História 1993

1993 / 4. szám - SZŰCS JENŐ: IV.Béla király, az államszervező

rú előnye: éppen elég veszteség érte az előkelőket is ahhoz, hogy hölyfük alább­hagyjon, s miután a király is más ember­nek mutatkozott az országba visszatérve, valahol középütt találkozzanak és békét kössenek. Az adományok bőkezű oszto­gatása már az első télen megkezdődött, első helyen természetesen azok számára, akik a Sajó-mezei csatában és azt követő­en megállták a helyüket. Esztergom védő­inek, a spanyol származású lovag testvér­pár, Simon és Bertrand ispánoknak a már Nyitrán időző király 1243. január 24-én egyrészt visszaadta a birtokvisszavételi ak­ció során annak idején tőlük elvett II. Endre-féle birtokadományt, másrészt egy sor várföldet nyertek adományul. Tévedés lenne úgy képzelni, hogy tapintatosan szó sem esett többé az „Örökadományok visszavonásának” neuralgikus témájáról. A nagybirtokosok sorra kapták vissza ko­rábbi adománybirtokaikat, amelyeket az 1230-as években a királyi várakhoz és ud­vari szervezethez „állítottak vissza” a biz­tosok. IV. Béla radikálisan szakított bir­tokpolitikája korábbi illuzionizmusával. Noha az ország erdős-hegyes peremterü­letein királyi uradalmak szervezésével ép­pen ő vetette meg az alapjait több új me­gyének, az ország korai megtelepedésű ré­szein, ahol a nagybirtok már amúgy is elő­retört, éppoly szenvtelenül hagyta szétfoszlani a várispánságok szervezetét, amilyen céltudatosan egy-két évtizede még restaurálni akarta azt. Nem csak gesztusok, nem csupán a tatárjárás előtt a királytól oly idegen kímélet és tapintat jellemezte ezt az új politikát, hanem egy­fajta mértékletesen kiegyensúlyozott súly­viszony megteremtése a király és a nagy­birtok közt, oly módon, hogy a mérleg azért mégis egy jelentős árnyalattal a kirá­lyi hatalom fele billenjen el. Ámbár a ta­pintat látványos gesztusait is képes volt gyakorolni. Az arisztokrácia pedig józa­nul belátta, hogy vagyoni téren is jobban jár, ha hatalmaskodtak helyett a királyhű­­séget választja. A megelőző és a következő időszakkal szemben a nagyjából 1242 és 1262 közé eső két évtized egyedülállóan magaslik ki a kései Árpád-kor törté­netéből, amikor nemcsak úgy látszott, hogy a nagyúri „hatalmaskodás” fogalma már-már kitörlődik a mindennapokból, hanem ellenzéki arisztokrata csoportosu­lásoknak, „ellenpártoknak” sincs nyoma a politikai életben. Az „ország oszlopai” Valamennyien — az újonnan kiemeltek közül — régi, nagy nemzetségek sarjai voltak, csakúgy, mint az egyháznagyok többsége. A homo novus fogalmát IV. Bé­la kormányzata nem ismerte. Vérbeli arisztokrata légkör lengte körül a király udvarát, ahol végső fokon falvak ezreinek és vagy félszáznyi városnak az újjáépítése, sőt igen sok esetben megalapítása, létre­hozása, telepítése dőlt el. Ami különös, s a történeti szituáció sajátosságán túl már Béla emberismeretét és szervezőkészségét dicséri, hogy bármennyire zárt volt ez a vezető elit, nem vált (legalábbis az 1260- as évek előtt) „pártkormánnyá”. Nem vált tehát az uralkodó osztálytól átmenetileg eltávolodó udvari klikké, de az arisztokrá­cia egy vagy más csoportját a királyi hata­lommal szemben képviselő frakcióvá sem. Csakugyan „hű bárók” voltak ők, leg­alábbis Béla életében, az „ország oszlo­pai” (1249) és — ahogy Gutkeled István­ról mondja egy oklevél — „szívünk szerint való férfiak” (1248). „Egész nemzetsége — olvashatjuk Hahót Csákról, Türje Dé­­nesről — mindenkor a királyi korona oda­adó hívének mutatkozott, nevezetesen az országban a legédesebb gyümölcsöket, mert a leghűségesebb bárókat termette” (1244,1267). A legemelkedettebb jellem­zést a „hű báró” ideáljáról egy királyi ok­levél Gutkeled István szlavón báni kine­vezésekor adta, biztosítva Trau polgárait, hogy a teljhatalommal kinevezett „szíve szerinti” férfi „nem romboló, hanem in­kább építő, nem tékozló, hanem gyűjtő lesz, nem is pusztító, hanem inkább ere­dendő hűsége és bölcsessége révén nagy­szerű megőrző” (1248). Szóvirág ide vagy oda, ez a nemzedék valóban nem rombolt, hanem épített. Igaz, „gyűjtött” is valóban, s nem csupán az államnak, hanem magának, családjá­nak, utódainak. Történetesen éppen e személyi körből fog majd támadni a má­sodik vagy harmadik generációban egy Ákos István, egy Kán László vajda és tren­­cséni Csák Máté, egy Aba Amadé. Sőt Kő­szegi Henrik már nem is várt, nem csupán a fiúk vagy unokák számára „gyűjtött”, hanem saját személyében tette meg a for­dulatot. A századvég félelmes tartomá­nyurainak fele IV. Béla „hű báróinak” le­származottja. A tatárjárást követő fél év­század egyebek közt az arisztokrácia há­rom nemzedékének tanulságos története is. SZŰCS JENŐ 1300 ELŐTT FELÉPÍTETT VÁRAK 9

Next