Heves Megyei Hírlap, 2017. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

2017-09-02 / 205. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP HÍREK Ünnepelnek a bányászok REC5 A Recski Hely- és Bá­nyászattörténeti Alapítvány szervezésében bányásznapot tartanak szombaton a közsé­gi parkban. Délelőtt 10 óra­kor kezdődik a rendezvény, majd a Gyöngyösi Bányász Fúvószenekar muzsikál. Elő­adásokat hallgathatnak meg az érdeklődők, este 7 órától a Superstation zenekar lép színpadra. Rossz idő esetén a művelődési házban rendezik meg a programokat. V. M. Könnyebbé válik a tájékozódás HEVES MEGYE Új kiadvány­ból tájékozódhatnak a Heves megyébe látogató turisták az Eger és Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület révén. A szervezet egy új, méretarányos turiszti­kai információs térképet ké­szített, amelyen többek kö­zött a térségben található für­dők, kiállítóhelyek és neveze­tességek vannak feltüntetve. Az ingyenes kiadvány hatvan­ezer példányban jelent meg, angol, lengyel és cseh nyel­ven is olvasható. Süli K. Véradás: életeket menthet HEVES­­I : Szombaton délelőtt 9 és 12 óra között az egri Pásztorvölgyi iskolá­ban várják a véradókat. Ked­den fél 8 és délután 2 között a visontai Mátrai Erőmű Zrt.-nél, 13 és 16 óra között a hatvani kórházban, 15 és 17 óra között a novaji általá­nos iskolában, szerdán, 15- től 18 óráig a balatoni orvo­si rendelőben adhatnak vért a donorok. Csütörtökön 9-től 17 óráig a hevesi művelődési központban tarthatják tű alá karjukat a segíteni szándé­kozók. v. M. Százmilliók jutnak iskolafejlesztésekre Péneken reggel megyénk valamennyi oktatási intéz­ményében becsengettek, s kezdetét vette az új tanév. Sok településen nagy beje­lentések is elhangzottak. Barta Katalin katalin.barta@mediaworks.hu HEVES MEGYE Szűkebb hazánk oktatási intézményeiben tan­évnyitó ünnepségekkel, ismer­kedéssel telt a most kezdődő tanév első napja. Az Egri és Hatvani Tankerü­leti Központban az elkövetkező időszakban több iskolában is nagyszabású fejlesztések kez­dődnek. Erről a Kompolt-Nagy­­úti Általános Iskolában Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ vezetője, míg Pétervá­­sárán a Tamási Áron általános iskolában Barcziné Horváth Márta, a Hatvani Tankerületi Központ igazgatója tájékoztat­ták a diákokat, pedagógusokat. Elhangzott, az Egri Tanke­rületi Központ tizenkét infra­struktúra-fejlesztési pályáza­tot nyújtott be, s első körben négy kapott zöld utat. Ezekre összesen 1 milliárd 787 millió 838 ezer forintot fordíthatnak. A legnagyobb összeget, 862 millió 565 ezer forintot a Kompolt-Nagyúti Általános Is­kola nyerte. Ebből egyebek kö­zött új sportudvart, valamint szabadtéri sportpályát építe­nek, ezen kívül a jelenlegi épü­letet, kibővítik, átalakítják. Négy új tantermet, logopédiai foglalkoztatót, valamint egyé­ni fejlesztőszobát alakítanak ki. Új csoporttermek, táncte­rem is épül, valamint felújítják a tornatermet, a könyvraktárt és a portát. Elhangzott: mind­emellett valamennyi épület­részben fűtés-korszerűsítést hajtanak végre. Kompolton Horváth László országgyűlési képviselő is szólt az ünneplőkhöz. Hangsúlyoz­ta: legnagyobb hitünk és re­ményünk a gyermekeinkben, a jövő generációjában van. Mi­vel minden diákban szunnyad valamilyen különleges tehet­ség, a pedagógusok feladata e képességek felfedezése, kibon­takoztatása. Ehhez természete­sen arra is szükség van, hogy az oktatás infrastrukturális feltételei megfeleljenek a kor kihívásainak. Ezt szolgálják a most bejelentett fejlesztések is. Poroszlón a Vass Lajos Ál­talános Iskolában közel 309 millió forintot költhetnek az anyaiskola bővítésére, moder­nizálására, valamint energeti­kai korszerűsítésre. Hat cso­portszobát alakítanak ki, fel­újítják az udvart és az épüle­tet, annak külső burkolatát, s napelemeket szerelnek a tető­­részre. A fejlesztésekből a sa­­rudi telephely is részesül. Bélapátfalván a Petőfi Sán­dor Két Tanítási Nyelvű Ál­talános Iskola csaknem 300 milliós támogatást nyert. Eb­ből az összegből a művészet­oktatáshoz szükséges terem, a természettudományos és a nyelvi labor teljes körű felújí­tását, egy informatikai terem kialakítását tervezik. Kicseré­lik a nyílászárókat, megújul­nak a tantermek, a tanári szo­bák és a közlekedők, hőszige­telik a tetőteret, valamint fe­lülvizsgálják a szennyvízhá­lózatot is. Kiskörén a Vásárhelyi Pál Általános Iskolában több mint 319 millió forintból új épüle­tet alakítanak ki, amelyben új szaktantermek, fejlesztő- és tehetséggondozó helyiségek kapnak helyet. Megújulhat a kazánház, valamint a jelenle­gi tornaterem is. Tekintélyes összeg intézményfejlesztésre. Balázs Zoltán, Kompolt polgármestere (balról), Horváth László országgyűlési képviselő, Ballagó Zoltán tankerületi igazgató, Bata Dénes címzetes igazgató és Kollár Tamás iskolaigazgató Fotó: Gál Gábor t A hatvani tankerület intézmé­nyeiben is komoly fejlesztések kezdődhetnek. Majdnem öt­­százmilliós bejelentéssel érke­zett Lőrincibe a Hunyadi Mátyás Általános Iskolába az ötvenedik tanévnyitóra Szabó Zsolt állam­titkár csütörtökön. A honatya el­mondta: több, mint 480 millió forintot nyert el a Klebelsberg Központ, az intézmény selypi, il­letve lőrinci épületeinek korsze­rűsítésére.­­ Lőrinciben megújulnak az ablakok, új színe lesz az épü­leteknek, új tantermeket ala­kítanak ki. Beépül a padlás­tér, bővül a zeneiskola, táncte­rem épül, megújulnak a tanter­mek és a tornaterem előtti öl­töző. Nem csak a lőrinci iskolát fejlesztjük, hanem a selypit is. Éppen a szülők által kért irány­nak megfelelően - jelentette be az államtitkár. A selypi épü­leten a tetőhéjazat cseréjét és hőszigetelését valósítják meg. A tornaterem felett egy új tan­termet alakítanak ki. A torna­termet új sportpadlóval borít­ják és a belső festése is meg­történik. Felújítják az elektro­mos hálózatot és a villámvé­delmi rendszert. / 2017. SZEPTEMBER 2., SZOMBAT Szobrot állítanak Lenkey tiszteletére EGER A csütörtöki közgyűlés legfontosabb napirendi pontja­ival kapcsolatban tartott sajtó­­tájékoztatót Habis László, Eger polgármestere pénteken. A vá­rosvezető szólt a termálfürdőt érintő döntésekről, valamint egy új szobor elhelyezéséről. Előbbi témával kapcsolatban elmondta, a létesítmény terüle­tén található, évek óta haszná­laton kívüli épületben szeret­nének egy melegkonyhát kiala­kítani, valamint a fürdő hatá­rain is szeretnének változtatni. Ahol lehet, kintebb szeretnék tolni a határvonalakat, ezzel több száz négyzetméterrel tud­nák megnövelni a strand alap­területét. A testület döntött arról is, hogy a Belvárosi udvar nevét még az ősszel Lenkey udvar­ra változtatják, ugyanitt pe­dig helyet kap majd egy a tá­bornokot ábrázoló mellszobor is, amelyet a Lenkey Társaság Kulturális Örökség Egyesület ajánlott fel. A szobor környé­kén térrendezés várható, ame­lyet körülbelül 1,5 millió fo­rintból valósít majd meg az ön­­kormányzat. Süli.K. Két faluban is maradnak az ATM-ek NOVAJ, EGERCSEHI Részben megnyugodhat a lakosság a két faluban. Döntés született arról, hogy a helyi takarékszö­vetkezeti fiókok tervezett be­zárása nem veszélyezteti az ATM-szolgáltatást, a berende­zések maradnak. Mint azt Horváth László or­szággyűlési képviselőtől meg­tudtuk, a szeptember 19-re kitűzött fiókbezárások kap­csán folyamatosak a tárgyalá­sok a polgármesterekkel és a Korona Takarék képviselőivel. Elmondta: olyan kompro­misszumos megoldást keres­nek, amelynek lényege, hogy a községekben ne maradja­nak az emberek pénzügyi szolgáltatás nélkül. A megol­dás is körvonalazódik. Ennek részleteiről rövid időn belül tájékoztatják a sajtót és a la­kosságot is. B. K. Szeptembertől újra használható a Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola medencéje Átadták, s rögvest fel is avatták a tanuszodát GYÖNGYÖS Úszóbemutatóval avatták fel a diákok a Kálvá­riaparti Sport- és Általános Iskola elkészült tanuszodáját az első iskolai napon. Az ün­nepélyes­ megnyitón Horváth Márta, a Hatvani Tankerületi Központ tankerületi igazgató­ja felidézte, az uszoda 2015 de­cemberében zárt be.­­ A homokszűrő tartályt - amelynek meghibásodása miatt az uszoda működése le­állt - kicserélték, illetve a gé­pészeti rendszert is felújítot­ták, újrafugázták a medencét és a lelátóra is új műanyag szé­kek kerültek - sorolta a felújí­tás részleteit az igazgató. Hozzátette: az iskola fenn­állásának harmincötödik évfordulójára - amely épp szeptember elseje - meg­újult úszómedencét kaptak a tanulók. A 10*25 méteres me­dence, öt pályára osztható és nemcsak a diákok, hanem a lakosság számára is elérhető lesz a jövőben, hiszen délutá­nonként, esténként, aki szeret­né, igénybe veheti ezt a lehető­séget - tudatta Horváth Márta.­­ A beruházás csaknem harmincegymillió forintból valósult meg és a jövőben a most még kézi vegyszerada­golót is automatikusra cseré­lik, így lesz teljes a fejlesztés és modern uszodája az intéz­ménynek - közölte a tanke­rületi vezető. Az iskola igazgatója, Vin­­czéné Mádi Magdolna kö­szöntőjében elmondta, mint­egy hétszázötven gyermek veheti birtokba ismét a tan­uszodát, és a hozzá tartozó felújított két öltözőt és a vizes­blokkokat is, hisz nemcsak az intézményben tanulók, hanem más iskolák tanulói is használhatják a mindenna­pos testnevelési órák kerete­in belül. A megyében több - a napok­ban átadott - fejlesztést is a hatvani tankerület finanszí­rozott. A gyöngyöshalászi Szé­chényi István Általános Isko­la vizesblokkjának felújítása ötvenszázalékos önkormány­zati hozzájárulással csaknem 12 millió forintba került. Recs­­ken a Jámbor Vilmos Általá­nos Iskola öltözői vizesblokk komplett felújítására mintegy ötmillió forintot fordítottak. A csányi Szent György Általá­nos Iskola megsüllyedt főfalá­nak megerősítése és helyreál­lítása, illetve a tantermi és fo­lyosói burkolatok cseréje is a tankerület költségvetéséből valósult meg, nyolcmillió fo­rintból - tudatta a tankerületi vezető. H. É. A diákok birtokba vették a létesítményt Fotó: Czímer Tamás

Next