Hirnök, 1839. január-december (3. évfolyam, 1-104. szám)

1839-07-08 / 54. szám

54u1,‘ szám. Szerkeszti ’s kiadja Italássalul Orosz J­ózsef. Julia* §, 1839. _r._­ i i I '1 A’ Hírnök kinevezések’, hivatalos tudósítások’, honi és külföldi politicai hírek’, mindennemű sta­tisticai adatok’, pénzkelet’, piaczi árak’, d­una­­vizállás’ és mindenféle hirdetmények’ minél gyorsabb közlésével; — a’ Századunk terjedel­­mes’ political ’s rokon tudományé értekezések­kel, ugyszinte literatúrai, művészeti és közélet­­beli jelesebb tünemények’, találmányok’és inté­zetek’ ismertetésével foglalkoznak főképen. megjelennek e’ lapok minden hétfőn és csü­törtökön. Félévi előfizetés Pozsonyban házhoz­­hordással 4 p. sz., postán borítékkal 4 fr. 24 kr. Előfizethetni helyben a 'kiadó tulajdonosnál, sé­tatéren 740. sz. a . Pesten Füskúti Banderez Lajosnál, kinél a’ hirdetmények 's a’ szerkesz­tőséget illető [egyéb közlemények is elfogadtat­nak. Minden nem hivatalos leveleknek és köz-. L reményeknek bérmentes beküldetése kéretik. Tartalom: Magyarország­ és Erdély. Kinevezés: Zemplén vár­megye’küldöttsége; nagy-kállói, peterdi, kolosvári, m.-vásárhelyi és elő-pataki hírek ; honi elegytár. Ausztria. Nagy brit­an­nia. Kérelem a’ catholicusok’ emaneistationetájának eltörlése iránt. Fra­ncz­iao­r­sz­á­g. Jour Froy’ tudósítása a’ keleti viszonyok fe­lől; a’ kormánynak óvó intézkedései; rendkívüli hitel’ megaján­lása a’ tengeri haderő’ fentartására. Spanyolország. De la Victoria herczeg’ hivatalos tudósítása; vidám kilátások a’ fővá­rosban. N­é­m­e­t­o­r­s­z­á­g­. Az orosz trónörökös’ gyengélkedése és felgyógyulása. Németalföld. A­ limburgi rész’ átvétele. Amerika. Elegy. Hírlapi szemle. Hirdetések. Magyarország és Erd­ély. (­ cs. kir. Felsege, jun. 29 től kelt határozatánál fogva Svaiczer Gábor m­. kir. udv. kamarai tanácsnokot és selmecz­­bányai főkamaragrófot, cs. kir. udvari tanácsos czím­mel méltóztatott dijtalanul kegyelmesen fölruházni. Fleischer Márton’ nyugalmaztatása által a’ tölgyesi har­­minczad-hivatalnál a’ harminczadosi tisztség, 500 fr. évi fi­zetéssel és szabad lakással, ürességbejött. Pozsony, jul. 7. Zemplén megye’ Rendeinek lap­jaink’ 52 ik számában foglalt közgyűlési határozata szerint, amell. Székhelyi gr. Mailáth Antal kir. asztalnok ’s Zemplén megyei fő­ispány urnak fő­cancellárrá lett kineveztetésén való örömük’ tisztelkedő kijelentése végett m. h. Ilikén kineve­zett fényes küldöttségnek jeles tagjai, névszerint Regéczi Breczenheim Ferdinand hg., Siskovics József főispányi hely­tartó, Toltsvai Szirmai/ Ádám cs. k. kamarás és a’ l­étszemé­­lyű­ Tábla’ bírája, Richter Alajos, a’ jászai praem. szerzet’ pré­postja, gr. Barkóczy János, gr. Sztáray Albert, gr. Dessetf­fy Aurel, gr. Mailáth József, b. Barkóczy Zsigmond, Szent- Iványi Vincze cs. k. kamarás, Rhédei Rhertey József, Rh­édei Rhédey László, Csabai Dobus László, Hagyárossy Zalay Alajos, ifj. Székhelyi Majláth György, Draveczky Alajos, Komáromi Pajthényi Sándor, Magyarország’ fő­pénztárnoka, Tolcsvay Szabó János, Kovács N., Magyar-Szögyényi Szögyény János, M­elcz­er István, Revisnyei Reviczky Imre kir. táb­­labiró, Krizsanovszky József tárkányi lelkész, Szalóki Kossuth Imre, Janthó Sándor megyei aljegyző, egyszers­mind szónoka a’ t. ez. küldöttségnek ’stb., ma utaztak ke­resztül városunkon, Bécsben nem csak az épen érintett örvendező , tisztel­kedés’ végbevitele, hanem egyszersmind O cs. kir. Felségüknél ’s minden ott jelenlevő cs. kir. Fő­­herczegeknél, ugyszinte Pozsonyban O cs. kir. Főhűségé­­nél, országunk’ tisztelt Nádoránál, végre nmest. Majláth György urnál, országunk’ főbírójánál, a’ megye’ nevében jobbágyi hódolatuk’ kifejezése, illetőleg tisztelkedő üdvöz­lésük’ nyilványítása végett. Nagy-Kálló, június’ 23. Múlt héten járták a’ megye’ Rendes közgyűlésüket, ’s az országgyűlés’ megnyitásáról Ő Felsége’Személyében, örömmel értették a’ Rendek, hogy Nádor , cs. kir. Fensége’ közbenjártára a’ Felséges Uralko­dópár kegyes volt az ország’ Rendei’ üdvözlését magyar nyelven elfogadni. A’ követ urak’ (Zoltán János másod alis­­pány és Bonis Sámuel táblabiró) országgyűlési tudósításuk felolvastatván, ’ Felsége’ kegyelmes kir. előterjesztésére, a’ Duna’ ’s többi magyarországi folyóvizek’, jelesen a’ Tisza’ szabályozása’ ügyében, a’megye’ Rendeinek határozata ab­ban egyesült, hogy e’ nagyszerei szabályozások’ kivitele rész­vényes vállalkozások’ útján létesíttetnék, ’s bátor a’ megye’ Rendei jól tudják, hogy valamint a’ külkereskedők’ előmoz­dítására, úgy különösen az ország’ jelen állapotjára nézve, a’ nemzeti gazdagság’ egyik hatalmas ágának, a’belkereskedés’ és közlekedés’ kifejtésének és virágzásának eszközlésére, illy nagyszerű ’s tömérdek pénzmenyiségbe kerülő vállala­tokra, a’ magyar nép még most pénzhiány miatt elégtelen, mindazáltal a’ részvényes vállalkozás’ esetében, addig, mig magyar részvényesek találkoznak, a’ vállalat’ esetében for­gásba teendő részvények, idegen kezekre ne bocsátassanak. — A megyei közgyűlés’ tanácskozásának tárgya volt még, a’ katonaságnak az országon által szállítására megkívántaté élelmezése; mire nézve a’ megye’ Rendet óhajtanák­, hogy az élelemszerek’ beszerzése haszonbérbe ne adatnék; mert a’vállalkozók is kívánván nyerni, ha nem lesz módjuk rá, e’ nyereség az adózó nép javára esik. Továbbá Kővárvidé­kére nézve, köz­megegyezésük volt a megye’ Rendeinek, hogy e’ testület is követei által részt vegyen az országgyű­lési tanácskozásokban. (Rajzolatok.) Peterd. Jun. Ifj. délután 5 óra tájban indultam Pan­nonhalmáról haza felé. Hat óra tájban, midőn Peterd ne­mi sváb­ helységen keresztül jőnék, kocsim felé —az ut­­czán keresztül — nagy fejér tömegeket­­mészköveknek gon­­dolamjlátok repülni. Nagyságuk — a’ mennyire szemmérték­nek hihetni­­— akkora forma, mint egy ludtojás. Majd sű­rűbben kezdenek hullani e’ tömegek, ’s mikor megösmertem, hogy ezek jégdarabok, egy pillanat múlva leszakad egész erejével és sűrűségével a’ borzasztó jégeső, mellynek sze­mei szinte tyúktojásnyi nagyságúak, ’s esik egy negyed­óráig. Kis szünet után újra elered e’ jégzápor ’s ismét esik mintegy 10 perczig, de már a’ szemek kisebbek (galamb tojásnyi nagyságúak) voltak, ’s a’ sebesség is kisebb. Égren­­gés nem, hanem szinte szakadatlan égvillogás kiséré e’ tü­neményt. Azt említenem fölösleges, hogy ablakok bezúzat­tak, nádtetőkből az erős veretés miatt szinte porfellegek emelkedtek, az emberi test’ érintett helyei megdagadtak ’stb. a’jégszemek’nagy tömegéből ez önkényt következik, melly sebességet abból is megítélhetni, hogy egy szem egy igen gyönge szalmakalapot, a’ helyett hogy magával elra­gadjon, vagy helyéből félremozdítson, keresztültört épen úgy mint a’ puskából kilövés által nagy sebességgel repülő gömbök átsikasztanak egy gyengén álló deszkát a’ nélkül, hogy azt helyéből kimozdítanák. Az eső jégszemeknek nem függő, hanem halántékos irányuk volt. — Éjszaknyugati szél fúrt, ’s egész nap délután 5 óra tájig tikkasztó meleg. — A’ fellegek­ben úsztak, ’s fehérek voltak; egyébiránt csak délután kezdtek képződni, ’s igen hirtelen lettek ha­lom felhőkké. (ulasz.) Kolosvár, jun. 20. Folyó hónap’ 20-kán díszes ünne­péllyel ment véghez az itteni unitar. főiskolában gondnoki (curatori) hivatalába beiktattatása gróf Bethlen Ferencz ur­nak. Az ünnepélyt, mint illy alkalommal szokás, generalis nótárius és közoktató Székely Sándor ur nyitá meg czélszerű beszéddel, melly után a’ gróf ékes ajkú beszéde következett a’ valódi és álszabadságról; ezt követték a’ főoskola’ igazgató oktatójának ’s végzetül az oskolai öregebb deáknak beszédei. Beszédek’végzetével az ifjúság’ ének- és zenekara válogatott darabokkal mulatá a’szép számú közönséget. — A’ napokban egy furcsa fogadásnak valánk tanúi. Egy fiatal főnemes, a’ gyorsszekerezés’ kolosvári főbiztosa Biázini Caetán előtt azt állítván, hogy Kolosvártól N. -Váradig 13 óra alatt a’ gyorslovak el nem nyargalhatnak — Biázini úr nyakason erősíté, hogy a’ kijelelt idő alatt kétségtelenül elfutandják a’ nevezett pályát. A’ versengésnek fogadás jön következése, melly szerint a’nyertes félnek a’ vesztő 100 pengő forintokat legyen köteles fizetnie, ’s e’ felett minden úti költséget is hordozzon. A’fogadás a’ Biázi­n­i úr’ részére ütött ki, ugyan­is a’ gyors lovak a’ kitűzött pályát 11 óra és 30 perez alatt végig írták, futásukkal a’szélszárnyakon N.-Váradra repített főnemesnek kocsiját is haszonvehetlenné rombolván a’ dö­­czögős kövezeten. — 23 dikán estve mint hazánk’ szeretve tisztelt főkormányzója *gr. Kornis János úr ő nagyméltósága’ becses névnapját megelőzött estve az ő excja’ tiszteletére a’ város ki volt világítva, díszes fényben ragyogott főleg a’ város’tanácsháza, ’s a’ középületek közt a’ k. lyceum, a’ ref. és unitar. főiskolák. A’ piaczon a’ városunkban levő hangászkarok egymást felváltólag jeles darabokat játszottak. Mint halljuk, a’ városunk’ fogházából e’ hónap’ elején meg­szökött gonosztévők közül Krasznán egy pár szerencsésen elfogatott. (Érd. Holó.) Maur os-V­ásárhely, jun. 16. A’ legrettentőbb égi­­háboru, mellyre városunk’ lakosi emlékezhetnek, dörgött ma reggel felénk, a’ Maros’jobb partjáról, névszerint Sz.­­Anna lain felől jőve. Néhány percczel azelőtt az ég még tisz­ta volt, de egyszerre sűrű köd borítá el azt, melly rovatos bérczcsúcsalakban a’ fellegekkel egyesült és jégesőjét, zá­porát, szélvészét és villámait Sz.­Anna felett öntötte ki, ’s onnan haragos morajjal, de szerencsére csak kevés kárt téve, a’széles Marosvölgyön át Ny­arád felé vonult. Nem hiszem, hogy zivatar, a’ maga támadásában és kitörésében, ezénél pompásb­éji látványt, dicsőbb ’s a’ legmerészebb képzeletet is meghaladó természettüneményt mutathasson. Ezer égiháborút már láttam életemben, de illy rettentő, egy­szersmind felséges alakút még egyet sem. Szélvész, menny­dörgés és lent a’ Maros’ zúgása olly hangversenyt adtak, melly a’ legvadabb keblű embert is az örök Isten’ imádására ragadhatta volna. (Sieb. Woch.) Élőpatak, jun. 15. A’ borvízi időtöltések csakugyan a’ nem legkedvezőbb időjárásé daczára is megkezdődtek; ’s mint az előjelekből láthatni, az idén számosabban fogják ezen tájékot meglátogatni mint valaha; mert a’ jobb-jobb ízlésű és kényelmű­ szállások nagyon kerestetnek, és az eddigihez mérve, nagyon felemelt áron. A’ birtokosság pe­dig sokat tesz, hogy vendégeinek annál több kényelmet szerezhessen, igy p. o. Nemes János gr. több kényelmekkel bíró fürdőintézettel kívánja ellátni a’ vendégek’ számára ezen helységet, melly bizonyoson jövő hó’ elsőjére megnyi­­landik, mi által egyszersmind számos az eddigi mód szerénti fürdéssel egybekötött kedvetlenségeknek is véget fog vetni; egyetlen utczája ’s a’ borvíz forrás mellett levő kis piacz is az idén talán gondosabban van kitöltve ’s takarítva is mint ed­dig, ’s talán nem retteghetnek a’ vendégek, hogy minden kis eső’ alkalmával térdig kell a’ sárban uszkálniok, ven­déglője is az idén talán jobban van rendelve mint máskor, ’s illendő áron mindenki ételt és italt találhat. De vallyon ez­zel minden meg van e téve, mi ezen hely’ szépitésére és a’ vendégek’ kényelmére olly igen szükséges. A’ sétatér mi illy nemű intézeteknél nélkülözhetlen, még hiányzik, nyílik ugyan egy még az idén, de mikor talál itten az elbádladt beteg nyughelyet a’ pihenésre, ’s hűs árnyat a’ nap hevé­től való ótalmazására, mert építője úgy látszik inkább a’ következő ivadékra néze, mint a’jelenre, néhány csemete ültettetett, ’s azok is tárul egymáshoz, 30 — 40 év fog ta­lán egy hiányos sétatért a’ kijelölt helyből nevelni, kevés munka, ’s talán költség’ nemkimélése mellett nem csak szép sétatért eszközölhetne itten, hanem rövid időn ezen minden természeti szépségekkel megáldott helyet a’ két ma­gyar haza’ egyik legszebb és kényelmesb fürdőhelyévé varázsolhatná, mi annyival szívesb hazafi óhajtásunk, mivel tudtunkra, minekutána nevezetesen az ivó-borvíz-kutra va­lamivel több gond fordítatik, ezen víz olly hathatós gyógyerőt mutat több nyavalyákban, min­t a’ haza’ számos illy nemű savanyú vizeiben fel nem találhatni. (Érd. HK­P.) El egy tár. Ilkre van, hogy az alföldön két pesti kár­tyást, kik mesterségük’űzésére a’mehádiai fürdőkbe igye­keztek, statarialiter felkötöttek. Este t. i. egy gazdag szerb­bel játszanak, kitől különben is elnyertek 2.000 aranyat, de nála igen nagy csomó ezer forintos bankjegyeket lát­ván , a’ szerbet, ki reggeli 3 órakor útját Aradnak véve, az után agyonlőtték, de a’történetből épen arra járó per­­secutoroktól tetten fogattak ’s rögtönitélet által bünditokat verék. — Utolsó jegyzéke a’ tavalyi vizáradáskor kárvallott dunamelléki lakosok’ számára a’ segélyosztó biztossághoz érkezett adakozásoknak, amélt. Teleki József, Ádám, Sá­muel és László testvér grófok 1000 ft., Kecskemétről a’ te­metési egyesület Vitt János által 23 ft., Hám János szatmári püspök 215 ft. 20 kr., Baselból Brukhard pap 2 ft., Zname­­nák József Priviczen 20 ft., Szaniszló Ferencz apát és kano­nok, nyomtatott egyházi beszédéért bejött 25 ft., Weil Fü­­löp emlékkönyve’ eladott példányai’árát 149 ft., Seymann R. Miksa krajovai gyógyszerárus 10 ft., Farkas István szendrői gyógyszerárus 2 ft., Beller József 10 ft., Jeszenszky Antal I ft., Járt János 24 kr., Sepsi’ községe 70 f., a’ bánsági bá­nyaigazgatóság 200 ft. 201/2 kr., Jászberényből Taczmann István főpénztárnok által t­egő Elek’ egyházi beszédének 50 példányáért 20 ft., egy nevezetlen 1 ft., Tormássy Lajos Békes megyei főorvos Gegő Elek’ egyházi beszéde’ 60 pél­dányáért 24 ft., Becskerek városa 20 ft., Vid­ics Péter 1 f. — A’ segedelemosztó választmány’ munkálódásiról a’ vég­jelentés mai lapjainkhoz van nyomtatásban mellékelve. — Temesvárról írják: „Vidékünkön­ talán soha egy évben sem kezdődött el olly korán a’ tartós hőség,’s nem hatott olly ár­talmasan az emberi létszerekre mint a’ jelen hóban; a’ jun.­éke óta folyvást növekedő hőséggel ugyanis egyszerre ütött ki az epés idegláz, mint a’ városi orvos jelenté, ’s jelentése a’ am. m­. kir. Helytartósághoz is felküldetett. E’járvány­ban leginkább a’nőnem szenved, de a’fér­fiak sem men­tek tőle. Máris több jeles ifjú asszonyok ’s szép reményű lányok szüleik’Öröme ’s büszkesége, lettek áldozativá, so­kan pedig sintenek benne (szembetűnő csak a’ belváros­ban). A’ hőség naponkint növekszik, sem estve sem éj­jel nem találhatni enyhülést; estve a’ lakosok csoportosan tódulnak a’ csatornához fürödni, ’s már néhányan vízbe is fúltak. Esőhöz, hűs időhöz semmi remény, a’ barometrum folyvást szép időre mutat. Hát még majd jul, ’s az ebna­pokban miképen leend dolgunk . 1834 ben tartós volt ugyan a’ hőség, de illy magas fokra nem emelkedett, ’s nem volt nyomasztó. A’ gabnan­eműekből eddig csak a’ törökbuzá­­nak ártott az időjárat. A’ fecskék mind eltakarodtak, jun. üke óta egyet sem láthatni ’s nem hallhatni.“— Libetbá­ny­áról ellenben jun. ükéről olly borzasztó felhőszakadást ’s jégesőt írnak, melly ötven ’s több mázsás sziklatömegeket sodrott le a’ hegyekről, a’ dombokon állott csűröket egé­szen elsöprötte, az erős kőházakat megszaggatta; a’ várost keresztülfolyó patak megáradván, a’szomszéd házakat mind elöntötte; tömérdek juh- és szarvasmarha részint’a jégtől levezetett, részint a’ zuhanó vizártól elsodortatott; 20 ember a’ halálos vészből megmentetett ugyan, de a’ hullámok közt is sokan találták halálukat. E’ borzasztó látvány nem tartott félóráig. Az okozott kár 16000 r.­ftra becsültetik. — Fő­tiszt. Szeberényi János bányakerületi evang. superintendenst a’jénai egyetem hittudományi tanár’ oklevelével tisztelte meg. — Oszedekben, hol néhány év előtt még csupán farkasok ’s medvék tanyáztak, ’s hová emberi lépés alig jutott eddig, most nagyszerű és pompás üveghuta, az első egész Horvát­országban díszkedik Kulmer Erno’ szorgalma által, ki szá­mos áldozattal létesíté e’ nagyszerű vállalatot, olly szilárd elhatárzottság közt, mint különben csak erős lelkületű fér­­­finak szokott tulajdona lenni. A’ tulajdonképi gyárépület 25 ölnyi hosszú és 12 öl­nyi széles, mellette hasonló díszü épület emelkedik, minden szükséges kényelemmel 8 család’ számá­ra. Ezenkívül még 9 jó rendezetű gyárépület van e’ helyen, mikhez nagy ’s mindennel czélszerűleg ellátott vendégfoga­dó járul. Az üvegkészítésre szükséges anyagokat a’ termé­szet maga bőven szolgáltatja ki azon vidéken. Az erdő 4 ezer holdnyira megy, ’s a’ rajta keresztülkigyózó folyamon könnyen szállíthatni a’ gyárhoz. Zágráb megye’ é­ei lehe­tőségig előmozdítói kivánván e’ szép vállalatot, útépítést ha­­tárzának azon vidékre. Kívánatos, hogy a’ lelkes brnő csüg­­­gedetlenül iparkodjék emelni e’ gyár’ jelességét, ’s egy­szersmind honfiakat alkalmazzon dolgozókul, minek kettős teend haszna, mert olcsóbban fogja ezentúl eszközölhetni az üvegkészítést, a’ hazának pedig hasznot teend, újabb kört nyitván a’ köznép’ tökélyesbite­sére. Igazítás. Lapjaink’ 52ik számában 4. hasáb. 25. sor. hibásan álló névcserét következőleg kérjük igazíttatni: Batthyány Kázmér he­lyett Batthyány Lajos. Ausztria. Ő cs. kir. Főhgsége Albrecht, Ő cs. kir. Főhgségének Károlynak legidősb fia, jul. 1jén útnak indult Drezdán, Ber­linen ’s Lübecken át Pétervárra. Bécs, jul. 2. Tegnap érkezett ide U kir. Főhgsége a’ modenai Ilg. hitvesével, ’s családjával együtt, ’s horto-utczai tulajdon palotájába szállott. Aagyforitannia. A’ felsőh­áz’ jun. 21dikei ülésében Winch­ilsea gróf 3300 aláírással ellátott kérelmet nyujta át a’ catholicusok’ emancipatio-actájának eltörlése iránt­ hozzá adván, mikép ezen ad­at elfogadtatásakor az állíttatott, hogy ezen ac­a

Next