Hétfői Hírek, 1975. július-december (19. évfolyam, 27-52. szám)

1975-07-21 / 29. szám

Hm! A Grill Internacionálban kérek egy bifszteket. Nincs — így a csinos kisasszony. Akkor egy hamburgert. Az sincs — hangzik a válasz. Mi­re egy másik felszolgálónő: — Az van. — Talán szíves­kedjék megnézni, hátha bifsztek is van. S erre a vá­lasz: Hogy képzeli a kedves vendég, ráérek én a macerá­­lását végighallgatni? Igaza van. Holnap már nem fogom macerálni. A Grill Internacionálnak még a tájékát is elkerülöm. (b. j.) Autós természetjárók Autóscsoportot alakít az óbudai Petőfi S. E. termé­szetbarát­ szakosztálya. A jelentkezők minden hét szerdáján 17.00 órától 18.30 percig kaphatnak bővebb tájékoztatást a programok­ról, a Frankel Leó Művelő­dési Házban. A csoport az autósok és motorosok részé­szére alkalmanként műsza­ki előadásokat tart, illetve műszaki segítséget, szerviz­­szolgálatot biztosít. Közlekedési változások Hétfőn üzemkezdettől a 4-es és a 104-es autóbuszok gázcső­­fektetés miatt előreláthatóan egy hónapig a Béke tér—Sze­gedi út—Reitter Ferenc utca— Vágány utca útvonalon közle­kednek. A 4-es buszok a 32-es buszok megállóinál, a 104-esek pedig a 32-es autóbuszok Béke téri és a Róbert Károly körúti megállóinál állnak meg. Kedden üzemkezdettől körülbelül egy hónapig vágányépítés miatt a 24-es villamosok helyett az Or­czy tér és a Soroksári út kö­zött autóbuszok járnak. Kedden és csütörtökön 21 órától hajnali 3.50-ig a 42-es villamosok he­lyett a Nagyvárad tér és a Ma­dách tér között, az 52-es villa­mosok helyett a Nagyvárad tér és a Marx tér között, a 47-es és a 49-es villamosok helyett a Gellért tér és a Marx tér között autóbuszok közlekednek. VÁSÁRNAPTÁR A rövidítések jelentése: or­szágos állat- és kirakó vásár — oák, országos kirakó vásár — ok, országos állatvásár — oá, autóvásár — ov. Július 21: Győr, Mohács, Nagy­­dorog, Vámosmikola —>■ oák, Söj­­tör — ok. Július 24: Drégelypa­­lánk -■— oák. Július 25: Dévavá­­nya — oá. Július 26: Csanytelek, Csokonya Visonta, Kondoros — vák. Július 27: Nagykőrös, Te­­rény — vák, Debrecen, Kalocsa, Kecskemét, Komárom, Makó, Má­tészalka, Miskolc, Nagyatád, Nyíregyháza, Siófok, Szarvas, Szeged, Zalaszentgrót — av. Hétfő kitüntetéseket ad át a Parlamentben az Elnöki Ta­nács a mongol katonai kül­döttségnek.­­ A 20 ezredik bérlőt köszöntik a Vígszín­házban. • Nemzetközi gyorsíróversenyt rendeznek a Kaffka Gimnáziumban. • Megnyílik a tokaji nyári egyetem. • Megkoszorúzzák Győrött a hősi halált halt lengyel katonák emlékmű­vét. Csalt és lopott. A büntetett előéletű 38 éves váci Tóth László, 23 helyről kért kisebb­­nagyobb összegeket, s azt nem adta meg. Egy szomszé­dos községben pénzt lopott, s eladta a kölcsönkért rádiót. Hosszabb ideje gyerektartást sem fizet. A váci Járásbíróság 5 évi szabadságvesztésre ítél­te. Darázs­térkép A Zirci Természettudomá­nyi Múzeum kutatói feltér­képezik a Bakony levélda­­rázs-állományát. Eddig tíz szerző összesen 92 levélda­rázsfaj elterjedését írta le tudományos dolgozatában. Az új bakonyi lelőhelyek a fajok újabb elterjedéséről nyújtanak adatokat. Új bélyeg A Posta hétfőn tízforintos névértékű bélyegblokk kiadá­sával köszönti az Okinawa ja­pán szigeten megrendezésre kerülő Nemzetközi Óceán Ki­állítást. Aluljáró az Operához Év végén kezdik a „helycsinálást” a Hajós utcai óriás üzemház számára Megszületett a véghatározat: december 31-ével megkezdik az Operával szemközti Hajós utca 11. számú, kétemeletes épü­let