Hétfői Hírek, 1982. január-június (26. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-02 / 1. szám

Előbbre akarunk lépni vívmányaink gyarapításában LOSONCZI PÁL ÚJESZTEND KÖSZÖNTŐJE Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke január 1-én újévi köszöntőt mondott a rádióban és a televízióban. Tisztelt honfitársaim! Kedves elvtársak! Új esztendőit köszöntünk. Ilyenkor szokásunkhoz híven mérleget készítünk a múlt esztendőről és kifejezzük egymásnak jókívánságain­kat az új évre. Milyen is volt a múlt esz­tendő? Nem mondható sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint más, előző éveink. Folytatása volt annak a XXVI ÉVFOLYAM, I. SZÁM­ÁRA: 2­20 FORINT 1982. JANUÁR 2., SZOMBAT munkának, amelyet kipró­bált, bevált politikánk szel­lemében 25 éve folytatunk. Eredményekben gazdag ne­gyedszázadunkról méltókép­pen emlékeztünk meg ma­gunk és megemlékeztek má­sok is. Nyugodt lelkiismeret­tel mondhatjuk, hogy bár­sok minden történt a világ­ban és itthon is bőven akadt tennivalónk, fejlődésünk tö­retlen volt. Ennek a negyed­századnak az eredményeit nyugodt lelkiismerettel vál­lalhatjuk most és a követ­kező nemzedékek előtt is. Népgazdaságunk a súlyo­sabb nemzetközi feltételek ellenére tovább szilárdult és új módon, az új követelmé­nyeknek megfelelően kezd dolgozni. Gazdálkodásunk­ban már jelentkeznek erőfe­szítéseink első eredményei. Két fő célunknak megfelelően a külgazdasági egyensúly javult és életszínvonalunkat megőriztük. Hazánk politi­kai,­­ gazdasági és társadalmi eredményeiről határainkon túl is elismeréssel beszélnek. Ennek kézzelfogható jele, hogy a külső piac a világ­­gazdasági hanyatlás ellenére, növekvő bizalommal fogadja termékeinket. Ez alkalommal is megkö­szönöm a párt- és az állami vezetés nevében munkás­osztályunknak, szövetkezeti parasztságunknak, értelmi­ségünknek, társadalmunk minden más rétegének, min­den jószándékú állampolgá­runknak a közös, nagy célok elérése érdekében kifejtett erőfeszítését. Kedves barátaim! Feszültségekkel terhes vi­lágban élünk. Terveink meg­valósításának külső feltételei nem javultak tavaly sem. Munkánk belső feltételeinek alakulásában viszont kedve­ző változások tapasztalha­tók. Városokban, községek­ben egyaránt szaporodnak a közös gondolkodás,, a közö­sen végzett munka, a szor­galom biztató eredményei. Jó a politikai légkör, a lét­­biztonság, aktív a közélet, így nemzeti­­ célkitűzéseink elérése során ki-ki szemé­lyes elképzeléseit is valóra válthatja. Szocialista társadalmunk­ban a politikát a vezetés és a közvélemény együttes erő­feszítései alakítják és eme­lik a közügy rangjára. A Magyar Szocialista Munk­ás­párt kipróbált politikája, a Hazafias Népfront program­ja egész dolgozó népünk eszére és szívére apellál. In­nen a színes vitáikban ala­kuló szocialista nemzeti egy­sé­g, amelyet a különböző társadalmi rétegek nemzeti­ségre,­­vallásfelekezetre, kor­ra és nemre való tekintet nélkül a sajátjuknak érez­nek és vallanak, s amelynek örvendetes eredménye a po­litika, a gazdasági és a tár­sadalmi stabilitás. Eredményeink nem vitat­hatók, de óvakodnunk kell azok túlértékelésétől. Vala­mennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van még a ve­zetésben, a vállalatok, in­tézmények irányításában, a társadalom fejlesztésében. Szocialista céljaink, gazda­sági helyzetünk realitásai és a­­ világpiac helyzete arra kényszerítenek, hogy mun­kánkban a fő figyelmet az 1982-es esztendőben is két nagy feladat megoldására összpontosítsuk: a külgazda­sági egyensúly további javí­tására és az életszínvonal megőrzésére, vagyis egész életünk nyugodt, biztonsá­gos körülményeinek fejlesz­tésére. Ez reális, megvalósít­ható cél Kedves elvtársaik! Napjainkban nőnek a nagyvilág gondjai, veszélybe kerültek az enyhülés ered­ményei. Az imperializmus reakciós erői­ elvesztett pozí­cióik visszaszerzésére törek­szenek. Katonai erőfölény­nyel szeretnék akaratukat a világra kényszeríteni. Nem akarják tudomásul venni,­­ hogy a népek szabadon akar­nak élni, a történelem kere­két nem lehet visszafordíta­ni. Az erőviszonyok egyen­súlya kialakult és ez a ga­ranciája annak, hogy a ha­ladás és a béke erői nélkül, vagy azok ellenére ma már nem lehet tenni semmit a világon. A mi véleményünk a világ nagy kérdéseiben világos. A béke elkötelezett hívei va­gyunk. Barátainkkal és­ szö­vetségeseinkkel szoros egy­ségben, nem kíméljük erőin­ket azért, hogy az enyhülést, a békét és a haladás ügyét megoltalmazzuk. Ennek ér­dekében pártunk és kormá­nyunk a jövőben is folytat­ja aktív, széles körű nemzet­közi tevékenységét. Békénk, biztonságunk, szo­cialista fejlődésünk szem­pontjából különös fontossá­— FOLYTATÁS A 3. OLDALON — Derűlátók, borúlátók Belgium népe néz a leg­nagyobb borúlátással az új esztendő elé a világ népei közül, a legtöbbet viszont a görögök várnak tőle — ez derült ki a Gallup Intézet 24 országban végzett közvéle­mény-kutatásából, amelyet a Cambio—16 című madridi lap közölt szilveszteri szá­mában. Sajátos módon a de­rűlátó nemzetek közé tar­toznak a chileiek, brazilok, uruguayiak, svédek, az ar­gentínaiak, ausztrálok, japán­ nők, svájciak és az ecuado­riak. Előrejelzés Változékony Kissé hűvösebb idő várha­tó a következő napokban, s kisebb havazások is kialakul­hatnak. A nappali hőmérsék­leti maximumok 0 és + 5 fok között alakulnak. A követke­ző hét folyamán változékony időjárás valószínű. Erősen felhős és gyengén felhős idő­szakok váltogatják majd egy­mást. Elsősorban eső kiala­kulására lehet számítani, de havazások is előfordulhat­nak. A hőmérséklet csúcsér­tékeiben lényeges változás nem valószínű. A minimum­ra a 0 fok körüli értékek lesznek a jellemzők. A nagy­fokú változékonyság fokozot­tabban igénybe veszi szerve­zetünk ellenállóképességét. Gyakrabban megfájdulhat a fejünk, élénk, feszült, ideges állapotba kerülhetünk. Szombaton: +4, 9 fok. Dozier-ügy Veronában van a tábornok? RÓMA: „a vizsgálatok egyetlen konkrét eredménye, amit a kezünkben tartunk: a fotó, amelyet a »Vörös Brigádok« 2. számú közle­ményével együtt kaptunk” jelentette ki Peppino Gnisci veronai prefektus a Dozier tábornok elrablását követő 13. napon. Gnisci szerint a korábban kétesnek nevezett bizonyíték néhány részletének segítsé­gével igyekeznek a terroris­ták néhány titkához hozzá­férni, hogy megtervezhessék a további nyomozást a NA­TO dél-európai erőinek he­lyettes főparancsnoka és el­rablói után. Egyébként újabb rendőri egységek érkeztek Veroná­b­a, ahol módszeres házkuta­tások folynak. A legújabb értesülések szerint feltéte­lezhető, hogy a tábornok börtöne Veronában vagy környékén van. Éjszakai nappal a fővárosban Hangulatos évnyitány Kutyahúzta lángos és itókagyűjtögetők Tulajdonképpen már 30- án megkezdődött Pest-Budán az utcai trombitahangver­­seny. De ez még nem volt az igazi: egyelőre csak a ser­­dületlen, ifjúság fújta a pa­pírkürtöket. De csütörtökön, délutántól hajnalig már a serdült, sőt élemedettebb polgárok is bömböltették, s fővárosunk népe, házon kívül és házon­­ belül, felszabadult jókedvvel köszöntötte a kö­zelgő, majd beköszöntő új­évet: 1982-t. Némi mozaiktöredék a vá­rakozás óráiról. 18 óra, Emke-sarok. Há­rom lány és három fiú, pi­ros műorrok­kal és fekete csákóikkal. Az egyik lány: — Gyere­kek, most feldobjuk magun­kat Jenőékhez és felfaljuk az összes töltött káposztájukat! Az egyik fiú: — Nem le­het, Jutkáékkal már tegnap este felettük az egészet. Egy másik lány: — Mit esznek azok ma vacsorára? Egy másik fiú: — Semmi baj! Otthagytunk nekik két csomag rágógumit... Csődület a Dohány utca sarkán. Egy szakállas férfi egy jól megtermett farkas­kutyával kiskocsit huzat. — Itt a lángos és a forró tea! — ordítja. — Mindegyikből tízet! — rendelkezik egy fiatalember és rögtön fizet. Aztán egy zöld cowboykalapot nyom az árus fejébe: — Ez a magáé, ráadásnak. 20 óra 15 perc, Batthyány téri metróállomás. Gitáros fiú az utcára felvezető lép­csőn, előtte egy harmonikás leányzó. Az elköszönő év slá­gereiből adnak egyveleget. Társuk jókora kosár mellől kiabál: — Egy kis itókát az óesz­tendő hadirokkantjainak! És hull a kosárba a kétde­­cis rum, cseresznye. Éjfél az Üllői úti aluljáró­ban. Egy zsebrádióból szól a Himnusz. Többen együtt éneklik. A Baross téri nagy cipő­bolt mellett egy férf­iú dülön­gél. — B. ú. é. k.­ — mondja barátságosan. Aztán sóhajt­va: — Csak azt tudnám, hogy kerülök haza... Éppen kettőt mutat a Ke­leti pályaudvar világító órá­ja. Első legek S hogy mik voltak a fő­városi újév legelső esemé­nyei, arról rövid összefogla­lót készítettünk. A legelső ébresztés. A tele­fonszolgálat pontban éjfélkor csöngetett fel egy férfit, aki azért ébresztette magát, hogy meghallgassa az éji órán a Himnuszt. A legelső távirat. Újév legelső táviratát 0 óra kettő perckor adták fel Budapest­­en, küldője boldog új esz­tendőt kívánt édesanyjának. A legelső vonat 4 óra 25 perckor gördült ki a Nyugati Pályaudvarról és Lököshá­­zára indult A legelső üzenet. A Rákó­czi úti közért kirakatüvegé­re ragasztva: „Éjfél után 5 percig vártalak. Nem jöttél, már ne is gyere! Géza.” Négy álarcos fiatal a budapesti trombitás karnevál „zenészei” közül a Blaha Lujza téri aluljáróban Január 1-én életbe léptek rendelkezések Bérfejlesztés, utazás, bővülő munkajog Január elsejétől módosul néhány mindennapi életünket érintő rendelkezés, számos új jogszabály lép hatályba. A leg­lényegesebbekből az alábbiakban közlünk összefoglalót. Új szabályzók kívánnak gátat vetni a pénzhígulásnak. A központi bérfejlesztési le­hetőség általában egy szá­zalékkal csökken, ugyanak­kor magasabb lesz a „bér­plafon”, a hatékonyan gaz­dálkodó, jó eredményeket elérő vállalatok az eddigi 9 százalék helyett 12 százalé­kig emelhetik, kedvező adó­kulccsal, kiemelkedő telje­sítményt nyújtó dolgozóik bérét. A Minisztertanács ren­delete értelmében éven­te lehet magáncélból a konvertibilis valuta el­számolású országokba tu­ristaként, illetve látoga­tóként utazni. Deviza háromévenként egy­szer igényelhető, a köztes években meghívólevéllel vagy utazási iroda szervezé­sében lehet Nyugatra utazni. Megszűnnek egyúttal az úgy­nevezett rövid sportutak és a háromnapos kiutazási lehe­tőségek. A turisták a szocia­lista országokba az eddigi évi 10 ezer forint helyett 15 ezer forintért, a konvertibilis elszámolású országokba pe­­dig — így Jugoszláviába is— 8500 forint helyett 12 000 fo­rintért vásárolh­atnak kül­földi fizetőeszközt, s a tár­sasutazások részvevőinek köl­tőpénze is jelentősen emel­­■ kedik. Bővül az állampolgárok munkajoga. — FOLYTATÁS A 3. OLDALON — 1 Vidéken Az ország szinte valameny­­nyi szórakozóhelye, szállodá­ja, több száz étterme fogad­ta ínycsiklandó falatokkal, zeneszóval, vidám műsorral szilveszter napján az óév­búcsúztatókat. Számos kül­földi vendég is hazánk vala­melyik szép vidékét válasz­totta az új esztendő köszön­tésének színhelyéül. Kaposvárott a Dorottya Szálló éttermeiben svédasz­tal várta a vendégeket. Szil­veszteri mulatságokat­­ ren­deztek a Balaton téren is nyitva tartó üdülőiben, és a SZOT füredi oktatási köz­pontjában öt ország több mint 500 vendége köszöntöt­te az újévet. A szekszárdi Gemenc Szállóban az NDK- ból, illetve Jugoszláviából átrándult vendégek szóra­koztak. Megállás nélkül dolgoztak a mentők, számos sérültet szállítottak kórházba. Vi­szonylag kis forgalma volt ellenben a különböző kórhá­zak detoxikáló részlegeinek. Új év első napján ország­szerte zavartalan volt a for­galom.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék