História 2006

2006 / 6-7. szám - PALASIK MÁRIA: Új nőideál

Új attideál A nők a proletárdiktatúrában A második világháborút követő tíz évben alapvetően megváltozott a magyar nőtársadalom helyze­te. Mindjárt a háború végével elindult egy, a nők politikai és polgárjogi egyenlőségét eredményező folyamat: egyenlő választójogot kaptak, az addig elzárt felsőfokú tanintézmények és pá­lyák többségét megnyitották előttük, a házasságon kívül született gyermekek jogállását rendezték. Az új nőideálnak a termelésben és a házi munkában egy­szerre helytálló nőt tekintették. Álta­lános volt az elvárás, hogy a nő kap­csolódjon be a társadalmi munkába, vegyen részt a politikai közéletben is. A dolgozó nő 1956-ban Magyarország 9 861 000 la­kosának 51,7 százaléka nő volt. Min­den ezer férfira 1070 nő jutott, körül­belül harminccal több, mint a háború előtt. A népesség családi állapotát vizsgálva azt mondhatjuk, hogy a nők házasodási kedve nagyobb volt, mint a férfiaké. Az elvált nők száma viszont éppen a kétszeresét tette ki az elvált férfiak számának (82, illetve 41 ezer). Az özvegyek között a nők aránya majdnem ötször nagyobb, mint a fér­fiaké (590 000, 121 000). Ebben a nagy különbségben elsősorban a második világháború veszteségei mutatkoznak meg, de a férfiak átlagéletkora is ala­csonyabb (64,7 év) volt, mint a nőké (68,7 év). 1956-ban 12 748 gyermek született házasságon kívül. 1956. június 3-án minisztertanácsi határozattal (10147/ 1956) „eltörölték” az 1952-ben beveze­tett abortusz tilalmát. A terhességmeg­szakítást ettől fogva engedélyezték az anya betegsége, illetve más, méltány­lást érdemlő személyi vagy családi kö­rülmény fennállása esetén. 1956 volt az első év, amikor jelentősen csökkent az illegálisan végzett abortuszok száma: az 1952. évi 103 300-ról 15 900-ra mér­séklődött, a nyilvántartott művi veté­lések száma viszont 43 700-ról 123 600- ra nőtt. Ettől kezdve a magzatelhajtás csak akkor volt büntetendő, ha nem legálisan végezték. A határozat más szempontból is mérföldkő a nők életé­ben: a megelőzésre is gondolva elren­delte a fogamzásgátló­ szerek gyártását és alacsony áron történő forgalomba hozatalát is. 1956-ra jelentősen átalakult a fog­lalkoztatottság. 1941-ben a keresők 27,2, míg 1956-ban 31,5%-a volt nő, vagyis 1 150 000-ről 1 417 000-re növe­kedett a munkavállaló nők száma. A munkaképes korú nőknek közel a fele folytatott kereső foglalkozást (47,3%). Gyakorlatilag az ötvenes évek elejétől lett tipikusnak tekinthető és elfogadott a kétkeresős családmodell. Azonban a gazdasági ágakat tekintve számottevő változás történt: csökkent a mező­­gazdaságban és nőtt az iparban és a kereskedelemben foglalkoztatott nők száma. Bár a Sztálin halála után bekövet­kezett enyhülés következményeként gyakorlatilag leállították a nők munká­ba állásával kapcsolatos erőltetett pro­pagandát, a női foglalkoztatásról nem mondhattak le. Az 1956 májusában hozott 2076/1956. (V. 31.) számú kor­mányhatározat célul tűzte ki, hogy az év hátralévő hónapjaiban további nyolc-tízezer nőt állítsanak munkába. Kifejezetten a megyei városok tanácsa­it kérték, hogy gondoskodjanak a helyi női munkaerő elhelyezéséről. Kimond­ták, hogy azokról a munkahelyekről, amelyeket nők és csökkent munka­képességűek is el tudnak látni, a férfia­kat fokozatosan irányítsák más munka­körbe. A vidékről bejáró nőket pedig saját lakóhelyükön foglalkoztassák. A női átlagkeresetek elmaradtak a férfiakéi mögött: az átlagos lemaradás 30 százalékos. A munkások és alkal­mazottak havi átlagkeresete 1235 Ft volt 1956-ban, ebből a férfiaké 1500, a nőké pedig 1050 Ft körül mozgott. Jelentősen javult a szakképzett nők aránya. Egyre többen szereztek betaní­tott munkás és szakmunkás képesítést. Megnőtt az át- és a szakképző tanfo­lyamokra, valamint az esti iskolákba beiratkozottak száma. Az 1956/57-es tanévben a középiskolákba beiratko­zott 172 800 tanulónak már valamivel több mint a fele leány volt, az egye­temekre és főiskolákra beiratkozott 1956-ban a munkaképes korú nőknek közel a fele folytatott kereső foglalkozást. A kiemelt ipari nagyberuházás, a sztálinvárosi vasmű építésében nők ezrei vettek részt 39

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék