Hétfői Hírek, 1981. január-június (25. évfolyam, 1-26. szám)

1981-05-18 / 20. szám

Languszta reggelire, Mindhalálig zene a kertmozikban A szabadtéri mozik — a kedvezőtlen időjárás ellené­re — már két hete megnyi­tották kapuikat. Az idei nyá­ron nagy sikerű filmeket mu­tatnak be az országos pre­mier előtt a margitszigeti Vörösmarty Kert­ és a Cse­peli Parkmozi­ban. A Margit­szigeten először egy olasz vígjáték, a „Languszta reg­gelire” kerül műsorra Enrico Montesano, Claude Brasseur, Janet Agren és Claudine Augier főszereplésével. Má­jus 28-án mutatják be a „Kabaré” világhírű rendező­jének,Bob J­osse-nak „Mind­halálig zene” című filmjét. Június első napjaiban ke­rül a közönség elé a „Kóma” című izgalmas krimi, amely-­­nek történetét már sokan jól ismerik a Rakéta Regényúj­ságból. A júliusi programban szerepel Michel Piccolival a főszerepben az NSZK—USA kooprodukcióban készült bűnügyi film, A túlélés ára. Bemutatják az „Olsen ban­da” című dán alkotást, az Olaszországban készült „Sze­relmeim"-et, valamint egy modern zenés amerikai punk­­fil­met, az „Ü­vegtörők" -et. A Csepeli Parkmoziban május végéig Mészáros Gyu­la rendező „Pogány Madon­na” című filmjét vetítik, a főszerepben Bujtor Istvánnal. Itt is láthatják a nézők a „Languszta reggelire”, a „Mindhalálig zene” és a „Róma” című filmeket. Be­mutatják a „Sivatagi show” című amerikai természet­filmet és egy izgalmas olasz társadalmi történetet, a „Já­­tékszer”-t. A Budai Kertmo­ziban az elmúlt fél év leg­sikeresebb filmjeit játsszák. Az Állami Bábszínház szombaton délután mutatta be J. Swift—Kardos G. György „Gulliver Liliputban” című báb­játékát, Petrovics Emil zenéjével, Kovács Gyula rendezésé­ben. A címszerepet — képünkön — Patak­y Imre alakítja. Partnerei között van: Havas Gertrud, Szöllősy Irén, Elekes Pál, Hetesy László 4 Kl DO krón © A KISZ Központi Mű­vész Együttese május 19-én, kedden este hangversenyt ren­dez a Zeneakadémián a KISZ X. kongresszusa tiszteletére. Közreműködik az együttes központi-, egyetemi-, úttörő- és kisdobos-énekkara, vala­mint az I. István Gimnázium szimfonikus zenekara. $­ SZERZŐDÉSEK. Az ősz­től a Budapesti Nemzeti Szín­ház társulatának tagja lesz Udvaros Dorottya, Bubik Ist­ván, Eperjes Károly, Hollósi Frigyes, Újlaki Dénes és Vég­vári Tamás.­­ TÖRÖCSIK MARI ala­kítja az egyik főszerepet Krú­dy Gyula „Ál-Petőfi” című művének tévéváltozatában, melyet Lányi András rendez. m EGY KIS HAZAI. Ez­zel a címmel az idén nyáron is megrendezi vidám zenés műsorát a­­'Magyarok Világ­­szövetsége. Június 15-től tíz alkalommal kerül sor az ösz­­szeállításra a pesti Vigadó­ban, Vámos László rendezé­sében. A szereplők között van Almási Éva, Galambos Erzsi, Felföldi Anikó, Hámori Ildi­kó, Gyurkovics Zsuzsa, Besse­nyei Ferenc, Haumann Péter, Psota Irén, Pászthy Júlia és Harsányi Gábor. A TÁRLAT — PÁLMÁK KÖZT. Szarvason, az arboré­tum pálmaházában vasárnap nyílt meg Bolza Mariette ki­állítása. Olaj és akvarell ké­pei a természet szépségeit, varázsos formáit ábrázolják. A kiállítás május 31-ig te­kinthető m­eg. ® LINDA. Ezzel a címmel július elején 13 részes, egyen­ként egyórás bűnügyi film­sorozat forgatása kezdődik a televízióban, Gát György ren­dezésében. A sorozat állandó szereplői: Pécsi Ildikó, Görbe Nóra, Harsányi Gábor, Bod­rogi Gyula, Szerednyei Béla, Gáti Oszkár és Deme Gábor. Látványos karate-jelenetek is lesznek a filmben. Emiatt Görbe Nóra, aki egy rendőrt alakít, hónapok óta tanulja ezt a nem éppen könnyű és nőies sportot. Már megsze­rezte a zöld övét... © BORBÉLY GYULA Liszt-díjas érdemes művész, az Operaház karmesterének hamvasztás utáni búcsúztatá­sa hétfőn, 13 órakor lesz a Rákoskeresztúri temetőben. © WEÖRES SÁNDOR szer­keszti és vezeti május 22-én pénteken este, 8 órai kezdet­tel a Fészek Klubban meg­rendezésre kerülő „Gitár és líra” című irodalmi műsort, melynek közreműködői: Rutt­kai Éva, Ágay Karola, Káro­lyi Amy, Sinkovits Imre és Szendrey-Karper László.­­ A BOJTORJÁN együttes nagy sikerrel vendégszerepelt a minap az NSZK-ban, a a frankfurti nemzetközi country-fesztiválon. Az együt­tesről interjút készített a Nash­ville-i (USA) televízió is.­­ A STÚDIÓSZÍNHÁZAK találkozóját június 1—10. kö­zött rendezik meg Miskolcon. A résztvevők között van a budapesti Nemzeti Színház, a Vígszínház, a Debreceni Cso­konai Színház, és a Miskol­ci Nemzeti Színház, valamint a Népszínház és a Stúdió „K" együttese. Elmarad... Az idei gyermeknapra, május 31-re a tévé előze­tes programja még azt ígérte, először láthatjuk együtt a képernyőn Ruttkai Évát, két testvérével: Rutt­kai Ottóval, a Thália Szín­ház művészével és Ruttkai Ivánnal. Mindhárman gyermekszínészként kezd­ték, aztán szétváltak élet­útjaik, hosszú évtizedek után most szerepelnek is­mét együtt — egy bohóc­számmal. Az érdekesnek ígérkező produkció — sajnos — el­marad. A felvételre a ki­tűzött napon nem kerülhe­tett sor, mert Ruttkai Éva berekedt. Kérte, hogy ha­lasszák el két-három nap­pal a forgatást, addigra meggyógyul. Hiába. A mű­sor szerkesztői közölték, máskorra már nem tudnak stúdiót szerezni. Kár! © A VII. DUNAMENTI FOLKLÓR FESZTIVÁLT jú­lius 22—26-ig rendezik meg Baján, Kecskeméten, Szek­­szárdon, Decsen, Pakson és Dunaföldváron. © JORGE DONI, a világ­hírű Béjart-balett szólistája június 7—8-án az Erkel Szín­házban vendég­szerepel. Part­nere Csarnóy Katalin lesz, aki jelenleg ugyancsak — vendégként — a Béjart-együt­­tes szólótáncosnője.­­ BÁRTFAY ÉVA, a gra­­zi operaház magánénekesnője május 29-én a Traviata, jú­nius 3-án pedig a Pillangó­­kisasszony címszerepét ének­li Szegeden. TIT-program Húsz egyetem A Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat az idei nyá­ron több mint­ húsz nyári egyetemet szervez az ország különböző városaiban. Ilyen tanfolyamok színhelye lesz a többi között Budapest, Kecs­kemét, Esztergom, Veszprém és Nyíregyháza. A hazai ven­dégek mellett számos külföl­dit is várnak. A szezont Kecskeméten nyitják meg az Óvodapedagógiai nyári egye­temmel. Az ötnapos kurzus témája: az érzelmi nevelés az óvodákban. Gyulán az eszperantó nyelvről tartana­k tanácskozást és biztosítják, hogy a hallgatók nyelvtudá­sukat is fejleszthessék. A környezetvédelem, a termé­szetvédelem, az erdészet lesz a témája a soproni nyári egyetem előadásainak, ame­lyeket magyar, angol, német és orosz nyelven hallgathat­nak a részvevők. A balato­ni nyári egyetem veszprémi tanfolyamán a Balatonról és környékéről lesz szó. Eszter­gomban nyílik meg július közepén a Duna-kanyar mű­vészeti nyári egyetem, amely­nek tematikája felöleli a Ko­­dály-módszer eszközeit, s a hallgatóknak szolfézs és is­kolai énektanítási gyakorla­tokat mutatnak be. Kilenc év után ismét Tánc- és popdalfesztivál a képernyőn Ezerkétszázból — negyven!­ Döntő: augusztus 21-én . ..Jó, hogy engem néz a két szemed... Nem kell mindent értened... Limbó­­hintó... Nyári csókok, őszi könnyek... Kuka-blues ... — vajon melyikből lesz sláger és melyik tűnik el a feledés homályában? A válaszra már nem sokáig kell várni, mind­össze a 9 évi szünet után fel­támadt táncdalfesztiválig. Vidor Máté, a seregszem­le szerkesztője éjszakáit he­tek óta a rádió 22-es stúdió­jában tölti. Itt rögzítik mag­nószalagra azokat a számo­kat, amelyek részt vesznek majd a vetélkedőn. Kotta­hegyek fedezékében figyeli éppen a Stúdió 11. játékát. A szünetben beszélgetünk. — A seregszemle új címe: Tánc- és popdalfesztivál. Az elődöntők augusztus 1-én, 8-án és 15-én lesznek, a döntő pedig augusztus 21- én. Színhely mind a négy alkalommal: a Nemzeti Szín­ház. A televízió zenei főosz­tálya egyébként a múlt év nyarán határozta el, hogy is­mét megrendezi a magyar könnyűzene parádéját, már csak azért is, hogy reális ér­tékrendet alakítson ki a szer­zők és előadók alaposan fel­duzzadt mezőnyében, a je­lenlegi, főként üzleti szem­pontokra támaszkodó mani­pulálások helyett. Felhívá­sunkra több mint 1200 kom­pozíció érkezett, jeligés borí­tékokban. Egy szerző legfel­jebb három számmal pályáz­hatott. öttagú szerkesztőbi­zottság egy hónapon át is­merkedett az anyaggal, s vé­gül is negyvenet választott ki nyilvános bemutatásra. A jeligés borítékok felbontása után, mi is meglepődtünk, milyen sok mindeddig telje­sen ismeretlen zeneszerző és szövegíró került a legjobbak­­ közé! Az egyes számok elő­adóit a szerzőkkel megbe­szélve választottuk ki. Tallózzunk a névsorból! Az ismert szerzők között találjuk Fényes Szabolcsot, Nádas Gábort, Gábor S. Pált, Dél­husa Gjont, Fenyő Miklóst, Bágya Andrást Koncz Ti­bort, a szövegírók névsorát pedig S. Nagy István, Sze­nes Iván és Bradányi Iván vezeti. — Előadók? — A többi között Kovács Kati, Cserháti Zsuzsa, Kor­­da Beáta, Bódy Magdi, Vincze Viktória, Korda György, Ernyei Béla, Sasvári Annamária és a mindössze 9 éves Ulmann Mónika. — Díjak? — A három elődöntőn hét­tagú szakmai zsűri adja a pontokat, a 15 döntőbe ke­rült szám között pedig 13 ta­gú nemzetközi zsűri állapít­ja majd meg a sorrendet. Szavaz a közönség is, az ő pontjaik lényegesen befolyá­solhatják a végeredményt. A versenyben részt vevő szá­mok egyébként a fesztivál kezdetével egy időben hang­­lemezen is megjelennek. (garai) Könyvújdonságok Hét koporsó és az Áldozatok A Móra kiadó figyelmet felkeltő, szép borítójú — Kö­böl Vera munkája — köny­vet jelentet meg „Hét ko­porsó” címmel. A szerző, Barta János korabeli doku­mentumok — főleg Kazinczy írásainak és az előkerült per­­iratoknak — felhasználásá­val érdekes könyvet írt a magyar jakobinusok mozgal­máról, vezetőinek a legna­gyobb titokban 1795 tavasz­utáján megrendezett temeté­séről. Ugyancsak a Móra ki­adó újdonsága Dobos Ilona: Áldozatok című kötete, amelynek szerzője 25 éve gyűjt meséket, mondákat, ezek egy részét adja most közre. A Diákkönyvtár so­rozatban lát napvilágot Arany János: Toldi-ja. „A világ legszebb lovai" címmel a négylábúakról szóló törté­neteket ír Simai Mihály. Bár még több mint egy haz választ el az ünnepi könyvhét megnyitójától, ér­demes egy-két kötetet elője­gyeztetni. A Magvető ezút­tal is jelentkezik a könyv­seregszemlén a „Körkép ’81”­­gyel. A többi között Bertha Bulcsú, Csurka István, Gal­­góczi Erzsébet, Kolozsvári Grandpierre Emil, Moldova György és Vészi Endre írá­sait olvashatjuk a kötetben. Szőnyi Jenő grafikái Szőnyi Jenő grafikusmű­vész karikatúrakiállítása a hét végén nyílt meg a Mar­­cibányi téri Művelődési Köz­pontban. Festők, énekesek, színészek, írók és karmeste­rek „ábrázolatai” láthatók a tárlaton. Gregor József operaénekes „Tetszik, nem tetszik, tudo­másul kell venni: általában többen járnak mérkőzésre, mint színházba” — olvashat­juk abban a minap megje­lent elmefuttatásban, amely a színészek és a futballisták között von párhuzamot, hang­súlyozva, hogy közös köte­lességük: a közönség szóra­koztatása, a lehető legmaga­sabb fokon. Az írás sok megállapításával egyet lehet érteni, a kiindu­lás azonban kissé sántít. A hivatalos statisztikai adatok szerint ugyanis 1980-ban — a korábbi évekhez hasonlóan — a budapesti színházak elő­adásait 3 millió 285 ezren tekintették meg, az NB 1-es és NB II-es, valamint a ha­zai válogatott labdarúgó-mér­kőzéseket pedig — ugyan­csak a fővárosban —, mind­össze 850 ezren. S mindehhez még hozzátehetjük: a buda­pesti színházak — néhány kevésbé sikeres produkciótól eltekintve — naponta táblás házak előtt játszanak. És még többen váltanának je­gyet, ha jutna mindenkinek. A labdarúgópályákon viszont még a legjelentősebb bajnoki találkozókon is foghíjasak a lelátók... "­ {££»& M < wKWf Jjer ■< í;W £m is JlU /At I5V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék