História 2004

2004 / 4. szám - OLVASÓINK ÍRJÁK - MÁRIÁN DORINA - MÁRIÁN ZOLTÁN: Magyar grófnő volt a Nílus királynője

Magyar grófnő volt a Nílus királynője Szendrői Török Marianna May, Dravidan hanum . É­lt egyszer egy titokzatos magyar grófnő, akinek élete mesébe il­lő, mégis vajmi kevesen ismerik. Hazánkban elfeledték, pedig királyi trónon ült. Szendrői Török Marianna May grófnőnek hívták. Ő és az egy idő­re szintén a feledés homályába veszett Apponyi Géraldine grófnő (1915— 2002) voltak a múlt század magyar ki­rálynéi, külföldi uralkodók hitvesei. Géraldine I. Ahmed Zogu albán király (1895-1961), Szendrői Török grófnő II. Abbas Hilmi egyiptomi uralkodó (1874-1944) felesége volt. Hazánkon kívül Marianne May Török von Szendrő, vagy Török (Toerek) de Szendrő néven ismerik. A magyar grófnő születését, akár­csak egész életét, titokzatosság övezi. Egyes források 1877. június 15-ét, má­sok 1874. január 8-át tartják születési dátumának. Abban nincs vita, hogy Philadelphiában látott napvilágot. Édesanyja Vetter von der Lilie Zsófia grófnő (sírhelye Budapesten található), édesapja gróf Török József, Kolozs vármegye főispánja. Szülei házassága nem tartott sokáig. Zsófia grófnő még a főispán feleségeként, Kolozsváron is­merte meg következő szerelmét, Pus­kás Tivadart, a telefonközpont és a te­lefonhírmondó feltalálóját, akihez 1880-ban ment férjhez Angliában. A magyar grófkisasszony A család az új családfő, Puskás Tivadar jóvoltából beutazta Európát. A kis Ma­rianna volt az, aki fényt gyújthatott az Amerika pavilonban a párizsi világkiál­lításon. Amikor nem a szüleivel uta­zott, a kislány Ausztriában, a grazi Waasen kastélyban maradt. Szigorú kötelezettségek és vallási nevelés nél­kül nőtt fel. Iskolába ugyan sohasem járt, mégis sokoldalúan képezték, egye­bek mellett zongorázni tanult. Alig múlt 12 éves, amikor rövid újságcikkei jelentek meg több, valószínűleg grazi újságban. 15 évesen már saját háza volt Grazban. Bátyja, gróf Szendrei Török József (1873-98) a híres bécsi katonai akadé­miára, a Theresianumra járt az európai és ázsiai uralkodóházak csemetéivel, többek között a Habsburg, az egyipto­mi és az oszmán hercegekkel együtt. Barátságot kötött Abbas bejjel, a nála egy évvel fiatalabb egyiptomi herceg­gel. Egyszer, amikor Török grófkis­asszony meglátogatta testvérét a Theresianumban, találkozott az akkor tizenhárom éves egyiptomi trónörökös­sel. A grófkisasszony látogatásai alkal­mával kétszer találkozott a „szégyen­lős, szőke, szürkéskék szemű” herceg­gel. Árvay Kelemen, a herceg osztály­társa, később szárnysegédje, évek múl­tán így emlékszik: a grófkisasszony fia­talkori szerelme volt Abbas bejnek. Nem sokkal azelőtt, hogy József gróf elvégezte volna az akadémiát, a trónörököst váratlanul hazahívták Egyiptomba, mert az uralkodó Tewfik (1852-92) meghalt. A herceg még nem töltötte be a 18. életévét. Egyiptom ebben az időben formailag az Oszmán Birodalomhoz tartozott. A titkos házasság A bimbózó szerelemnek talán mind­örökre vége, ha nem találkoznak nyolc évvel később, 1900-ban Párizsban, tel­jesen véletlenül. Marianna grófnő édesanyját látogatta meg, a huszonhá­rom éves Abbas pedig Londonba tartó útján érintette a francia fővárost. A magyar grófnő így ír erről a találkozás­ról: „...éppen a La Madeleine-i virág­piacról tartottam hazafelé rózsákkal a karjaimon és beléptem a Grand Hotel halljába, ahol úgy volt, egy barátnőm­mel találkozom. Ahogy körbenéztem, a fiatal khedive pillantásával találtam szembe magam. Vonásai érettebbé vál­tak ugyan, de a szürkéskék szemeiben ugyanazt a semmihez sem fogható ra­gyogást láttam, mintha az egyiptomi nap sugarait ontanák. Megrezzentem, a rózsák a földre hulltak, majd mind­ketten elmosolyodtunk. Az első mon­dat, ami elhagyta ajkát ez volt: »Egyip­tomban szebbek a rózsák.«” Ekkor azonban Abbas már nős volt, felesége Ikbal hercegnő, és négy gyer­mek apja. De ami a legfontosabb, Egyiptom uralkodója: II. Abbas Hilmi pasa, az utolsó egyiptomi khedive. (A khedive az egyiptomi uralkodók 1805-1914 között használt titulusa.) Ez azonban nem zavarta az uralko­dót abban, hogy levelezésbe kezdjen a magyar grófnővel, s kis idő múlva Egyiptomba hívja. A látogatásból szen­vedélyes szerelem lett. Románcukat egy évvel később titkos házassággal erősítették meg Alexandriában. Mivel a khedivének több felesége is lehetett, a titokzatos frigy okát máshol kellene keresni. Egyes források szerint Szendrői Török Marianna már férjes asszony volt, Arthur von Klingspor svéd báró felesége, akitől valószínűleg Szendrői Török Marianna May grófnő. Vasárnapi Újság, 1910. február 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék