Hétfői Hírek, 1982. január-június (26. évfolyam, 1-26. szám)

1982-05-17 / 20. szám

Mégsem A magyar tv-ből is emlékezhetünk Cohen úrra. Modern, szép otthonában, békés családi körben raj­zolta le egy nagy, fehér lapra a harmadik világhá­borút. Azt akarta, hogy az őt meginterjúvoló újságíró is megértse, milyennek ál­modta és teremtette meg a neutronfegyvert. A Bomba iránti szeretete mellett minden eltörpült. Még Eu­rópa is, amelyet Cohen úr kísérleti terepnek szemelt ki a papírra vetett nagy há­ború számára. Amerikát ki­hagyta ebből a játékból, mert az amerikai talál­mány, szerinte, kizárólag Európának való, pusztító hatása itt érvényesülhet a legjobban. Azt hittük, Cohen úr ennél nagyobb meglepetést már nem tartogathat szá­munkra. Tévedtünk. Most megint meghökkentő nyi­latkozatot tett: „Elutasítom a Bombámat. Nincs értel­me többé!” S hogy miért nincs, Cohen erre azzal a felismeréssel válaszolt, hogy lehetetlen korlátok közé szorítani egy európai nuk­leáris háborút. „Szörnyű lenne: nukleáris bombát kellene dobnunk Oroszor­szágra, válaszul pedig Oroszország dobna bom­bát ránk — és mi eltűn­hetünk, mint nemzet... Túlságosan veszélyessé vált mindez!” Úgy­hogy Cohen úr, aki még nem is olyan régen elégedett tekintettel ma­gyarázta a neutronbomba pusztító hatását, manap­ság nem rajzol háborúkat szép otthona békéjében. Mégsem kell a bomba! A­­ politika hillámzása, az eu­rópai milliók tiltakozása, vagy az amerikai lelkiisme­ret ébredése rendítette meg visszatetsző optimiz­musában és fordította a ko­rábban szörnyetegnek ne­vezett ember felé? Nem tudjuk. Egy azonban bizo­nyos. Az Egyesült Álla­mokból érkező hírekből mintha egy újfajta, józan veszélyérzet születése raj­zolódna ki. Annak meg­értése, hogy „túlságosan veszélyessé vált mindez”! Még papíron is . Barabás Péter Bírálnak a volt külügyminiszterek „Sportszerűtlen sért" washingtoni módra — Telexjelentésünk — WASHINGTON: Reagan el­nök rádióriporterként kezdte pályafutását a harmincas években, s életrajzírói szerint bravúros teljesítményekre volt képes ebben a műfajban. Előfordult, s nem egyszer, hogy folyamatosan közvetí­tett sporteseményeket, ame­lyeken nem volt jelen. Ak­koriban a sportszerűség kér­dése fel sem merülhetett; a rádióállomás, amelynek Rea­gan dolgozott, hálás volt, hogy megtakaríthatta az utazás és a helyszíni köz­vetítés költségeit. ötven évvel később Ro­nald Reagan elnök tíz rádió­előadásra vállalkozott, hogy hetente egyszer, szombaton délben, az egész amerikai nép füle hallatára nyilatkoz­hasson azokról a kérdésekről, amelyekről a republikánus kormány feltétlenül el akar­ja juttatni érveit a közvéle­ményhez. A sportszerűség kérdését most sem firtatja senki, hiszen egy kormány­nak joga van eljuttatni né­zeteit a kormányzottakhoz. A demokraták azonban, akik­nek az amerikai törvények értelmében két órával az el­nök beszédének elhangzása után joguk van ugyanazokon a rádióállomásokon politikai választ adni, kifogásolják, hogy a Fehér Ház az utolsó pillanatig titokban tartja az aznapi rádióbe­széd témáját. Szombati rádió-öt percét Reagan — az amerikai fegy­veres erők napja lévén — a hadsereg dicséretének és persze a fegyverkezés mel­letti érvelésnek szentelte. Vé­delmébe vette az Egyesült Államok 1983-as rekord­­összegű katonai költségveté­sét. S ezt az alkalmat­­is ki­használta, arra, hogy egy kis propagandát csináljon múlt vasárnap előterjesztett úgynevezett Start-javasla­tainak, amelyek előirányoz­zák a szovjet szárazföldi ra­kéták nagy részének egy­oldalú leszerelését annak fe­jében, hogy az Egyesült Államok nem épít újabb ra­kétákat. Ezt a javaslatot nemcsak a Szovjetunió tartotta „sport­szerűtlennek”. Három volt amerikai külügyminiszter — Edmund Muskie, Cyrus Vance és Henry Kissinger­­ is úgy találta, hogy a Szovjetunió számára elfogadhatatlanok a Rea­gan-kormány által tizen­hat hónap alatt össze­ügyeskedett javaslatok, amelyekkel a Fehér Ház tu­lajdonképpen azt szeretné elérni a tárgyalóasztalnál, amit a maga kezdeményezte nukleáris fegyverkezési haj­szában már elvesztett, „az elrettentés képességének megőrzését”, azaz az elret­tentő fölényt. Egy szombaton közzétett újabb amerikai stratégiai ta­nulmány szerint még a jobboldali nézetek egyik washingtoni melegágyában , a Garnegie­ Alapítványnál is úgy találták, hogy, ellen­tétben a hivatalos amerikai „Start-tervezet” alapját ké­pező felmérésekkel és szá­mításokkal, a két nagyhatalom ha­dászati fegyverzete „hoz­závetőleges egyensúlyt” tükröz. A reagani fegyverzet­­csökkentési politika a beépí­tett buktatók miatt első megfogalmazásában nem sok jót ígér. De az elnök saját szélsőségeseivel is szembe­került, akik úgy vélik, hogy a tárgyalások megkezdésének puszta ténye, valamint an­nak tizenhat hónap késéssel történt elismerése, hogy a Szovjetunió és vezetői nem akarnak atomháborút , „balratolódást, a pragmatiz­mus felülkerekedését jelzi”. Ez a „vád” egyelőre nélkü­lözi a bizonyítékokat. Csu­pán­ arról lehet szó, hogy a valóság lassacskán behatol a konzervatív republikánu­sok álomvilágába is. Bokor Pál Fegyverszünettől a békeszerződésig Balogh Sándor történészprofesszor figyelemre méltó könyve Bizton állítjuk: a népi de­­mokratikus Magyarország születését követő évek his­tóriájának aligha akadnak olyan tényei, amelyekhez annyi félreértés, tévedés fűződnek, mint hazánk kora­beli tényleges nemzetközi helyzetéhez, külpolitikájához. Balogh Sándor történész­­professzor napokban megje­lent munkája jelentős lépés e korszak megvilágításához. A Kossuth Könyvkiadó gon­dozásában megjelent műve: „A népi demokratikus Ma­gyarország külpolitikája” a fegyverszünettől a békeszer­ződés ratifikálásáig terjedő időszak külpolitikai törekvé­seit vázolja. Honi és külföldi levéltári forrásokra, dokumentumok­ra, visszaemlékezésekre és történeti irodalomra tá­maszkodva tárgyilagos né­zőpontból rajzolja meg az 1945—1947 közötti időszak legfontosabb diplomáciai, külpolitikai eseményeit, el­ső tematikus feldolgozása­ként az említett időszaknak. Csaknem 400 oldalas köny­vében a szerző megvilágítja a szövetséges nagyhatalmak közép- és délkelet-európai politikájának hazánk külpo­litikájára gyakorolt hatá­sát. Bemutatja a fegyver­szüneti egyezmény aláírásá­nak közvetlen előzményeit és létrejöttét, a függetlensé­gi front pártjainak külpoli­tikai elképzeléseit és az azokkal kapcsolatos küzdel­meket. Számos „kényesnek” minősített momentumra is kitér, így például az úgy­nevezett „sváb kérdésre”, s a magyar—csehszlovák la­kosságcsere-egyezmény alá­írásának körülményeire. Részletesen ismerteti az ak­kori kormánydelegáció moszkvai, washingtoni, lon­doni és párizsi útjának, va­lamint a békekonferenciá­nak eseményeit. A kiváló történettudós igé­nyes, sokoldalúan megalapo­zott műve mindenki számá­ra élményszerű olvasmány, s mint ilyen, hozzájárulhat nemzeti önismeretünk, tör­ténelemszemléletünk reáli­sabb kialakulásához. (mécs) Román párt­­tanácskozás BUKAREST: Minit a Scin­­teia vasárnapi száma közli Bukarestben ülést tartott az RKP KB Politikai Végrehaj­tó Bizottsága. Jelentést tár­gyalt meg egyes külföldi be­ruházások végrehajtásáról is. Megállapította, hogy külföl­dön végzett építkezéseknél súlyos törvénysértések for­dultak elő, a valuták felhasz­nálására vonatkozó párthatá­rozatokat nem tartották meg. Emiatt a KB Politikai Végre­hajtó Bizottsága eltávolítot­ta tisztségéből Alexandru Margaritescut, a külkereske­delmi és nemzetközi gazda­sági együttműködési minisz­térium miniszteri rangú ál­lamtitkárát, továbbá Enache Sirbut és Adrian Rogojeanut, a mezőgazdasági és élelmi­szeripari minisztérium két miniszterhelyettesét. Mind­hármukat párt­büntetésben, utolsó figyelmeztetésben is részesítették. ♦ Havannai könnyűbúvá­rok, a Bahama-szigetcsoport Mollasi atolljának közelében rábukkantak egy középkori hajóroncsra. A „Bohemia” c. kubai folyóirat szerint, a le­letek és korabeli spanyol forrásmunkák arra a követ­kezetesre juttatták a régésze­ket, hogy Kolumbusznak azt a hajóját — a Pintát — ta­lálták meg, amely az Ameri­kát fölfedező expedíció után, 1499-ben viharba került és egy korallzátonyba ütközve elsüllyedt.­­ Kína lakossága e napok­ban emelkedik egymilliárd fölé. Pekingi hivatalos közle­mény szerint a múlt év vé­gén 996 millió volt a lélek­­szám. A lakosság havonként 960 ezer fővel gyarapodik, ta­valy december végén 13 mil­lió 670 ezerrel éltek többen az országban, mint egy évvel az­előtt. A kormányzat attól tart, hogy az elkövetkező években a növekedés még na­gyobb mértékű lesz, ezért még szigorúbb születésszabá­lyozási intézkedéseket hozott.­­ Eredeti módszert alkal­maz a Rio de Janeiro-i rend­őrség, a tilosban parkoló autósokkal szemben. Pénz­­büntetés helyett különleges ragasztókkal. „Itt tilos a par­kolás!” feliratú cédulákat ta­pasztanak járműveik szélvé­dőire és többi ablakaira. A cédulákat csak fáradságos, hosszas munkával lehet le­kaparni. ♦ Leltár készül az olasz­­országi famatuzsálemekről azért, hogy hatékonyan oltal­mazhassák őket. Az eddigiek során is rájöttek: vannak olyan fák, amelyek már ak­kor is léteztek, amikor Ala­­rik, a nyugati gótok királya 410-ben seregeivel megostro­molta Rómát, sőt olyanok is, amelyek már virágoztak, mi­kor az „örök várost”, több, mint 2700 éve, megalapítot­ták. A Messina—Catania autó­­­­pálya mellett jelenleg is megcsodálható egy 2000 éves olajfa és még ennél is idő­sebb az Etna egyik lejtőjén magasra nyújtózó gesztenye­fa, amely 4000 évével alkal­masint Európa legöregebb fá­ja. ♦ Szenzációnak számító csillagászati felfedezést tett egy ausztrál—angol tudós­együttes. Megfigyeléseik so­rán olyan kvazarra bukkan­tak, amely 20 milliárd fényév távolságra van a Földtől és annyi energiát sugároz, mint 100 billió Nap. Ezzel az egyelőre PKS 2000—330 kód­jelzésű képződmény az eddig felfedezettek közül a világ­mindenségnek a Földtől leg­távolabb eső és leggyorsabb objektuma. A kvazar az égi­testeknek olyan típusa, amely kicsiny térfogatban összesű­rűsödő tömegű sugarakat bo­csát ki.­­ A 6,2 millió lakosú szov­jet Azerbajdzsánban több mint 160 ezer a sokgyermekes családok száma. Közöttük is „rekordernek” számít a 85 éves Hadzsi Kisi, nyugdíjas kolhoztag: a sajtótudósítások tanúsága szerint, a legutóbbi családi összejövetelen 11 gyermeke, 45 unokája, 96 dédunokája és 18 ükunokája — összesen 170 leszármazott­ja — jelent meg. Bemutatkozott az új jugoszláv kormány Milka Planinc asszony a kormány nöki tisztét töltötte be. Szemé­lyében ezúttal először került nő a jugoszláv kormány élére. Milka Planinc eredetileg az előző kormány három tag­ját — köztük Sztojan Matka­­ljevet, a szövetségi energeti­kai és ipari bizottság elnö­két — javasolta az új kabi­netbe. Matkaliev azonban a napokban szívrohamban hir­telen elhunyt, így a most le­köszönt kormányból csupán annak két alelnöke, Zvone Dragan és Ivo Margan ke­rült be az újba is. Ugyan­akkor az alelnökök száma hatról háromra csökkent. Az új szövetségi kormány­ban számos ismert személyi­séget találunk. A JKSZ KB Elnökség két volt tagja, Sztane Dolanc és Lazar Moj­­szov került a belügy-, illet­ve a külügyminisztérium élé­re. A nemzetvédelmi minisz­ter Branko Mamula tenger­nagy, a külkereskedelmi dr. Milenko Bajanics, a kraguje­­vaci Zastava személyautó­­gyár volt vezérigazgatója lett. A jelentős személyi válto­zásokat a kollektív munkára és vezetésre, s a legmagasabb tisztségviselők megbízatási ideje korlátozására és rend­szeres személycseréjére vo­natkozó, az alkotmányban is rögzített titói útmutatás gya­korlati érvényesítése jegyé­ben hajtották végre. A szö­vetségi kormány elnökének megbízatási ideje négy évre szól. Márkus Gyula — Telexjelentésünk — BELGRÁD: Vasárnap meg­alakult és a szövetségi nem­zetgyűlésben bemutatkozott az új jugoszláv kormány, amely­nek elnöke az 58 éves Milka Planinc asszony lett, aki 1971- től több mint egy évtizeden át a Horvát Kommunista Szövet­ség Központi Bizottságának él- KI NYER A VB-N? Még senki sem tudja, de sorsolásunkon Ön is nyerhet! Aki a Szivárvány áruházakban július 10-ig színes televíziót vásárol, visszanyerheti a vételárat. Az első sorosolás: május 20-án, majd utána 10 naponként. Felvilágosítás áruházainkban és a Vevőszolgálatnál: 66-44-65. ­ Kilencvenöt százalékos írástudatlanságból kezdi ki­emelni az afgán népet a fia­tal kulturális forradalom. Az idén írás-olvasás tanfolya­mok indultak országszerte. A hallgatóság életkora nyolc­évesektől ötvenévesekig ter­jed. — Nem tudod elfelejteni, hogy valaha orvosnak készültél?! (Schweizer Illustrierte) Mibe kerül? A stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet adatai szerint, a fegyverkezés ma már képtelenül nagy össze­geket von el az államok költségvetéseiből. Köztu­dott például, hogy a wa­shingtoni Pentagon jövőre már 263 milliárd dollárt költ katonai célokra. Egyet­len „Leopard” páncélos árából fölépíthető egy kor­szerű iskola; egy atom­tengeralattjáró annyiba ke­rül, mint 120 kórház építé­se és felszerelése; egy re­pülőgép-anyahajó árából akkora vízi erőművet lehet­ne létesíteni, mint az asz­­szuáni. Az Egyesült Álla­mok egyetlen tengerészgya­­­logosának kiképzése 15 ezer dollárt emészt fel, ennyiből 60 gyereket lehet iskoláz­tatni egy évig. S ugyanak­kor, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete szerint 450 millió dollárból világszerte meg lehet szüntetni a ma még emberek millióit sújtó maláriát... így mondos­t egy hír Huszonnyolc és fél millióra, a keresőképes lakosság 8 szá­zalékára emelkedik a munka­­nélküliek száma az év közepé­re a Gazdasági Együttműködé­si és Fejlesztési Szervezet (OECD) szakértőinek becslé­se szerint a szervezethez tar­tozó 24 országban. + 12 mil­liárd 200 dollár többlettel zá­rult a múlt évben az NSZK külkereskedelmi mérlege. Ja­páné 8 milliárd 600 millió, a legnagyobb deficit az USA — 39 milliárd 600 millió — és Olaszország — 15 mil­liárd 800 millió dollár — külkereskedelmében mutatko­zott a tőkés országok között.­­ Hetvenedik születésnapjukat ünnepelték a múlt héten a München közeli Puchhiemiben a világ legidősebb négyes ikrei: Adolf Ottem­ann és három nő­testvére. -­ Minden valószínű­ség szerint 25—30 milliárd dol­lár rekord értéket ér el az idén az USA fegyver-hadianyag ex­portja — jelenti a Reuter hír­­ügynökség; eddig az 1975-ös év fegyverkivitele hozta a legma­gasabb bevételt, 17 milliárd 700 millió dollárt. A Petőfi Bulgáriában is nagyon népszerű. Vazov és Szlavejkov már a múlt szá­zadban közre adta az első bolgár nyelvű Petőfi-költe­­ményeket. A felszabadulás után 1961-ben jelent meg az első kötetnyi válogatás a nagy magyar költő életművé­ből, s ezt 1977-ben kétnyelvű kiadás követte. A harmadik Petőfi-kötet — Petar Alipiev új fordításainak gyűjteménye — már nyomdában van, s még az idén megjelnik egy várnai kiadóvállalat gondo­zásában.­­­ Tanulmányt készítettek Svédországban a várható élet­korról, majd ezzel kapcsolat­ban széles körű közvélemény­kutatást végeztek. A tanulsá­got így lehet összefoglalni: Maradj házasságban — to­vább élsz! Ez nőkre, férfiakra egyaránt érvényes, bár az el­vált vagy elözvegyült férfiak sokkal rosszabbul bírják a magányosságot, mint a nők. Magas jövedelem és életszín­vonal nem biztosítéka az egészségnek, a hosszú életnek. Az ipari vezetők, az újság­írók, az orvosok és a felszol­gálók az átlagosnál rövidebb életűek.

Next