Hirnök, 1842. január-december (6. évfolyam, 1-104. szám)

1842-10-24 / 84. szám

84. szám. A Hírnök kinevezések , hivatalos tudósítások, honi és külföldi politicai hírek , mindennemű statistical adatok, pénzkelet, piaczí árak, dunavizállás és min­denféle hirdetmények minél gyorsabb közlésé­vel; — a Századunk terjedelmesb politicai s ro­kon tudományu értekezésekkel, a Kis /lufár litera­túrai , művészeti és közéletbeli jelesebb tünemé­nyek találmányok és intézetek ismertetésével foglalkodnak főképen. HIRN Szerkeszti s kiadja llalásfahi Orosz József. mrJH l October 24. 1842. Megjelennek e lapok minden hétfőn és csütörtökön- Félévi előfizetés Pozsonyban boríték nélkül 4 p. fr., borítékkal és postán 4 fr. 24 kr. Előfizethetni hely­ben a szerkesztőségnél az irgalmas barátok átellené­­ben a 245. sz. ház l-ső emeletében , Pesten Wéber Józsefnél a Tudakozó intézetben , kinél a hirdetmé­nyek s a szerkesztőséget illető egyéb közlemények is elfogadtatnak. Minden nem-hivatalos leveleknek bérmentes beküldelése kéretik. Tartalom. Magyarország. Kinevezések; in. t. társaság; pesti taka­rékpénztár; kisdedovó orsz. egyesület; almanachtársaság; pest­budai hangászegyesület; közgyűlések: Bihar, Szepes és Abauj megyékben; marmarosi, kassai, szekszárdi tudósítások; kőszegi árvaház. Ausztria. Nagybritannia. Fridrik fohg Skocziába utazik. F r an ez i a o r sz ág. A király foglalkozásai; a belga király és királyné megérkezése. Spanyolország. Németország. Kis futár. A magyar házi barát; függelék. Hirdetések. Magyarország. A nm. magyar kir. ndv. Kamara a beszterczcbányai megürült első és második erdészi liszlirnokhivatalra Neu­­behler Pál és Melchiori Lajos fizetéses erdészgyakornoko­kat alkalmazd. Magyar tudós társaság. Az academiának idei, vagyis XlU-dik nagygyűlése, a fens, föhg-nádor pártfogó helybenhagylával s az elnökség rendeletéből, f. évi nov. 21. az igazgató tanács ülései pedig nov. 25. veendik kezdetü­ket. Minél fogva a társaság tagjaira nézve a megjelenés napja nov. 20. az igazgató tagok részére pedig nov. 24. leszen. A közülés napja a gyűlés folyamafja alatt fog ki­­hirdetleíni. Pesten oct. 16. 1842. dr. Schedel F. titoknok. Takarékpénztár. A Pestmegye pártfogása alatt ál­ló hazai első takarékpénztár-egyesületnek ez évi közgyű­lése folyó oct. 30án délelőtti 9 órakor Pest vármegye nagy termében fog tartatni, mellyre minden t. ez. részvényes urak és asszonyságok ezennel tisztelettel meghivalnak. A kisdedovó i. m. t. egyesület f. e. nov. 13án d. e. 10 órakor Pesten a megyeház teremében rendkívüli közgyűlési fog tartani, mellyre a tárgy fontosságánál fogva minden r. tag megjelenése illő tisztelettel kéretik. A választottság ha­tározatából. Költ Pesten octob. 16-án 1842. Kacskovics Lajos, egyesületi titoknok. Almanachtársaság. Azon t. ez. irók, kik a Nemz. Almanachban megjelent dolgozataikért az illető tiszteletdíji még nem vették föl, ezennel kéretnek, hogy követeléseik iránt magokat Csanády Ferencz társasági pénztárnok urnái Pesten, újvilág utczai Reisinger ház 2-dik emeletén, f. évi nov. 15kéig jelenteni szíveskedjenek, mivel azontúl e tisz­tel etdij akról a társaság fog rendelkezni. Pest, octob. 18kán 1842. Közgyűlés meghagytából Nagy Ignácz, jegyző. A pest budai hangász-egyesület részéről az 1839dik évtől fogva e folyó évig nem közöltetett számadási jelentések, az egyesületi s énekiskolai alappénztár jelen­legi állapotával együtt, ezennel közhírré tételnek és pedig: 13 Az 1839/40dik évben a kiadási összesség.............................................. 1683 p.ft. 20 kr. abevételi összesség pedig csak . . . 1283 p.ft. 20 kr. volt, mellyhez a Liszt Ferencz ur alappénzeiböl köl­csön vett .... 400 p.ft. — kr. hozzá adatván, ezen összesség . . . 1683 p.ft. 20 kr. minthogy ez évben a fizető tagok száma kisebült, az egye­sület, Liszt F. ur által, 1840dik évi jan. 2kán az egyesület alappénze szaporítása végett adott Concerfböl bejött 917 p.ft. 5S kr. pénz mennyiségből, az ezen évben volt költsé­gek fedezésére 400 p.ft. visszafizetés terhe alatt, kölcsö­nözni kénytelen vala. Továbbá Liszt F. ur által, 1840ik évi jan. 11 kén a magyar színházban nemzeti Conservatorium felállítása végett adott müelöadásból 1377 p.ft. 12 kr. jött be; ennek, mint a ns Pest vmegye kezelése alá adott tő­kének kamatjai az énekiskola pénztárába, Liszt F. alapít­ványa szerint, folynak be. 2} 1840/lik évben a bevétel . . 2598 p.ft. 38 kr. a kiadás pedig csak 2165 p.ft. 11 kr. volt; a múlt évben tett adósság, tehát visszafizettetett . . 400 p.ft. — kr. a pénztári készpénz volt.................... 33 „ 27 „ ezen összesség ha­sonló a bevételhez 2598 „ 38 ,, 2598 p.ft. 38 kr. E jelen évben az egyesület részint „Pál“ czimü Oratorium, részint pedig műkedvelők által a városi német színházban adatott operákból nyert jövedelmei által azon szerencsés állapotba helyeztetett, hogy nemcsak az alappénztárból múlt évben kölcsön felvett 400 p.ftnyi tartozását egészen visszafizethette, hanem azonkívül még a használatára olly igen szükséges klavirt — is 240 p.ffon megszerezhette ma­gának. 33 Az 1841/* évben a bevétel volt 1838 p.ft. 27 kr. a kiadás csak . . 1479 p.ft. 13 kr. Tőke gyanánt kamat ra kiadatott ... 150 p.ft. — kr. a pénztári készpénz 199 „ 14 „ és igy az összesség hasonlóabevételhez 1838 „ 27 „ 1838 p.ft. 27 kr. Az egyesületi alappénzíár tehát e jelen 1842 évig kö­­vetkezőkbül áll: a3Statuskötelezvényben van . . . . 300 p.ft. — kr. b3Az 1839ik évi sorsjegyekben . . . 517 5)58 „ c3Kamatra kiadott tökében ....................550 55 55 Összesen1367 5558 „ Az énekiskolai alappénztár: »3Liszt Ferencz ur alapítványában van . 1377 p.ft. 12 kr. b3Hasselt-Barth assz. alapítványában . 500 55 55 c3Novák Dániel ur alapítványában . 60 55 55 d3Barabás Antal ur alapítványában . . 40 55 55 e3Augusz Antal ur alapítványában . . 100 55 55 0Kamatra kiadott tökében ..... 1850 )i 55 Összesen3927 p.ft. 12 kr. Miután tehát 1836-ik évföl fogva fenálló hangász­egyesület igazgató-választmánya a szabályok értelmében legnagyobb szorgalmát arra fordilá, hogy nagy remek­­hangmüvek méltó előadása által nemcsak a két testvérváros miveit lakosinak, hanem jeles bel- és külföldi hangmüvé­­szek részvétét s érdekét megnyerhesse , azoknak jótékony hozzájárultával annak jóvoltát sikerrel előmozdíthassa, s mind saját, mind pedig általa felállított, és kormányzása alatt lévő énekiskola (később leendő nemzeti conservatoriunO alappénztárát szaporíthassa; — az pedig ezen most emlí­tett czél elérésében csak sok jeles résvényes és jótévök ál­tal segiteflhetik hasznosan elő; — ennek következtében azon fenérintett kormányzó biztosság most 7ik hangászali év kezdete alkalmával leköteleztelve érzi magát, ezen egyesület t. ez. részvényeseit, és a többi mübarátokat ezen­nel egész alázattal felszólítani: miszerint azok e jelen uj hangászali éven is ezen jótékony egyesületben részt venni, amazok pedig hozzájárulásukkal annak czélját tettlegesen előmozdítani méltózlassanak. Az egyesületi t. ez. tagok és a hangmtivészet kedvelői tehát illően kéretnek, méltóztas­­sanak minélelőbb évi részvényüket s illetőleg a jelen évi november hónapban kezdendő 6ik müelőadásra elöFizélé­sükét letenni Pesten egyesületi pénztárnok Klausz A. L urnái, (színháztere, tükörtár, városi színház épületében3. Az e. f. évi oct. 9ik napján Pesten tartatott közgyűlés ren­deletéből. Ritter Sándor h. ügyvéd, mint egyesületi ti­toknok. Óvás. Miután a peslbudai hangászegyesület igazga­tása alatti nyilványos énekiskola igazgatósága kötelessé­gének érzi az említett intézet jó hírének bármilly csonkí­tása ellen is figyelemmel őrködni: ezennel kénylelenittetik nyilványitni, hogy a nevezett énekiskolából az igazgatóság tudta s megegyezése nélkül kevés idő előtt kilépett lá­nyok: H. K., és S. M. az énektndomány első elveire olt in­gyen taníttattak ugyan, de az intézetet sokkal előbb hagy­ták el a meghatározott tanulási esztendők vége előtt, hogy­­sem lökélyes kiképzeltséget nyerhettek volna; .minélfogva őket énekoskolánk növendékeinek nevezni nem lehet annál kevésbbé, minthogy magukat ollyaknak nevezhetni az alap­szabályok szerinti bizonyítvány bírása nélkül jogosítva nin­csenek. Pesten 1842. oct. 14kén. Gróf Festetics Leo, egye­sületi elnök. Mátray Gábor, igazgató. X Biharból, oct. 10. Múlt hó 22ei közgyűlésünk ha­­tárzatainak utóhangjául még ezeket emelem ki- Felsőbb helyről ludlul adatik, hogy sz. kir. Debreczen városa már sept. 1-jétöl élhet hitelesen magyar köriratu pecsétjével. — Torna megye felszólítása a magyar utilevelek tárgyában pártolásra talált ünnepélyes nyilvánítás mellett: hogy ha a megye fölterjesztése ki nem hallgattalik s a sérelem orvo­­soltatni nem fog, akkor e megye minden idegen nyelvű utilevelekkel utazókat visszaulasitand. Alkalmul szolgált ez ügy más hasonszellemü tárgy megpenditésére. Meg­ütköztek t. i. a Rendek amaz uj eljáráson, melly egy idő óta a posíamanipulatióknál honi nyelvünk rövidségével divatoz. Alig cseréltettek fel a német tértetvények magyarokkal, rö­vid használtatásuk után ismét németekkel váltattak fel. Egy lélekkel felírást határoztunk a nm. Helytartó-Tanácshoz, mellyben kérjük, hogy törvényben gyökerezett föfelügyelési jogánál fogva a posták kezeléseinél nyelvünk használást mélfóztassék kieszközölni. — Megyénkbeli Báránd helység választmányt nevezett ki tervet készítendőt a takarék mag­tárak felöl. A biztosság javalatát az egész község elfogad­ván, közgyűlésünk elé terjesztetett. A takarék magtárak szer­kezete ismeretesb az olvasó közönség előtt, semhogy egész leírását szükségesnek vélnők; a bárándi is csak némi cse­kély részletekben különbözik a többitől. A Rendek dicsére­tet szavaztak Báránd községnek. Vajha számos helység la­kosi követnék e dicséretes példát s letéve a könnyelműség pille-szárnyait óvatosabban nyúlnának jövendőjüket biztosí­tó vagyonukhoz. Legyen elég gyűlésünk nevezetesebb tár­gyairól. — Most még nehány szót egy szinte nem kis fon­tosságú ügyhez. Tolna megyében pendittelett s testesittetelt meg, ha nem csalódunk, legelőször a védegyleteket terem­tő eszme s legott számos megyében viszhangra lalálfc; Ko­márom, Fehér csakhamar követék a szép példát, tanúságául, hogy iparunk emelése szivén fekszik nemzetünk számos tagjainak, kiknek törekvései, reményleni lehet, nem is ma­radnak sikeretlenek. Bihar is megérté e korkivánatot és szá­mosán nyilatkoztak egy védegylet éleibe léptetése mellett. — A gyűlés második napjának délutánján tartá ez egylet első nagygyűlését a casinoi válaszmány vezérlete mellett, minthogy a casinóban pendittelett meg először a tárgy. A gyűlés élénken látogatóit volt. A bihari védegylet a tolnai­tól — mellynek alapszabályai ismeretesek az olvasó közön­ség előtt — csak annyiban különbözik, bogy a biharinak aláírási kölelezeísége nem hat évig érvényes, mint a tolnaié, hanem mindaddig, mig müiparunk felvirágozhatása védvám vagy más törvényes intézkedés által kiszorillalni nem fog. Az egylet kiterjesztése négy tárgyra nézve indítványozlatott: posztóra, papírra, porczellánra és üvegre. Élénk vitatkozás után, mellyben gyáriparunk javára különös héwel szólóit első alispányunk, az egylet a posztót és papirt fogadá véd­­szárnyai alá, a másik kettő ezúttal mellözlelelt, mert — mint mondatott — azok még nem állhatják ki a külföldivel a concurrentiáf. Intézkedni kívánván az egylet tagjai arról is, hogy a csalások lehetőleg elkerüllessenek, a gácsi gyár felszólitlaUk, megyénkben egy raktár felállítására, melly felszólítása a megyének ha sikeretlen maradna, csak akkor bízza a kezelést kereskedésre. Adja Isten, hogy a lelkese­dés, melly e gyűlésen mutatkozott, ne legyen szalmatüz, és óhajtjuk, hasson át hazánk többi megyéibe is. Lő cse, oct. 8. F. hó 11 én kezdett és 5 napig folytatott szepesmegyei évnegyedes közgyűlésnek eredményeiről rö­vid tudósításomat ekkép mutatom be : a3 A nm. m. kir. Htó- Tanács az esküformát lcküldvén, melly szerint a közpénz­­tárak kezelőit megeskedtetni rendeli, ezen a közjó iránti érdek s a jó rend fentartása tekintetéből eredet a legfelsőbb intézkedés hódoló tisztelettel elfogadtatván, a fő- és aladó­­szedök a leküldött esküforma szerint meghitellettek. b3 Ná­dor ö cs. kir. Főhgségének nemzeti nyelven irt első kir. le­vele édes örömérzéssel fogadtatott, ej Emlékezetbe hozat­ván, hogy az adózók által kiszolgáltatni szokott előfogatok tárgya kimeritőleg légyen tanácskozás alá veendő; miután ezen tárgyjerjedelmes volta miatt bővebb előkészületet kí­vánna, de egyébiránt is az adózók által viselt többi terhek­kel, és a háziadó minden ágaival szoros kapcsolatban van, mindezen közterhekre nézve az adózókon leendő könnyí­tés és a takarékosság tekinteteiből kimerítő véleményadás végett egy számos tagokból álló küldöttség bízatott meg, mellynek teendői közé az is soroztatok: hogy a háziadó elöleges kivetésében előforduló minden egyes pontokat át­vizsgálván, a lehető gazdálkodást és költségek megkimélé­­sét hozza javalatba d3 Tekintetbe vévén a felveendő tör­vényszéki irományok lajstromát, ezeknek tömegéhez alkal­maztatva a jövő törvényszék csak egy tanácsban fog tartat­ni, és valamennyi tbirák, díszes tisztükhöz képest az igaz­ság kiszolgáltatásában részt vehetvén, sőt az eddig tapasz­talt készségtől a legbuzgóbb részvétet reménylhelvén, a névszerinti kiküldetésnek mellőzésével valamennyi táblabi­­rák a jövő törvényszékre kiküldettek, hogy pedig az ugyan­azon egy időben tartatott törvényszékek alkalmával a legú­jabban behozott sorshúzásnál, vagy elébb divatozott kikülde­tésnél tapasztalt elégületlenség ürügyei számkivettessenek, a KK. és RR-dek abban állapodtak meg: hogy mind a négy törvénykezési időszakokban a törvényszék rendesen két hétre határoztassék és elébb ugyan a fenyitö perek, azután pedig a polgári ügyek vétessenek fel, szükség esetében pe­dig az elnök a törvényszéket a harmadik hétre is általtehes— se és meghosszabbíthassa. Ezek szerint a két tanács és a sorshúzás ezúttal megbukott, de a diurnumok eltörlését ki­mondó végzés épségben maradott. e3A háziadónak 1842/3ik évre szükséges elöleges költségvetése felvétetvén az abban foglalt 37,588 fr. summának az adózó községekre leendő kivetése szokott módon fog eszközöltetni, ezenkívül pedig azon 4661 fr. 5535/40 kr. p. p., melly az 1840/lik évi szám­adások szerint feleslegeztelvén, a számadások kiegyenlíté­sére szükséges ; miután ezen feleslegezés onnan eredt, hogy a hátralévő tartozások egészen be nem hajtattak, a pontos fizetőkre pedig e miatt uj tehert kivetni, s igy egy részről a restantiák végnélkül szaporítását, más részről pe­dig a tehetősbek- és rendes fizetőknek a rendes adón túl még a felesleg való kiadások terhéveli igazságtalan megra­­kodását tovább folytatni nem lehetne, ama feleslegezés azon adózó községekre, mellyek a házi pénztárba tartoznak, eme hátralévő tartozások aránya szerint a számvevő hivatal által fog kivétetni. f3 Gr. Haller horvátországi bán ő excájának e megye üdvözlölevelére érkezett kir. válasza hangos él­jenzésekben nyilványult örömérzettel fogadtatott. g3 A tiszti főügyész sz. kir. Lőcse városának legfelsőbb helyre felter­jesztett abbeli folyamodása következésében, miszerint e me­gyének vámsági jogaira nézve hozott állítólag sérelmes ha­tározatát megsemmisiltelni, és az e tárgyban kiadandó k. kir. határozatnak kiadásáig, minden további határozatok ho­zatalától ezen megyét eltiltalni esedezik, kimerítő viszon­­nyilalkozását bemulatá, melly által nemcsak a sz. k. Lőcse városa folyamodásában előhozott okokat megczáfolja és a hazai (örvényeken alapuló megyei végzéseket épségben tartatni kéri; hanem egyszersmind Lőcse városa tanácsát, melly folyamodásában a bírói minémüségben eljárt első al­­ispányt és birótársait méltatlan vádakkal illetni merészlet­­te, az illendőség, és tartozó engedelmesség korlátaiba visz­­szautasitfatni, nem különben utainak szorgalmatos készíté­sére szorittatni esedezik, melly viszonnyilalkozás minden tekintetben jóváhagyatván, ennek fonalán a nm. m. kir. Helytartó Tanács tudósittatni határoztatok. i3 amegyébeegy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék