Népújság, 1966. november (17. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-19 / 273. szám

Folytatódik a vita a magyar javaslatról az EN­SZ-ben NEW YORK (MTI): Az ENSZ közgyűlésének po­litikai bizottsága folytatta a vitát arról a magyar határo­zati javaslatról, amely felhívja a közgyűlést, nemzetközi bűn­tényként ítélje el vegyi és hakteorológiai fegyverek alkal­mazását és követelje meg vala­mennyi államtól az ilyen fegy­verek használatának eltiltását kimondó nemzetközi megálla­podások szigorú tiszteletben­ tartását. Az Egyesült Államok, Anglia, Olaszország és Kanada módosító javaslatot terjesztett elő, amelynek értelmében az eredeti szövegből törölnék azt a felhívást, hogy a közgyűlés­­ tölje el a vegyi és bakteoro­­lógiai fegyverek alkalmazását. Kenya, Uganda és Tanzánia szintén módosító javaslatot e­resztett be, amelynek értel­mében a magyar határozati ja­vaslatban szereplő elítélés he­veit a közgyűlés csupán saj­nálkozását fejezné ki. Felhívna minden országot, csatlakozzék az 1925-ös genfi jegyzőkönyv­höz. A nyugati hatalmak kép­viselői e módosító javaslatot is ellenségesen fogadták. A politikai bizottság meg­kezdte a vitát a tizennyolc ha­talmi leszerelési bizottság je­lentéséről és a bizottságnak a nukleáris kísérletek eltiltása kérdéséről készített külön je­lentéséről is. Nyolc ország — Brazília, Burma, Etiópia, India, Mexikó, Nigéria, Svédország és az EAK — határozati javasla­tot nyújtott be a nukleáris kér­dések rendezésére. ★ Az ENSZ közgyűlése elfo­gadta azt a határozatai javas­latot, amely felhív minden or­szágot, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy mi­előbb létrejöjjön a nukleáris fegyverek elterjedésének meg­akadályozására vonatkozó szerződés. A határozat felhív­ja a nukleáris hatalmakat, tartózkodjanak az atomfegyve­rek alkalmazásától, vagy az ilyen fegyverekkel való fenye­getőzéstől. Az el nem kötele­zett országok kezdeményezé­sére a határozatot egy további ponttal egészítették ki, amely a tizennyolc hatalmi leszerelési bizottságot felhívja, hasson oda, hogy a nukleáris hatal­mak lemondjanak az atom­fegyverek alkalmazásáról. Vége Novotny elieji Az elnök Bem ADDISZ ABEBA (TASZSZ): Addisz Abeba-i fogadással véget ért Antonin Novotny csehszlovák köztársasági el­nök etiópiai látogatása. A fogadáson mondott beszé­dében Hailé Szelasszié császár a béke fenntartásának problé­máiról szólva hangsúlyozta, hogy „e cél megvalósításához a világ minden népének hozzá kell járulnia”. Antonin Novotny válaszában hangsúlyozta, hogy az Addisz Abebában lezajlott tárgyaláso­kat és megbeszéléseket a ba­rátság szelleme jellemezte. — A két ország képviselői úgy vélekednek, — jelentette ki a továbbiakban,­­ hogy a világ minden népének erőfe­szítéseket kell tennie a nem­zetközi feszültség enyhítésére, a béke és a biztonság megszi­­ nt­ért piai látogatása a bajba utazott fordítására, a különböző társa­dalmi rendszerű államok békés­­ együttélésének támogatására. Novotny elnök hivatalos eti­­ópiai látogatása befejeződött. Novotny és kísérete pénteken Addisz Abebából repülőgépen­­ Bombayba utazott. James Bond — tényleg öl LONDON (MTI): Az angol alsóházban csütör­tökön munkáspárti interpellá­ció hangzott el James Bond­ ügyében. A belügyminisztéri­um ennek nyomán ígéretet tett: kivizsgálják az Angliában működő karate-klubok ügyeit és felülvizsgálják a klubok működésére kiadott engedélye­ket. Ian Fleming hírhedt kaland­regényeinek főhőse, a kommu­nistafaló „csodaügynök”: Ja­mes Bond Angliában baljós népszerűséget adott a gyilkos japán önvédelmi sportnak, a karaténak, amely összehason­­líthatlanul durvább és veszé­lyesebb a dzsúdónál. Néhány hete ítéltek el egy húsz éves fiatalembert, aki karate-tudá­sát felhasználva, verekedés közben hét halálos csapással megölte ellenfelét. A boncolás hat csonttörést, kétszeres máj­repedést és egyébb súlyos sé­rüléseket állapított meg. Angliában körülbelül 150­­ karate-klub működik, tízezer beiratkozott taggal. A Heves megyei Tanácsi Építőipari és Épületszerelő Vállalat, Eger, Barkóczi u. 2. sz. üveges szakmunkásokat azonnali belépésre felvesz. VéjuiisM 1966. november 19., szombat Tüntetések Ecuad­or­ban QUITO (MTI): Ecuador fővárosában és Gua­­yaquilben heves tüntetések zaj­lottak le, több ezer diák til­takozott amiatt, hogy az ország új elnökévé Arosemena Go­mezt választották meg. Quitó­­ban a parlament épülete előtt a rendőrség oszlatta szét a több mint 1500 főnyi diáktö­meget. Guayaquilben a tünte­tők egész napos felvonulást tar­tottak, több gépkocsit összetör­tek. Országos harci nap PÁRIZS (MTI): Pompidou miniszterelnöknek a­­ szakszervezetek és más ér­dekképviseleti szervek képvi­selőivel folytatott megbeszélés­sorozata nyomán a francia kor­mány többféle szociális intéz­kedés kidolgozására bizottságo­kat hívott életre. A CGT el­nöksége közzétett nyilatkozatá­ban megállapítja, hogy a kor­mány voltaképpen semmit sem határozott el, csak munkabi­zottságokat alakított ki. A nagy szakszervezeti központ elnöksége szerint ez arra mu­tat, hogy semmi sem változik a kormány reakciós gazdasági és szociális politikájában. Egyetlen tényleges intézkedés született: a munkanélküli se­gély 6 százalékos emelése. Ez sem kielégítő azonban — álla­pítja meg a CGT elnöksége. — Ilyen körülmények között — hangzik a nyilatkozat — a dol­gozóknak harcolniok kell jo­gaik érvényre juttatásáért és ennek a harcnak a jegyében november 23-án valamennyi foglalkozási ág dolgozói orszá­gos követelési napot tartanak. Az olasz dráma: A tenger betört a Romagnola-folyó völgyébe RÓMA (MTI): Észak-Olaszországban, külö­nösen az Adriai-tenger part­vidékén, ismét havazott és esett. Pesarótól Riminiig a szél három méter magasságra korbácsolta a hullámokat. A tenger betört a Romagnola folyó völgyébe, Rimini és Bel­­laria között a víz elöntötte a földeket. A Dolomitokban szü­net nélkül havazik, az osztrák határhoz közel eső falvak el vannak vágva a külvilágtól. A Pó völgyében hétezer hek­tár termőterület áll víz alatt. Porto Tolleban az ár 185 000 mázsa beraktározott cukrot semmisített meg. A városka bankalkalmazottai egész éj­szaka dolgoztak, hogy meg­mentsék a széfek tartalmát. Bonellit a november 4-i árvíz után ismét elöntés veszélye fe­nyegeti. A városka lakosai azonban nem akarják újból el­hagyni otthonaikat, gátat épí­tenek, megpróbálják megóvni városukat az újabb szerencsét­lenségtől. Johnson elnök, akinek egész­ségi állapota a szerdai műtét óta állandóan javul, a kórház­ban fogadta Eisenhower láto­gatását, akivel arról a lehető­ségről beszélt, hogy tavasszal vagy nyáron körutazásra kül­dené Ázsiába. Johnson szeret­né kiaknázni azt a tekintélyt, amelyet Eisenhower egyes ázsiai országokban élvez. A Heves megyei Tanácsi Építőipari és Épületszerelő Vállalat felújított 150—175 literes villamos és Diesel-üzemű betonkeverőket és 1 db DK—360 típusú kompresszort ajánl fel megvételre könyv szerinti áron. Igénybejelentés: 1966. no­­­­vember 30-ig, a vállalat tit­kárságán, Eger, Barkóczi u. 2. sz. Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat Miskolci Üzletigazgatósága miskolci és Borsod megyei munkákhoz segédmunkásokat felvesz Tájékoztatást ad az üzlet­­igazgatóság munkaügyi osz­tálya, Miskolc, Baross Gá­bor u. 24. Telefon: 14-331, 122. sz. mellékállomás. 1966. NOVEMBER 21-TŐL, 1966. NOVEMBER 27-IG. KOSSUTH RÁDIO: 1.30: Hí­rek. időjárás. — 1.35—­3.59: Ze­nés műsor. — 5.00: Hírek. Idő­járás. — 5.05: Falurádió. — 1>.00: Hírek, időjárás. — 3.00: Hírek. időjárás. — 3.05: Új Könyvek. — 3.30: Színház-, Hangverseny- és moziműsor. — 4.00: Műsorismertetés. Időjá­rás. — 10.00: Hírek. Lapszem­le. Időjárás. — 12.00: Hírek, időjárás. — 14.00: Hírek. Idő­járás. — 16.00: Hírek, időjárás. — 17.56: Műsorismertetés. — 18.00: Hírek. Időjárás. — 20.00: Esti Krónika. Időjárás. — 22.00: Hírek. Időjárás. — 24.00: Hírek, időjárás. — 0.10: Zene. PETŐFI RÁDIÓ: 5.00: Zene. 6.10: Torna. — 6.30: Hírek, idő­járás. — 8.00: Hírek, időjárás. — 14.10: Időjárás- és vízállás­jelentés. — 14.27: Műsorismer­tetés. — 15.00: Hírek. Időjárás. — 17.00: Hírek. Időjárás. — 19.00: Hírek. Időjárás. — 21.00: Hírek. Időjárás. — 23.00: Hírek. Időjárás. ESEMÉNYYEK_ mr&khmt WASHINGTON: FOKVAROS: * A Dél-Afrikában múlt szom­­­­baton született sziámi ikrek ’ — akiket Fokvárosban műtét­i­ segítségével • szétválasztottak — d kielégítő állapotban vannak. ^ Biztosnak látszik, hogy életben s maradnak. — A chilei Concep­­ti­cionban háromnapos korában­­ meghalt egy sziámi ikerpár, s akiket megoperálni nem lehe­­­­tett, mert kettőjüknek csak egy mása volt. i Új-DELHI: i Új-Delhiben közölték, hogy k Uttar Pradesh állam egy falu­jában egy hiéna megölt öt kis­­ gyermeket. F BELGRAD: i A vastag hótakaró miatt b Horvátország néhány útvona­­l­­án szünetel a forgalom. Zág­­­­ráb és Rijeka között megsza­­­­kadt a közlekedés, mert a szél­­ helyenként kétméteres hótorla­­d­szokat hordott össze. A jugo­­­­szláv tengerparton 80 kilométe­­r rés sebességű vihar dühöng­­t. s November 21., hétfő KOSSUTH RADIO: 8.15: Huszka Jenő—Martos Ferenc operettjeiből. 