Hétfői Hírek, 1979. július-december (23. évfolyam, 27-52. szám)

1979-07-02 / 27. szám

• A HÉT margójára Somoza végnapjai Ezúttal nem jelölhetjük meg annak az eseménynek a pon­tos dátumát, amelyet a világ­sajtó immár elkerülhetetlen­nek tekint. A lapok még csak találgatják, mikor bukik meg a nicaraguai diktátor. Min­denesetre két olyan rendkívüli mozzanatra máris sor került, amely sokat elárul Somoza szorongatott helyzetéről. A gyűlölt diktátor, miköz­ben bejelentette, hogy „ma­rad mindenáron", gerillahá­­borúval fenyegette meg ge­rillaháborúban megedződött sandinista ellenfeleit. Per­sze, csak arra az esetre, ha mégsem maradna hatalmon. A gerillaharc lehetőségének puszta megemlítése egy, még kormányzó diktátor részéről, egyenértékű a csőd teljes be­ismerésével. De beismerést tett Washington is. Bár So­moza Nemzeti Gárdájának lőszerutánpótlást szállít és ezzel lehetőséget ad az utó­védharcokra, kénytelen-kel­letlen mégis felvette a­ kap­csolatot a nicaraguai rezsim ellenzékével, a nemzeti újjá­építés kormányával. Ez pedig nem jelent kevesebbet, mint­hogy a Fehér Házban sem hisznek már a diktatúra megmentésének lehetőségé­ben. A sandinisták ugyanakkor körültekintő, megfontolt kormányprogramjuk nyilvá­nosságra hozatalával már felvázolták Nicaragua jövő­jét. Tényleges demokráciát, népi hadsereget, nemzeti rendőrséget, az igazságszol­gáltatás gyökeres átszervezé­sét, a munkanélküliség fel­számolását ígérik. A Somoza­­család magánvagyonának ésszerű felhasználását, a nemzeti vállalatok megerő­sítését, nagyszabású agrár­reformot. És nem utolsósor­ban független és el nem kö­telezett külpolitikát. Az ide­iglenes kormány után meg­alakult az új törvényhozó testület, a 30 tagú nemzeti tanács is, amely az ellenzéki erők széles képviseletén ala­pul. A sandinisták programjá­nak magabiztossága mellett a felgyorsuló események is azt bizonyítják, hogy a diktatúra ellen harcoló hazafiak még soha nem álltak ilyen közel nemes céljaik megvalósításá­hoz, mint napjainkban. Barabás Péter Már csak az időpont után tesz kérdőjelet a bécsi újság. „Még a nyáron lesz autónél­küli nap?” — így teszik fel a kérdést a Lajtán túl, mert az olajáremelés, a benzinfo­gyasztás természetes korlá­tozása legfeljebb abban en­ged választást: most, vagy az ősz elején adják ki a rendel­kezést. Vita sincs már, mert a szakemberek kiszámítot­ták: a szélvédőre ragasztott címke olcsóbb megoldás, mint az adminisztrálgatást követelő, esetleg üzleteléshez vezető benzinjegy-rendszer. A címke egy-két betűjele a hétnek azt az önként válasz­tott napját jelzi, amelyen az autótulajdonos lemond ko­csija használatáról. A meg­oldás nem új, Ausztriában is, másutt is volt már Nyugat- Európában hasonló autómen­tes nap. A genfi tó partján ülésező olajminiszterek, a tizenhárom olajexportáló ország külügy­miniszterei döntöttek: újra jelentősen emelték a nyers­olaj árát. S ahogy lapozok, egyre több hír mondja el, miként kívánnak takarékos­kodni olajjal, energiával vi­lágszerte. Tokióban viszont, ahol a legnagyobb tőkés or­szágok vezetői — sok más kérdés mellett — éppen az energiaproblémáról tárgyal­tak a legtöbbet, az amerikai­ak ügyes trükkel kísérelték meg, hogy megvédjék jelen­legi, a világátlaghoz képest elképesztően magas olajfo­gyasztásuk szintjét. Az USA pénzügyminisztere büszkén közölte: az év végéig napi egymillió barrellel kevesebb olajat vásárolnak külföldön. Éppen csak azt az apró cselt engedte meg magának, hogy 1,2 millióval magasabb je­lenlegi importról beszélt, mint a valóság — azaz a csökkentés tulajdonképpen szolid kis emelés lesz... Hadd növekedjék a nagy olajcégek haszna — ők a magasabb olajárból arányosan többet tesznek zsebre ... Akad e tárgyban vigasztaló tudósítás is: Hamburgban keltezték, s a közlekedési vi­lágkiállítás szenzációiról szá­mol be. A sztárok a magas­­vasutak modelljei (a csillogó könnyűfém kabinok nyolc, húsz, negyven méterrel az útteste fölött siklanak a kar­csú betonoszlopok között kí­gyózó pályájukon), s nagy járműépítő cégek új típusú trolibuszokat mutatnak be, egyik másik jókora akkumu­látorral, vezeték nélkül köz­lekedő villamos-autóbusz. „A remény ez: a tömegközleke­dés tökéletesítésével talán elkerülhető a mindjobban fenyegető autóközlekedési csőd” — magyarázza a ripor­ter. FRANCIAORSZÁG: Szabad kéz a lakbéreknél Drágább utazások • Posta és tej Növekvő infláció — Telexjelentésünk — PÁRIZS: Kellemetlen ol­vasmányt jelentett ezen a hétvégén a franciák számára a napisajtó. Valamennyi lap ter­jedelmes listákat közöl arról, mi mindennek az ára emelke­dik vasárnaptól. A kormány, amely a „libe­ralizmus” és a „szabadver­seny’’ gazdasági filozófiáját alkalmazva egymás után szünteti meg az eddig érvé­nyes árszabályozásokat, jú­lius 1-től a lakbérek legna­gyobb részénél szabad kezet adott a tulajdonosoknak. A lakbérek várható átlagos nö­vekedése a szabad szektorban 16 százalékosnak ígérkezik, holott a­ magas bérek már ed­dig is százezreket szorítottak ki Párizs és a nagyobb vá­rosok központjaiból a peri­fériákra, a külvárosokból az elővárosokba. Július elsejétől a párizsi metró történetének legna­gyobb áremelését jelentette be: 22 százalékkal nőtt a vi­teldíj, egy vonaljegy ára 2,50 frank, egy tíz jegyből álló sorozaté 15 frank lett. (1 frank nem egészen 5 forint­nak felel meg.) Sokan olyan messze laknak, hogy kocsival járnak be; ami őket illeti, a múlt héten emelkedett a benzin ára és augusztus kö­zepére jelentették be az OPEC-országok kőolaj-ár­emelése után következő újabb üzemanyag-drágulást. A postai díjszabás 6—12 szá­zalékkal, a tej ára a júniusi 5 centimes után újabb 7 centimes-mal emelkedik ugyancsak vasárnaptól — és ezek csak a hivatalos áremel­kedések. A kiskereskedelmi árindex ugyanis emellett sok száz más árucikk felfelé kúszó árairól tanúskodik: már­ciusban 0,9 százalékkal, áp­rilisban 1, májusban 1,1 szá­zalékkal nőtt az infláció az első hónaphoz képest. És Barré miniszterelnök éppen a héten jelentette be, hogy idén — három év óta elő­ször — az évi áremelkedés átlépi a 10 százalékos küszö­böt a hivatalos statisztika szerint. (A szakszervezetek számvetése az előző két esz­tendőben is 11—12 százalé­kos inflációt mutatott ki.) Ráadásul az idei áremel­kedések fékezik a gazdasági tevékenység ütemét. Az ugyancsak július elsején életbelépő magasabb mini­málbérek, szociális jutta­tások a szakszervezetek érté­kelése szerint csak részben ellensúlyozzák a vásárlóerő megcsapolását, ami viszont méginkább korlátozza a gazdasági növekedést és nö­veli a munkanélküliek sere­gét. Az új gazdasági és politi­kai szezon borúsnak ígérke­zik. Baracs Dénes Kissinger vitte Pahlavi levelét KAIRÓ: Alexandriában An­var Szadat egyiptomi elnök vacsorát adott Henry Kissin­ger, volt amerikai külügymi­niszter tiszteletére. Az elnöki hivatalhoz fűző­dő szoros kapcsolatairól is­mert October című egyipto­mi hetilap arról ír, hogy Kissinger látogatásának po­litikai háttere van: egyrészt a közel-keleti térséggel, más­részt az iráni exsah egyip­tomi politikai menedékjogá­val kapcsolatban. A maga­zin közölte, hogy mexikói villájából Reza Pahlavi ked­den telefonon felhívta Szadat elnököt és azt mondta neki, hogy az egyiptomi államfő által ajánlott menedékjoggal kapcsolatban részletes választ ad abban a levélben, ame­lyet Kissinger nyújt át Sza­­datnak. Állítólag Szadat meg­ígérte, hogy ő is levélben vá­laszol, s úgyszintén a'' volt amerikai külügyiminiszter út­ján juttatja el azt Reza Pah­­lavinak. Árrendezés a Szovjetunióban MOSZKVA­ A Szovjetunió Állami Árbizottsága az árak további rendezése és a kü­lönböző árucikkek normális kereskedelmi forgalma érde­kében határozatot hozott ar­ról, hogy július 1-től feleme­li a nemesfémekből készült ékszerek kiskereskedelmi árát (változatlanok maradnak viszont a fogpótlások árai és növelik a jegygyűrűkhöz nyújtott pénzbeni támogatást.) Emelkednek a szőrmék, szőr­meipari, s a báránybőr ké­szítmények (a gyermekruhá­zati cikkek kivételével), a szőnyegek, és szőnyegfélesé­gek, bizonyos bútorfajták, valamint a személygépko­csik árai. ' ^ 1- tfe&i M ' u‘­­ fjijsp Magyar kukoricáért román napraforgó — Telexjelentésünk — BUKAREST. Újszerű me­zőgazdasági együttműködési forma van kialakulóban ha­zánk és Románia között. Hazánk területén, Battonya határában 1200 hektáron ro­mán hibrid napraforgó vető­maggal, román szakemberek­kel és gépekkel, nagyüzemi termesztést valósítanak meg. Battonyával szemközt, ro­mán területen Pécska hatá­rában, pedig a nádudvariak a legkorszerűbb technológiával — gépekkel és szakemberek­kel — iparszerűen művelnek 1200 hektáron kukoricatáblát. A múlt évben takarították be az első termést, ezekről a kijelölt táblákról. Már a kez­deti eredményekkel mindkét fél elégedett volt. Az idei terméshozamok is kedvező­nek ígérkeznek. A nagyszerű eredmények alapján a román fél az el­múlt napokban úgy nyilat­kozott, szeretné, ha Lehlia térségében, az állami gazda­ság területén 6000 hektáron termesztenének magyar ku­koricát, úgy, hogy a román partner megveszi a techno­lógiát a hozzávaló gépekkel együtt. Az együttműködés új vonása az is, hogy román részről nem pénzzel, hanem a többletterméssel — azaz kuko­ricával — fizetnek, ami szá­munkra is előnyös forma. Várható tehát, hogy a kezde­ti lépések után az iparszerű technológiával művelt ma­gyar kukoricát egyre nagyobb területre terjesztik ki Ro­mániában. Cserébe a magyar mezőgazdaság kiváló fajtájú, román hibrid napraforgó ve­tőmaghoz jut. Oltványi Ottó A FŐVÁROSI JAVÍTÓ-SZERELŐ VÁLLALAT vállalja hazai gyártmányú és importált­­ kemping gázkészülékek, főzök, lámpák, hősugárzók javítását XIII., Fáy u. 12/c. Telefon: 209-400, 209-218. A világ 41 tájáról a két szovjet kutató bú­várhajóval 1720 méteres mélységig ereszkedett a ten­ger szintje alá, ez eddig re­kordmélységnek számít. Az ötórás vállalkozás során a kutatók egy óra hosszat tar­tózkodtak a mélységben, mi­közben a víz alatti áramla­tokat, a víz hőmérsékletét és összetételét vizsgálták, így mondat — egy hír Nagy-Britannia és Francia­­ország illetékes köreit válto­zatlanul foglalkoztatja a két országot a La Manche csator­na alatt összekötő vasúti alagút gondolata, a francia államvasutak, az SNCF és a British Railways vezetői, je­lenti a londoni The Guardian, megegyeztek abban, hogy kö­zösen fedezik a szükséges elő­tanulmányok egymillió fontos költségét.­­ A kilenc közös­piaci országban a háztartások több energiát használnak fel, mint az ipar: a háztartásokra jut az összfogyasztás 39,9 szá­zaléka, az iparra 35,8, a köz­lekedésre az energiafogyasztás 16,6 százaléka. + Tizenhárom évi szünet után ismét a fel­vevőgép elé áll a ma 75 éves Cary Grant: a Nightwork cí­mű film főszerepét alakítja. + Áprilisban 10,2, májusban 10,3 százalékos volt a brit infláció rátája, és ezzel 1977 decem­bere óta először lépte ismét túl a 10 százalékot. ♦ Világszerte több banánt kellene termelni, ez derül ki az ENSZ egészségügyi világ­­szervezetének egyik táplál­kozástudományi tanulmá­nyából. A banán tápértéke ugyanis igen magas, 10 de­ka megfelel 1 deci lefölözet­­len tejnek, 5 deka sertés­húsnak, 1 tojásnak vagy 10 deka halnak. Többféle be­tegség ellen védő hatóanya­got, cukrot, keményítőt, ás­ványi anyagokat, A-, B1-, B2-, B6- és D-vitamint tar­talmaz, s oly könnyen emészthető, hogy gyomorbe­tegek is fogyaszthatják. ♦ Szófiában épül Európa harmadik nemzetközi auto­mata telefon- és rádióköz­pontja. A korszerű intéz­mény 1981-ben készül el, s Amerika, Ázsia és Afrika 128 országával köti majd össze Bulgáriát. ♦ Csöndes jubileumról em­lékezett meg a szovjet sajtó: 80 esztendeje indult meg a moszkvai villamos. Az előz­ményekről érdekes részlete­ket közöl az APN: a villa­mosközlekedés jóval koráb­ban megindulhatott volna, ha a város csendőrkapitánya nem akadékoskodik. Trepov ugyanis „tekintélye elleni merényletnek” tekintette, hogy a villamos az egyik próbaúton gyorsabbnak bizo­nyult a kapitány úr leggyor­sabb trojkájánál. A villamost egyébként Moszkvából sem szorította ki a metró és a többi korszerű közlekedési eszköz: jelenleg is 35 vona­lon 2 millió utast szállít na­ponta. (A moszkvai Szméná­ból) . Hétmillió brit sörkedve­lőt nem fog érinteni az ita­lokra kivetett értéktöbblet­adó június végén életbe lé­pő 15 százalékos emelése. Nekik egy pint (valamivel több, mint egy fél liter) sör továbbra is hat pennybe ke­rül majd, míg mások 40 pennyt fizetnek érte. Ma­gyarázat: ez a hétmillió em­ber­­ házilag állítja elő kedvenc italát. Számuk egyébként minden egyes ár­emelés után gyarapodik, egyre többen térnek át az önellátásra, a hatóságok pe­dig hallgatólagosan tűrik a zugsörfőzést. ♦ Brüsszeli nászútján meg­gyilkolta, feldarabolta és egy szeméttartályba dobta 23 éves feleségét dr. Mahendra Dahiya 30 esztendős indiai orvos. A holttestet megtalál­ta a belga rendőrség, de a gyilkosnak egyelőre nyoma veszett.­­ I0 százalékkal emelke­dett egy év alatt , a Koreai Népi Demokr­atikus Köztár­saság ipari termelése, s ez­zel túlszárnyalták a máso­dik hétéves tervidőszak elő­irányzatát. Ebben a hét év­ben 3 ezer új ipari létesít­mény kezdte meg a terme­lést, s az ország ma már saját erőből fedezi teljes gépszükségletét.­­ Növekszik a metrón el­követett bűncselekmények száma Párizsban és New Yorkban. A párizsi metrón tíz éve 113 utas ellen követ­tek el erőszakos bűncselek­ményt, míg idén — csupán januárban — 106 utast és 23 közlekedési alkalmazottat ütöttek le, raboltak ki vagy gyilkoltak meg — jelenti a Humanité. A New York He­rald Tribune pedig arról tu­dósít, hogy a városi metrón elkövetett bűncselekmények száma az idei első negyedév­ben 10 százalékkal magasabb volt, mint tavaly . Ugye, megmondtam előre, hatásos!... hogy ez a hajnövesztő nagyon --------telex • Az Uganda­ hatóságok elrendelték a gépjárművek éjszakai közlekedési tilal­mát a főváros körzetének legfontosabb útvonalain. Kampalát néhány nappal ezelőtt tömegmegmozdulá­sok rázták meg.­ A tünte­tők a leváltott Yusuf Bule elnök híveiből kerültek ki. Állítólag újabb munkabe­szüntetéseket akartak szer­vezni. (AP) 0 Lord Carrington brit külügyminiszter háromna­pos látogatásra Kuala Lumpurba érkezett. Az an­gol diplomácia vezetője ta­lálkozik a malaysiai kor­mányfővel. (AFP) 0 Sam Nujoma, a Dél­nyugat Afrikai Népi Szer­vezet elnöke Szófiában saj­tóértekezletet tartott. El­mondta, hogy a SWAPO vezetésével a namíbiai nép kész folytatni fegyveres küzdelmét. Közölte, hogy Szervezete képviseltetni kí­vánja magát az el nem kö­telezettek havannai érte­kezletén. (ETA)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék