Hétfői Hírek, 1983. január-június (27. évfolyam, 2-26. szám)

1983-01-10 / 2. szám

POLITIKAI HETILAP XXVII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM­ÁRA: 2­20 FORINT 1983. JANUÁR 10., HÉTFŐ Marjai József Varsóba érkezett VARSÓ. Marjai József mi­niszterelnök-helyettes, a ma­gyar-lengyel gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési bizottság elnöke vasárnap Varsóba érkezett. A repülőtéren Zbigniew Ma­dej m­iniszterelnök-helyettes fogadta. Jelen volt Garam­­völgyi József, a Magyar Nép­­köztársaság varsói nagyköve­te is. Marjai József — az Orszá­gos Tervhivatal és a Külke­­keskeskedelmi Minisztérium képviselőinek bevonásával — megkezdte a tárgyalásokat Zbigniew Maciej miniszter­elnök-helyettessel, a bizott­ság lengyel tagozatának elnö­kével Gustav Husák kitüntetése MOSZKVA. Az SZKP KB, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­­­­mácsának elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa, hetvenedik születésnapja al­kalmából táviratban üdvö­zölte Gustáv Husákot, a CSKP I­B főtitkárát, a Cseh­szlovák Szocialista Köztár­saság elnökét. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Gus­­táv Husákot a Szovjetunió Hőse címmel és az ezzel já­ró aranycsillaggal, valamint Lenin-renddel tünette ki. Választások után kétpártrendszer az NSZK-ban? „Nem ígérünk semmit" — Telexjelentésünk — BONN. Több hónapos bi­zonytalanság után többé im­már nem kérdés az NSZK- ban: választani vagy nem vá­lasztani. Karl Karstens elnök — igaz, az utolsó pillanatig ki­használva az alkotmányban számára biztosított 21 napos „gondolkodási időt” — végül is meghozta sokak által vita­tott döntését: március 6-án meg kell választani az NSZK történetének tizedik parla­mentjét. A legfőbb esélyesek két­ségtelenül a keresztény unió­pártok, a CDU—CSU, ame­lyeknek a közvélemény-ku­tatások még mindig mint­egy 49 százalékos eredményt jósolnak, így érthető Hel­mut Kohl kereszténydemok­rata kancellár önbizalma: biztos vagyok benne, hogy a CDU—CSU kormány­képes többséget ér el, s abban is meglehetősen bí­zom, hogy folytathatjuk a szabaddemokratákkal való kormányszövetségünket. Carstens döntése után mindkét nagy televízióállo­más riporterei feltették Kohlnak a kérdést: miért olyan biztos a győzelemben? A kormányfő válaszai tük­rözték a CDU—CSU egész választási taktikáját. A Szo­ciáldemokrata Párt az 1976- os választás előtt ígéretet tett a nyugdíjak értékének megőrzésére. A választás után ezt nem tartotta be. Az SPD az 1980-as választás előtt azt állította, hogy költ­ségvetésünk a legteljesebb rendben van. A választás után bebizonyosodott ennek teljes valótlansága. Szem­ben az SPD-vel, mi nem ígé­rünk semmit. Ellenkezőleg, őszintén megmondjuk a lakosságnak, hogy áldozatok­ra van szükség mindenki ré­széről. De ha nekigyürkő­­zünk, ha az osztályharc új­jáélesztése helyett összefo­gunk, semmi okunk a pesz­­szimizmusra, biztos jövőre számíthatunk — mondta Kohl. A lakosságra ez az érvelés könnyen hatással lehet. A másik — valószínűleg második — biztos „befutó” a Szociáldemokrata Párt. Igaz az előrejelzések alap­ján egyelőre még csak 40-41 százalék körüli eredményre számíthat, de ha beválik ve­zetőinek számítása, a szabad­­demokratáktól és a zöldektől elhódított szavazatokkal elér­heti a 44-45 százalékot is. Willy Brandt pártja abban is bízik, hogy a rövid, kéthó­napos választási kampányban azt is sikerült bebizonyítania, hogy Kohlék miközben orszá­gos összefogást sürgetnek a gazdasági válság leküzdésére, a valóságban a tőkés, jómó­dú rétegeknek kedveznek és antiszociális intézkedéseikkel a széles dolgozó tömegeket sújtják. Az SDP elképzelése szerint, ha a lakosság elfo­gadja ezt az érvelést, akkor a CDU—CSU nem ér el 46-47 százaléknál jobb eredményt, s így a versenyfutás igen szo­rossá válhat. Mint látható, a választási kampányt döntően a belpoli­tikai, a gazdasági helyzet, a két és negyed milliós munka­­nélküliség határozza majd meg. Nagy szerepe lesz azon­ban annak is, hogy a két nagy párt közül melyik tudja jobban elfogadtatni külpoli­tikai célkitűzéseit: az SDP enyhülési törekvései vagy Kohlék külpolitikai folyto­nosságot hangoztató, de Ame­­rika-barátibb politikája gya­korol-e majd nagyobb befo­lyást a választókra. A tavalyi dicstelen pálfor­­dulást végrehajtó Szabadde­mokrata Pártnak egyelőre ke­vés az esélye arra, hogy újra bejusson a parlamentbe, mi­vel a közvéleménykutatások az ehhez szükséges öt száza­lék helyett csupán 3-4 száza­lékot ígérnek neki. Genscher pártja, az SPD és a zöldek elleni támadásokkal igyekszik javítani helyzetén, s abban is reménykedik még, hogy a CDU—CSU választóinak egy része rá adja második szava­zatát. — FOLYTATÁS A 2. OLDALON — Telelőben a dunai flotta az Újpesti-öbölben. Felújítják, fes­tik a nyári kedvenceket, az enyhe télben csupán a kenusok, kajakosok hasítják a vizet. (Apostol Péter felv.) Enyhébb telünk lesz? Januárban és februárban a szokottnál melegebb, márciusban az átlagnak megfelelő hőmérséklet H3£Un.Ulaíti »Mvu világszerte. Franciaországban, az Egyesült Államokban ár­vizek pusztítanak, az NDK- ból, az NSZK-ból orkánszerű szélviharokról érkezik jelen­tés, Indiában fagyhullám okoz károkat. Aligha fordult valaha is elő: Görögország­ban a fákon fagyott meg a narancs, Kréta szigetén pedig hóakadályok miatt járhatatlan az utak jó része. Mi, itthon nem panaszkodhatunk, még nem volt igazán hideg, jelen­tősebb mennyiségű esett. Március váráig kiflire számíthatunk? « Januárban a havi közép­hőmérséklet előreláthatólag kissé a szokásos fölött, az országos átlagú csapadékösz­­szeg pedig a szokásos érték körül lesz. — Így szól a Köz­ponti Meteorológiai Intézet éghajlati előrejelző csoport­jának hosszú távú prognózi­sa. — Februárban az évszak­nak megfelelőnél valamivel magasabb hőmérsékletre és az átlag körüli csapadékra számíthatunk. Márciusban a középhőmérséklet is, a csa­padékösszeg értéke is az át­lagoshoz közel alakul. Januárban egyébként az ország különböző területein —3,5 és —1 Celsius fok kö­zött ingadozik a középhő­mérsékletek sokévi átlagér­téke. Az utóbbi száz évben, a budapesti észlelések alapján, 1921-ben volt a legmelegebb ez a hónap (4,6 Celsius fok), 1942-ben pedig a leghidegebb (—8,5 Celsius fok). A fagyos napok száma Budapesten ja­nuárban átlagosan 23. A napsütéses órák száma — ugyancsak átlagban 2 óra 6 perc. Hótakaró ekkortájt 15—19 napig észlelhető. Hétfőn: plusz 2, plusz 7 fok. 28 A napi középhőmérséklet és a csapadék összeg várható alakulása március végéig. (A hőmérsékleti értékek változását a felső folytonos vonal mutatja, a csillaggal jelölt idősza­kokban hó, havas eső valószínű.) Fővárosi Elektromos Művek Jelentős javulás a hálózatban Vezérigazgatói nyilatkozat a tervezett változásokról Jó évet zárt a Fővárosi Elektromos Művek: zavartalan volt tavaly a villamosenergia-ellátás, noha a lakossági fo­gyasztás 6,6 százalékkal növekedett. Év végére pedig meg­valósult egy sokéves program: a főváros utolsó utcai- és köz­téri izzólámpáit is felváltották a higanygőzlámpák. 9 Mit terveznek az idén? — Mintegy 6,7 milliárd kilowattórás fogyasztást, 3—4 százalékkal többet, mint tavaly — tájékoztatott Kallós József vezérigazgató. — A rendelkezésre álló vil­lamos energia lehetővé teszi a lakosság igényeinek kielé­gítését, és valamivel többet fogyaszthat majd az ipar is. A biztosított 630 millió fo­rintból növeljük a főelosztó há­lózatot, alállomást épí­tünk Budaörsön és Kis­ — FOLYTATÁS A 3. OLALON — Cooptourist Hangsúly az olcsóságon „Igazodni a megváltozott gazdasági körülményekhez” — ez a Cooptourist 1983-as jelszava. Ezért idei program­füzetükben a fő hangsúlyt a közepes árú, illetve az ol­­csó­ utak kapták. A meghirdetett utak csak­nem 50 százaléka 3 és 6 ezer forint közötti összegbe kerül. Új területeket kapcsoltak be úti, illetve üdülési célként, s tovább bővítették eddigi ked­vezményeik körét. Az utób­biak közé tartoznak az úgy­nevezett első heti meglepeté­sek: minden hónapban más­más utat árusítanak a tarifá­lisnál jóval olcsóbb áron. Ja­nuárban például egy türin­­giai kirándulás 3200 helyett 2600 forintba kerül, egy Moszkva—Leningrád út 6200 helyett 5100 forint. Elsősor­ban a vidéki szövetkezeti ta­goknak kívánnak kedvezni a budai Rege Szálló alacsony árával: januártól március 31- ig naponta 200 forintért ad­nak szállást és turistamenüt vendégeiknek. Tavaly sikeres üzleti évet zárt a Cooptourist. Program­jaival, akcióival szeretné ezt a szintet tartani idén is. c sm— ­Kétszázezer­­ lakásadat számítógépen Februártól­ postázzák a lakbérértesítéseket Jó ütemben halad a főváros­ban az állami lakások új lak­béreinek megállapításához szük­séges adatok egyeztetése. A december elsején kezdő­dött munka során a mintegy 425 ezer lakás közül eddig csaknem 200 ezer adatai ke­rültek számítógépre. Egyes kerületekben a fővárosi át­lagnál is kedvezőbb a hely­zet: a VI. kerületben például a lakások 62, a III. kerület­ben 80 százalékában egyez­tették az adatokat. Másutt vi­szont némi elmaradás tapasz­talható. A Fővárosi Tanács Ingat­lankezelési és Építési Főigaz­gatóságán elmondták: számos városrészben, ahol a házak­­lakások zöme az utóbbi évek­ben, évtizedekben épült, egy­szerűbb az egyeztetés, mint a régebbi lakásokban. Az ed­­digi tapasztalatok szerint feb­ruár végére befejeződik az állami bérlakások adategyez­tetése a fővárosban. Esetenként természetesen előfordulhatnak viták. Az adott lakás fekvésének meg­felelően a megállapításra ke­rülő új lakbér esetleges csök­­kentése, vagy növelése sehol nem lehet alku vagy vita tár­gya. A mintegy 1500 IKV- dolgozó és társadalmi aktíva az egyeztetéseknél egységes szempontok alapján, az októ­berben megjelent miniszteri rendelet, valamint a fővárosi tanácsi rendelet előírásait ve­heti, veszi figyelembe. Ettől függetlenül azok a bérlők, akik úgy érzik, hogy méltány­talanság érte őket, panaszu­kat az adatlapon rögzíthetik. Az új lakbérekről az érte­sítéseket egyébként február elsején kezdik postázni a bér­lőknek és március végéig azt minden érdekelt kézhez kapja. Thatcher a Falkland­­szigeteken Szombat este meglepetés­szerűen az Argentínától vissza­hódított Falkland-szigetekre érkezett Margaret Thatcher brit kormányfő. Argentína hi­vatalos közleményben a brit kormányfő látogatását „fenn­héjázó provokációnak" minősí­­ tette. A látogatást a biztonsági okokból — csak akkor jelen­tették be Londonban, ami­kor a miniszterelnök külön­­repülőgépe már leszállt az Atlanti-óceán déli felén elte­rülő Falkland-szigetek fővá­rosában, Port Stanleyben. A brit kormány szóvivőjé­nek szűkszavú bejelentéséből csak annyi derül ki, hogy Thatcher asszony több napot tölt a szigetcsoporton, meglá­togatja országának ott állo­másozó négyezer katonáját és felkeresi az Argentína el­leni háborúban elesett brit katonák sírjait. Japán vélemény Konkrét lépés A két legnagyobb példány­­számú japán polgári napilap, a Jomiuri Simbun és az Aszahi Simbun vasárnap egyaránt kommentárban fog­lalkozott a Varsói Szerződés tagállamai nyilatkozatával. Az Aszahi Simbun rámu­tat: „Senki nem ellenezheti azt az ajánlatot, hogy lépé­seket kell tenni az emberi­ségnek az általános pusztu­lástól való megvédésére”. A lap a nyilatkozatban foglalt javaslatokat méltatva meg­állapítja, hogy azokkal a Szovjetunió és a többi szo­cialista ország konkrét lé­pést tett egy átfogó leszere­lési megállapodás felé. TOTÓ és 7. eleicsSon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék