Hirnök, 1840. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

1840-01-20 / 6. szám

molással 1,044,941 frt 18 kr. summára tétetnek ezüst pénz­ben, távol sem elegendő, minden alkalmas, nyilványos törvény által megrendelendő mind készpénz-mind napszám­­beli segedelmekkel siettessék 5 Ő Felsége kegyelmesen meggyőződvén a’ felől, mikép ama’ szabályozás’ 'bevégez­téből a’műipar és nemzeti gazdagság nem középszerű gya­rapítást nyerendenek , a’ rá fordítandó költség a’legbő­vebb gyümölccsel fog megtérülni, továbbá is kegyel­mesen kívánja, bogy mind a’ czélra vezető segedelmek' tekintetében, mind pedig azon akadályok’ elhárítására néz­ve, mellyek révpénz’ ’s más e’ nemű, régibb szokásnál fogva divatozó fizetendőségek’ czíme alatt ittott a’hajózást késleltetik, vagy különben ártalmára vannak, az ország Rendéi tanácskozzanak, ’s az ezek iránt hozandó törvény javaslatát Ö Felsége’ elébe terjesszék. Egyébiránt ’stb. Ó cs. ’s ap. kir. Felsége által. Bécsben, januar. 4én 1840. Bariul György s. k. A’ Pest megyei takarékpénztári intézet harmadik közgyűlését f. hó’ Óikén tartá délelőtt és délután, mcllybcn az alapszapályok vizsgáltattak át és állapíttattak meg, nem sokára a’ név-könyvvel együtt nyomtatásban mcgjelenen­­dők. Ezek közt az intézetnek eddigi czímje helyett ez fo­gadtatott el: „hazai első takarékpénztár, Pest vmogyének pártfogasa alatt.“— Az intézet hiva­tala (a’ megyeház’ teljes felépüléséig, most ideiglen annak udvarában, a’ terem alatti kapunál) a’folyó év és hónap’ Ildikén vagyis szombaton valósággal meg is nyittatott, ’s hetenkint három napon, úgymint: kedden, pénteken és szombaton délelőtti 9 órától kezdve 12ig, es kedden, pénte­ken délutáni 3 órától 6ig, szombaton délután pedig később, úgymint télen 4 órától 7ig, nyárban 5toI 8ig nyitva all. Ezen .napokon és órákon minden rangú és állapotú em­ber beteheti pénzét, az intézettől veendő betéteti köny­vecske mellett, 20 pengő krtól kezdve 150 pengő ítig; mellyet mindaddig benhagyhat, inig az kamatok és ka­matok’ kamatjai által 300 pengő ftra szaporodik. Azok, kik az intézettől pénzt kívánnak kölcsön felvenni, mago­kat Simoucsics János aíispány és intézeti igazgatónál jelent­hetik: kik c’ részben a’ szükséges és szabályos kimutatások iránt utasítást óhajtanának, azt addig is, inig az alapszabályok kinyomatnak, intézeti titoknok és ügyvéd Szalut/ József (Trattner-Károlyi-ház 2ik udvar 2dik emelet) fogja biztosan adhatni. Minden esetre kijelentetik, hogy a’ személyes és vagyoni bátorsággal bíró pontos kölcsönvevő urakat az in­tézet mindenkor jótevőinek ismerendi; mire nézve iIlye­neknek , a’ kölcsönvételekben az intézet’ czéljaihoz képest, olly kedvezéseket nyújt, millyeket semmi más intézet nem nyújthat. A’takarékpénztár csakugyan megnyittatott szom­baton jan. llkén, mégpedig Sikerrel; első napon ugyan­is már 384 pengő ft. tétetett be, ’s ezek közt 30 ftos, 1 ftos, 2 fíos, 5 ftos számos betétei történt , leginkább cse­léd és szegényebb művesek által. 2dik napon 853 fr. 30 kr. penpő, ’s igy összesen: 1237 fr. 30 kr. ezüst. — Ezután kiteendő táblák jelentik a’magyar és német játékszíneknél, város és megye-háznál, és Király-utcza’ szegletén a’nyi­tott napokat. Magyar nyugpénzintézet. A’ legf. helybenhagyást nyert magyar nyugpénzintézeti választmány f. hó’ ókén Lovász András magy. kir. hely­tartósági tanácsos’és cancellaria-igaz­­gató’ elnöklete alatt szokott félévi gyűlését tartván, az alapszabályok’ értelminél fogva köztudomásul és az intézeti tagoknak alkalmazkodásul nyiiványossá teszi az 1839ki másod­­lélévi munkálatit és az intézet’ jelen pénzállapotját. A’ beiktatási tőkéket, mellyek múlt 1839. junius’ végével 1065 tag’ részéről............................. állottak, 14 uj tag............................. ,*zaporítá; ha mindazáltal ez összes 289,589 ,, 21 ,, mennyiségből 14 tag’ halála, ti „ kilépte és 16 „ kizáratása, ’s igv összesen 36 tag’ kimaradása’ kö­vetkeztében ....................................... 10,870 „ 15 „ lerovatik, úgy 1839. dec. végével a’ tagok’ tőkéje ossz............................... 278,719 ti „ a’ valóságos tagok’ száma pedig je­lenleg 1043ra megy. A’ tartaléktő­két ellenben, melly 1839. junius’ végével.............................................. 463,459 fr. 37 % kr. állott, c’ 2dik félév’ folytában szapo­­ríták: meghalt, kilépett, vagy kizá­ratott tagok’ benmaradt pénzei . - . az évenkinti járadékok’ alapszabály­­szcrűleg elválasztott és tőkésített harmada............................................. Házassági illeték-fizetés .... végre hat petes kamatja az előadott kincstári kötelezvényekből nyert azon tőkének, melly a’ kincstárihoz képest nagyobb kamatból származott, és e’ félév’ tőkealapjának maradványa, minden intézeti költség-födözés után, 5,842 77 4<í 77 4,4977, 25%- ., 23877 28 ,, 2,801 77 ,r,8 ’ 3 ,, 285,639 fr. 26 kr. 3,949 55 „ minek következtében a’ tartalékalap 476,840 ,, 14% ,, tőkével birt 1839diki december’ vé­gén. Az említett félévben mind a’ két tőke következőleg gyümölcsözött: 557,833 fr. 12 kr. 6 pcttel . . . 16,735 fr. — kr. 193,426 „ 22% „ melly mennyiség a’ kincstári köte­lezvények’ elada­­tásából szárma­zott, és 1.497 .. 48% ,, melly mint kamat­­fölösleg 1838diki julius’ 1 tő 11839ki julius’ Íjéig tőké­sítteték, végre 5,847 fr. 43 8 kr. •2:801 .. 58% „ melly hasonló ka­matfölöslegből származott, 1839. első felé­ben, ’s me Ilynek kamat, csak 1840. januar. ltől jövend számadás­ba. 755,559 „ 20% „ tehát összesen gyümölcsözött ...•>•• 22,582 ,, 43 l8 Ezenkívül hozott még 1032 első osz­tályú tag e’ félévben 12 forintjával . . 12,384 fr. — kr. 11 másod 6 forint 66 ,, — ,, Összesen 12,450 ,, — ,, Vagyis a’ gy iim öl eső­zés ül tőkésítendő egy harmad.......................4.150 ,, — „ lerovása után tulajdonkép tisztán csak . . -........................................8,300 „ — Wagybrltannia. (Y Connell Dublinban élénk izgatásokra használja a’ parlament’ összeülése előtti utolsó heteket. Alig múlik el egy nap, mellyben vagy választóival vagy a’ political ipar­­egyesülettel ne gyüléskednék. Az utóbbinak egjik gyűlé­sében egy társulat’ alakítását indítványozá e’ czim alatt: „A’ királyné barátai ’s Irland’ megótalinazói.“ Egyszers­mind erős rendszabályt hirdete , megmutat ól A'g a’ toryk­­nak, milly akadályok vannak előttük a’ kormányra vissza­térésben. Közelebbről ugyan nem nyilatkozott még terve le lói, de eleg világosan értésül adá, hogy néphatalombeli demonstrationak szükség történni, habár nem egész rend­­szerűséggel is. Az irlandi szabadelmüéknek jan. lükére határozott gyűlésén kétségkívül közelebbi határozatok fog­nak történni. A’ M. Chronicle azt mondja c’ gyűlésről, hogy alkalmasint egyike lesz a’ legnyomosb eredményüeknck, mellyek Irlandban valaha tartatának. Az erre szóló meg­­hívás több hasábot tölt he az ellenorangistai lapokban. A’ benne részesülendők közt megneveztetnek: Ad,esőn, Mil­iőn, Clement, Brabazon és Shelburne lordok; 16 baronet, 35 parlamenttag, 2 lordhelyettes és 37 lord-alhelyettes a’ grófságokból. Mint a’ Tanulón Courier jelenti, karácsoneste 6 óra táj. ban Lyme-Regis’partlakosi (a’szép Dorsetshire tengeri taq tományban, „Anglia’ kertjében“) Seatonig földrengés álta^ félelembe ej tétének. Másnap úgy találták, bogi" a’tengertő egy angol mérföldnyire fekvő partvidéken, melly Do wl ans nevet visel, egy nagy darab föld, a’ rajta lévő gyümölcsös­­kertekkel, házakkal és kunyhókkal együtt, elsülyedt, úgy ,, hogy az utóbbiak közül csak a’ födelek és kürtők látszot-E’ rendszeres jövedelmeken kívül ide sorozandó még: befizetett késkedés­k am átok’ fejében............................. eladatott alapszabály-könyvecskékből az időközi nyugdijakból .... azon tagok’ évilletékéből, kik az érintett félév’ folytában meghaltak, nyugalmaztalak vagy kiléptek ’s kö­vetkezőleg száinolatba nem jöttek, a’ tőkésítendő harmad’ lerovása után végre a’ költségek ’s jövedelmek’ összehasonlítása és az intézeti terhek’ lerovása után a’ kimutatott jövede­lem-fölösleg . . .'....................... 3,379 ,, 16 ,, az egész félévi jövedelem tehát . . 35.089 ,. 31 % ,, (Vége következik.) A’ m. gazdasági egyesület által múlt évre ki­hirdetett jutalomkérdés’megfejtéséül, december’végéig kö­vetkező jeligékkel ellátott 16pályairat küldetett be: I. „Az idő legjobb mester.“ II. „Érezve kell gondolkodni, ’s gon­dolkodva érezni, ha semmiféle felebarátunk’ sorsát roszab­­bá tenni nem, sőt mindenkinek állapotját javítani akarjuk.“ III. „A’ czélszerű mezei gazdálkodás legdrágább aranybá­nya.“ IV. „Sapere aude.“ V. „Labor assiduus omnia Vin­cit.“ VI. „Nobis pleraque digna cognita obvenere , quam­­quam ab aliis incelebrata. Thucyd. ann. VI. 7.“ A'II. „Mé­lyen meríts, vagy ne is Ízlelj.“ Vili. „Cuique suum.“ IX. Salus publica suprema lex esto.“ X. „Csupán hasznos czif­­raságot szeret a’ földművelő.“ XI. „Az idő int minket, hogy szükség neki kezdenünk, munkásoknak lennünk ’s hátra nem maradnunk. J. H.“ XII. „Saját birtokot szerez­­lietési jog nélkül lehetlen nemzeti ipart ébreszteni ’s józan földművelési magas fokra emelkedni.“ XIII. „Allgemeine Grundsätze können wir uns wohl durch die Erfahrung er­werben, auch die Erfahrungen Anderer insoweit benutzen, dass wir in den Stand gesetzt werden ’stb.“ XIV. „Hiszen meg van mondva még Adám apádnak, hogy vérítékkel fogsz keresni a’ szádnak.“ XV. „Nihil perfeeti sub sole.“ XVI. „Systema variandum.“ (A’ XVII-et „Concordia res parvae crescunt“ jeligével szerzője időközben visszavevén, Tagosztálykulcs czím alatt már közre is bocsátá.) Ezen pá­lyairatok a’ kormányzó választottság’ ölésiben cgyenkint előmutattatván, a’ megbízott bírósághoz utasíttattak, a’ jeli gés névrejtő levélkék pedig a’ jelenvolt választottsági tagok’ pecsétéi alatt a’ levéltárba tétettek. Költ Pesten, ja­nuar. 6án 1840. Kacskovi cs Lajos s. k., in. gazdaság­egyesületi titoknok. A’ Hunyadi Mátyás’ szobrászati ügyében Fay András tbró választatott elnökül; pénztárnokul Ilkey Sándor tbró ’s jegyzőül Nyárt/ Pál főjegyző. ’"‘Fiume, dec. utóján 1839. Folyó esztendei novem­ber hónapban a’ magyar tengermellék’ főbb kikötőiben, úgymint: Fiume, Buccari és Portorében következő volt a’ kereskedés’ és hajózás’ eredménye : Üresen érkezett el­sőbb rangú nagy hajó 6, tonnaterhök 1317 ; nagyobb hajó­zási 53, tt. 3303; kisebb hajózási 268, tt. 933 ; és igy üresen összesen érkezett 327 hajó, tt. 5553. Üresen pedig távozott: elsőbb rangú nagy hajó — —; nagyobb hajózási 30, tt. 1281; kisebb hajózási 371, tt. 1283 ; és igy üresen távozott összesen 401 hajó, tt. 2564. Terhelve érkezett el­sőbb rangú nagy hajó 1, tt. 131, a’ rajtok behordott árúk’ értéke 1754 ft.; nagyobb hajózási 69, C. 2416, az árúk’ értéke 77,858: kisebb hajózási 183, tt. 916, az árúk’ ér­téke 22,999. És igy terhelve érkezett összesen 253 hajó, tt. 3463, a’ behordott árúk’ értéke 102,611ft. Terhelve pedig távozott elsőbb rangú nagy hajó 15, tt. 3756, a’ raj­tok kihordott árúk’ értéke 126,107 ft. Nagyobb hajózási 70, tt. 3065, az árúk’ értéke 137,503 ft. Kisebb hajózási 67, tt. 383, az árúk’ értéké 8416 ft. Es igy terhelve tá­vozott összesen 152 hajó, tt. 7204, a’ kihordott árúk’ ér­téke 272,026 ft. E’ szerint lehúzván a’ behordott árúk’ ér­téket a’ kivittckéből, kiviláglik: hogy a’ kereskedési mér­leg az említettem hónapban 169,415 förihtig c. p. volt ránk nézve nyereséges, mit a’ szokott árúnemek’ kivitelé­nek köszönhetni. 287•, -S7 „ 12277 ' 77 4 69., 34% ,, 248 „ 10 „ tak ki a’földből. E’rombolásokat négy angol mérfóldnyi té­ren, a’ tengerrel párhuzamosan, nagy nyílások jelelik. A’ földrengések dec. 24. éjszakától fogva 27ig különféle idő­közökben folyvást tartottak, ’s még több, igen erős épüle­tek dőltek össze. A’ vagyonbeli kár 6,000 font sterlingre számíttatik. Szerencsére egy emberélet sem veszett el, mivel a’ cottageok’ (szószerint: kunyhók, de valósággal csinos, igen egyszerű külsejű mezei házak) lakosi többnyi­re elhagyták azokat, az estet a’ szárazföldön befelé fekvő helyeken iinneplendők. Mindazáltal bizonyos ChuyyeV bir­tokához tartozó négy kunyhó’ 28 lakosa csak nagy bajjal mentetheték meg, vagyonuk’ legnagyobb részével együtt. A’ Charmouthból Lymebe vivő uj ut egészen elromlott. Sa­­játszerü tünemény volt, melly a’ földrengést kiséré, egy nagy 50 lábnyi magas sziklának hirtelen képeztetése a’ tengeren, Culverhole’ átellenében, egy angol mérföldnyire a’ hely’ színétől, hol a’ legnagyobb rombolások történtek, mig ugyanakkor a’part’sziklasorán legkisebb változást sem vettek észre. A’ vidék’ lakosai nagy rémülésben vannak. Természetvizsgálók, névszerint Buckingham, ki ezelőtt né hány évvel Lymeben leczkéket tartott, már huzamosb idő' előtt jósoltak egy lassan működő természetfolyamot, melly a’brit partot a’ csatorna’ koszában, kivált a’ délnyugati részt Cornwallnak lefelé, jobban aláveti illy tünemé­nyeknek. Érintették egy Ízben már lapjaink azon csudahatást, mellyet Mulhew Domonkos-szerzetbeli hitszónoknak az it­tasság ellen intézett beszédei szülnek Irlandban , mcllyek­­nek eredeinényéhez képest mindaz elenyészik, mit addig­­elé az úgynevezett mérsékleti egyesületek eszközölhet­tek. Tudva levő dolog, mennyire átadák magokat az al­sóbb osztályok, de nem csupán ezek, az ivásbeli megrög­zött véteknek , úgy annyira, hogy a’ whiskyt (pálinkát) méltán Irland’ ördögének lehete nevezni, mellynek kísére­tében mindennemű vétek találtaték, ’s bízvást elmondhatni, hogy a’ vétségek’ felét egyenesen annak kell tulajdonítni. A’ legcsekélyebb faluban is találhatni gyakran 20 pálinka­mérő házat, mellyek’ mindenikének saját bizonyos vendé­gei vannak, ’s kivált vásári napokon tömvék ivókkal. Az ittas férfiaknak ’s asszonyoknak tetemes száma, kiket az ut­­czákon mindenfelé találhatni, eléggé tanúsítja e’vétek5 nagy terjedettségét. A’ szeszes italoknak szerfölötti adóval ter­helése igen keveset használ az ittasság ellen, mert mégis még mindig elég olcsó marad, majdnem minden faluban vagy egyéb zugban találtatván egyegy csempész pálinka­égető, az erre kiszabott tetemes büntetés’ daczára. Vannak emberek, kik e’ mesterséget évekig űzték, a’.nélkül hogy fölfödöztettek volna. A’ mérsékleti egyesületek, mellyeket némclly emberszerető keblüek a’ vidéken fölállítani ügyc­­keztek, igen csekély visz hangra találtak a’ népnél, melly azt jobbadán csak tréfának, különczködésnek keresztelő. De most csudahatásuvá lön egyszerre a’ corki Domonkos­­szerzetbeli atyának térítő munkálkod sa, ki mintegy ke­resztes-háborút indított ama’ gyűlöletes vétek ellen, még pedig a legmeglepőbb diadallal. Erről következőleg érte­sít egy cl on mell i levél: „A’ tisztes Mathew atya tegnap reggeli két órakor érkezett ide Limerickbe egy bérkocsin, meliyre Cahierben ült föl, mivel attól tartott, hogy vala­­mclly köz mozgás támadand, ha érkezésének ideje előre megtudatik. Azonban daczára fárasztó utazásának 's az ezt megelőzött, majdnem emberi erőt fölülmúló erőködéseinek azon ügyben, mellynek apostala gyanánt tekintetik, már reggeli 9 órakor megkezdő Istentől áldott munkáját. E’ czélra a’ törvényszéki terem, hogy úgy mondjam, mintegy mérsékleti templommá változtattaték át, ’s a’ rendőrség előre okos intézkedéseket tön a’ nagy tolongásnak ’s ebből, mint máshol történt, származható szerencsétlenségnek megaka­dályozása végett. Leírhatatlan azon behatás, mellyet a’ jelenvoltakra a’ megtörténtek’ szemlélete gyakorolt. Min­den rendű nép seregenkint tódult össze, a’ tisztes lelkész előtt fogadást teendő, ’s annak áldását elfogadandó. Eleinte 200__400 főnyi csoportokban jött a’ nép,’s délig negyven jjlv csapat vétető föl magát a’ vallási alapon nyugvó mér­sékleti egyesületbe. Mathew atya mintegy három lábnyi emelkcdettségü magaslaton állva, következő ígéretet mon­dott el a’ körülötte térdelő csoportoknak: „„ígérem Isten’

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék