História 1988

1988 / 1. szám - HAJNAL ISTVÁN: Írástudók - hivatalnokok

esetben sikerrel­­ törekedett arra, hogy saját köréből választhassa. A megyei adminisztrá­ciót, az írásbeli teendőket (oklevélkiállítás, jegyzőkönyvek stb.) a vármegyei jegyző vé­gezte. Sajátos, egyedi igazgatási szervezettel ren­delkeztek az országban szétszórtan élő ki­váltságolt népelemek, székelyek, szászok, kunok, jászok, románok.* Egyházi hiteleshelyek A korai feudális korban a perek és birtok­­ügyek többségét szóban folytatták le, ezek­ben a hatósági kiküldött vagy közhitelű sze­mély a király, nádor, megyésispán poroszlója (pristaldus) volt. Már a 12. században felme­rült az igény, hogy az istenítéleteket tanúk előtt folytassák le, illetve, hogy mindenféle ügyről írásban is tanúbizonyság legyen. Ezért az 1222. évi Aranybulla a poroszlók mű­ködését csak a káptalanok és konventek ta­núsága mellett tekintette érvényesnek, kisebb ügyeket pedig a káptalanok és konventek is megoldhattak. Az egyháziak, akik ebben az időben egyedüli birtokosai az írás tudományá­nak, hiteleshelyi tevékenységüket a veszprémi káptalan 1181. évi oklevelével kezdték meg, előbb a székes- és királyi társaskáptalanok, majd a 13. század második harmadában a ki­rályi alapítású szerzetesházak, konventek is bekapcsolódtak ebbe a munkába. A hiteles­helyi tevékenység egy részét a poroszlókat fokozatosan felváltó, a megyei nemességből vagy városi emberekből kijelölt kiküldöt­tel, az ún. királyi (nádori, országbírói stb.) emberrel végzett perbeli vizsgálatok, jelenté­sek, birtokba iktatások stb. oklevélbe foglalása, másik részét a különböző magánjogi ügyek­ben előttük tett bevallások (fassio) leírása tette ki. A törvényekben is meghatározott fizetség ellenében kiadott oklevelek másod­­példányát saját levéltárukban őrizték meg vagy tartalmát regisztrumokba jegyezték fel. Mások által kiadott oklevelek letétként való megőrzését is vállalták. A király, királyné vagy a nagybírák parancslevelére azok em­berével végzett hiteleshelyi kiküldetésekben pl. a leleszi premontrei konventből a legfon­tosabb esetekben maga a prépost vagy a prior járt el, legtöbb esetben a jegyzők, akiknek a törvények értelmében felszentelt papoknak kellett lenniük. Az ügyek nagy száma, olykor pedig a hiteleshely tagjainak csökkenése miatt, bár ezt tilalmazták, egyszerű plébánosokat vagy fel nem szentelt klerikusokat is kiküld­tek. Emiatt Nagy Lajos az 1351. évi törvény alapján a káptalanok és konventek hiteles­helyi pecsétjeit bekérette, működésüket meg­vizsgáltatta, s a pecséteket csak azoknak adta vissza, amelyek alkalmasnak látszottak fela­datuk rendszeres és megfelelő elvégzésére. Az egyházi hiteleshelyek száma ezután már csak a török hódoltság és a reformáció kö­vetkeztében csökkent lényegesen. Néhányuk egészen a feudális kor végéig működött, a le­leszi konvent például egyházi, az erdélyi káp­talan és a kolozsmonostori konvent pedig világi intézményként. A városok igazgatása A királyi városok igazgatását a kiváltságként kapott önkormányzat jellemezte. A városi tanács élén a városbíró (villicus, majd index) állt, tagjai az esküdtek (6-12 fő). A király néha megszüntette a szabad bíróválasztás jogát, pl. Budát 1347-ig a király által kineve­zett rector kormányozta. Bányavárosnál a helyileg illetékes pénzverő- vagy bányaka­marai ispán is lehetett a tanács feje (Körmöc­bánya 1331). A városbíró a tanáccsal együtt ítélkezett a városlakók ügyeiben. Az esküdtek­nek külön szerepük volt az ingatlan adásvé­teleknél, végrendelkezéseknél tett bevallások esetében, ekkor a felek legalább két esküdt jelenlétében nyilatkoztak az ügyről, amelyről a tanács oklevelet állított ki vagy bejegyezték a városkönyvbe. A külső hiteleshelyi tevé­kenységnél, mivel a tanács maga is bírói hatóság volt, a két esküdt együtt betöltötte a hatósági megbízott és a hiteles bizonyság szerepét. A városi kancellária vezetője a jegy­ző, városi írnok (protonotarius, Stadtschrei­­ber) volt, ő írta az okleveleket, vezette a vá­roskönyvet stb. A városi jegyzők eleinte bi­zonyosan a városi plébánosok voltak, majd a 14. századtól világi személyek. A szabad ki­rályi városok tanácsai saját területükön nem ismerték el más hiteleshelyek okleveleit. PALOVICS LAJOS * Vö. Szűcs Jenő: A középkori Magyarország népei. His­tória 1982/4—5. és 6. szám 8 E SZÁMUNK SZERZŐI BORÚS JÓZSEF kandidátus, tud. főmts. (MTA TTI); ERÉNYI TIBOR, a tört. tud. dok­tora, igazgatóhelyettes (MSZMP KE­PTI); FRANK TIBOR kandidátus, egy. docens (ELTE BTK); GLATZ FERENC kandidátus, m. b. igazgató (MTA TTI); HEGYI KLÁRA kandi­dátus, tud. főmts. (MTA TTI); HELLNER ZOLTÁN egy. hallgató (ELTE BTK); KÁKOSY LÁSZLÓ, a tört. tud. doktora, egy. tan. (ELTE BTK); KÁLLAY ISTVÁN, a tört. tud. doktora, tanszékvezető egy. tan. (ELTE BTK); PALOVICS LAJOS tud. mts. (MTA TTI); PETŐ IVÁN levéltáros (UMKL); RÉTI GYÖRGY kandidátus, tud. főmts. (Magyar Külügyi Intézet); T. VARGA GYÖRGY levéltáros (MSZMP KB PTI); G. VASS ISTVÁN levéltáros (UMKL); VÖRÖS KÁROLY, a tört. tud. doktora, tud. tanácsadó (MTA TTI) Rövidítések: egy.: egyetemi; ELTE BTK: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet­tudományi Kar; főmts.: főmunkatárs; MTA TTI: Magyar Tudományos Akadémia Történet­­tudományi Intézete; mts.: munkatárs; PTI: Párttörténeti Intézet; tan.: tanár; tört. tud.: történelemtudomány; tud.: tudományos; UMKL: Újkori Magyar Központi Levéltár. írástudók — hivatalnokok A középkori európai hivatalnokréteg kialakulásá­nak felfedése magyar történész, Hajnal István (1892-1956) érdeme. Az írástörténet az írásbeliség felújulása korából (Budapest, 1920.) c. könyvének - melyből alább részleteket közlünk - gondolat­menete a következő. Miközben Hajnal összehasonlítja a magyar­­országi, az ausztriai, a német, a francia oklevelek írásbetűformáit, felfigyelt az írásformák feltűnően egyező voltára. Honnan jöhet az azonosság? A válasz: nyilván az azonos képzésből. Hajnal feltevése: a 13. századtól szükség van egy, a betű­vetés mesterségét és az ehhez kötődő hivatali­kulturális szervező tevékenységet végző társa­dalmi rétegre. Így jut el - végül is mellékesen - az írás-összehasonlításoktól a középkori értelmiségi réteg társadalomszervező erejének kimutatásához. (6.) Ebben a korban [ti. a 13. században] az ok­levélírás a mi írásterületünkön már nem a szerzetesek kezében volt, de nem is egyes vál­lalkozók kezében, akik azután a közönség szolgálatára állottak, mint Olaszországban a nótáriusok; az okleveleket túlnyomó rész­ben valamely világi vagy egyházi fejedelemnek vagy előkelő úrnak udvarához szegődött vi­lági papok írták, mert hiszen a kor társadal­mában ezek a hatalmasságok voltak minden jog tulajdonosai vagy őrzői, amit csak ok­levélbe foglalni érdemes volt. Az okleveles gyakorlat mind az ilyen udvarokból indult ki és nem a közönség köréből. Míg Olaszország­ban a XIII. században az udvari oklevelezés teljesen megszűnt és a néhány egyházi és világi fejedelem is, akinek addig kancelláriája volt, feloszlatta azt, hogy egész szükségletét a köz­jegyzők igénybevételével elégítse ki, addig Franciaországban és Közép-Európában az egész gyakorlat a fejedelmi oklevelekkel kez­dődött. Az már későbbi eredmény volt, hogy városok, községek rendszeresen alkalmaztak oklevélíró jogászokat, vagy hogy egyes orszá­gokban a fejedelem személyétől és udvarától elválasztott hivatalnok jogászokat találunk. Ez­­ek az oklevélíró papok nem tisztán ok­*-t levélírói tehetségükért voltak szívesen lá­tottak az udvarokban, a főurak kíséretében, sőt úgy látszik, az oklevelek kiállítása félig­­meddig az ő magánüzletük volt. Sokkal töb­ben is voltak annál, semhogy teljesen az ilyen teendők kötötték volna le őket. Nem is lelki-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék