Heves Megyei Hírlap, 2017. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

2017-09-02 / 205. szám

2017. SZEPTEMBER 2., SZOMBAT A születésszám alakulása és az azbeszt is probléma Lassan nagyközséggé fogyatkozik a város Kétségbeejtően apad a kis­város lakossága. Ha a ten­dencia folytatódik, nagy baj lehet. Tari Ottó otto.tari@mediaworks.hu LŐRINCI Az országosan tapasz­talaténál is kedvezőtlenebb képet mutatnak a település de­mográfiai adatai. A városava­tás óta a népességszám látvá­nyosan csökkent: míg 1992- ben több mint 6300-an éltek itt, mára ez a szám öt és fél­ezerre fogyatkozott. A jelenségre nemcsak az el­halálozások számának a mér­téke, s ehhez viszonyítva a szü­letések számának az aggasztó apadása, hanem az értékesí­tendő ingatlanok szaporodása is figyelmeztet. Rengeteg ház­ra kihelyezték az „eladó” táb­lát, ám a tulajdonosok sok­szor a környéken tapasztalha­tó árak alá menve sem tudnak megválni javaiktól. Az önkor­mányzat vezetése hiába tesz meg mindent a gyermekintéz­mények fejlesztése, az oktatás színvonalának javítása érde­kében, ha a szülők vagy nem vállalnak egynél-kettőnél több utódot, vagy más településen képzelik el a jövőjüket. Mindezek okait a szakem­berek részben a település ne­vével immár szélesebb kör­ben is összekapcsolódott az­besztterheléssel, részben pe­dig az alig negyedórányira lé­vő Hatvan foglalkoztatottsá­­gilag és infrastrukturálisan is számottevő „elszívó erejé­vel” magyarázzák. Tény, hogy az utóbbi helységben meglévő szolgáltatások (oktatási, spor­tolási, ellátási, szórakozási és egyéb lehetőségek) erejével Lőrinci aligha vetekedhet. És akkor az autópályán bő fél óra alatt elérhető fővárosról még nem is beszéltünk. Hogy mit lehetne tenni a probléma megoldása érdeké­ben, arról egyelőre csak ta­lálgatások láttak napvilágot. Az idő viszont sürget. Dr. Tokai Piroska lőrinci gyermekorvos kis betegét, Larát vizsgálja 2015-ben. Egyre kevesebb az apróság a városban Archív fotó: T. 0. A Wikipedia 2015-ös januári adatai szerint még 5557 volt Lőrinci lakossága, ám idén év elején­­ már 5500 alá (5547) is csökkent ez az adat, vagyis két év alatt száz embert „vesz­tett,, a település. Ha az ará­nyok nem változnak, a 2024-es helyhatósági választásokra öt­ezer alattivá csappanhat a né­pességszám. Az a kisebb baj, hogy ettől kezdve nem kilenc, hanem csak hét önkormány­zati képviselőt választhatnak az itt élők, vagy hogy a városi rang jócskán veszít presztízsé­ből, s Lőrinci „de facto” vissza­minősül nagyközséggé. Jóval nagyobb gondot jelenthet, hogy nem lesz szükség két óvodára, két iskolára sem, s ez már olyan realitás, amit a lakossági tiltakozás sem lesz képes meg­akadályozni. Sokat veszíthetnek pár év alatt Akadnak előnyei és hátrányai is A környéken szinte mindenhol kevesebben élnek, mint 20- 25 esztendővel ezelőtt. A né­pesség fogyása többnyire a ki­sebb településeket veszélyez­teti, hiszen a gyermekintézmé­nyek ebből következő bezárá­sa, a jobb munka- és életfelté­telek indokolhatóan a nagyobb városokba csábítják az embe­reket. (Igaz, hogy Hatvan la­kossága is csökkent az elmúlt évtizedekben, de ehhez nagy­ban hozzájárult az ezerfős Ke­­rekharaszt leválása.) Érdekes­ség ugyanakkor, hogy például Nagykökényesen az elmúlt idő­szakban mintha megállt volna a népességfogyás: a nyugodt, vidékies környezet, a kedvező közbiztonsági helyzet, az elfo­gadható ingatlanárak is csábí­tóak lehetnek a világ zajától el­vonulni szándékozók számára. Szürke volt a víz, ezért megvizsgálták annak minőségét Nem szennyeződött a patak EGER Több olvasónk is jelez­te: szennyeződést vélnek fel­fedezni az Eger-patakban, amelynek - mint írták - szürke színű lett a vize. A té­mával megkerestük a terü­letileg illetékes Borsod-Aba­­új-Zemplén Megyei Kataszt­rófavédelmi Igazgatóságot. Dojcsák Dávid szóvivő vála­sza szerint a Heves megyei igazgatóság ügyeletére még múlt szombaton érkezett be­jelentés. Elmondta: ilyen ese­tekben a társhatóságokkal - laboratóriumi mintavétel­lel egybekötött - helyszíni szemlét folytatnak le a szak­emberek, s ez alapján dönte­nek az azonnali beavatkozás, illetve további hatósági intéz­kedés szükségességéről.­­ Az Eger-patak érintett szakaszánál vízjogi engedél­lyel rendelkező kútfúrást vé­geztek. A megfúrt kút tisztí­tó szivattyúzása és­­ hidro­dinamikai mérés alapján - kis méretű homokszemcsé­ket is tartalmazó, de kémiai szempontból karsztvíz minő­ségű víz kitermelése történt. Ez alapján a patak vízminő­ségi szempontból nem tekint­hető szennyezettnek - mond­ta a szóvivő a konkrét esetről, és hozzátette: miután szen­­­nyezés nem történt, az enge­délyezett fúrást az Észak-ma­gyarországi Vízügyi Igazga­tóság előzetes hozzájárulá­sa alapján, vízjogi engedél­lyel végezték, nincs szükség szankciókra. Kérdésünkre a szóvivő kö­zölte: néhány évre visszame­nően az Eger-patak szennye­zése okán nem kellett bün­tetést kiszabni. Arról a vá­rosban terjedő szóbeszéd­ről pedig, miszerint a „boro­soknak” köze lenne az időn­kénti vízelszíneződéshez, azt mondta, hogy minden évben rendszeresen előfordul, hogy szüret idején hordómosásból, derítőszerek alkalmazásából szennyezés kerül az Eger-pa­­takba. Ezt nem közvetlenül vezetik a vízfolyásba, hanem közterületre kiengedve be­kerül a csapadékvíz-elveze­tő rendszerbe, majd azon ke­resztül jut a patakba.­­ Az alacsony intenzitású szennyezések felhígulnak ugyan és összességében ezi­­dáig a patak ökológiai állapo­tában számottevő változást nem okoztak, de ennek elle­nére javasoljuk, hogy a tisz­tító, fertőtlenítő és más vegyi anyaggal szennyezett vizeket a szennyvízgyűjtő rendsze­rekbe juttassák - tette hozzá Dojcsák Dávid. S. S. MEGYEI KÖRKÉP g Gyere szerencse! Juhász Henrietta henrietta,juhasz@mediaworks.hu F­alusi házunk ajtaján ritkán kopogtatott be a szerencse. Pe­dig vártuk nagyon, mint az égből jött csodát, de szomba­tonként este a szelvényt szorongatva álmos beletörődéssel nyugtáztuk, hogy ezúttal sem veszünk a nyereményből házat, kacsalábon forgót, sem autót, s nem lesz félpénz a bevásárlás. Így teltek az évek, s én elhatároztam, nem bírom a dolgokat a véletlen szerencsére, nem adok fel sosem lottót, mert még alap­talan álmokba kezdem el ringatni magam. Csakhogy ilyen az ember, rádöbbenve, hogy az ilyesféle szerencsében bízni még mindig jobb, mint feladni távolinak tűnő álmokat, megtettem öt számot, amikben hirtelenjében elkezdtem hinni. Eljött a szombat, mantráz­­tam a számokat: négy, tizen- Nyerhetek egy kilenc, ötvenhárom ... nem újabb szelet lett ötösöm- nem ,ozt négye­t . .­­ _ sem, sem hármasom, de még Doldogságot, kettesem sem. A szelvény, a reményekkel együtt a kuká­ban landolt. Ahogy hittem, olyan gyorsan megorroltam a re­ménységre, s magamra, hogy gyenge voltam. Nem irigyeltem én soha, nem irigylem most sem a több mint hárommilliárdot, csak naivan azt remélem, hogy jó helyre ke­rült. Nem irigylem a bizonyos számhúzók szerencséjét és le­leményét sem. Titkon azért, még ha nem is teszek új számo­kat arra várok, hogy kopogtasson, meglepjen egyszer engem is a szerencse. S gondoltam, aki a kicsit nem becsüli... feltépek egy-két cso­koládépapírt, hátha az enyém lesz a bizonyos harmadik, ami­vel nyerhetek egy újabb szelet váratlan, várt boldogságot. Nyolcról tíz évre emelték a büntetést HEVES, DEBRECEN Jogerősen öt évvel súlyosította a vádlott büntetését a Debreceni Íté­lőtábla dr. Balla Lajos vezet­te tanácsa, amely a hét köze­pén hirdetett határozatot egy tavaly nyári hevesi emberölés ügyében. A terhelt Heves városában a múlt esztendő júliusában ra­gadtatta magát a szörnyű tett­re. Otthonukban szórakoztak az élettársával, s alaposan a pohár fenekére néztek. Egyre mámorosabb állapotba kerül­tek, mind élesebbé vált közöt­tük a vita. A férfi megelégelte a perlekedést. Magához vette az ablakpárkányon lévő kést, s azzal közepes erővel mell­kason szúrta a nőt. A sérülés életveszélyesnek bizonyult, hiszen az ahhoz társult kivér­zés következtében az áldozat az igazságügyi orvos szakér­tői szakvélemény szerint a dö­fést követően tíz-húsz perccel életét vesztette. A vádlott ahelyett, hogy mentőt hívott volna, mint aki jól végezte a dolgát, elballagott egy sörözőbe. Onnan a szom­szédjukhoz vezetett az útja, az illetőnek mondta el, hogy meghalt az élettársa. A szak­értő azt is megállapította, hogy a sértett élete az azonna­li orvosi ellátással megment­hető lett volna. Első fokon az Egri Törvény­szék M. L. terheltet ember­ölés bűntette miatt nyolc év Élettársa leszúrása után a vádlott elment sörözni, börtönbüntetéssel sújtotta, il­letve ugyanennyi időre eltil­totta a közügyek gyakorlásá­tól. Az ügyész súlyosításért, a vádlott védője enyhítésért fel­lebbezett. Másodfokon 10 évre súlyo­sította a szankciót az ítélőtáb­la, mind a fő-, mind pedig a mellékbüntetést. Sz. Z. Öröm a műfüvön KOMPOLT A pénteki műszaki átadás után már birtokba is vették a fiatal sportolók a település új műfüves pályáját. A Tarnamente Sport és Szabadidő Egyesület tegnapi közgyűléséről a keddi Füzesabony és körzete oldalban bővebb beszámolót is olvashatnak. J. H. Fotó: B. D.

Next