bontását. (Szilveszterig valamennyi lakó kiutalt új ottho­nába kerül.) A lebontott épület helyén előreláthatólag két és fél év alatt épül fel az Opera tízemeletes üzemháza, amelyben nagyszabású modern gázkazánt is elhelyeznek, hogy az Opera­ház áttérhessen a jelenlegi kokszfűtési rendszerről a gázfű­tésre. Az üzemházban — melyet az eddigi híresztelésekkel szemben aluljáró és nem felüljáró köt majd össze a szem­közti Operaházzal a nagyzenekari próbaterem, gyermek­­ének próbaszoba és mindazok a létesítmények helyet kapnak, amelyek eddig elszórtan, lakásokban és üzlethelyiségekben működhettek csak. Itt lesz a jelmezraktár, több jelmez- és próbaszoba, férfi- és női öltöző, női- és férfivarroda, cipészmű­hely, a központi anyagraktár. Az Operaház bezárására, a szükséges átalakítási munkála­tok végett, csak az óriás üzemház felépítése után kerül sor. Ott a víz, a villám Nagykanizsa határában a csónakázó tóba fulladt Hor­váth József 20 éves bagolai lakos. Sümegen a világtalan 43 éves Olasz József a strand területén a medencé­be esett és meghalt. Bala­tonkenesén ittas állapotban fürdés közben a tóba ve­szett Békés Gábor 30 éves földvári kőműves. Sajóhid­­végen háza udvarán villám­csapás érte Hajdú László 64 éves nyugdíjast, aki a helyszínen meghalt. Számítóközpont. Kecskemé­ten számítóközpontot rendez­nek be jövő év végéig, amely Bács megye iparának és me­zőgazdaságának adatfeldolgo­zását, ügyvitelgépesítését se­gíti elő. ÁFÉSZ-mérleg: Öt év: 66 ar Dinamikusan fejlődtek a fogyasztási szövetkezetek a IV. ötéves terv során — ál­lapította meg a Fogyasztási Szövetkezetek Tanácsának legutóbbi ülése. Bár a terv­időszak záró évéből még csaknem fél év hátra van, az már most megállapítható, hogy a szövetkezetek összes forgalma 5 esztendő alatt 56 százalékkal növekedett. Ága­zatok szerint a vendéglátás­ban 50, az ipari és szolgál­tató tevékenységnél 76, a felvásárlásban is 42 száza­lék a növekedés mértéke. A szövetkezeti üzletháló­zat öt év alatt 420 ezer négyzetméteren hozott, illet­ve hoz létre boltokat. Az év végéig elkészülő 35 szövet­kezeti áruházzal együtt 66 ilyen úgynevezett nagyléte­sítmény kerül tető alá. Mintegy 260 ABC-áruházzal és 500 új vendéglővel, étte­remmel bővül a hálózat. Az idei év eddigi szövetkezeti eredményei kedvezőek: az ÁFÉSZ-ek 11,7 százalékkal növelték kiskereskedelmi forgalmukat, szemben az ál­lami kiskereskedelem 9,7 százalékával. Halálos balesetek­ nélt motorkerékpárral gyorsan hajtott, felborult, kórházba szál­lítás után meghalt, utasa súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. Fonyódon Fetzer Zoltán 25 éves kaposvári lakos személygépko­csival halálra gázolta Tóth Etel 84 éves győri nyugdíjast. Rak­a­­maz és Tiszanagyfalu között összeütközött két teherautó, mi­vel az egyiket Szombati Géza 46 éves hajdúnánási lakos nem az útviszonyoknak megfelelő se­bességgel vezette. Négyen köny­­nyebben sérültek, az anyagi kár jelentős. Bánhalma külterületén Czibi Ernő 17 éves nagyiváni autószerelő lopott motorral, en­gedély, bukósisak nélkül gyor­san hajtott, s egy útkanyarban teherautónak ütközött. Utasával, Kulcsár Sándor 18 éves tisza­­szöllősi autószerelővel együtt életét vesztette. Szentkirály­sza­badj­a külterületén Fekete Béla 20 éves veszprémi egyetemi hallgató személygépkocsival gyorsan hajtott, az árokba bo­rult és a helyszínen meghalt. A fülöpszállási MÁV-állomáson egy mozdony halálra gázolta Hrivnák Pál 40 éves budapesti lakatost, aki figyelmetlenül szállt le egy vonatról. Vásáros­­nam­ény belterületén Huszti La­jos 19 éves foglalkozásnálküli helyi lakos motorral szabályta­lanul előzött, s elütötte az it­tasan kerékpározó Csonka Sán­dor 71 éves helyi nyugdíjast, aki meghalt. Mogyoródon álló tehergépkocsinak ütközött mo­torkerékpárral Benyik József ál éves helyi lakatos. Életét vesz­tette. Budapesten a XX. kerület Nagy Sándor utcában Takács Lajos 81 éves nyugdíjas nem az útviszonyoknak megfelelő sebes­séggel vezette segédmotoros ke­rékpárját, a síkos úton felbo­rult, kórházba szállítás után meghalt. Bugyi külterületén Kő­bán János 31 éves helyi tehe­ Vásárlókért. A vásárlók jo­gait tartalmazó kiadványt kaptak a belvárosi boltveze­tők. Ezt az utóbbit ellenőrzé­sek és a panaszkönyvi kifogá­sok alapján valamennyi üzlet­ben figyelembe kell venni. Add a kulcsot — nem adom! Lakásperek váratlan fordulatokkal Nem csökkennek a lakás­perek a Markó utcai bírósá­gon. Sok esetben a jogi já­ratlanság, hiszékenység, il­letve a kapzsiság juttatja ide a peres feleket. Íme, három eset az idei nyár bírói dön­tést igénylő lakásvitáiból. Már késő! Budapesten lakó szülők fia vidékre nősült, s el is költözött szülei fővárosi la­kásából felesége vidéki ott­honába. Nem sok idő múlva a fiatal férj megunta a vi­déki életet, honvágya tá­madt Pest után, s ezt el­mondta szüleinek. A szülők ekkor úgy döntöttek: ők már úgyis nyugdíjasok, nyuga­lomra vágynak, elcserélik pesti lakásukat a fiatalok vidéki otthonával. Aláírták a csereszerződést, de mire az illetékes vidéki és pesti ta­nács elhatározásukat szente­sítette, a szülők meggondol­ták maguk­it, s vissza akar­tak lépni. Csakhogy a „szer­ződési hűség” kötelező, illet­ve a szerződést csak akkor lehet megváltoztatni, ha az elállási jogot írásban külön is kikötik a szerződő felek, illetve, ha tévedés vagy meg­tévesztés esete áll fenn. Ezt azonban a felperes szülők nem tudták a fiatalokra bi­zonyítani. A bíróság ezért nem adott helyt kérésüknek: vidékre kellett költözniük. Távozik, de... A másik ügyben idősebb hölgy volt az alperes, s egy fiatal gépjárműoktató a fel­peres. Az idős asszony vásá­rozó kereskedő, „bizsuban utazik”, s vidéki piacozásai­nál személygépkocsija vezet­­éséhez a fiatalembert alkal­­­mazta. Később lakásába is befogadta, ezt azonban meg­­bánta, s szeretett volna meg-, szabadulni tőle. A férfi haj­,­landó is volt távozni, de­­, csak pénzért. Harmincezer forintot kért a kijelentkezé­sért. Meg is egyeztek, s együtt indultak az OTP-be, hogy a nő kiváltsa az össze­e­get. A lépcsőházban azon­ban megcsúszott a nagy siet­ségben és combnyakcsont­­törést szenvedett. Kórházba szállították, retiküljében sa­ját és lakója lakáskulcsával. A gépkocsioktató a lakásba való visszahelyezéséért pe­relt, mondván: neki nincs hol laknia, mivel korábban elhagyott fiatal felesége, aki­hez a pénzzel vissza kívánt költözni, már mást talált magának, s ő hajléktalanná vált. Az idős nő mellett köz­ben megjelent egy újabb fiatalember, üzletkötői minő­ségben. Be is költözött az asszony lakásába. Elsőtökön a gépkocsioktató rosszhisze­mű bentlakónak bizonyult, a Pesti Központi Kerületi Bí­róság döntését azonban meg­fellebbezte. Az „add a kul­csot , nem adom” címet joggal viselhető perben most a Fővárosi Bíróságé a szó: ott dől el, visszatérhet-e a lakásba a póruljárt felpergse Megkezdődött a dinnyevásár. Ára ugyan még egy kicsit bor­sos, kilója hat-tíz forint, ám a fővárosiak már hosszú so­rokban állnak a görögdinnyéé­rt. ISMÉT A „KÜLÖNLEGES GYŰRŰRŐL" 153 települést érint az ÉVM rendelkezése Legutóbbi számunkban cikket közöltünk a Budapest úgynevezett agglomerációs — vonzási — övezetéhez tartozó területre vonatkozó rendelkezésekről. Megírtuk, hogy a főváros iparának fejlesztése, a munkaerőellá­tás biztosítása érdekében korlátozni kell ezen a területen új ipari üze­mek létesítését és a meg­levők fejlesztését. Az ok: a fővárosi ipar munkásainak jó részét az agglomerációs körzetből be­járók adják, ezekre a mun­kásokra Budapest iparának szüksége van, nem „enged­heti át” egy újonnan léte­sülő „helyi” iparnak. Cik­künkben azt írtuk, hogy ilyen vonatkozásban 44 tele­pülésről van szó. Az Építési és Városfej­lesztési Minisztérium terü­­letgondozási és fejlesztési főosztálya most — cikkünk­re reagálva — kiegészítéssel helyesbítette információin­kat. Közölte, hogy a minisztérium vonat­kozó rendelete a fővá­ros napi munkaerővon­zási körzetét érinti, amely az agglomerációs övezetnél lényegesen na­gyobb, 153 települést foglal magában. Tehát az említett korlátozá­si rendelkezések — melyek szerint e települések terüle­tén új ipari üzem és telep­hely létesítéséhez, illetve a már meglevő üzemek bizo­nyos mértékű fejlesztéséhez az építésügyi és városfej­lesztési miniszter előzetes hozzájárulása szükséges — az agglomerációhoz tartozó 44 településen kívül, továb­bi 109 Pest és Fejér megyei településre terjednek ki. Az érintett településeket a kér­dést szabályozó 911975. (VI. 21.) ÉVM rendelet 1-es szá­­m­ú melléklete sorolja fel. VÍZ ALATTI VETÉLKEDŐ. Nemzetközi könnyűbúvár ver­senyt rendez augusztus 2—9. között a Somogy megyei Gyé­kényesen az MHSZ. A nagy­szabású vízivetélkedőn a ha­zaiak mellett részt vesznek a szocialista országok legjobb könnyűbúvárai. „Mindenből a legjobbat” c. műsor a Kisstadionban augusz­tus 1-én este 8 órakor. Közre­működik: Zalatnay Sarolta, Koós János, Cserháti Zsuzsa, az Express és az M 7-es együttes, Bárdy György, Kabos László, Szuhay Balázs, Csala Zsuzsa, Lórán Lenke, Solti Károly, Kovács Apollónia, Jákó Vera, Puskás Sándor stb. Jegyek válthatók az V. Vörösmarty tér 1. sz. alatti jegyirodában. Tel: 320—530, a színházak központi jegyirodájá­ban, VI., Népköztársaság útja 18. tel.: 120—000, az üzemi közönség­­szervezőknél és a helyszínen. Hely­árak: 15—30 Ft-ig. (x) 80 ezerért Elvált fiatalasszony hirde­tés útján keresett lakást, „Minden megoldás érdekel” jeligével. Volt házastársával együtt eladták öröklakásu­kat, a pénzt megosztották. A nő talált is egy fiatal házas­párt. Ezek tanácsi bérla­kásukat kínálták eladásra. Javasolták, hogy a vevőnév­­leg jelentkezzék be bérlő­ként egy rokonuk saját tu­lajdonú családi házába, majd egy idő után a fiatalokkal lakást cserélve, nevére írat­hatja azok tanácsi főbérle­­tét. Ezért 80 ezer forintot fi­zet nekik. Mutattak is neki egy lakáskiutalást, amelyen a fiatalasszony leánykori ne­ve szerepelt a rokon lakásá­nak bérlőjeként. A papírnak hitt és fizetett. Fél év után már sürgette a lakás­csere-szerződés nyomtatvá­nyának kitöltését, hogy be­költözhessen a „megvásá­rolt” tanácsi főbérletbe. Ek­kor derült ki, hogy becsap­ták. Nem a fiatal pár névért van a lakás, hanem az egyi­kük elhunyt nagynénjéé volt, ők abban jogcím nélkül laknak. A becsapott nő pert indított a kifizetett 80 ezer forintjáért, amelyen a há­zaspár közben egy személy­­gépkocsit vásárolt (s egy hó­nap alatt össze is törték). A per még tart. Kocsis Éva

Next