Hidrológiai Közlöny 2009 (89. évfolyam)

6. szám - L. Hidrológiai Napok: "A hazai hidrobiológia ötven éve" Tihany, 2008. október 1-3.

8 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 2009. 89. ÉVF. 6. SZ. 5180 [%6] 7. ábra. A klaszterek mediánjai a 3 mintavételi időpontban Következtetések A felső-tiszai holtmedrek izotópanalitikai vizsgálatai során megállapítottuk, hogy a Tisza vizének vizsgált jel­lemzői jelentősen elkülönülnek a holtmedrek paraméte­reitől. A legnagyobb hasonlóság is csak a 2006. tavaszi áradás levonulása után vett minták eredményeinél észlel­hető. E minták közül is csak a hullámtéri holtmedrek sta­bilizotóp-arányai hasonlítanak a Tiszához (egyetemes csapadékvonalon helyezkednek el). Tehát a holtmedrek nagy része csak akkor lép kapcsolatba a Tiszával, amikor az kilép a medréből és elárasztja a hullámteret. A holtmedrek többségében a felszín alatti víz-utánpót­lás is kizárható Ha mégis lenne, nyomait az izotóparány­eltolódások mérése során észlelnünk kellett volna, ehe­lyett mi folyamatos, pozitív irányba való eltolódást ta­pasztaltunk. Egyes holtmedrek esetében azonban az izo­tóp-arányok a nyári meleg hatására csak kevéssé tolód­tak el pozitív irányba, ami azt bizonyítja, hogy ezek víz­készlete felszín alatti szivárgással a Tiszából táplálkoz­hat, ezért a csapadékszegény időszak alatt sem észlelhető olyan mértékű bepárlódás, mint azoknál a holtmedrek­nél, amelyek utánpótlásra csak a csapadékból számíthat­nak. Ezeket a megállapításokat statisztikai módszerrel is a­látámasztottuk. A klaszterek mediánjainak ábrázolása so­rán megmutatkoztak a különböző bepárlódottsági fokú csoportok mindhárom mintavételi időszakban. Irodalom BRAUN M. 1998. Tavak, lápok és a környezet múltbeli állapotváltozá­sainak történeti rekonstrukciója az üledék elemösszetétele alapján, PhD értekezés, KLTE, Debrecen, 133 p. CRAIG, H. 1961: Isotopic variations in meteoric waters. Science 133: 1702-1703. CLARK, I.D. - FRITZ, P. 1997: Environmental isotopes in Hydrogeolo­gy. CRC Press, Boca Raton, USA, 328 pp. FÜRJ D. 2005. Izotóp-hidrológiai vizsgálatok a Tisza mentén. Diploma­munka, Debreceni Egyetem, 63 p. PÁLFAI I. 2001. Magyarország holtágai, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 82 p. SCHOELLER, D. - COWARD, A. 1990. Isotope fractination corrections. In: Prentice, A. M. ed.: The Doubly-labelled Water Method for Measuring Energy Expenditure. International Atomic Agency. Vi­enna SIMONFFY Z. 2002. Vízigények és vízkészletek. In: Somlyódi L. ed.: A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. MTA Budapest, pp. 107-139. SVINGOR É. - BALOGH K. 2003. A stabil izotópok és nemesgázok szere­pe vízbázisok vizsgálatában. In: Kiss Á. Z. (szerk.): Fejezetek a környezetfizikából, Kossuth Egyetemi kiadó, Debrecen, p. 227-275. WITTNER I. - DÉVAI GY. - Kiss B. - MÜLLER Z. - MISKOLCZI M. -NAGY S. A. 2004: A Felső-Tisza menti holtmedrek állapotfeltárása. 1. rész: Állapotfelmérés, Hidrológiai Közlöny, 2004. 84. évf. WITTNER I. - DÉVAI GY. - Kiss B. - MÜLLER Z. - MISKOLCZI M. -NAGY S. A. 2005. A Felső-Tisza menti holtmedrek állapotfeltárása. 2. rész: Állapotértékelés, Hidrológiai Közlöny, 2005. 85. évf. Clustering oxbow lakes from Upper-Tisza Region in groups by the examination of stable isotopes Babka, B.' - Futó, I.2 - Szabó, Sz.1 'University of Debrecen, Department of Landscape Protection and Environmental Sciences, Egyetem square 1, H-4032, Debrecen, Hungary 2Institute of Nuclear Research of the Hungárián Academy of Sciences, Ede Hertelendi Laboratory of Environmental Studies, Bem square 18, H-4026, Debrecen, Hungary Abstract: The Tisza river floods areas between dams several times a year, and with this it fills the oxbow lakes on the flood-plain and changes their water. However the water addition of the oxbow lakes takes place not only by floods but it is probable that water can seep under the surface through the gravelled layers of the old river beds, and precipitation can alsó play a role. Our goal with this work is to get a quite overall picture of the state and water addition of the oxbow lakes in Upper-Tisza Region. Water samples from the Tisza river and the oxbow lakes between Tiszabecs and Tokaj were examined with isotope analytical method. We can get picture of the origin and the state of the waters with the help of stable isoto­pes. During processing the question was that how the oxbow lakes can be sorted according to their water addition on the basis of their stable isotope ratios. Keywords: Tisza river, oxbow lakes, stable isotopes O október • május A augusztus O október • május A augusztus O október • május -12 -10 -8 -6 -4 A augusztus O A o A mo • -2 0

Next