9.10: A tanári szobában. Tomkai Judit riportja. 9.25: A hét előadó­művészei: Tito Schipa, Gregor Pjatigorszkij, Benny Goodman, Pándi Marianne előadása. 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: Népi zene. 11.30: Wilhelm Kempff Liszt­műveket zongorázik. 12.15: Tánc­zenei koktél. 13.18: Cosi fan tutte. Részletek Mozart operájából. 14.05: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.20: Zenekari muzsika. 15.15: Az arany­ember. Jókai Mór regénye folyta­tásokban. IV. 15.35: Népi zene. — 16.00: Gyermekrádió. 36.40: Édes anyanyelvünk. 16.45: Jeanette Mac­Donald és Nelson Eddy énekel. — 17.45: Megfelelő döntést a megfe­lelő helyen . . . Brády Zoltán és Kunszabó Ferenc riportja. 18.00: Húszas stúdió. Az Ifjúsági Rádió műsora a fiatalokról, akiket fel­nőtté érlel az Élet. . . 19.30: Kedves lemezeim ... A mikrofon előtt Vá­­lyi Péter, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese. 20.30: Az év leg­jobb tánczenei felvételeiből. I. — 21.07: őszi rigódal. . . Vendégünk: Áprily Lajos. 22.20: Bartók: Kont­rasztok hegedűre, klarinétra és zongorára. 22.38: Így érdemes! Ko­vács Júlia riportja. 22.53: Könnyű­zene éjfélig. 0.10: A Francia Rádió gyermekkara Bartók-műveket éne­kel. PETŐFI RÁDIÓ. 10.00: Az opera fellegvárai. A milánói Scala. Abo­­dy Béla előadása. (Ism.) 11.01: Mu­zsikáló képeslapok. Üdvözlet Szar­vasról. II. 11.30: Mátyás király ud­vara és a reneszánsz. Tarnócz Márton összeállítása. 12.00: Kama­razene. 12.45: A víz és az evolúció. Dr. Hortobágyi Tibor előadása. — 13.00: Fúvószene. 13.30: A dzsessz kedvelőinek. 14.00: Kettőtől—hatig. A Petőfi Rádió zenés délutánja. 18­10: A hét előadóművészei. Tito Schirpa, Gregor Pjatigorszkij, Benny Goodman: Pándi Marianne előadása. (Ism.) 18­45: Könnyűzene Gyulai Gaál János műveiből. — 19­25: Szemelvények a szlovák ku­ruc irodalomból. Käfer István elő­adása. 20.30: Montreux-i Fesztivál, 3966. A Cseh Filharmonikus zene­kar és kórus hangversenye, vezé­nyel: Karel Armerl. Közben 21.25— 21.45: Pogány József, Hetés Tibor írása. 22.23: Három a kislány. Rész­letek Schubert—Ber+é daljátékából. 22.40: Hanglemezgyűjtők húsz perce. November 22., kedd KOSSUTH RADIO: 8.20: Sibelius: d-moll hegedűverseny. (Henryk Szeryng). 9.00: Gyermekrádió. 9.40: Könnyű fúvósmuzsika. 10.10: Ady, a tűz. Bartha Lajos emlékezése, Ady születésének évfordulóján. — 10.30: Tánczene. 11.35: Rita Gorr énekel. 13.03: Fiatalok stúdiója. — 13.18: Kamarazene. 14.20: Kóruspó­dium. 14.30: A piros sapkácska. Mesejáték. 15.10: Versenyművek. 16.04: Rádióiskola. 17.16: Debussy: Szonáta. 17.30: Három évvel Dallas u­tán. Doku­men­tu­mműso­r. 18.00: Könnyűzenei híradó. 18.40: Tito Schipa operafelvételeiből 19.30: A Szabó család. 20.25: Hódító Pelle. Epizódok Martin Andersen Nexo regényéből. 21.00: Monteverdi em­lékezete. Szabolcsi Bence előadása. 22.25: Egy éj Velencében. Részletek Johann Strauss operettjéből. 23.15: Meditációk. 23.25: Zuzanna Ruzio­kova csembalózik. 0.10: Csárdások. PETŐFI RÁDIÓ. 10.00: Kedves le­mezeim. A mikrofon előtt Vályi Péter, az Országos Tervhivatal első elnökhelyettese. (Ism.) 10.50: A cse­léd-dandár, Karikás Frigyes írásai­ból. 11.57: Zenekari muzsika. 12.45: Házunk tája. 13.00: Könnyűzene. — 13.25: Kotlári Olga virágértékeket énekel, Béres János furulyázik. — 14.00: Kettőtől—hatig. A Petőfi-rádió zenés délutánja. 18.10: Holnap köz­vetítjük. Haydn-kamaraest a stú­dióban. 18.30: Munkásakadémia. Az ember és a gép. I. 18.55: A baja­dér. Részletek Kálmán Imre ope­rettjéből. 20.29: Brahms: a-moll ket­tősverseny. 21.00: Az Ifjúsági Rádió Vidám Színpada. Valahol el kell kezdeni! 22.01: A dzsessz kedvelői­nek. 22.20: Amatőr fotósok és fil­mesek klubja. 22.35: Régi magyar operákból. November 23., szerda KOSSUTH RADIO. 8.20: Népi ze­ne. 9.00: Orvosi tanácsok. 9.05: Szél Júlia zenei riportműsora a mun­­kásdal-kutatásról. 10.10: Operarész­letek. 11.30: A Szabó család. (Ism.­) 12.15: Tánczenei koktél. 13.18: Két táncszvit. 14.25: Könnyűzene. 14.45 Angliai élményeimből. HI. Dr. Si­pos János írása. 15.00: Közvetítés az Újpesti Dózsa—Slovan Bratisla­va II. félidejéről. 15.50: A magyar költészet és a világirodalom c. ki­állításról. Fenyő István írása. 16.07: , Népi zene. 16.37: Az aranyember, s Jókai Mór regénye folytatásokban« * V. 17.10: Liszt művészi pályája. — VI. Dr. Gárdonyi Zoltán előadása. 18.01: Ku­tatás-alkalmazás. Dr. Oszt­­rovszki György előadása. 18.15: Magnósok, figyelem! 19.30: Csaj­kovszkij : D-dúr hegedűverseny. (David Ojsztrah). 20.08: Zenés séta Prágában. 21.05: Domahidi László népdalokat énekel. 21.20.: Déltől haj­nalig. Fábián Zoltán irodalmi for­gatókönyvének rádióváltozata.­­ 22.25: Az Amadeus-vonósnégyes két Mozart-vonósnégyest játszik. 23.24: Ritmus és melódia. 0.10: Herold operáiból. PETŐFI RÁDIÓ: 10.00: Zenés portré Majláth Júliáról. Az össze­kötő szöveget Mátrai-Betegh Béla írta. 11.00: Délelőtti hangverseny. 12.25: Séta Berzsenyi Dániel udvar­házában Niklán. 13.00: Az év leg­jobb tánczenei felvételeiből. I. 14.00: Kettőtől—hatig. A Petőfi-rádió ze­nés délutánja. 19.10: Dankó Pista, Kárnáth Zoltán és Nádor József dalaiból. 19.30: Oscar Lange: Opti­mális döntés. Dr. Krekó Béla írá­sa. 19.40: Szolovjov-Szedoj filmze­néiből. 20.30: Nyilvános Haydn­­hangverseny a stúdióban. Kb. 21.15 — 21.35: Könyvespolc. Kb. 22.15: Ze­nés játékokból. November 24., csütörtök KOSSUTH RÁDIÓ: 8.20: Szóra­koztató zene. — 9.07: őszi rigódal. Vendégfirt­k: Áprily Lajos. — 10.10: Boris Christoff énekei, Yehudi Menuhin hegedül. Kemntmer Lajos és Arthur Rubinstein zongorázik­. — 11.20: Népek zenéjéből. — 12.15: Alikészitisz. Részletek Gluck operá­jából. — 13.18: Tánczene. — 14.05: Törvénykönyv. 14.20: Zenekari mu­zsika. — 15.15: A Rádió énekkari híradója. — 15.45: Hangverseny Lehár Ferenc operettjeiből. — 16.37: Az arany­ ember. Jókai Mór regénye folytatásokban» VI. 17.15: Place Pi­gallé . . . Sanzonok. 17.40: Opera barátoknak. — 18.20: Ahol a Rádió még sosem járt. Kuntelep, (Somogy megye). — 18.35: Népdal­­csokor. — 19.30: Mozart—Beethoven­­ciklus. Az MRT szimfonikus zene­karának hangversenye, vezényel: Pál Tamás. — Kb. 21.05: — Merre vitt az út? Dokumentumműsor. — Kb. 21.35: Könnyűzene Prágából. — 22.25: Gregor Pjatigorszkij gor­­donkázik. — 23.00: Tánczene. — 23.30: Operarészletek. — 0.10: Kön­­­nyűzene. PETŐFI RÁDIÓ: 10.00: John Rihót Amerikában. Zenés játék. — 11.44: Kórusok, hangszerszól­ók. — 12.15: Gyermekrádió. 12.15: Éneklő, muzsikáló pécsi fiatalok. — 13.00: Zenekari muzsika. — 14.00: Kettőtől—hatig. — 18.00: Goodman: Sing, sing, sing. (Benny Good­man és zkra.) — 18.25: Látogatás Csorba Győzőnél. — 18.50: Kürthy Éva énekel. Sepsey József hegedül, Hambalkó Edit zongorázik. — 19.25: Viharban született. Komor Imre írása. — 19.40: Népi zene. — 20.30: Ártatlan bűnösök. Színmű két részben, írta: Halasi Mária. Köz­vetítés a győri Kisfaludy Színház­ból. — 22.30: Balázs Árpád nótái­ból. November 25., péntek KOSSUTH RÁDIÓ: 8.20: Zeneka­ri muzsika. — 9.00: Lilla és a va­rázsló. Rádiójáték Csokonai Vitéz Mihályról. Irta: Vargha Balázs. — 10.10: Az óvodások műsora. _­ 10.30: Édes anyanyelvünk. — 10.35: Aranyvölgy. Részletek Dunajev­­szkij operettjéből. — 11.30: Cigány­­dalok, csárdások. — 12.15: Táncze­nei koktél. — 13.08: Operafinálék. — 14.05: Fúvószene táncritmusban. — 14.20: Kóruspódium. — 14.30: Róka Móka bábszínháza. — 15.15: üZENEtek. — 15.55: Falusi délután. A műsort szerkesztette: Darvas József. — 17.15: Schumann: d-moll trió. — 17.45: Árnyak az estében. Nagy Tibor riportja. — Új zenei újság. — 18.47: Vásárhelyi Zo­lt­án népdalfeldolgozásaiból. — 19.30: Életem, emlékeim . .. Münnich Ferenc 80. születésnapjára. — 20.30: Az MRT esztrádzenekara ját­szik. — 21.00: Alkhimon animája. Zora Dirnbach szatirikus komédi­ája. — 22.25: Zenekari muzsika. — 23.35: Operrettrészletek. PETŐFI RÁDIO: 10.00: Órák és harangok. Zenés összeállítás. — 10.50: Válasz adunk hallgatóinknak. — 11.15: Kalocsay Kálmán, az esz­­peramó költő. — 11.35: Zenekari muzsika. — 12.56: Emlékezés Muj­sza Dzsadil tatár költőre. Szirma­ Marianne összeállítása. — 13.11-Nagy slágerek — nagy sikerek. - 14.00: Kettőtől — hatig. A Petőfi rádió zenés délutánja. — 18.05: Or­szágjárás. 19.00: Wolf-Ferrari: A nagy házsártos. Kétfelvonásos víg­opera. Közvetítés az Erkel Színház­ból. — Közben: Kb. 20.05: A tol­vaj macska. Pausztovszkij elbe­szélése. — Kb. 21.30: Művelődési házban. Kovács Júlia riportja. — Kb. 21.45: Magyar nóták. — 22.20: Láttuk, hallottuk ... — 22.40: Könnyűzene. November 26., szombat KOSSUTH RÁDIÓ: 8.20: Lányok, asszonyok. — 8.40: Pergy és Bess. Részletek Gershwin operájából. — 9.20: Orvosi tanácsok. — 9.25: Svejk meg a többiek. — Összeállította és az összekötő is szöveget írta: Gell­ért Endre. — 11.14: Szimfonikus hang­verseny. — 13.03: Lapozgatás új könyvekben. — 13.18: Eljegyzés lámpafénynél. Részletek Offenbach operettjéből. — 14.05: Mi történt a héten a nagyvilágban? — 14.20: Mozart-művek. — 15.15: Csak fia­taloknak! — 16.00: Hétvége. — 17.50: Népi zene. — 18.16: Dvorzsák: Gor­donkaverseny. (Gregor Pjatigor­­szkij.) 19.30: Szegény kis betörő. Zenés vígjáték két részben. Köz­vetítés a Kis Színpadról. — 21.35: Népi zene. —• 22.30: Táncoljunk! PETŐFI RÁDIÓ: 10.00: A hét könnyű- és tánczenei műsoraiból. — 11.50: Angliai élményeimből. — IV. Dr. Sipos János írása. — 12.00: Az MRT énekkara énekel. — 12.15: Orvosi tanácsok. — 12.20: Népi ze­ne. — 12.50: Magánvélemény köz­­ügyeikből. Szántó Jenő műsora. — 13.00: Zenekari muzsika. — 14.08: A máj­lan­di tornyok. Részletek Ke­rekes—Erdődy daljáték­ából. — 14.30: Latin -amerikai költők ver­seiből. 15.00: Magyar fúvószene. — 15.18: Donizetti: Don Pasquale. Ba­romi és vo­násos vígopera. — 17.24: Zongoramű­veik. — 17.45: A reform és az árak. Dr. Garam József írá­sa. — 18.10: Fiúk a térről. Rádió­játék. írta: Hollós Ervin és Hámo­ri Ottó. Hl. — 19.01: A dasessz kedvelőinek. — 19.25: Az igazi Ró­zsa Sándor, Krizsán László írása. — 19.40: Román énekkarok énekel­nek. — 20.25: Bregenzi Ünnepi Já­tékok. 1968: Waldemar Kmanitz és Eberhard Wächter dalestje. — 21.42: Vidám műsor Feleki KamiMaL — 22.16: Zenekari muzsika. November 27., vasárnap KOSSUTH RÁDIÓ: 9.00: Vakarcs Rádiójáték gyermekeknek. __ 9.47: Szivárvány. — 12.10: Népi zene. — 1­2.50: Nem azért mondom . . . Há­­mos György jegyzete. — 13.00: Művészlemezek. — 13.45: Aragon versei. — 14.00: A zongoraszállót a szerző játssza ... — 14.15: Csepel. Hangk­épeik muzsikával. — 15.05: Közvetítés a Slovan Bratislava­—II. Dózsa labdarúgó-mérkőzés H. fél­idejéről. — 15.50: Tánczene. — 16.10: Szimfonikus hangverseny. — 17.05: A törzsasztalnál. Apró pletykák sok zenével. — 17.58: Urbán Kata­lin énekel. — 18.22: Salzburgi Ün­­nepi játékok, 1966. Wilhelm Backhaus zongoraestje. — 20.00: Ez is, az is 120 percben ...­­-22.15: Nagy énekesek életregénye. Nicola Rossd-Lemeni. — 23.05: Tánczene. — 0.10: Liszt-dalo­k. PETŐFI RÁDIÓ: 7.30: Az evan­gélikus egyház félórája. — 8.30: Mislka bácsi lemezesládája. — 9.00: Nigériai zsákutca. Éliás Béla tu­dósítása. — 10.20: a Luzerni Ünne­pi Játékok zenekarának hangver­senye. — 12.04: Mesejáték. — 12.48: A dzsessz kedvelőinek. — 14.03: Közvetítés labdarúgó-mérkőzések­ről. — 14.45: Táskarádió. — 15.39: A szegedi boszorkányok. Rádió­játék. — 17.00: Maria Stader Giu­seppe di Stefano és Cesare Siepi énekel. — 17.57: Odysseus és Kirke. Részletek Móricz Z­si­gmond Odys­seus bolyongása c. színművéből. — 18.50: Magyar nóta- és népdalest. — 20.10: A Moszkvai Kamarazene­kar játszik. — 21.34: Tudósaink arcképcsarnoka. Waldapfel József akadémikus. — 21.49: Tito Schipa énekel. — 22.10: Könnyűzene. OPERAI A­R­C V • a fokozza az arcbőr vérbőségét, frisseségét és rugalmasságát, megelőzi a mitesszerek képződését, lehet részt venni az „Úttörők a biztonságos otthonért” pályázaton. A részvétel nemcsak tanulságos, de hasznos is. Kerékpárt, zsebrádiót, karórát, fényképezőgépet, társas­játékot nyerhetnek a pályázók. Állami biztosító

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék