Hétfői Hírek, 1977. július-december (21. évfolyam, 27-52. szám)

1977-07-04 / 27. szám

A Feketekő a Pilis hegy­ségben kedvenc gyakorló­tere a hazai hegymászók­nak. Nekik csak játék a függőleges fal megmászása, de az amatőr turistáknak inkább a közelben levő er­dei tornapályát ajánljuk. (Esztergály Keve felv.) Parlamenti küldöttség utazott Leningrádb­ Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az országgyűlés elnökének ve­zetésével vasárnap parlamen­ti küldöttség utazott Le­­ningrádba, a Varsói Szerződés tagállamai parlamenti képvi­selőinek konzultatív tanács­kozására. A küldöttség búcsúztatásá­ra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Péter János, az országgyűlés alelnöke. Ott volt V. J. Pavlov, a Szovjet­unió budapesti nagykövete. 55-ödször Nemzetközi szövetkezeti nap A Nemzetközi Szövetkezeti Napot régi hagyományként július első vasárnapján vi­lágszerte megünneplik. Ma ötvenötödik alkalommal ke­rült sor erre és hazánkban is sok helyen rendeztek szövet­kezeti összejöveteleket. Az egésznapos kulturális és sportprogrammal egybekö­tött országos nagygyűlést Szarvason tartották. A nagy­gyűlésen felszólalt Havasi Ferenc miniszterelnök-helyet­tes is. r’ Árvíz Feodoszijában JALTA: A krími meteoro­lógusok a feodoszijai megfi­gyelő állomás alapítása, 1885 óta nem tapasztaltak oly nagy esőzést, mint ami a múlt héten zúdult a híres fürdő- és üdülőhelyre és környékére. Volt nap, ami­kor 110 milliméter csapadé­kot mértek. A város közelé­ben levő víztároló és a Feodoszáját átszelő Bajbug folyócska kiáradt és úgy el­öntötte a vidéket, hogy a la­kosság jórésze családi há­zának, nyaralójának tetejére mászva tudott csak megme­nekülni. A Pravda híradása szerint, az azonnal megszer­vezett mentés sikerrel járt, emberéletben nem esett kár. Az MSZMP KB első titkára hétfőn indul az NSZK-ba Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja, Helmut Schmidtnek, a Német Szö­vetségi Köztársaság szö­­­­vetségi kancellárjának meghívására hétfőn hiva­talos látogatásra a Német Szövetségi Köztársaságba utazik. Kádár János személye nagy tekintélynek örvend az NSZK-ban. Látogatása előtt szinte valamennyi or­szágos napilap részletesen ismertette pályafutását, s a magyar párt és kormány politikáját. Még a jobbolda­li, a szocialista országokkal BONN: Az MSZMP KB első titkárának látogatását nagy érdeklődéssel várja az NSZK közvéleménye. Nemcsak azért, mert a két ország diplomáciai kapcsolatainak tör­ténetében ez a legmagasabb szintű találko­zó, hanem azért is, mert az NSZK — Brandt, Scheel, Schmidt és Genscher nevével fém­jelzett — keleti politikájában, a Magyaror­szághoz fűződő viszonyt kezdettől fogva so­kat ígérőnek tartották. Valahányszor a két­oldalú kapcsolatokról esik szó, nyugatnémet részről mindannyiszor hangsúlyozzák: a két ország között nincsenek súlyos megoldatlan kérdések, s így a továbblépést a politikai pár­beszéd folytatása, a gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése jelenti. Bonntmr­se Kádár Jánost Küldöttségünk gazdag programja legtöbbször ellenséges hangnemet megütő la­pok is elismeréssel szól­tak arról az útról, ame­lyet a Magyar Népköz­társaság az elmúlt két évtizedben megtett. A magyar vendégeket gaz­dag program várja. Kádár János két alkalommal tár­gyal Helmut Schmidt kancellárral,­ találkozik Willy Brandttal, a kormányon le­vő szociáldemokrata párt elnökével, Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter­rel, aki egyben az SPD-vel együtt kormányzó Szabad Demokrata Párt elnöke, va­lamint Helmut Kohl-lal, a Kereszténydemokrata Párt és a parlamenti ellenzék ve­zetőjével. NSZK-bali tar­tózkodása során Kádár János és kísérete egy Bonn­ köze­lében levő kastélyban száll meg. A látogatás utolsó nap­ján a küldöttség az NSZK legfontosabb ipari körzetét, a Ruhr-vidéket keresi fel. Düsseldorf és a szén és acél központjának ismert Duis­burg várja majd a magyar vendégeket. Szerdán és est­­— FOLYTATÁS A 2. OLDALON — Metrókörkép Nagy építkezések a fővárosban Hol, hogyan terelik el a forgalmat? következnek: a Kőbánya— Kispest pályaudvaron úgy kell dolgozni, hogy a sínek többszöri áthelyezése ellené­re is biztosítani lehessen a vasúti forgalmat. A Gyömrői utat, a Vörös Hadsereg útjá­­val összekötő vasúti és gya­logosfelüljáró Itt több rész­letben készül el. Hozzáfog­tak már a metróvégállomás alapozási munkáihoz is. A Kőér utca környékén Közép- Európa legnagyobb kocsiszín­je létesül. Alapterülete több mint húszezer négyzetméter lesz, s 168 metrókocsi fér el benne. Az erdőirtás és a te­reprendezés már folyik azon a szakaszon, ahol a metró felszínen halad majd. HATÁR ÚT. Jó ütemben épül, s még idén elkészül az a fél kilométer hosszú beton­rámpa, amely a felszínre ve­zeti majd a metrót. Néhány — FOLYTATÁS A 3. OLDALON — Mi a helyzet a főváros né­hány nagy építkezésen? Hol tartanak a munkálatokkal, s azok miatt milyen forgal­mi változások várhatók? KŐBÁNYA. A Sibrik utcá­nál hatalmas méretű felüljá­rót létesít a Hídépítő Válla­lat. Néhány pillér már elké­szült, a nehézségek ezután Velemei-tó L­egyen három város hétvégi strandja Az ország második legna­gyobb üdülőtava: a Velencei­tó. Történt-e itt jelentős fej­lesztés az utóbbi időben, lesz-e a jövőben? — Igen — mondja dr. Fil­­key Lajos, a tó és környeze­tének kiváló ismerője, a Ve­lencei-tavi Intéző Bizottság munkatársa. — A legfonto­sabb cél, hogy a hét végén három nagyváros, Pest, Du­naújváros és Székesfehérvár — strandja legyünk. Ezért a tó rendbehozatalával kellett kezdenünk. „Kiporszívóztuk”, kikotortattuk az iszapot, s nyolc kilométeren kibetonoz­tuk a partot, így egy-egy kánikulai vasárnapon hatvanezer belépőt is eladnak a strandokon. A másik fontos feladat, hogy a horgászoknak biztosítsunk jó lehetőségeket. 1967-ben egy horgász 8 kiló halat fogott a tóból, tavaly már huszonhár­mat. Igaz, akinek horgára akad egy tizenöt kilós amur — egy időben betelepítettük ezt a fajtát, hogy irtsa a ná­dat —, az máris megközelí­tette az átlagot. Megtudtuk: Európa egyik legna­gyobb, de bizonyosan a legmodernebb evezőspá­lyája épül az északi oldalon, párhuzamosan az autópályá­val. Ha elkészül, kétezer-há­romszáz méter hosszú lesz, s akár világversenyt is rendez­hetnek itt. Agárdon, az inté­ző bizottság épülete mellett felépült egy olyan sgportkom­­binát, amilyen kevés van az országban. (A környező köz­ségekből télen-nyáron az in­téző bizottság hozza-viszi tor­naórára a srácokat.) De az idősebbekre is gondoltak, ne­kik jövőre készül el a gárdo­nyi csónakházas motel, s a déli part végén, Dinnyésnél a nyolcszáz fős horgásztelep, külön kikötővel. És elképzel­hető, hogy gyógyvíz is lesz itt. Csináltattak egy próba­fúrást: a mérnökök szerint van esély. — Néhány éve eszünkbe jutott — folytatja dr. Filkey Lajos —, hogy ott az Ercsi Cukorgyár vízműve, amit csak szeptembertől januárig használnak ki. Építettünk hu­szonhárom kilométer hosszú vízvezetéket, s áprilistól­ szep­­temberig kapjuk a Duna­ vi­­zet. Így lesz most gázunk is. Mert modern üdülőközpont­hoz a gázvezeték is hozzá tar­tozik. Több mint tíz éve ki­használatlan Agárdtól nem messze az a kőolaj­­vezeték, amely valami­kor Zalából Dunaújvá­rosba továbbította az olajat. Most majd nekünk hozza a gázt. Régen rengeteg gond volt a tó rapszódikus vízszintjével. Zámoly és Pátka mellett, a Császár-patakon építettünk egy völgyzáró gátat, amely­­lyel szabályozni lehet a tavat. Egy érdekesség: amikor el­kezdték a földmunkákat, egy római kori kőgátra buk­kantak, amely mindössze nyolc-tíz méterrel arrébb épült annak idején, mint amit ma a mérnökök legop­­timálisabbnak tartanak. (juszt) Több jóindulatot várnak az USÁ-tól Szovjet visszhangok a Sah-ügyről — Telexjelentésünk — MOSZKVA: „Az Egyesült Államok elindítja a fegyver­kezési hajsza új fordulóját” — az elmúlt héten a szovjet saj­tóban többször szerepelt ez a kategorikus ítélet, ami moszk­vai politikai megfigyelők sze­rint, egyenes reagálásnak te­kinthető Carter elnöknek ar­ra a bejelentésére, hogy dön­tés született a cirkálórakéták rendszerének kifejlesztéséről. Jóllehet, ugyanezen a sajtóér­­ tékes sz­ólam ér­r­ tekezleten az is elhangzott, hogy az elnök nem javasolja a B—1-es bombázók sorozat­­gyártásának megkezdését, a Pravda vasárnapi nemzetközi szemléjéből és más szovjet reagálásokból kitűnik, hogy Carter SALT-politikájának megítélése a szovjet főváros­ban jelenleg teljesen nega­tív. Oleg Szkalkin a vasárna­­pi Pravdában hangoztatja, hogy a rakétahordozó bom­bázó repülőgépek sorozat­­gyártásának megindításától való Carter-tartózkodást „aligha tekintheti majd bár­ki a mérsékel­ts­ég vagy a tartózkodó magatartás je­lének. Egyszerűen nem volt más kiút. A Fehér Ház túl­ságosan elkötelezte magát a repülőgépek gyártásának megakadályozására vonatko­zó ígéretével... A B—1-eses kipróbálása és tökéletesítése viszont folytatódik”. — FOLYTATÁS A 2. OLDALON — fegyverkezéssel? Vissza a Balcsitól. Vasárnap késő délután áramlik az utasok tömege a Déli pályaudvarra befutó vonatról. Véget ért a kel­lemes hétvége (Esztergály felv.) XXI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM 1977. JÚLIUS 4., HÉTFŐ ÓRA: 1,50 FORINT Hétfőn: 24-29 fok Várható időjárás hétfő es­tig: az ország legnagyobb ré­szén kevés felhő, száraz idő várható. Csak az északkeleti megyékben növekszik a fel­hőzet, helyenként átfutó zá­porral. A legalacsonyabb haj­nali hőmérséklet 11—16, a legmagasabb nappali hőmér­séklet hétfőn 21—29 fok köz­zött lesz. Űrkomp­sorozás Hatezren jelentkeztek, 30-an maradnak HOUSTON: Több mint hat­ezer ember, köztük ezer nő jelentkezett az amerikai or­szágos űrkutatási hivatalnál, a NASA-nál az 1978-ban kez­dődő űrkomp-programban való részvételre. Közülük­ har­mincat választanak majd ki, s ezek a jövő év elejétől ki­képzést kapnak. Az első Földre visszatér® űrrepülőgép, más néven űr­komp, a tervek szerint 1971 márciusában indul útjára, fe­délzetén egy űrhajóssal és egy tudóssal, aki a harminc na­pig tartó repülés során tudo­mányos kutatásokat és kísér­leteket végez.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék