Hétfői Hírek, 1981. január-június (25. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-03 / 1. szám

XXV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1981. JANUÁR 3., SZOMBAT ARA: 2,20 FORINT {.fii. Hogyan lehet piacot szerezni? | SVVW.XXVVVVCVVWCVV.NXVNMvV'XWv'.N I ( Egyetemi felvételikről i Népbetegség-e i a reran? ' ] Üdülési tájékoztató \ V\\\\\\\\\\\\\ ?OS>XVNVOCCCSNXVVV^VV jt ÁB-bébik ; Tárgyak j rabjai \ A lottó nyerőszámai j az ötödik oldalon j Az Elnöki Tanács fogadása A Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek ve­zetői január 2-án az új év alkalmából jókívánságaikat fejezték ki Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Elnöki Tanács fogadá­sán részt vett dr. Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, valamint Ka­tona Imre, az Elnöki Tanács titkára. A fogadás szívélyes légkörben zajlott le. A Madách Színház társulata január 10-én mutatja be „Az ember tragédiájáét, Madách Imre drámai költeményét, Lengyel György rendezésében. Képünkön: Huszti Péter (Lu­cifer), Almási Éva (Éva) és Juhász Jácint (Ádám). (Össze­állításunk a 4. oldalon.) Losonczi Pál köszöntője vo­r , újévi Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke ja­nuár 1-én, újévi köszöntőt mondott a rádióban és a te­levízióban. Tisztelt Honfitársaim! Kedves Elvtársiak! Szokásunkhoz híven, ha­gyományosan elbúcsúztattuk az óévet, és reményteljesen köszöntjük az új esztendőt. Erőinket keményen próbá­ra tevő esztendő van mögöt­tünk. Nem minden sikerült úgy, ahogyan szerettük vol­na. Mégis jó érzéssel és el­ismeréssel állapíthatjuk meg, hogy­­ népünk a nehezebb gaz-­­­dasági körülmények kö­­­­zött is becsülettel helyt­állt. Közös erőfeszítéseink ered­­­ménye, hogy ha szerény mértékben is, de több terü­leten előbbre léptünk, a népgazdaság egyensúlyi hely­zete a tervezettnél kedve­zőbben alakult, az elért élet­­színvonalunkat megvédtük, javultak az életkörülmények. A távozó esztendő nem kevés gondot és még több feladatot hagyott ránk. Meg­oldásukhoz világos progra­mot adott a XII. pártkong­resszus, amikor népünk óhajával egyezően megerő­sítette eddigi politikánkat, és kijelölte a szocializmus építésének soron levő fel­adatait. Az országgyűlés legutóbbi ülésén törvénybe iktatta a VI. ötéves népgaz­dasági tervet. Az előirány­zott szerényebb növekedési ütem és a magasabb minő­ségi követelmények előtérbe helyezése lehet csak a jár­ható út. Teljesen, világos, hogy fejlődésünk többé nem alapulhat a puszta mennyi­ségi növekedésen, minden területen fokozott jelentősé­ge van, a szervezettebb, jobb munkának és a minő­ségnek. Ezeknek a követelmények­nek kell megfelelnünk már az idén is. Ésszerűen, taka­rékosan kell bánnunk anya­gi és szellemi erőforrásaink­kal. Jó minőségű árural, a mainál sokkal jobb szolgál­tatásra, valódi értéket te­remtő alkotásra van szük­ség az ipari és a mezőgaz­dasági termelésben, a kultú­rában, az igazgatásban, éle­tünk min­den területén. A munkaidőt mindenütt­­ hasznos, céltudatos tevé­kenység töltse ki, oko­sabban, kezdeményezőb­ben és felelősebben kell dolgoznunk a vezetésben és a végrehajtásban egy-­­­aránt. Mindez elengedhetetlen feltétele annak, hogy ered­ményeinket megszilárdítsuk, a további fejlődést megala­pozzuk. Nem tervezhetjük az életszínvonal jelentős eme­lését, de azt igen, hogy a jobb munka, az értékesebb teljesítmény nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsüléssel járjon. Célunk nemes, fel­adatunk nagy, hogy az el­ért életszínvo­nalat megőriz­zük, és ezzel együtt lehető­ségeink szerint tovább ja­vítsuk az életkörülményeket. Ennek megfelelően tovább folytatódik a lakásépítés, a gyermekintézmények, az ok­tatás és az egészségügyi há­lózat fejlesztése. Munkánk eredményével összhangban tovább javul életünk általá­nos kulturál teása és minő­sége. Hazánk minden becsü­letes polgára létbiztonságban élhet, tisztességgel­­ végzett munkája szerint boldogulhat. A nehezebb feltételek elle­nére is nagy figyelmet for­dítunk a sokgyermekes csa­ládok, a gyermeküket egye­dül nevelő szüleik és az ala­csony nyugdíjból élők, a pá­lyakezdő és családala­pító fiatalok gondjainak enyhí­tésére. Társadalmunkban megvan a feltétele, népünkben az elhatározás és az akarat , ah­hoz, hogy ezt meg is való­sítsuk. Kimeríthetetlen erő­forrásunk népünk­­ szorgalma, tehetsége, ös­szeforrossága, a fejlődő szocialista demokrá­cia, az együttgondolkodás és az együttes cselekvés. Támaszkodhatunk nagy vívmányunkra, a helyes politikával, a sok küzde­lemmel és munkával megteremtett szocialista nemzeti egységre. A szocialista összefogást, a népünk millióit szoros egy­ségbe fűző szövetségi politi­kát féltő gonddal kell óv­nunk és erősítenünk. A szocializmus építésében elért eredményeikkel megala­poztuk tekintélyünket a vi­lágban. Ezt az erkölcsi tő­két a jövőben is arra hasz­náljuk fel, hogy hozzájárul­junk építőmu­nkánk nélkü­lözhetetlen nemzetközi fel­tételének biztosításához, a béke megvédéséhez. Szövet­ségeseinkkel, a Szovjetunió­val, a Varsói Szerződés or­szágaival vállvetve, minden haladó, békesze­­rető erővel összefogva azért harcolunk, hogy a béke fennmaradjon, az enyhülés folytatódjék. Küzdünk azért, hogy szűn­jön meg az imperialisták ál­tal szított fegyverkezési ver­seny, amely nagy anyagi ter­heket ró a népekre és fo­kozza a háborús veszélyt. Változatlanul hitet teszünk amellett, hogy a vitás kérdése­ket tárgyalásokon rendezzék, és a népek maguk döntsenek sorsuk felől. A Magyar Nép­­köztársaság a békés egymás mellett élés politikáját foly­tatja, kapcsolatainak bővíté­sére törekszik a más társa­dalmi berendezkedésű orszá­gokkal is. Népünkben és­­ha­zánkban mindenki jó szö­vetségesre talál, aki a nem­zetközi biztonságért, az eny­hülésért és az egyenrangú kapcsolatok fejlesztéséért munkálkodik. Tudjuk, hogy amikor ország­építő felada­taink jó megoldásán fárado­zunk, egyben a béke, a ha­ladás egyetemes ügyét is előbbre visszük. Népünk bizakodva tekint­het előre, mert szilárd ala­pokra építheti a jövőt. So­rainkat m­ég szorosabbra zárva, erőinket egyesítve fogjunk hozzá a ránk váró tennivalókhoz! Az új év első napján pár­tunk Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében kívánok országunk valamennyi állampolgárá­nak, egész magyar népünk­nek, népünk valamennyi ba­rátjának eredményekben gazdag, boldog és békés új esztendőt. Budapesten az elmúlt évben 11490 lakás készült el, ebből ezerkétszáz a Gyöngyösi úton. A tervek szerint tovább bővítik a XIII. kerületi új lakótelepet. (Apostol f£lv.) „ Nem!" a fegyverkezési h­ajszára Államfők újévi üzenetei tús veszély ellen” I­mon-Újév alkalmából államfők, vezető politikusok foglaltak állást fontos bel- és külpoli­tikai kérdésekről. Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottsága főtitkára, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke a szovjet néphez intézett újévi üdvözletében kijelentette: „A Szovjetunió külpoliti­­­káj­a világos célokat követ. Azt kívánjuk, hogy a világ valamennyi népe békében éljen. Elkötelezettségünk a szabadság, az igazságosság és a haladás eszméi iránt me­gin­gathata­tlan. A szovjet­­emberek hatá­rozottan fellépnek a le­szerelésért, az együtt­működés megerősítéséért és egyértelmű „nemet” mondanak a fegyverke­zési hajszára, az impe­rialista politika által ki­váltott viszályok továb­bi kiélezésére.” „A Szovjetuniónak szerte a világon számos a barátja. Az újév alksfonáiból legjobb kívánságainkat tolmácsoljuk a szocialista közösséghez tartozó országok dolgozói­nak, a kommunista és mun­kás-, a nemzeti-demokratikus pártoknak, mindazoknak, akik harcoknak az imperia­lizmus, a reakció és a hába-dobta Leonyid Brezsnyev. Henryk Jablonski, a Len­gyel Államtanács elnöke az újév alkalmából beszédet mondott a varsói televízió­ban. Emlékeztetett arra, hogy az ország igen nehéz eszten­dőt zárt. Az­­államfő rámu­tatott, hogy 1981-ben számos bonyolult problémát kell megoldani. „A megújulás program­ja mellett kialakulóban van a józan ész és a fe­lelősségtudat széles front­ja, amely egyesíti a LEMP és a többi párt tagjait, a pártonkívülieket, különbö­ző világnézetű embereket, a különböző nemzedékeket.” Ez az erősödő egység — hangsúlyozta Jablonski — a mi legfontosabb erőnk. Jablonski köszönetet mon­dott a Szovjetuniónak és a többi szocialista országnak a Lengyelországnak nyújtott segítségért. Lengyelország hű volt és marad szövetségesi kapcsolataihoz — mondotta. Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, csehszlovák köztársasági elnök újév al­kalmából mondott rádió- és televíziós beszédében meg­állapította: „Népünk részére az elmúlt év a politikai és gazdasági stabilitás, a ked­vező társadalmi fejlődés újabb esztendeje volt.” — FOLYTATÁS A 2. OLDALON — Beszélgetés Gyebroszky Andrásné vezérigazgatóval • Piacról, • divatról, • munkáról, • pénzről A BT új tagjai NEW YORK: Az új évben változik az ENSZ Biztonsági Tanácsának összetétele. A 15 tagú testületben a következő két évre helyet foglal Íror­szág, Japán, Spanyolország és Uganda képviselője. A tá­vozók: Banglades, Jamaica, Norvégia, Portugália és Zam­bia. Januárban a kínai ENSZ-delegátus a Biztonsági Tanács soros elnöke. A lakosság érdekében Ellátás olajból, gázból, benzinből Miként teljesítették tervüket, s milyen lakossági ellátást ígérnek 1981-re — erről tájékoztatták a HH-t az országos Kőolaj- és Gázipari Trösztnél. — Feladatainkat az ötéves tervben a tervezettnél 4400- zal kisebb létszámmal oldot­tuk meg — közölte Péceli Béla műszaki vezérigazgató­helyettes. — A kőolajter­melést az újabb algyői, sző­­regi, szeged-móravárosi, va­lamint a ferencszállási, battonyai és a kiskunhala­si telepek termelésbe állí­tásával, a másodlagos tech­nológiák széles körű alkal­mazásával sikerült 200 ezer tonnával túlteljesíteni. Föld­gáz- és egyéb gázipari ter­mékekből is túlteljesítettük a tervet. Mindez együttvéve öt év alatt 2,7 millió tonnányi kőolajimport megtakarítását eredményezte. Az V. ötéves tervben összesen 140 ezer új ház­tartást kapcsoltunk be a földgázhálózatba. — FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON — Mérséklődik a szél Hidegebb idő A várható időjárás: nyu­gat felől fokozatosan meg­növekszik a felhőzet. Több­felé havazik. A szél délnyu­gatira fordul, de kissé mér­séklődik. Hidegebb idő lesz: a legmagasabb nappali hő­mérséklet szombaton +1, —4 fok körül várható. Éjszaka —3 és —8 fokra hűl le a le­vegő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék