éven belül felépüljön, jelen­tős összegű jutalmat kap a BVK-tól. A nagy összegű jutalmat minden munkás külön­­külön megkapja, ha mindvégig ott dolgozott. A beruházók azt is előírták,­ ezeknek a munkásoknak, a saját munkahelyükön is kell prémiumot, jutalmat kapniuk, ugyanúgy, mint azoknak, akik máshol dol­goznak. — Erre a célra 25 millió forintunk van. Nem mindegy ugyanis, mikor fejeződik be az építkezés. Minden egyes napon tízmillió forint értéket termel majd. Új fejezet ez a hatalmas mű a beruházások történeté­ben. A tervezők, építők min­den lehetőséget­, támogatást megkaptak, most már bizo­nyítani kell. Átadás 1977. ok­tóber 1-én, három év múl­va. Tőke Péter Korszerűsítik a Bosnyák teret Zugló központjában , a Bosnyák téren ugrásszerűen megnőtt a forgalom: kilenc autóbusz, expressz- és gyors­busz és négy villamosjárat, csúcsforgalomban több tíz­ezer utast szálít a Fehér úti metróvégállomás, az új­palotai lakótelep, illetve a Keleti pályaudvar, felé. A gyakori torlódás kikü­szöbölésére, most automata lámparendszert terveznek. A járdaszigetek és megállók helyét is módosítani fogják, a gyalogátkelőhelyeket pedig kiszélesítik. Egyidejűleg, a tervek szerint, új, nagy telje­sítményű közvilágítást is fel­szerelnek. A héten megkezd­ték az előkészítő munkálato­kat , fektetik már az elektro­mos kábeleket és állítgatják a jelzőlámpák és világítótes­tek tartóoszlopait. I / ' / / H „Leányvasár Pécsváradon A Zengő lábánál fekvő Pécsváradon, a Lukács napjához legközelebb eső vasárnapon, október 20-án ismét megrendezik a ha­gyományos „Lukács-napi leányvásárt". A rendezők mintegy 10—15 ezer em­bert várnak a rendez­vényre, amelynek legérde­kesebb eseménye a „must­ra” — a legszebb leányok és párok szemléje — lesz. A zsűri a „leányvásár szé­pe” és a „leányvásár leg­szebb párja” cím odaítélé­séről dönt majd. Az ün­nepség alkalmával egyéb­ként a községben folklór­kiállítás is nyílik. Új híd a Szamoson A tervek szerint 1976-ra megépül a csengeri új Szamos-híd. Mint ismere­tes, az 1970-es árvíz során a 20 ezer tonna teherbírá­sú híd pillérjei megsérül­tek, és azóta a híd állan­dóan süllyed. A 10 millió forintos beruházással ké­szülő 350 méter hosszú híd földmunkálatait a közel­múltban befejezték, s ha­marosan megkezdődik a cölöpalapozás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék