Hétfői Hírek, 1984. július-október (28. évfolyam, 27-41. szám)

1984-07-02 / 27. szám

jj 7 ? ~7 ' í á­r $­í $ KuVanCshírek | Eltartási | 95 éves kortárs | Tanszéke nyomában \ szerződések | Kisfaludiról | a trópusi Mo­na Lisa { Több kötöttáru, | ,,Port­­gál" portás \ csúnya és öreg? | konfekció importból | és Kardos a Rábánál? | 4 / XXVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM, 1984. JÚLIUS 2., HÉTFŐ­I ÁRA: 2,20 FORINT . 40 országból 1200 szakember Hátfon kezdődik Budapesten az intomatizálási világkongresszus Hétfőtől öt napon át Buda­pesten tartja IX. világkong­resszusát a Nemzetközi Auto­matizálási Szövetség. A ren­dezvényen 40 országból mint­egy 1200 szakember vesz részt. A rendező magyarok mellett legtöbben az Egyesült Álla­mokból és Japánból képvisel­tetik magukat, de igen sokan érkeznek a Szovjetunióból, Csehszlovákiából és az NSZK- ból is. Amint azt Hencsey Gusz­táv, a szervező bizottság el­nöke közvetlenül a start előtt lapunknak elmondotta, az öt nap során részben a plenáris, részben a szekcióüléseken csaknem 600 előadás hangzik majd el. Különös érdeklődés­re tarthat számot az a né­hány beszámoló, mely az au­tomatizálás alkalmazásának egy-egy átfogó területével , a rugalmas gyártórendszerek­kel, a biológiai szabályozás­sal, a rendszerelmélet fejlő­désével vagy a folyamatirá­nyítással foglalkozik. A kongresszuson a magyar szakemberek is több előadást tartanak, és esettanulmányo­kat ismertetnek. Így például szót ejtenek majd a mikro­­számítógépes hálózatra épülő kórházi adattároló és érzéke­lő rendszerekről, a számító­gépek hazai mezőgazdasági alkalmazásáról és az atom­­reaktori kazettatároló szabá­lyozási rendszeréről. A nemzetközi szövetség el­nöke, Vámos Tibor akadémi­kus szerint igen örvendetes, hogy a magyar főváros ad otthont e jelentős tanácsko­zásnak. Ez részint a hazai el­méleti-tudományos munka eredményeinek , elismerése, részint kitűnő alkalom arra, hogy szakmai közvélemé­nyünk pontosabb képet kap­jon az automatizálás terén zajló kutatás-fejlesztés kül­honi tapasztalatairól. Kiszabadult a bolíviai elnök Meghiúsult a puses LA PAZ: A bolíviai fővá­rosból érkező jelentések sze­rint, meghiúsult a szombati katonai összeesküvés. A jobboldali katona- és rendőrtisztek egy csoportja által elrabolt Hernan Siles Zuazo államfő, sértetlenül kiszabadult csaknem tízórás fogságából. A köztársasági elnök visszatért hivatalába, és haladéktalanul visszavet­te az államügyek intézését. Zuazo elnök rövid sajtó­­nyilatkozatában hitet tett a demokratikus átalakítás programjának folytatása mellett, rámutatva a reak­ció mesterkedései elleni harc folytatásának szükségessé­gére. Hivatalos jelentések sze­rint a jobboldali puccsisták azt követően álltak el ter­vüktől, hogy világossá vált: nem számíthatnak a hadse­reg vezetőinek támogatásá­ra. A bolíviai fegyveres erők parancsnoksága teljes támo­gatásáról biztosította az or­szágban végbemenő demok­ratikus változásokat és meg­parancsolta a személyi állo­mánynak, hogy maradjon a laktanyákban. Az összeesküvés szerve­zőit részben letartóztat­ták, mások pedig a bo­líviai főváros több kül­földi diplomáciai képvi­seletén találtak menedé­ket. A belügyminiszter közlése szerint az összeesküvés ve­zetői közé tartozott a volt mezőgazdasági miniszter, Rolando Saravia ezredes, az egyik katonai körzet pa­rancsnoka és Edgar Pruden­­cio, rendőrfőnök-helyettes. Időközben fény derült az elnökrablás részleteire. Ezek szerint Zuazót hajnalban há­— FOLYTATÁS A 2. OLDALON — Televíziókészülék a téma így alakú a „színes piac" Még előjegyzésre, de... — Asztali és hordozható Két minisztérium összehangolt intézkedése nyomán vár­hatóan hamarosan megoldódik a színes televízióval kapcso­latos probléma. A második félévben javulhat az ellátás, új típusú készülékek kerülnek forgalomba. — Nem tudni miért, a múlt ősz óta rohamosan meg­növekedett a színes televí­ziók iránti igény — közölte Úrkúti László, a Belkereske­delmi Minisztérium illetékes csoportvezetője. — A nem várt „vásárlási láz” eredmé­nyeként hiánycikk lett, pe­dig az 1982-ben eladott 74 ezerrel szemben tavaly már 90 ezer talált vevőre. Erre az évre további növekedéssel számoltunk, s ezért arra kértük az Oriont és a Videotont, hogy a tervezett 112 ezer készüléknél 15 ezerrel többet gyártsanak bel­földre. Ezenfelül a kereskedelem még import színes televíziók beszerzéséről is gondoskodott. A szerződésben foglalt szál­lítási határidőhöz képest je­lenleg csupán ötezer készü­lék a lemaradás, s bár még ma is csak előjegyzésre, de néhány hetes várakozás után legalább már kapható az asztali színes televízió. A hordozható változatra is fel­vesznek előjegyzést, ezekre azonban a külföldi fél szál­lításától függően még egy ideig várni kell. Czirinkó József, az Orion vezérigazgatója elmondta: — FOLYTATÁS A 3. OLDALON — Elkészült Tatabányán a 252 ágyas új kórház pavilon, amelyet a KOMÉP épített. A műsza­ki átadást követően jelenleg az épületben a rendelők műszereinek beszerelését végzik. (Fotó: Tímár Mátyás) ......... .­­ ' . "V­T­I •­MŰ Városföldön is aratnak. A Dózsa Tsz százhetvenhárom hek­táros ősziárpa-tábláiról a termés egyenesen a gazdaság szá­rítóüzemébe kerül, hogy a felesleges nedvességet elpárolog­tassák (MTI Fotó: Kerekes Tamás) Elindultak a kombájnok őszi árpái tart főpróbát a gép Búzánál 7-19 napos késés Elindultak a kombájnok. Hét végén a déli megyékben már vágták az őszi árpát, s hétfőtől már az­ ország más tájain is. Érdemes sietniük, hiszen a borsó és a repce mellett az őszi árpa után is bevetik a földeket, többnyi­re korai kukoricával és más takarmánynövényekkel. — Sehol se tart majd 4-5 napnál tovább az őszi árpa aratása, hiszen a gazdaságok, szövetkezetek ilyenkor min­den gépet elindítanak — mondja dr. Mészáros István, a Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztérium főosz­tályvezetője. — Főpróbát tartanak, bejáratják, beállít­ják a kombájnokat, hogy búzaaratás idején már töké­letes legyen az üzembizton­ságuk. — Mennyit késik a búza érése? — Az átlagos évekhez ké­pest úgy 7-10 napot. A búza kedveli a hűvös időt, s ká­nikula híján a várható ter­més is nagyobb lesz. A késés egyetlen hátrá­nya, hogy a bálázás, a kazlazás, a tarlóvetés meg a többi munka nagyon összetorlódik. Másfél hónapjuk lesz mind­össze erre a gazdaságoknak, s nagyon kell igyekezniük, hogy ne legyen elmaradás. — Jól felkészültek a gaz­daságok? — Nem lehet fennakadás, hiszen 13 ezer kombájn vár bevetésre, s 500 gép még rak­tárról megvásárolható. Szlo­vákiából is várunk vagy 250- 300 kombájnt és szállítójár­műveket, amelyek főleg Bor­sod, Nógrád és Heves me­gyében segítenek majd, két hét múlva pedig a határ túl­oldalán dolgoznak együtt. Az is feltétlenül kedvező, hogy országon belül, a megyék kö­zött s egy megyé­n belül is segítenek egymásnak a gaz­daságok, hiszen a dombos, hegyes vidéken két héttel később érnek be a táblák. A szállítási költség pedig jóval kevesebb, mint a lassú aratás, a naponkénti egyszázalékos szemvesz­teség kára volna. A kombájnok harminc szá­zaléka így két szezont is dol­­gozik. (dalra) HIDEG, MELEG, HIDEG, MELEG Lesz-e igazi nyár? Változékony időjárást ígér július és augusztus A meteorológiai nyár első napjaiban a május végi hi­deget napos, meleg idő vál­totta fel. Ekkor kontinensünk középső és keleti részein is nyárias meleg volt. Júniusban az átmeneti felmelegedés után több hullámban ismét folytatódott a hideg levegő beáramlása. A hőmérséklet gyakran öt-hat fokkal is elmaradt az évszaknak megfelelő értéktől. A hónap utolsó harmadában változékonyabb volt időjárá­sunk. — Milyennek ígérkezik az idei nyár? — kérdeztük Bán Mihály meteorológust, a Köz­ponti Előrejelző Intézet hosz­­szú távú előrejelző csoport­jának tudományos munka­társát.­­ Július első felében mér­sékelt, majd erősebb felmele­gedés várható. A napi közép­hőmérsékletek 18 fok körüli értékről 22-23 fokig emel­kednek. A csapadék valószí­nűsége várhatóan ebben az időszakban lesz a legna­gyobb: 70-80 százalék. A hó­nap középső harmadában ki­egyensúlyozottan meleg, át­lag feletti hőmérsékletű idő­re számíthatunk. Július má­sodik felében 1-2 fokos le­hűlés valószínű. A hónap kö­zéphőmérséklete nagy való­színűséggel 19,2—22,4 Celsius, fok, a csapadék összege 37— 76 mm közé esik majd. (A solk évi átlag 21,1 fok és 62 mm.) A júliusi lehűlés után augusztus elején a napi középhőmérséklet 21—22 Celsius-fok között ala­kul. Ezt követően azonban újabb lehűlés következik, és a csa­padékhajlam megnövekszik. A hónap középső részében átlag alatti hőmérséklettel számolhatunk. Augusztus utolsó harmada előrelátha­tóan ismét az évszaknál me­legebb lesz. Egészében véve augusztus az évszaknak meg­felelően kissé magasabb hő­mérsékletűnek, és átlagosan csapadékosnak ígérkezik. ★ A héten lassan melegszik az idő. Az időnként megnö­vekedő felhőzetből kisebb záporok alakulhatnak, de je­lentős mennyiségű csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között alakul. Hajnalban 10-15 fo­kos minimumértékekre le­het számítani. Hétfőn: 23-28 fok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék